Sklep o prenehanju funkcije in imenovanju podpredsednikov delovnih teles Državnega zbora


Sprejet