Sklep o izbiri revizijske družbe za revidiranje računovodskih izkazov Računskega sodišča Republike Slovenije za leto 2022


Sprejet

Akt

Sprejet
Sklep o izbiri revizijske družbe za revidiranje računovodskih izkazov Računskega sodišča Republike Slovenije za leto 2022