Do nadaljnega zaradi prenove spletnega mesta Državnega zbora podatkov na Parlametru ne osvežujemo, ker strojno berljivi podatki trenutno niso dosegljivi. Se opravičujemo za nevšečnosti.

22. nujna seja

Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

9. 9. 2020
podatki objavljeni: 9. 9. 2020

Transkript

Spoštovani! Začenjam 22. nujno sejo Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.  Pozdravljam vse vabljene in ostale prisotne!  Obveščam vas, da so se za današnjo sejo opravičili naslednji člani odbora: Branko Simonovič, Franc Kramar, Edvard Paulič in Jože Lenart. Na seji kot nadomestni člani in članice odbora s pooblastili sodelujejo: Jani Prednik nadomešča Predraga Bakovića iz stranke SD in Branislav Rajić nastopa iz kvote SMC.   Prehajamo na določitev dnevnega reda seje odbora. S sklicem seje 2. 9. 2020 ste prejeli naslednji dnevni red: Predlog rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2020. Ker v poslovniškem roku nisem prejel predlogov za spremembo dnevnega reda, je ta določen, kot je bil predlagan s sklicem seje.  Pred začetkom seje vas obveščam, da glasovanje poteka z uporabo vgrajene glasovalne naprave, ki omogoča takojšen izpis poimenskih rezultatov glasovanj poslank in poslancev na velikih zaslonih kot tudi hrambo glasovanj v podatkovni zbirki v računalniškem okolju Lotus Notes. Zato boste na svojih sedežih glasovali le z vstavljeno identifikacijsko kartico.         (Nadaljevanje) Prosim člane odbora, ki nimate s seboj kartice, da si jo priskrbite do pričetka današnjega glasovanja. Prav tako prosim, da ves čas seje uporabljate zaščitno masko.     Tako prehajamo na obravnavo točke – PREDLOG REBALANSA PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2020.   Odbor Predlog rebalansa obravnava kot zainteresirano delovno telo. Na sejo sem vabil: Vlado Republike Slovenije, Ministrstvo za finance, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Kmetijsko-gozdarsko zbornico Slovenije.   Predlog rebalansa proračuna ste prejeli. Predlogov za amandmaje odbora nismo prejeli. Želi predstavnica Ministrstva za finance, gospa Špela Perme, predstaviti predlog rebalansa proračuna za leto 2020?   Izvolite.
Špela Perme
Hvala lepa za besedo, gospod predsednik. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, ostali prisotni, lep pozdrav.   Epidemija COVID-19 je z vsemi svojimi posledicami na ekonomsko in socialno okolje izrazito vplivala tudi na prihodke in odhodke državnega proračuna, zato je bilo potrebno pripraviti rebalans proračuna za leto 2020. prihodki so bili v sprejetem proračunu načrtovani v višini 10,8 milijarde evrov in so se zaradi nižje potrošnje in upada gospodarske aktivnosti znižali za 1,6 milijarde evrov. Manj prihodkov se ocenjuje predvsem iz naslova davka na dodano vrednost, davka od dohodka pravnih oseb in dohodnine, znižujejo pa se tudi prejeta sredstva iz proračuna EU. Odhodki, ki so bili v sprejetem proračunu načrtovani v višini 10,4 milijarde evrov, se z rebalansom proračuna povečujejo za tri milijarde evrov. Vlada je za omilitev posledic epidemije sprejela vrsto ukrepov, ki pomembno prispevajo k ohranjanju gospodarske aktivnosti in zaposlenosti, njihovi finančni učinki pa so v predlogu rebalansa načrtovani v višini 2,6 milijarde evrov, kar predstavlja kar 19,3 % vseh proračunskih odhodkov. Posredni učinki epidemije so ocenjeni v višini pol milijarde evrov in se nanašajo predvsem na povečanje nadomestil brezposelnim, kritje