30. redna seja

Kolegij predsednika Državnega zbora

8. 4. 2019
podatki objavljeni: 8. 4. 2019

Transkript

Lepo pozdravljeni na Kolegiju predsednika Državnega zbora! Začenjamo 30. sejo Kolegija. Obveščam vas, da vam je bilo 4. aprila poslano novo gradivo k 2. točki in 5. aprila še novo gradivo k 3., 4. in 5. točki dnevnega reda.  Obveščam vas še o nadomeščanju, in sicer gospa Lidija Ivanuša nadomešča gospoda Zmaga Jelinčiča.  Prehajamo na 1. TOČKO DNEVNEGA REDA, IN SICER NA PREDLOG ZA OBRAVNAVO PREDLOGOV ZAKONA PO NUJNEM POSTOPKU. Predlog ste prejeli s sklicem seje Kolegija. Razpravljali in odločali bomo o dveh predlogih Vlade za obravnavo predlogov zakonov po nujnem postopku, in sicer gre za Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o dohodnini in Predlog zakona o spremembi zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Ker sta oba predloga zakonov vsebinsko povezana predlagam, da o predlogu za nujno obravnavo po nujnem postopku razpravljamo skupaj. Odločali pa bomo seveda o vsakem posebej.  Želi predstavni k Vlade, gospod Tramte, besedo? Izvolite.
Stojan Tramte
Hvala lepa. Lep pozdrav vsem skupaj! Gre za prvi ukrep v okviru davčnega prestrukturiranja v zvezi s katerim so potekali pogovori in usklajevanja z vsemi zainteresiranimi deležniki. Predlagana sprememba je prvi od več korakov k ugodnejši davčni strukturi, ki pa jo je nujno treba sprejeti čim prej, saj analize in mednarodne primerjave kažejo, da je davčna struktura in obremenitev dela v Sloveniji z vidika mednarodne konkurenčnosti ter zagotavljanja kvalitetne in strokovne delovne sile slovenskemu gospodarstvu problematična, zato je treba čim prej začeti z oblikovanjem ukrepov s katerim bi se vzpostavil bolj učinkovit in rasti prijazen davčni sistem. S predlogi se bo omogočilo, da bo že letošnji regres do višine povprečne plače razbremenjen plačila dohodnine in prispevkov. Temeljni razlog za predlagane spremembe je sklep Ekonomsko-socialnega sveta, ki je podprl, da se iz paketa davčne razbremenitve dohodkov iz dela izvzame razbremenitev regresa za letni dopust in se prioritetno sprejmemo takšne zakonodajne rešitve, ki bodo omogočile razbremenitev regresa za letni dopust že za leto 2019. Delodajalci morajo regres v skladu z delovnopravno zakonodajo izplačati najkasneje bo 1. julija tekočega leta. Zato Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru, da Predlog zakona o spremembi zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o dohodnini obravnava na isti seji zaradi vsebinske povezanosti obeh predpisov. Hvala lepa.
Hvala za vašo obrazložitev. Odpiram razpravo. Ker ni interesentov zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. In sicer najprej o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o dohodnini. Sklep se glasi: »Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o dohodnini se obravnava po nujnem postopku.« Kdo je za? Soglasno. Hvala.  Na glasovanje dajem še drugi sklep, ki se glasi: »Predlog zakona o spremembi zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju se obravnava po nujnem postopku.« Kdo je za? Soglasno. Hvala.  S tem zaključujemo to točko dnevnega reda.  Prehajamo na 2. TOČKO DNEVNEGA REDA, TO JE PREDLOG ZA OBRAVNAVO PREDLOGA AKTA IN PREDLOGA ZAKONA PO SKRAJŠANEM POSTOPKU. Predlog ste prejeli s sklicem seje Kolegija in v četrtek, 4. aprila, z novim gradivom. Razpravljali in odločali bomo o predlogu za obravnavo   (nadaljevanje) predloga akta in dveh predlogov zakonov po skrajšanem postopku. Najprej o tem, da se po skrajšanem postopku obravnava predlog dopolnitve Poslovnika Državnega zbora. Želi besedo gospod Matej Tonin? Izvolite.
