Do nadaljnega zaradi prenove spletnega mesta Državnega zbora podatkov na Parlametru ne osvežujemo, ker strojno berljivi podatki trenutno niso dosegljivi. Se opravičujemo za nevšečnosti.

59. izredna seja

Državni zbor

4. 2. 2021
podatki objavljeni: 4. 2. 2021 v pregledu

Transkript

Spoštovani kolegice poslanke, kolegi poslanci, gospe in gospodje!   Začenjam 59. izredno sejo Državnega zbora, ki sem jo sklical na podlagi drugega odstavka 58. člena, drugega odstavka 60. člena ter 93.a člena Poslovnika Državnega zbora in na podlagi odločitve Kolegija predsednika Državnega zbora sprejete na 92. seji, 27. 1. 2021.   Obveščen sem, da se današnje seje ne morejo udeležiti naslednji poslanke in poslanci: Lidija Divjak Mirnik, Maša Kociper, mag. Alenka Bratušek, Marko Bandelli, mag. Andrej Rajh, Franc Jurša, Soniboj Knežak, Matjaž Han, Samo Bevk, Felice Žiža, Brane Golubović, Igor Peček, Jani Möderndorfer in Aljaž Kovačič.   Do roka, ki ga je na podlagi tretjega odstavka 93.a člena Poslovnika Državnega zbora določil Kolegij sodelovanje na seji izven sedeža Državnega zbora z uporabo aplikacije za seje na daljavo ni najavila nobena poslanka ali poslanec.   Na sejo sem vabil predstavnike Vlade.  Vse prisotne lepo pozdravljam!  V sladu z drugim in četrtim odstavkom 93.a člena Poslovnika Državnega zbora dnevni red seje Državnega zbora na daljavo določi Kolegij predsednik Državnega zbora s sklicem, zato o njem ne bomo glasovali.     Prehajamo na 1. TOČKO DNEVNEGA REDA, TO JE NA OBRAVNAVO PREDLOGA SKLEPA O NEDOPUSTNOSTI RAZPISA ZAKONODAJNEGA REFERENDUMA O ZAKONU O DODATNIH UKREPIH ZA OMILITEV POSLEDIC COVID-19.   Predlog sklepa je na podlagi 21.a člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi v obravnavo zboru predložila Vlada.   Za dopolnilno obrazložitev predloga sklepa dajem besedo predstavnici Vlade, Mateji Ribič, državni sekretarki na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti.
Mateja Ribič
Spoštovani predsednik! Spoštovani poslanke in poslanci!   Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic Covid-19 glede katerega je vlada v skladu z drugim odstavkom 90. člena Ustave Republike Slovenije in 21.a členom Zakona o referendumu in ljudski iniciativi Državnemu zboru predlagala sprejetje sklepa o ugotovitvi nedopustnosti zakonodajnega referenduma, dodatno blaži in odpravlja posledice naravne nesreče, nalezljive bolezni Covid-19, saj določa ukrepe za omilitev in odpravo posledic Covid-19 na področju zdravstva in socialnega varstva ter pomoč gospodarstvu. V sklad z 8. členom Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami se za naravno nesrečo šteje tudi množičen pojav nalezljive bolezni. Izjemnost razmer v katerih se je znašla Republika Slovenija ob izbruhu Covid-19 in ki so zahtevale takojšen odziv države izhaja tako iz zgodovinskih virov, ki pričajo o tem, da predvidene posledice te epidemije niso primerljive z nobenih dogodkov v zgodovini po II. Svetovni vojni. Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvij je v zimski napovedi gospodarskih gibanj za leto 2020 napovedal znižanje BDP za 6,6 %. Banka Slovenije pa za leto 2020 napoveduje 7,6 % padec gospodarske rasti. Ukrepi so zato nujno potrebni za čim večjo rast BDP v letu 2021, brez sprejetih ukrepov bo gospodarska rast nižja. Banka Slovenije za leti 2021 in 2022 napoveduje 3,1 in 4,5 % gospodarsko rast ob predpostavki sprejetja oziroma ohranitve ustreznih državnih ukrepov, ki imajo veliko vlogo tudi pri ohranjanju stabilnih razmer na trgu dela. Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic Covid-19 predstavlja pravno podlago za omilitev in odpravo posledic Covid-19. S tem zakonom se določa ukrepe, da se čim prej z jasnimi nameni in posledicami zagotovi omilitev posledic Covid-19 širokemu krogu upravičencev z ukrepi, ki so bili v postopku priprave predloga zakona zaradi prilagajanja na situacijo v povezavi s Covid-19 in gibanjem gospodarstva zaznani kot nujni, tako na področju gospodarstva, socialnega varstva in zdravstvenega varstva, dela in delovnih razmerij. Specifični cilji predlaganih ukrepov so ohranjanje delovnih mest in delovanja podjetij, razbremenitev delodajalcev za plačilo prispevkov za socialno varnost za delavce v delovnem razmerju, podaljšanje ukrepa čakanja na delo, zagotavljanje finančnih sredstev SID banke za namene financiranja gospodarskih subjektov na področju cestnih prevozov, poroštvo SID banke na področju turizma in gostinstva, solidarnostni dodatek za prejemnike nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki delajo krajši delovni čas, vojnim veteranom in         invalidom po zakonu, ki ureja socialno vključevanje invalidov. Enkratni solidarnostni dodatek za dijake, starejše od 18 let, za študente, ki se izobražujejo v tujini, za brezposelne osebe. Dodatek za izpostavljenost nevarnosti in posebne obremenitve pripadnikom civilne zaščite, zagotavljanje izvajanja podaljšanja obravnave zdravstvene nege, fizioterapije in delovne terapije osebam, ki so prebolele okužbo bolezni covid-19, zagotavljanje sredstev zdravljenja s kisikom v socialnovarstvenih in vzgojno-izobraževalnih zavodih.  