izpada prihodkov oziroma povečanje odhodkov Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in Zavoda za zdravstveno zavarovanje, stroški obresti zadolževanja, investicije za podporo zagonu gospodarstva. Z rebalansom proračuna se zagotavljajo sredstva tudi za zakonske obveznosti, pokritje premalo načrtovanih sredstev v sprejetem proračunu za leto 2020, poravnavo obveznosti preteklih let in tekoče izvajanje programov skupnih evropskih politik. Proračunski primanjkljaj za leto 2020 je načrtovan v obsegu 4,2 milijarde evrov oziroma 9,3 % bruto domačega proizvoda. Po zadnji napovedi Urada za makroekonomske analize in razvoj se bo zaradi ekonomskega šoka bruto domači proizvod letos realno znižal za 7,6 % na 45,2 milijarde evrov. Kar se tiče rebalansa finančnega načrta Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, se ta v primerjavi s sprejetim proračunom povečuje za 27,6 milijona evrov, povečanje je predvsem iz naslova ukrepov za blažitev posledic epidemije ter EU sredstev s slovensko udeležbo. Po oceni Ministrstva za finance je finančni načrt ministrstva usklajen in je primeren za nadaljnjo obravnavo.   Hvala lepa.
Hvala lepa gospe Špeli Perme, ker je podala svojo razlago.   Zdaj pa dajem besedo dr. Jožetu Podgoršku, državnemu sekretarju za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, da predstavi dele predloga rebalansa proračuna, ki se nanašajo na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.   Izvolite.
Jože Podgoršek
Hvala lepa predsedujoči in vsi prisotni.   Bom poskušal biti tudi sam kratek predvsem bi poudaril tiste zadeve, ki se razlikujejo od sprejetega proračuna za leto 2020. In sicer, kot je že gospa Perme omenila, se proračun povečuje za 27,6 milijonov na 497 milijonov evrov in sicer na integralnih sredstvih za 8 milijonov povečujemo proračun v rebalansu na 137,7 milijonov, na namenskih sredstvih povečujemo proračun za 7,3 milijone na 21,4 milijone, na EU sredstvih povečujemo proračun za 6,8 milijona         na 288 milijonov in slovenska udeležba za EU sredstva, se povečujejo sredstva z 5,5 milijonov na slabih 50 milijonov evrov.  Kot je bilo že povedano, v letu 2020 je bil proračun našega ministrstva s sklepom Vlade dne 13. 3. 2020 znižan za 7,6 milijonov evrov, ki smo jih takrat razporedili v rezervo za začetno pokrivanje vseh ukrepov, zaradi posledic Covid-19. Znižali smo 4,7 milijona na slovenski udeležbi v programu razvoja podeželja, 2,9 milijonov pa organov v sestavi na integralnih postavkah, kar jim z rebalansom tudi vračamo. Nato pa se je naš integralni del proračuna že v tem času povečal za okroglih 8,7 milijonov, s prerazporeditvami iz zadolževanja države za Covid ukrepe, in sicer, v tem času smo za Covid ukrepe, na podlagi 71., 74. in 58. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije Covid, prerazporedili sredstva za finančno nadomestilo za proizvajalce vina 2,9 milijona evrov, finančno nadomestilo pri reji govejega mesa za 2,2 milijona evrov, finančno nadomestilo za gozdarske ukrepe za 340 tisoč evrov, finančno nadomestilo nosilcev in dopolnilnih dejavnosti za 149 tisoč evrov, dodatki na plače po 71. členu PKP ukrepov za 2,4 milijone evrov, enkratni solidarnostni dodatek po 58. členu za 124 tisoč evrov in finančno nadomestilo rejcem drobnice za 76 tisoč evrov.  