Sklep o priznanju neodvisnosti in suverenosti Države Palestina


Sprejet