Ukrepi so po svoji naravi začasni, saj urejajo vsebino, povezano s covid-19 in sledijo načelu varovanja zdravja in življenja ljudi ter zagotavljanju likvidnosti gospodarskim subjektom. V luči negotovosti v zvezi s posledicami covid-19, ki se kažejo po svetu, zakonodajalec nima le pravice, temveč tudi dolžnost, da zakonodajo prilagaja danim družbenim razmeram in jo tudi spreminja, če to narekujejo spremenjena družbena razmerja. Nujni ukrepi, ki jih država sprejema za omilitev in odpravo negativnih posledic covid-19 na prebivalstvo in gospodarstvo morajo biti čimbolj učinkoviti, njihova izvedba pa mora biti hitra.  Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic covid-19 predstavlja dodatni nujni in začasni ukrep, s katerim bo omogočena takojšnja učinkovita zagotovitev pomoči pri omilitvi in odpravi posledic naravne nesreče v Republiki Sloveniji, tako za prebivalstvo, kot tudi gospodarstvo. Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic covid-19 se tako nanaša /znak za konec razprave/ na vsebino, glede katerega v skladu s prvo alinejo drugega odstavka 90. člena Ustave Republike Slovenije, razpis zakonodajnega referenduma ni dopusten, ker zadevni zakon predstavlja Zakon o nujnih ukrepih za zagotovitev odprave posledic naravnih nesreč v smislu prve alineje drugega odstavka 90. člena Ustave Republike Slovenije.
Hvala lepa.  Sledi predstavitev stališč Poslanskih skupin. Besedo ima Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke. Stališče bo predstavila Eva Irgl.
Najlepša hvala za besedo. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci!  Glede na to, da smo v Državnem zboru že dva dni zapored razpravljali o osmem protikorona paketu, bom v tem stališču glede dopustnosti oziroma nedopustnosti razpisa referenduma na omenjeni zakon zelo kratka. Kot že rečeno, omenjeni osmi paket je namenjen zlasti ohranjanju delovnih mest, trgu dela in pomoči gospodarstvu. Obenem pa v tem paketu nismo pozabili niti na najbolj ranljive skupine, kot so na primer vojni veterani in invalidi. Ti bodo prejeli 150 evrov solidarnostnega dodatka.   V vseh osmih paketih do sedaj smo razdelili že ogromno pomoči, ne samo gospodarstvu in turizmu, ampak je pomoč prišla tudi neposredno do ljudi. S PKP-8 smo podaljšali subvencioniranje čakanja na delo najmanj do konca meseca aprila 2021. Država bo naše prevzela del bremena zaradi dviga minimalne plače. Delodajalci bodo za tiste, ki brez dodatkov ne dosegajo minimalne plače prejeli subvencijo v višini 50 evrov. Vlada je šla nasproti tudi sindikatom in odpravila neenako obravnavo zaposlenih pri izplačilih kriznega dodatka v višini 200 evrov. Po uveljavljenem PKP-8 bodo do izplačila kriznega dodatka tako upravičeni vsi delavci v zasebnem sektorju.  Gre torej za ukrepe, ki so nujno potrebni za to, da lahko omilimo posledice, ki jih ima epidemija covid-19 na družbo kot celoto. Zato v Slovenski demokratski stranki podpiramo sklep o nedopustnosti razpisa referenduma na Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic glede covid-19.  Najlepša hvala.
Hvala lepa.   Tina Heferle bo predstavila stališče Poslanske skupine Liste Marjana Šarca.
Hvala lepa, predsednik za besedo. Lep pozdrav vsem skupaj!  Danes je Vlada Janeza Janše pred nas poslance še enkrat več postavila predlog sklepa, s katerim naj našim državljankam in državljanom ponovno prepovemo referendumsko pobudo. To, da je referendumska iniciativa državljanov ustavna kategorija smo poudarili že večkrat. To, da se takšno ustavno pravico lahko omejuje le izjemoma in samo kadar je to nujno, smo tudi že poudarili večkrat.     ŠZ) – 13.10    In nenazadnje to, da obstaja velika možnost zlorabe takšnega omejevanja referendumske pobude smo v poslanski skupini LMŠ opozorili že vse na samem začetku. Vladajoča koalicija se več kot očitno ne ozira na nič od naštetega. Danes bodo ponovno vnaprej prepovedali spregovoriti recimo vsem študentom, ki se ne strinjajo s tem, da jih je tudi osmi protikorona paket spregledal in da ne ureja nadomestila za izpad dohodka iz študentskega dela. Prepovedali bodo spregovoriti vsem malim podjetnikom, ki se ne strinjajo s tem, da jim tudi osmi protikorona paket ne omogoča gotovega preživetja. Prepovedali bodo spregovoriti vsem tistim lastnikom podjetij, ki jim je upravljanje dejavnosti prepovedano z odlokom vlade, pa se ne strinjajo s tem, da jih ta ista vlada enači z podjetji, ki svojo dejavnost še vedno lahko opravljajo. Prepovedali bodo spregovoriti vsem dijakom, ki se ne strinjajo s tem, da predsednik vlade samovoljno in arbitrarno omejuje oziroma režiral vpisna mesta na fakultete. V obliki prepovedi referendumske pobude boste, spoštovani poslanci vladne koalicije prepovedali spregovoriti vsem tistim, ki se z vašo politiko tako ali drugače ne strinjajo. To je samo še eden način več v nizu vaših dejanj, kjer posameznike, ki se ne strinjajo z vašo agendo ali ki ne napišejo po vaše pravega pravnega mnenja, poskušate utišati oziroma onemogočiti, ne glede na sredstva in ne glede na škodo, ki jo pri tem povzročate.   