Poleg tega, smo v pripravi tega rebalansa proračuna, na postavko integralnih sredstev vnesli tudi dodatna sredstva za zavarovalne premije 1 milijon evrov, ker ocenjujemo, da bomo ta dodatna sredstva potrebovali za izplačilo našega subvencioniranja zavarovalnih premij. Potem dodatna sredstva za odškodnine za viroid 1,2 milijona evrov, torej viroid na hmelju, to je hmeljev viroid, kjer mora Uprava za varno hrano izplačat odškodnine, v primeru da je potrebno hmeljišča sekat zaradi tega viroida. Ravno tako pa vračamo odvzeta sredstva, kot smo že prej rekli, organom v sestavi in povečali smo tudi sredstva za plače na predsedovanju 75 tisoč evrov.  Na tip 2, torej na namenskih sredstvih, smo vnesli višjo vrednost oziroma povečali vrednost za planirano realizacijo sredstev za gozdni sklad za 10 milijonov evrov. Torej, naj pojasnim, že uvodoma gre za zagotovitev pravice porabe sredstev gozdnega sklada, ki jih nakaže SiDG v gozdni sklad, ne gre pa še za porabo iz gozdnega sklada. Na EU sredstvih, torej slovenska in EU udeležba – tukaj smo pa sredstva zvišali, glede na oceno porabljenih oziroma izplačanih sredstev v letu 2020, glede na uspešnost pri prijavi na razpise.  Če dovolite, bi s tem tudi zaključil mojo predstavitev, pa z veseljem odgovoril še morda na kakšno podrobnejše vprašanje. Morda samo še informacija, čisto za konec – naj povem, da smo v tem programskem obdobju, iz vseh sredstev programa razvoja podeželja že odobrili 85,6 % vseh sredstev in že izplačali 64,1 % vseh sredstev programa razvoja podeželja 2014 – 2020. Toliko za morda dodatno informacijo.  Hvala lepa.    PODPREDSEDNIK JANI IVANUŠA: Hvala lepa vam, gospod državni sekretar, za podani predlog rebalansa proračuna na kmetijskem delu.  Tako, želi besedo gospod iz Kmetijsko gozdarske zbornice? (Da.)  Gospod Branko Ravnik, izvolite, beseda je vaša.    BRANKO RAVNIK: Prav lepa hvala za besedo. Gospod predsedujoči, spoštovani poslanke, poslanci. Cenjeni gostje.  Seveda se zavedamo, da gre za proračun, ki se prilagaja posledicam epidemije in ukrepov, povezanih, z blaženjem njenih posledic, ki so negativno vplivale tudi na stanje v kmetijstvu in njegov ekonomski položaj. Seveda, takrat je bilo pomembno, da se ukrepa hitro in učinkovito, kar je bilo tudi storjeno in seveda, zahvala Vladi za to. Zavedamo se, da gre za prilagajanje proračuna in stanju na finančnem področju in seveda gledamo s tega vidika tudi same postavke oziroma        ukrepe, ki jih je potrebno izvesti še do konca leta. Za nas so posebno pomembne vsebine, ki jih je potrebno nasloviti predvsem, da se zagotovi zadostna lastna sredstva za tekoče izplačilo investicijskih podpor v okviru programa razvoja podeželja, da se zagotovi sredstva za izplačilo območij z omejenimi dejavniki še v tekočem letu, ker to že dolgo obdobje izvajamo, da se praktično skorajda v celoti v tekočem letu izplačajo sredstva za OMD. V letošnjem letu je bilo kar veliko naravnih nesreč, tudi težave pri prodaji, ekonomski položaj se je stabiliziral v času epidemije kasneje ne v takšni meri, sicer se zdaj ponovno skuša v najbolj kritičnih sektorjih intervenirati, zato nam je pomembno, da so zagotovljena tudi sredstva za neposredna izplačila kot akontacijo še v letošnjem letu in pa sredstva za / nerazumljivo/ za sektorje v težavah. Vem, da ministrstvo dela na tem, da se sredstva zagotovijo in jaz upam, da bo proračun za ta dva ukrepa tudi pripravljen. Mogoče smo se v tem času epidemije malo bolj soočali z nujnostjo nekega novega pristopa, ne vem kako je s sredstvi za digitalizacijo v tem proračunu, še v letošnjem letu je treba kar