Spoštovana podpredsednica, vse vodje poslanskih skupin, lepo pozdravljeni! Komisija za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb v naslednji sestavi predlaga spremembo Poslovnika Državnega zbora in sicer ta predlog akta sem podpisal sam. Zmago Jelinčič Plemeniti, Zvone Černač, Jerca Korče, Monika Gregorčič in pa Žan Mahnič. Predlagamo pa, da se v 48. členu Poslovnika Državnega zbora doda peti odstavek, ki govori o tem, da omejitev iz prejšnjega odstavka se ne uporablja za sklicevanje sej Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb. Kot veste imamo v Državnem zboru pravilo, da hkrati ne smeta teči več kot dve seji delovnih teles oziroma komisij. Iz tega naslova nastajajo številni zapleti, ker je nemogoče sklicevati komisije takrat, ko se pojavi nek trenutek oziroma neka aktualna stvar, ker so termini za sklicevanje sej in komisij zasedeni tudi po mesec dni vnaprej. To predlagamo posebej in zgolj in samo za našo komisijo iz naslednjega razloga: naša komisija ima poseben status in je ustanovljena z Zakonom o parlamentarnem nadzoru obveščevalnih in varnostnih služb s posebnim namenom, to je, da naš parlament vrši civilni nadzor nad delom obveščevalnih in varnostnih služb in ta civilni nadzor je seveda omejen, moten, če imamo birokratsko omejitev, da hkrati ne smeta teči več kot dve seji. Zgodi se lahko primer in v preteklosti se je že zgodil primer, da je zaradi aktualnosti potrebna neka seja zaradi prave(?), nekega nadzora, pa tega ni možno izvršiti zaradi tega, ker ni primernega prostega termina. Naročili smo tudi primerjalni pregled v državah kot so Nemčija, Italija in Hrvaška, ali imajo podobne komisije kakršnekoli omejitve. Ugotovitev je, da ne. Takih omejitev kot jih ima naša komisija, nimajo. Torej predlagam, da podprete skrajšani postopek v skladu s 142. členom Poslovnika, ker gre za manjše spremembe, ki bi omogočile učinkovit in v skladu z zakonom, upravljanje civilnega nadzora nad delom obveščevalnih in varnostnih službe. Hvala.
Hvala predlagatelju za obrazložitev. Odpiram razpravo. Želi kdo besedo? Ker ne, zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Na glasovanje dajem predlog sklepa: »Predlog dopolnitve Poslovnika Državnega zbora se obravnava po skrajšanem postopku«.  Kdo je za? (SDS, Desus, SAB, LMŠ, SNS, NSi, SMC in SD.) Kdo je proti? (Nihče.) Vzdržani? (Levica.) Sklep je sprejet.  Prehajamo na 2. točko in sicer na obravnavo predloga, da se po skrajšanem postopku obravnava Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem varstvu. Želi besedo predstavnik vlade? Izvolite, imate besedo.
Stojan Tramte
Hvala lepa. Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru, da predlog zakona obravnava po skrajšanem postopku, saj gre za manj zahtevne spremembe in dopolnitve zakona izključno zaradi prenosa evropskega pravnega akta v slovenski pravni red. S predlogom zakona se uvaja pravna podlaga s katero se prenašajo določbe 8. in 9. člena direktive Evropskega parlamenta in sveta o določitvi minimalnih standardov na področju pravic, podpore in zaščite žrtev kaznivih dejanj ter nadomestitvi okvirnega sklepa sveta.  Slovenija je od Evropske komisije leta 2016 prejela opomin zaradi ne prenosa direktive 2012/29 v nacionalno zakonodajo. V odzivu je Vlada Republike Slovenije navedla, da je direktiva oziroma njen 8. in 9. člen ustrezno prenesena v slovensko zakonodajo že z veljavnimi pravnimi akti, kot sta Zakon o socialnem varstvu in Zakon o preprečevanju nasilja v družini. Vendar je Slovenija novembra 2018 prejela obrazloženo mnenje Evropske komisije, da navedena člena nista ustrezno prenesena v nacionalno zakonodajo. Po proučitvi stanja in strokovnem sestanku s predstavniki Evropske komisije, je bila sprejeta odločitev o spremembi in dopolnitvi Zakona o socialnem varstvu z novo socialnovarstveno storitvijo. V predlogu zakona se uvaja nova socialnovarstvena storitev, ki bo na sistemski ravni zagotovila ustrezno podporo žrtvam kaznivih dejanj in njihovim družinskim članom. Nova socialnovarstvena storitev bo zagotovila strokovno obravnavo s strokovnim svetovanjem, ki zajema prepoznavanje stiske upravičenca, seznanjenje, usmerjanje in vodenje, da bi žrtvi kaznivega dejanja omogočili ustrezno psihološko, socialno in finančno izboljšanje položaja, nastalega zaradi storjenega kaznivega dejanja. Hvala.
Hvala za obrazložitev. Odpiram razpravo, želi kdo besedo? Ker ne, prehajamo kar na glasovanje in na glasovanje dajem sklep, ki se glasi: »Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem varstvu se obravnava po skrajšanem postopku«. Kdo je za? Ugotavljam, da soglasno. In še tretji predlog. Prehajamo na obravnavo predloga, da se po skrajšanem postopku obravnava Predlog zakona o spremembah Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno. Tudi tu želi predstavnik Vlade besedo, izvolite.