In ker cilj za vas opravičuje sredstvo, ste si še enkrat več drznili v interventno zakonodajo, ki naj bi odpravljala zgolj in samo posledice, ki jih je prinesel drugi val epidemije covid, podtakniti novega podtaknjenca v obliki prekrškovne določbe. Brez ozira na to, da očitno represija ni tista, ki bi zagotavljala zmanjševanje števila okuženih, niti ne manjšega števila mrtvih, je vaš politični apetit premočan. Kljub vsem pravno strokovnim opozorilom, da mora biti kaznovalno prekrškovno pravo določno, predvidljivo in opredeljeno v pravem pravnem aktu, ste uzakonili prekršek, kjer prepovedana dejanja sploh še niso opredeljena, ko pa bodo opredeljena, pa bodo določena v nekem programu, ki ga bo lahko vsak trenutek samovoljno spreminjal kar direktor NIJZ-ja ali pa celo sam minister za zdravje. Že sama narava takšnega prekrška je z vidika pravne države in ustavne demokracije hudo sporna, da pa je takšna vsebina predmet nekega interventnega zakona, ki se je sprejemal praktično čez noč in glede katerega boste prepovedali referendumsko iniciativo, pa je milo rečeno škandalozno. Nivo na katerega želite spraviti našo državo in našo družbo je zelo nizek in zelo zaskrbljujoč. Pod pretvezo reševanja države iz primeža epidemije, zapirate usta državljanom v obliki prepovedi referendumske pobude, ustvarjate družbo represije in rušite pravni sistem. Pri tem v Poslanski skupini LMŠ ne bomo sodelovali in ne bomo sodelovali nikoli.
Hvala lepa.  Magister Dejan Židan bo predstavil stališče Poslanske skupine Socialnih demokratov.
Gospod predsednik, drage poslanke, dragi poslanci, spoštovana državna sekretarka, lep pozdrav tudi ostalim prisotnim.  Socialni demokrati ne bomo podprli sklepa, da referendum ni dopusten. Mislimo, da bi ljudje morali odločati o napakah, ki jih osmi protikoronski paket vsebuje. Naj takoj na začetku povem, da denar, ki se s tem paketom deli, to je 320 milijonov evrov, ni denar iz denarnice gospe državne sekretarke, ministric ali ministrov. To ni denar iz denarnic koalicije. To v resnici tudi ni denar, ki je Slovenijo v tem trenutku na razpolago ali ga ima skritega v         naravnih bogastvih. To je denar, ki si ga bomo izposodili, in teh 320 milijonov bomo vračali mi, vračali bodo naši otroci in, zelo velika verjetnost je, tudi naše vnukinje in vnuki. Zato vsak evro, ki ga potrošimo na način, da obremenimo naše vnuke, mora biti maksimalno racionalno uporabljen. Takoj želim tudi povedati, da Socialni demokrati podpiramo program intervencij zaradi stiske, v kateri smo, da olajšamo zlasti položaj ljudi, pa tudi družbe kot celote vključno z gospodarstvom, vendar vsak evro mora biti premišljen. In kaj smo dobili z osmim paketom?   Ukrepa, ki je najpomembnejši, niti nismo mogli o njem razpravljati na način, da bi glasovali, ker je to poslovniško nemogoče, torej ukrep, da se, podobno kot v drugih državah, ki pa imajo uspehe, čakajočim povrne 100-odstotno to, da niso na delovnem mestu, kar jih potem ne motivira, da pridejo pred končanjem bolezni ali na način, da enostavno bolezni ne priznajo, ker potrebujejo denar, na delovno mesto, ampak ostanejo tam, kjer je potrebno, izolirani v karanteni – tega ukrepa tudi tukaj ni. Je pa to ukrep, ki je v tujini najbolj učinkovit.   Potem nekatere krivice. Zamislite si ljudi, ki so starejši kot 55 let, in so brezposelni. V tem trenutku niso dobili nobene pomoči, pa jo mogoče najbolj potrebujejo. Večina poslank in poslancev je glasovala proti takšnemu ukrepu.  Zamislite si, kako se počutijo študentke in študentje, ki jih v prvih paketih, ko se je dajala pomoč študentkam in študentom, ta država, pa čeprav jim priznava, da so študentje, ker nekaterim podeljuje tudi državne štipendije za študij v tujini, ni priznala kot študente in niso dobili spomladi in tudi ne pozno jeseni po 150 evrov. Tudi na našo pobudo, predvidevam, so ti študenti prišli v osmi protikoronski paket, ampak zopet na zloben način. Kakor, da so študenti druge, tretje kategorijo, ne kakor ostali slovenski študentje, ki so dobili 300 evrov. Pa jih ni mnogo. Po podatkih OECD, ker slovenske statistike v tem trenutku ni, jih je nekaj več kot 2 tisoč 700. In ni bil priznan enak status. Pa ne gre za veliko denarja, gre samo za odnos do naših ljudi, da so vsi prvorazredni in nihče drugorazreden. Pa so ponovno, ker niste poslušali in podprli amandmajev opozicije, obravnavani kot drugorazredni.  Najhuje, kaj je pa v tem osmem paketu, je pa nekaj, kar se nikoli nebi smelo zgoditi. Da ta paket nesistemsko predpisuje kazen za nekaj, kar še ni določeno. Predpisuje kazen na področju, ki je v tem trenutku najbolj problematično, na področju verjetno cepljenja, če se nekdo, govorim o gospodarskih, poslovnih subjektih, ne bo držal programa, ki še ni napisan in ga bo pripravila neka inštitucija strokovna, Nacionalni inštitut za javno zdravje. To je približno podobno, kakor bi strokovni program o prometnih prekrških pripravila Avto-moto zveza Slovenije, pa je v vsakem primeru jasno vsakemu, da program Avto-moto zveze Slovenije ne more biti tisti program, na podlagi katerih bodo državljanke in državljani kaznovani. Ampak če pa pripravi program gospod Krek / znak za konec razprave/ in se pod tega podpiše kdorkoli bo v tistem trenutku minister, je pa to nekaj drugega, pa v resnici ni. Jaz verjamem, da bo marsikdo v Sloveniji takšno določilo želel preveriti na Ustavnem sodišču. Poslanke in poslanci nimamo pravice povedati, da je protiustavno, mi lahko samo sumimo, da je protiustavno, ampak to smo opozorili. In takrat, če bo to spoznano kot protiustavno, vas bomo ponovno vprašali ali se spominjate trenutka, ko smo vas na to opozorili. / znak za konec razprave/   Torej Socialni demokrati ne moremo podpreti tega, da ljudje nebi imeli pravice svoje mnenje povedati na referendumu.  Hvala vam.
