Sklep o prenehanju funkcij, razrešitvi in imenovanjih predsednikov in podpredsednika delovnih teles Državnega zbora


Sprejet

Zakon

Sprejet
Sklep o prenehanju funkcij, razrešitvi in imenovanjih predsednikov in podpredsednika delovnih teles Državnega zbora
98 %
Za