Sklep o prenehanju funkcije predsedniku in imenovanju predsednice Odbora za gospodarstvo


Sprejet