Hvala lepa.  Mojca Žnidarič bo predstavila stališče Poslankse skupine Stranke modernega centra.   Postopkovno, kolega Rajh.
Lep pozdrav vsem skupaj.   Jaz bi danes rad slovensko javnost obvestil, da imamo novega člana poslanske skupine, gospoda Breznika...
Kolega Rajh, to ni postopkovno.
In sem zelo vesel, da se v naši družbi počuti dobro.   Hvala lepa.
Kolega Rajh,         glejte, to je opomin, prosim vas, držite se takšnih zadev, predvsem bi vas, kolega Rajh, opozoril, da se je vaša poslanska supina po večini opravičila z današnje seje. Kolegica Žnidarič ima besedo.
Hvala, predsedujoči. Spoštovane poslanke in poslanci!
Malo tišine prosim.
Spoštovana državna sekretarka! Razmere v naši državi, ki jih že od marca preteklega leta narekuje spopadanje z novim koronavirusom, od nas še vedno zahtevajo sprejem interventnih ukrepov. Tako kot v preteklih mesecih je tudi sedaj namen zakona, ki ga je pripravila Vlada, jasen, to je ustrezen odziv in čimprjšnje ukrepanje ter sprejem potrebnih ukrepov za gospodarstvo in posameznike, z namenom omilitve posledic, ki jih je prinesla epidemija. Opravljanje določenih gospodarskih dejavnosti, ki je zaradi epidemiološke slike prepovedano, nekatere pa se izvajajo v bistveno zmanjšanem obsegu. Zaradi teh omejitev nastajajo negativne posledice v gospodarstvu, posledično pa to vpliva na materialni in socialni položaj državljank in državljanov. Zato je 8 protikoronski zakonodajni paket vsekakor dobrodošel in nujen, saj bo s številnimi ukrepi pomembno prispeval k odpravi negativnih posledic epidemije na področju gospodarstva trga dela, delovnih razmerij ter socialnega in zdravstvenega varstva.  Kot smo poudarili že ob sprejemanju zakona na seji Državnega zbora, tudi tokrat pomoč prihaja v pravem času i odgovarja na še vedno pereče izzive številnih družbenih skupin, ki smo jim v teh zahtevnih časih dolžni pomagati. V izjemni situaciji in v izrednih razmerah, ki smo jim priča, se je potrebno zavzeti za čim prejšnjo uveljavitev interventnih zakonov in takojšnjo realizacijo ukrepov, ki so za naše državljane dobri in jim prinašajo potrebno pomoč. Zato bomo v Poslanski skupini SMC predlog sklepa podprli.
Hvala lepa.   Miha Kordiš bo predstavil stališče Poslanske skupine Levica.