nekaj aktivnosti izpeljati zato, da se malo posodobimo na tem področju in svoje delo kar najbolj učinkovito izvajamo tudi naprej, ob tem, da vemo, da so težave pri obstoječem načinu in svetovanja in usposabljanja izobraževanja in tako naprej in seveda novi pristopi so nujni in temu se je treba tudi prilagajati s tehniko, posodobitvami in podobnim in je zato treba tudi sredstva zagotoviti. Pomembno se nam zdi tudi da so zagotovljena sredstva za sofinanciranje zavarovalnih premij, ta trenutek je to praktično edini denar, ki lahko aktivno poseže za zavarovanje tudi dohodka ne samo pridelka, ampak posledično tudi dohodke in pomembno nam je tudi da je zagotovljeno tekoče financiranje javnih služb v kmetijstvu. To so tiste stvari, ki jih mi posebej pozorno spremljamo in nekako računamo, da je to vgrajeno tudi v sam proračun, zato ga tudi podpiramo. Hvala.
Hvala lepa, gospodu Branku Ravniku iz Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije. Prehajam na razpravo članov in članic Odbora za kmetijstvo. Prosim. Želi kdo besedo? Nihče. Imamo eno. Izvolite, gospa Dimic, beseda je vaša.
Hvala lepa. Moram reči, da ko sem pregledovala rebalans lahko rečem, da sem bila na nek način s sredstvi namenjenimi za področje kmetijstva, gozdarstvo in prehrano zadovoljna zato, ker so se sredstva nekje povišala za dobrih ali slabih 28 milijonov, seveda pa me mogoče malo več zanima, približno 1,2 milijona evra je namenjenih za ukrepe za stabilizacijo trga, mogoče kaj več lahko državni sekretar pove o tem, pa tudi po njegovih napovedih naj bi se tudi izplačila za OMD-je v redu iztekla do konca leta, da bi vse normalno se izplačevalo, pa me tudi zanima glede kar veliko sredstev je za gozdarstvo namenjeno 10,5 milijona evra, pa me mogoče samo zanima bolj podrobno, če mi lahko odgovorijo. Hvala lepa.
Hvala lepa vam. Še Mojca. Mojca Žnidarič, izvolite.
Hvala za besedo. Bom tudi jaz kratka. V bistvu podpiram te spremembe, ki so predvidene v rebalansu, se pravi vidim, da je dober milijon namenjen prilaganju podnebnim spremembam, kar je res nujno potrebno glede na vsa neurja, ki smo jih spremljali tudi v zadnjih dnevih in mesecih, se pravi ta sredstva so namenjena, kot je bilo rečeno, za sofinanciranje zavarovalnih premij in pa potem obrambo pred         za sofinanciranje zavarovalnih premij in potem obrambo pred točo, tako je to vsekakor potrebno. Dodatnih 10 milijonov, vidim, za razvoj podeželja, 10 milijonov dodatnih tudi za obnovo in nego ter varstvo gozdov, ker gozdovi so res na več območjih zelo prizadeti in tu je nujno potrebna čimprejšnja sanacija. Nadalje 8 milijonov, kot smo slišali, za financiranje ukrepov zaradi epidemije, od tega je skoraj 3 milijone nadomestil za vina, 2,2 milijona nadomestil za govedorejo.   Imela bi pa samo eno vprašanje, in to je edino, kar me je malce zmotilo pri tem rebalansu, in sicer pri promociji kmetijstva in živilstva. Tu vidim, da so se za promocijo sadja sredstva povečala za dobrih 220 tisoč evrov, so se pa za 200 tisoč evrov zmanjšala sredstva na sektorju promocije mleka in za 400 tisoč evrov za sektor promocije mesa. Pa me zanima – jaz vseeno še vedno trdim, da je promocija predvsem lokalno pridelane in domače hrane nujna, ker smo to lahko vsi skupaj zdaj v času te epidemije še toliko bolj občutili, kaj pomeni, če smo samooskrbni in če imamo lokalno pridelano hrano. Samo to vprašanje imam, sicer pa podpiram te spremembe, ki so predvidene v rebalansu.  Hvala.
