Sklep o ugotovitvi prenehanja mandata članu Programskega sveta RTV Slovenija


Sprejet