Protikorona ukrepi pod katerokoli Vlado bi morali zasledovati dve temeljni prioriteti, da se pomaga ljudem, ki so se v razmerah epidemije znašli v socialni stiski in da zameji širitev te epidemije same. Vlada Janeza Janše se žal ukvarja z vsem ostalim, samo s tem s čemer bi se mogla ne. Tudi iz protikorona 8 so izostale prenekatere družbene skupine, ki jih Janez Janša očitno preprosto ne mara. Na prvem mestu izpostavimo delavce študente, tudi v protikorona 8 še kar čakajo podporo za preživetje, ker od študentskega dela dalje ne morejo več živeti v teh razmerah, čeravno je kar 20 tisoč delavcev študentov v tej državi takih, da so od študentskega dela življenjsko odvisni.   Nadaljujmo z delavci prekarci, organiziranimi kot samostojnimi podjetniki. Vprašljivo je kateri od njih sploh lahko prejmejo ukrep poimenovan temeljni dohodek za espeje. Kot smo lahko slišali v razpravi pa celo tisti, ki ta temeljni dohodek prejmejo, na koncu ostanejo z bore malo sredstvi, ki naj jim pomagajo pri preživetju, številka, s katero je razprava postregla je 200 evrov. In navsezadnje velik del okužb se širi ravno na delovnih mestih, to je potrdil tudi Nacionalni inštitut za javno zdravje, s podatki, ki jih je obelodanil v novembru prejšnjega leta. Motor, ki poganja okužbe na delovnih mestih v gospodarstvu v industrijskih conah je prezentizem. Delavci odhajajo na delo tudi takrat, ko so okuženi, tudi takrat, ko izkazujejo minimalne simptome. Ne le zato, ker jih prisotnost na delovnem mestu v bolezni silijo delodajalci, ampak tudi zato, ker jih Vlada na noben način noče zaščititi s polnim nadomestilom v primeru okužbe in v primeru njihove bolniške tako kot so to storile denimo Nemčija, Avstrija in Hrvaška. Na današnji seji se odločamo o tem ali naj tudi pri PKP 8 ljudem referendum prepovemo,         zato se je bolj smiselno osredotočiti na stvari, ki so se v PKP8 znašle, pa jih tam notri ne bi smelo biti. Navsezadnje so prav te stvari temeljni razlog, zakaj se vladi Janeza Janše spet tako zelo mudi ljudem referendum prepovedati.  Najprej se dotaknimo področja minimalne plače. 50 evrov na mesec za vsako izplačano minimalno plačo bodo prejeli delodajalci, neposredna subvencija iz državnega proračuna. To je politika spodbujanja nizkih, najnižjih možnih plač v tej državi. Ne glede na to, ali neko podjetje, tudi v koroni, deluje dobro in pomoči ne potrebuje, bo teh 50 evrov prejel. Tisti delodajalci, ki so pripravljeni in zmožni izplačevati višje plače od minimalne, pa ne bodo prejeli nič, tudi če raven minimalne plače presegajo za en sam evro. S tem se neposredno subvencionira in spodbuja najbolj neproduktiven kapital v tej državi in dobesedno sili gospodarstvo v to, da izplačuje plače, celo nižje od minimalne, vštevši to državno subvencijo. In kot da ta nagrada še ni dovolj, bi Vlada dobičke največjega kapitala reševala tudi z rezi v prispevke za pokojninsko in zdravstveno blagajno, za tiste delodajalce, ki minimalne plače izplačujejo.  Ja, prav ste slišali. Sredi največje zdravstvene krize v zadnjih sto letih, Vlada zmanjšuje vplačila v zdravstveno blagajno, ki v tej državi financira material in storitve v zdravstvu, zato, da zaščiti dobičke svojih prijateljev. To so vse razlogi, zakaj referenduma ljudem ne bi smeli vzeti. Ne pozabimo tudi na poslednjega podtaknjenca, ki smo ga v PKP8 našli. / znak za konec razprave/ To so kazni, ki dosegajo tudi 100 tisoč evrov, vpisane v PKP8, za raznorazne pravne osebe, na podlagi akta, ki ga v resnici sploh še ni. Pa tudi, ko bo ta akt menda, domnevno, povezan s cepljenjem, sploh prišel, veste, kdo ga bo pripravil? Janez Janša, kot minister za zdravje in Milan Krek, na vrhu NIJZ-ja, se bosta pod ta dokument podpisala in na podlagi tega podpisa / znak za konec razprave/ bo nato vlada Janeza Janše, lahko kazni izstavljala.  V Levici bomo glasovali proti temu, da se ljudem znova prepove referendum.
Hvala lepa,.  Tadeja Šuštar bo predstavila stališče Poslanske skupine Nova Slovenija – krščanski demokrati.
Spoštovani gospod predsednik Državnega zbora, državna sekretarka, spoštovani kolegice in kolegi.  Ukrepi, ki smo jih sprejeli v PKP8 zmanjšujejo škodljive posledice epidemije za gospodarstvo in prebivalstvo, sledijo potrebam na trgu dela in rešujejo delovna mesta. Med najpomembnejše ukrepe sodi prevzem dela stroškov dviga minimalne plače. Menimo, da si delavke in delavci za pošteno delo zaslužijo dostojno plačilo in neto plače v Sloveniji so prenizke. Na drugi strani pa razumemo delodajalce, ki bodo nosili težji del dviga minimalne plače. Zato smo predlagali, da dvig minimalne plače delodajalcem začasno subvencionira država.  Drugi, zelo pomemben ukrep je podaljšanje čakanja na delo, od 1. februarja do 30. aprila, z možnostjo podaljšanja do 30. junija. Ohranjanje delovnih mest je ključno ta hitrejše okrevanje, ko se bodo ukrepi za preprečevanje koronavirusa enkrat sprostili in bo gospodarstvo lahko začelo delovati s polno paro. Veseli me, da smo z vsemi dosedanjimi ukrepi preprečili velik poraz brezposelnosti v Sloveniji, kar nam kažejo statistike Evropske unije, ko smo bili s 4,7 odstotno stopnjo brezposelnosti v decembru, na 7. mestu v Evropski uniji.  Z ukrepi, ki jih naslavlja tudi obravnavani zakon, rešujemo 300 tisoč delovnih mest, saj se zavedamo, da bo ravno gospodarstvo pripomoglo k blažitvi gospodarske krize. S PKP8 smo popravili tudi nekatere pomanjkljivosti prejšnjega protikoronskega zakona. Tako bodo solidarnostni dodatek v višini 50 evrov dobili vsi polnoletni dijaki, študentje, ki študirajo v tujini,        a imajo stalno bivališče v Republiki Sloveniji, 150 evrov. Invalidi z zelo nizkimi dohodki ter tisti, ki so zaposlitev izgubili v času omejitvenih ukrepov zaradi epidemije, torej od 12. marca 2020 do uveljavitve tega zakona, prav tako 150 evrov.  Ustava Republike Slovenije v 90. členu določa, da referenduma ni dopustno razpisati o zakonih o nujnih ukrepih za zagotovitev obrambe države, varnosti ali odprave posledic naravnih nesreč, kamor lahko štejemo tudi epidemijo koronavirusa. Ko tehtamo med pravico do referenduma na eni strani, ter usodo ljudi na drugi strani, moramo tokrat pretehtati v korist reševanja naših državljanov v teh kriznih časih.  Zato v Poslanski skupini Nova Slovenija – Krščanski demokrati pozdravljamo, da bo Državni zbor na predlog Vlade v skladu z določbo prvega odstavka 21.a člena Zakona o referendumu in ljudski iniciativi, sprejel sklep, s katerim bomo ugotovili, da referenduma ni dopustno razpisati. Ne, ker ne bi želeli referenduma, ampak ker si želimo, da pomoč do posameznikov in podjetij pride čimprej. Vsak dan odnašanja bi bil v teh časih odveč. Predlog sklepa o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma bomo v Poslanski skupini Nova Slovenija – Krščanski demokrati podprli.  Hvala lepa.