Hvala lepa, gospa poslanka.  Se še kdo prijavlja k razpravi? Glede na to, da ne, bi prosil gospoda državnega sekretarja, da poda odgovore.     DR. JOŽE PODGORŠEK: Hvala lepa za vprašanja.   Pa začnimo pri stabilizaciji trgov. Ukrepi za stabilizacijo trgov vključujejo vse sledeče postavke. Torej, prilagajanje podnebnim spremembam, tu smo že rekli, dodaten milijon zaradi zagotavljanja sofinanciranja zavarovalnih premij. V letošnjem letu celotno rastlinsko pridelavo sofinanciramo oziroma zavarovanje v celotni rastlinski pridelavi sofinanciramo s 50 % obračunane zavarovalne premije, prav tako se je stopnja sofinanciranja dvignila pri premijah za bolezni živali z 20 na 30 %, zato je ta dodaten milijon potreben in v proračunu tudi načrtovan, da bomo lahko to obveznost izvedli. No, nadalje med ukrepe za stabilizacijo trga spadajo tudi strokovne naloge in svetovanja v kmetijstvu, kar je že tudi direktor Kmetijsko-gozdarske zbornice omenjal. Ta sredstva praktično ostajajo na enakem nivoju, kot so bila planirana v proračunu, torej, tekoče zagotavljanje in delovanje javnih služb, strokovnih nalog, ki jih je več, govorimo tako o javni službi kmetijskega svetovanja, v živinoreji sta to dve največji postavki, potem je pa še kopica javnih služb tudi v rastlinski pridelavi.   Naslednja postavka je postavka, ki ji rečemo ureditev kmetijskih trgov. Tu gre za velik sklop neposrednih plačil. Ta postavka je težka tudi v rebalansu kar 146 milijonov evrov. Pod to postavko spadajo praktično – bom poskušal biti čim bolj jasen in kratek – vsa neposredna plačila v kmetijstvu, največja postavka 134 milijonov, potem so ukrepi za stabilizacijo trga, podpore organizacijam pridelovalcev, program ukrepov v čebelarstvu, podpora tržni ureditvi za vino, evidence v podporo kmetijstvu, šolska shema, evropska in slovenska udeležba, sredstva za neposredna plačila v kmetijstvu, program za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje in podpore dejavnostim vinogradniško-vinarskega sektorja. Ta del praktično ostaja na nivoju 21,6 milijona evrov za vse strokovne naloge… Pardon, pardon, se opravičujem! Težak je 145 milijonov evrov za ureditev kmetijskih trgov. In pa tretja je še promocija kmetijstva. Pravilno ugotavljate – se bom kar navezal tudi na zadnje vprašanje -, tu smo vezani na Zakon o promociji, na izvajanje promocije izbrane kakovosti,        (Nadaljevanje): na področju sadja se je proračunska postavka povečala zato, ker na podlagi Zakona o promociji mora naše ministrstvo zagotavljati sredstva, ki jih dodaja zbranim sredstvom, ki jih zbirajo sektorji. Torej, sadjarji so zbrali dovolj sredstev, zato že v letošnjem letu pričenjamo s sektorsko promocijo in smo tudi dodali ta sredstva, da bo lahko ta sektorska promocija čim bolj učinkovita, s katerim računam, da bomo pomagali sadjarskemu sektorju. Žal pa ugotavljamo, prvič, zaradi prekinjanja, zbiranja sredstev v lanskem letu za mleko in meso, torej se na teh postavkah ni nateklo nič sredstev, zato tudi v proračunskih, torej to je naša udeležba, proračunska udeležba na teh dveh postavkah bo v tem letu praktično enaka nič. Pripravljamo seveda vso oziroma smo na zaključku že tega, da se bo verjetno s 1. oktobrom