Stojan Tramte
Hvala. Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru, da predlog zakona obravnava po skrajšanem postopku, ker gre za manj zahtevne uskladitve zakona z drugimi zakoni. S predlagano spremembo se ukinja zaračunavanje nadomestil in provizij potrošnikom za brezgotovinska plačila vrednotnic s plačilnimi karticami. Pri spremembi zakona, ki je bil obravnavan po skrajšanem postopku, gre za uskladitev z evropsko direktivo na področju vplačilnih storitev na notranjem trgu. Po obstoječi ureditvi, je v 15. členu zakona določeno, da stroške nosi zavarovanec za plačilo prispevkov, z veljavnostjo evropske direktive od 31. januarja 2018, pa se s prejemnikom plačilom prepoveduje zaračunavanje nadomestil in provizij za brezgotovinska plačila, ki jih potrošniki opravijo z uporabo plačilnih kartic. Hvala.
Hvala lepa. Želi kdo razpravljati? Ker ne, prehajamo na glasovanje in na glasovanje dajem predlog sklepa: »Predlog zakona o spremembah Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanju na črno, se obravnava po skrajšanem postopku.« Kdo je za? Ugotavljam, da soglasno. Predlog sklepa je sprejet. S tem zaključujemo to točko dnevnega reda. Prehajamo na 3. TOČKO DNEVNEGA REDA - DOGOVOR O PRIPRAVI SKLICA 7. SEJE DRŽAVNEGA ZBORA, KI SE BO PRIČELA V PONEDELJEK, 15. APRILA 2019. Novo gradivo k tej točki ste prejeli v petek, 5. aprila in odpiram razpravo. Želi kdo besedo? Ker ne, zaključujemo razpravo. V skladu z dogovorom bomo pripravili sklic 7. seje Državnega zbora.  S tem zaključujem to točko dnevnega reda. Prehajamo na 4. TOČKO - TERMINSKI PROGRAM DELA DRŽAVNEGA ZBORA ZA MAJ 2019. Novo gradivo k tej točki ste prejeli v petek, 5. aprila. Glede na odločitev Kolegija iz 2. točke pa ugotavljam, da je bil sprejet predlog, da se po skrajšanem postopku obravnava predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem varstvu, zato ostane na terminskem programu za maj 2019. Odpiram razpravo. Želi kdo besedo? Gospod Tanko, izvolite.
Ja, hvala lepa. Bi samo vprašanje. Vidim, da so kolegi zdajle kar v sobi 217, ne? Čeprav smo do zdaj imeli tamle v veliki dvorani, pa tudi iz razporeda je vidno, da, ali velika dvorana ali veliki salon je prost, tako da, lahko eno ali drugo možno uporabit, bolj primerno, kot ta prostor.
Hvala, bom vaš predlog predala predsedniku, ki ga bo, verjamem, da proučil. Želi še kdo besedo? Če ne, zaključujemo razpravo. In dajem na glasovanje sklep. Sprejme se terminski program Državnega zbora za maj 2019.  Kdo je za? Soglasno.  Ugotavljam, da soglasno.   S tem zaključujem tudi to točko dnevnega reda.  Prehajamo na 5. TOČKO DNEVNEGA REDA - OKVIRNI TERMINSKI PROGRAM DELA DRŽAVNEAG ZBORA ZA JUNIJ 2019.  Novo gradivo k tej točki ste prejeli v petek, 5. aprila in glede na odločitev Kolegija iz 2. točke ugotavljam, da je bil sprejet predlog, da se po skrajšanem postopku obravnava predlog dopolnitve Poslovnika Državnega zbora in predlog zakona o spremembah Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno, zato ostaneta na okvirnem terminskem planu za junij 2019. Želi kdo besedo? Gospod Tanko, izvolite.
Hvala lepa.  Isto vprašanje. Tudi za mesec junij ste Kolegij spravili v ta mali prostor, čeprav so na razpolago bolj primerni prostori v katerih je Kolegij do sedaj deloval.
Vodja Tina Heferle
Tudi to vaše vprašanje bom posredovala predsedniku. Če ni drugega, ki bi želel besedo, zaključujem razpravo.  Prehajamo na glasovanje o sklepu, ki se glasi: »Sprejme se okvirni terminski program Državnega zbora za junij 2019.«  Kdo je za? Soglasno. Hvala lepa.  S tem zaključujem to točko dnevnega reda.  Prehajamo še na zadnjo točko DNEVNEGA REDA - RAZNO. Nisem dobila nobenega predloga dve uri pred sejo Kolegija, vendar pa v skladu z dolgoletno parlamentarno prakso sprašujem, če ima kdo morda kakšen predlog tehnične narave?  Če ne, se vam zahvaljujem za danes. Zaključujemo 30. Kolegij.  Hvala.  Seja Kolegija se je končala 8. aprila 2019 ob 10.18.