Hvala lepa.  Vojko Starović bo predstavil stališče Poslanske skupine Stranke Alenke Bratušek.
Hvala za besedo, predsedujoči. Spoštovani!  Zaradi cilja zagotovitve pravne podlage za hitrejšo uveljavitev Zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic covid-19 imamo pred seboj ponovno sklep o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma. Predlog zakona po navedbah Vlade predstavlja nujen ukrep, ki bo omogočil takojšnjo in učinkovito zagotovitev omilitve in odprave posledic in vpliv nalezljive bolezni covid-19. Lepo in prav, če Vlada ne bi tako kot vedno v interventni predlog vključila tudi zakonskih določb, ki niso v nobeni zvezi z epidemijo covid-19 in grobo posegajo v sistemsko zakonodajo.  Sicer pozdravljamo, da je Vlada naslovila težko gospodarsko situacijo in podaljšala nekatere ukrepe, ki so se izkazali za učinkovite, kot so ukrepi na področju avtoprevoznikov recimo. Nikakor pa tega ne moremo trditi za ukrep izplačila prispevkov za socialno varnost verskih uslužbencev in vseh drugih, ki jih RKC … poleg vseh drugih pomoči, ki jih RKC že tako ali tako prijela … prejela.   Vlada je črtala tudi na odboru sprejeto dopolnitev z namenom zaščite, ki je bila sprejeta z namenom zaščite univerze. Univerzo, katero so z veliko težavo postavili naši predniki, tedanji intelektualci, profesorji, doktorji in jo ubranili pred potezami v nekdanji kraljevini, je bilo mnogo težje to postaviti. Sedanja vladajoča koalicija pa očitno znanje in vednost ne priznava kot samostojni in avtonomni vrednoti, ki ju ni mogoče predpisovati po naročilnicah dnevnih političnih ali gospodarskih potreb. Ne priznava niti 58. člen ustave, ki izrecno določa avtonomnost državnih univerz in visokih šol in jamči svobodo znanosti in umetnosti. Niti Zakona o visokem šolstvu, ki izrecno predpisuje avtonomijo visokošolskih zavodov.   PKP posega tudi v same demokratične temelje naše države. Ustava Republike Slovenije v samem začetku v 1. in 2. členu določa, da je Slovenija demokratična republika in pravna država.         Demokracije brez pravne države ni. Že od magne karte naprej velike listine svoboščin iz daljnega leta 1215 naprej so ustave in zakoni tu, da varujejo in ščitijo pravice in svoboščine ter dostojanstvo ljudi, državljank in državljanov pred samovoljo oblasti. Pred samovoljo in arbitrarnnostjo v določanju kazni za vnaprej ne določeno dejanje. To je direktno v nasprotju z načelom zakonitosti v kazenskem pravu in 28. členu Ustave, ki natančno pove, da nihče ne sme biti kaznovan za dejanja, za katero ni zakon določil, da je kaznivo in ni zanj predpisane kazni še preden je bilo dejanje storjeno. Vse sporne določbe, ki so ostale v zakonskem besedilu so sporne tudi z vidika prekomerne uporabe ustavne prepovedi razpisa referenduma in s tem poseg v pravico do referenduma. Potreben bi bil res temeljit skupen premislek ali vse vsebine predloga zakona resnično predstavljajo le nujne ukrepe iz 90. člena Ustave. Očitno sedanja oblast ne zaupa lastnemu ljudstvu. Razočarani smo, da koalicijske stranke niso prepoznale nujnosti črtanja vseh teh spornih določb in tudi ne našega predloga, da koalicija ni podprla niti našega amandmaja za zagotovitev treh brezplačnih mask za vse starejše od 65 let.   Zaradi naštetega predlaganega sklepa o nedopustnosti razpisanega zakonodajnega referenduma ne bomo podprli. Hvala lepa.
Hvala lepa.   Jurij Lep bo predstavil stališče Poslanske skupine Demokratične stranke upokojencev Slovenije.