ali pa v oktobru začelo novo zbiranje za sektorsko promocijo za mleko in meso in načrtujemo prve sektorske promocije morda že konec spomladi 2021 in bomo ta sredstva takrat porabili. Naj pa omenim, da smo se s sektorjem meso, na nek način že tudi pogovarjali in sedaj iščemo možnost morebitnega hitrejšega zbiranja, sektorje je predlagal celo avansno zbiranje sredstev za izbrano kakovost za promocijo po sistemu izbrane kakovosti, zato da bi čim prej pričeli s promocijo govejega mesa ker je to res sektor v težavah. Tudi direktor Kmetijsko-gozdarske zbornice je to že omenil, in če se bo to zgodilo, potem pričakujemo verjetno takoj na začetku naslednjega leta začetek izvajanja te promocije, kar še vedno pomeni nič v tem letu, v tem proračunskem letu, ampak se bo ta promocija izvajala v letu 2021, v začetku leta.   Pri intervencijah v proračunu, seveda nimamo zajetih vseh intervencij, ki bi želeli. Ravno pri intervenciji za stabilizacijo oziroma pomoč kmetijskim gospodarstvom za sektorju v težavah zlasti govedorejskemu sektorju, torej sektorju govejega mesa, ker po koncu korona epidemije se ta sektor na nek način ne uspe dvigniti vsaj na neko normalizacijo prodajnih cen in zato na nek način iščemo rešitev in smo tudi že s finančnim ministrstvom v navezi glede tega dela in bomo verjetno iskali neke možnosti za pomoč temu sektorju. Ravno v teh dneh čakamo tudi objavo evropske uredbe, ki bo omogočala večjo slovensko udeležbo iz lastnega proračuna za destilacijo vina. Sredstva so bila predvidena v protikorona paketu 3 za ta dodatna sredstva, vendar še do danes evropska uredba ni bila objavljena. Res je, da se je 6. septembra iztekel rok, ko bi se lahko Evropski parlament pritožil, se ni. Torej zdaj čakamo samo še, torej od ponedeljka naprej čakamo samo še objavo v Uradnem listu, evropskem, ki pa bo verjetno v roku enega tedna, desetih dni in potem bomo mi tudi z vladnim gradivom prišli, zaprosili za prenos sredstev na našo proračunsko postavko, ampak mislim, da je zadeva tudi že s financami usklajena. Torej mislim, da za 5 milijonov evrov za dodatek pri destilaciji samega vina.   Izplačila OMD subvencije tečejo po planu. Neposredna plačila tečejo po planu. Zdaj, morda še par vprašanj je bilo glede sredstev za gozdarstvo. 10 milijonov plusa pri sredstvih, ko smo jih, v agregatu pogledamo sredstva, ki so namenjena gozdarstvu, so se povečala iz 33 na slabih 44 milijonov, torej 10 milijonov pa pol več, kjer je ključen, kot sem že prej omenil, doprinos k temu večji, v tej večji proračunski postavki prinesla potencialna uporaba sredstev iz gozdnega sklada, kajti v tem letu se je nateklo več sredstev v gozdni sklad in tukaj je teh 10 milijonov razlike. To še ni dejanska poraba, to so, gozdni sklad je namenski sklad, ki se lahko uporablja samo skladno z Zakonom o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije kjer je opredeljena raba teh sredstev in torej to niso sredstva, ki bi jih lahko namenili drugim vsebinam, kar v tem zakonu niso opredeljene. Se pa vseeno si želimo, da bi na področju gozdarstva         bolj intenzivno stopali, to je pa že verjetno debata zadnjih vsaj, kar sem sam državni sekretark, praktično večine teh odborov, da bi