Hvala za besedo, gospod predsednik. Državna sekretarka, kolegice in kolegi! Vsem želim prijazen pozdrav!  Predlog zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic Covid-19 je bil v ponedeljkovih nočnih urah potrjen na delovnem telesu z večino glasov. Ponovne potrditve je bil predlog zakona deležen naslednji dan oziroma noč na plenumu, ravno tako z večino prisotnih poslancev. Naslednji postopkovni korak je bil izveden danes s strani Državnega sveta, ki je na svoji seji, prav tako z večino glasov, sklenil, da ne bo zahteval ponovnega odločanja o predlogu zakona. Pogoji za polno uveljavitev sprejetih ukrepih iz PKP-9 predstavlja dejstvo njegove objave v Uradnem listu Republike Slovenije ter zaupanje, da ne bo povzet kakšen mehanizem, ki bi njegovo uveljavitev morebiti odložil za nekaj časa. Zato se ob vseh PKP zakonih kot spremljajoči akt obravnava tudi predlog slepa o nedopustnosti referenduma, zakonodajnega referenduma. Tudi tokrat ob sprejemanju PKP-8 ni to nobena posebnost. In tudi tokrat bomo poslanci Desua predlagani predlog slepa podprli. Razlogi za našo odločitev pa so izključno naslednji. Poslanci Poslanske skupine Desus si želimo in upamo, da se čim prej uveljavijo ukrepi. Podaljšanje subvencioniranja čakanja na delo do konca aprila z možnostjo podaljšanja, odvzem dela bremena delodajalcem zaradi zvišanja minimalne plače v višini 50 evrov v drugi polovici tega leta, enkratni solidarnostni dodatki za polnoletne dijake, za študente, ki se izobražujejo v tujini, za prejemnike nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki delajo krajši delovni čas, za vojne veterane in vojne invalide. Nadalje, podaljšanje pomoči izvajalcem v cestnem in železniškem prometu, podaljšana obravnava, zdravstvena nega, fizioterapija in delovna terapija za starejše, ki po preboleli bolezni potrebujejo še dodatno bolnišnično zdravljenje in za tiste, ki jih ni mogoče odpustiti v domače okolje in ostali ukrepi, ki so vključeni v sprejet PKP-8 zakon. Uveljavitev in uporaba vseh teh ukrepov je več kot nujna. Nujna, da zapolnimo časovno praznino v nadaljevanju kontinuitete ukrepov in tako preprečimo nepopravljive posledice, ki bi lahko nastale zaradi zavlačevanja in nujna, da se nemudoma pomaga posameznim podjetjem, pomaga takoj. Ali bi v tem trenutku sprožitev postopka za razpis referenduma kot najvišjega sredstva demokratičnosti ter posledično odločanja o protikoronskih paketih z zgolj »za« ali »proti« dejansko pripomogla k izničevanju in končnem uničenju zlobnega virusa, k omilitvi posledic, ki jih ta pušča na vseh področjih našega življenja, k izboljšanju položaja ljudi in gospodarstva? V naši poslanski skupini menimo, da ne.         Nujno je namreč, da pomoč pride do ljudi čim prej, zato bomo, kot že rečeno, poslanci naše poslanske skupine predlog sklepa o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o t.i. protikoronskem paketem 8 podprli.   Hvala za pozornost.
Hvala lepa.  Prehajamo na razpravo poslank in poslancev o predlogu sklepa.  Obveščam vas, da imam kar nekaj odjav. Torej, prijavljeni so še naslednji poslanci: Rudi Medved, Robert Pavšič in Tina Heferle.   Torej ima besedo Rudi Pavšič. Ne, pardon, Rudi Medved. Rudi Medved, da ne bom koga preimenoval.
Hvala, predsednik, za besedo. Spoštovani in spoštovane.  Referendum je vsekakor test demokracije. Je pa referendum tudi test opravilne sposobnosti oblasti. To je pravi test, to ni lažni test, s kakršnimi so upravljavci v spopadu z epidemijo povzročili popolno zmedo, vladni semafor utripa v vseh barvah in zanesljivo ne kaže pravega epidemiološkega stanja v državi. Primer takšne zmede je gorenjska regija ali pa zasavska na primer, ki se je v parih dneh z rdečega znašla v črnem, čez noč pa s črnega na oranžnem. Nihče v državi ne ve, koliko je ta hip pravzaprav v resnici korona-pozitivnih. Zato referenduma kot testa opravilne sposobnosti oblasti ta vlada noče. Nezanesljivi testi, ki ustvarjajo neko splošno zmedo, pa ji ustrezajo, ker ji zmeda ustreza. In slika tega tedna, pa smo šele dobro čez polovico, je slika tega celotnega spopada z epidemijo – malo pozitivni, pa malo negativni, to je odličen teren za manipulacijo z omejitvenimi ukrepi. In to v državi, kjer epidemiologi, to sem danes slišal zjutraj na radiu, pravijo, da imamo unikatno, v svetu edinstveno krivuljo okužb. Ja, to pa res ni nič čudnega.   In zakaj ne morem podpreti sklepa o prepovedi referenduma za PKP 8? Iz popolnoma enakih razlogov kot že prvih sedem. Ker je čisto v vsakem, ampak čisto v vsakem kakšna odločitev koalicije, ki je zrela za referendum, in tudi v tem je tako. Vendar določilo v PKP 8, v katerem so predvidene drastične kazni za kršitev ukrepov, ki jih še ni, za neznane prekrške, torej kazen je znana, ne vemo, kakšni ukrepi, ne vemo, kakšni prekrški, no, to določilo pa zmaga v celotni plejadi osmih PKP zakonov. In že zato bi moral biti referendum, četudi šele po tem, ko ga bodo razmere dopuščale, ampak naj ljudje povedo oblasti, da sprejema dobesedno nore odločitve, da uzakonja norost, ki nima nič skupnega z realnim življenjem, ampak po drugi strani pa še kako vpliva na življenje ljudi. In torej s semaforji v tej državi je očitno nekaj narobe in so potrebni testiranja. En semafor pa deluje, ta pa meri stopnjo demokracije in učinkovitost te vlade. In na njem, na tem semaforju pa že dolgo, dolgo sveti rdeča luč.   In zdaj, če zaključim z verjetno največkrat slišano frazo v zadnjem slabem letu dni: odločilnih bo naslednjih 14 dni. In tokrat pa to ni fraza.