lahko intenzivneje investirali v nego predvsem pa v obnovo gozdov po vseh teh ujmah v vlake, v gozdne ceste, sredstev je dovolj na razpolago, tukaj imamo težavo, ker ni prijaviteljev in zato z zavodom za gozdove ves čas iščemo neke rešitve kako tudi zavodu pomagati, ker rabi za ta sredstva najeti kredit, ki jih dobi povrnjen šele po izvedbi, teh aktivnosti za kmetje so praviloma sadnje, torej obnova gozdov so za kmetje praviloma brezplačne, celo dela dobijo plačana iz teh ukrepov, ampak to mora zalagati zavod za gozdove in tukaj zdaj iščemo rešitve kako tukaj pospešiti vso to investiranje.   Je pa v tem trenutku odprt tudi razpis za gozdarski sektor in mi pričakujemo tukaj, da bo povpraševanje relativno veliko tako za opremo kot tudi za primarno predelavo lesa, torej manjše žage na kmetijskih gospodarstvih. Zdaj mislim, da sem pri gozdarstvu odgovoril obema na enkrat, OMD-ji in tako naprej tudi.   Naj omenim, da za prilagajanje podnebnih sprememb poleg tega dodatnega milijona, ki ga namenjamo zavarovanju, ves čas in tudi v tem trenutku je odprt javni razpis iz programa razvoja podeželja, to je 4.1, za ukrepe za prilagajanje podnebnim spremembah, torej namakalni sistemi, mreže proti toči, obnove sadovnjakov, menjava sadnih vrst, bolj odpornimi sadnimi vrstami, skratka z namenom, da sektor naredimo čim bolj stabilen tudi v prihodnje neodvisno od raznih epidemij, ampak od vremenskih ujm. Vprašanje je bilo tudi glede same digitalizacije v kmetijstvu, tukaj pa v tem trenutku delamo zelo intenzivno, seveda v okviru ukrepov za obnovo in razvoj po COVID-19 in je ta tema, tema digitalizacije in debirokratizacije ena od izjemno pomembnih tudi za naše ministrstvo tako na vseh področjih znotraj našega ministrstva, torej na kmetijstvu, gozdarstvu, ribištvu, prehrani kot tudi na agenciji za kmetijske trge kot tudi na upravi za varno hrano, kjer želimo narediti bistvene napredke k temu delu tudi s pomočjo nekih dodatnih sredstev iz, bomo rekli temu mehanizma za obnovo in razvoj, vendar tukaj podrobnosti še niso povsem znane, zato naj omenim, da je to ena od naših res prioritetnih tem v tem skladu. Zdaj kako bo pa z realizacijo, pa moramo v tem trenutku še verjetno malo počakati, ker je še premalo znanih podrobnosti, da bi si upali kaj več kot to v tem trenutku napovedovati. Hvala lepa.
Hvala lepa še za dodatna pojasnila. Moram še povedati, da s pooblastilom nastopa tudi gospod Marjan Pojbič, ki nadomešča Bojana Podkrajska iz poslanske skupine SDS. Še kdo želi besedo, razpravo? Zaključujem razpravo. Ugotavljam, da se je Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano seznanil s predlogom rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2020 le v delu, ki se nanaša na področje kmetijstva, gozdarstva in prehrane. Določiti je potrebno še poročevalca za sejo matičnega delovnega telesa, to je Odbora za finance in monetarno politiko. Želi biti kdo poročevalec? Ne. Potem predlagam oziroma bom na seji odbora sodeloval jaz kot podpredsednik odbora za kmetijstvo. S tem zaključujem točko dnevnega reda in današnjo sejo odbora. Zahvaljujem se vam za udeležbo in razpravo in lep pozdrav. Hvala lepa.     Seja se je končala 9. septembra 2020 ob 14.34.