Hvala lepa.  Besedo ima Robert Pavšič.
Hvala za besedo.  Danes smo slišali celo vrsto razlogov, vsebinskih razlogov za nujnost sprejemanja prepovedi referenduma. In če pogledamo nazaj samo 10 mesecev, potem smo to         nujnost slišali najmanj 8-krat oziroma 7-krat, če govorimo o protikoronskih paketih, pa o nekaterih drugih zakonih tudi ampak to je že stvar drugih sej. In potem se začne človek malo spraševati, tako pomemben predlog, kot je oziroma ukrep kot je nedopustnost referenduma, pride zagovarjat državna sekretarka z vsem dolžnim spoštovanjem. Obravnavi se je odrekel tudi Državni svet, to pomeni samo eno, da pričakujete, da je to zdaj neka nova normalnost, da se bo tako pomembne zadeve poskušalo na hitro pomesti pod preprogo v smislu interventnosti in nujnosti sprejemanja ukrepov. Lahko, da so bili 7-krat nujni, ne morejo biti pa 8-krat, pa bodo verjetno še naslednjič dokler ne bomo sprejeli PKP 2 milijona. Pa govorimo o prepovedi temeljne ustavne pravice, pravice do samoodločanja naroda, to ni tako enostavna zadeva. In očitno je, da se tega nekateri v tej dvorani ali nočejo zavedati ali so popolnoma samokritični ali pa niti ne poslušajo, ker jim je popolnoma vseeno, ker se je nekdo odločil, da se ljudje ne bodo odločali. In dokazuje večplastno cenzuro Vlade na vseh področjih. Samo v zadnjih nekaj dneh smo lahko spremljali Urad Vlade za komuniciranje bo odločal kdo lahko govori, danes odločamo, da ne bodo smeli spregovoriti niti državljanke in državljani. Prepovedano je druženje, prepovedano je prehajati neke fiktivne meje med občinami, ki so označene samo s tablami in to je norost neke nove normalnosti. S tem, da se vsi zavedamo, da to novo normalnost ne ustvarja virus, jo ustvarja Vlada, potem pa prenaša odgovornost na druge. Danes bo odgovornost sprejemal Državni zbor, pa ne v mojem imenu, jaz bom glasoval proti. In ko ustvari napako jo Vlada popravlja in potem, ko enkrat popravi stvar, ki jo je sama podprla s tistim delom telesom, kjer hrbet izgubi svoje dostojno ime, potem je pa vse v redu. Samo v zadnjih nekaj primerih, pa dajmo se spomniti, da ne bomo hodili 10 mesecev v preteklost. Financiranje STA kdo je zakuhal? Vlada. Kdo je potem to rešil? Saj je vseeno kdo je rešil. Akreditacija zasebnih univerzam. Kdo je to zakuhal? Razkuhal oziroma razmešalo bo verjetno Ustavno sodišče, ne morem prejudicirati, ampak vsaj prvi znak je, da nekaj pa ni bilo v redu. In zdaj, če smo že pri šolanju, ne dati soglasja k vpisu na univerze. Krivi za to pa so najprej STA, ker je narobe poročala, epidemija, ker v tem času univerze zasebne nikakor ne morejo dokazati, da izpolnjujejo pogoje, v primeru vpisov pa ugotovitev enega samega, da je na tem svetu oziroma na tem koščku zemlje, na sončni strani Alp preveč družboslovcev in pa humanistov. In ne pozabiti kdo je še kriv za nastalo stanje – opozicija, ker opozarja, ljudje, ker ne spoštujejo ukrepov, čeprav ravno zadnjič sem poslušal, da je odstotek spoštovanja ukrepov v Sloveniji enak kot po celem svetu, starši so krivi, ker so glasni zdaj, ker otroci ne morejo več hoditi v šole in so obupani tako starši kot otroci, krivi so mediji, kriv je virus in da bi bila zadeva še tako hujša zdaj se je začelo ustvarjati tudi neko zgodbo o slovenskem sevu virusa, ki je hujši od vseh ostalih svetovnih. In potem, ko se to vprašanje postavi strokovnjakom iz NIJZ so v zadregi, ker ne vedo kako naj odreagirajo. Vi spravljate dejansko stroko v tako zadrego, da jih je sram pogledati v kamero in sram povedati resnico, tisti, ki pa govorijo resnico, pa dobijo prepoved od UKOMA.         Kdo pa vodi Ukom in pod čigavo ingerenco pa je, se pa ve. Saj že ime samo pove. In zdajle poslušamo še naprej, grožnje z dodatnimi ukrepi. Če ne boste pridni, vas bomo pa spet /znak za konec razprave/ še po hrbtu z »gajžlo«. Prestavljajo se odločitve, danes z Ministrstva za zunanje zadeve vsi tisti, ki lahko gredo na potovanja, jim grozijo, če bodo nasedli, ministrstvo ne bo moglo pomagat. In pa podatki o okuženih.   Mi ne vemo v zadnjih par mesecih koliko je bilo lažnih teh podatkov zajetih v statistike, na kateri, na osnovi katerih se sprejemajo ukrepi. In zdaj popolnoma jasno je samo nekaj, Vlada /znak za izklop mikrofona/ se boji glasu ljudstva, boji se pogledati v ogledalo, boji se stroke, boji se kredibilnih podatkov in zato največja varnost trenutno ni virus, največja nevarnost trenutno je Vlada. In tega kaosa ni povzročil v virus /izklop mikrofona/ ta kaos je povzročila Vlada.
Hvala lepa.  Prehajamo v sklepni del razprave. Želi besedo še predstavnica Vlade? Ne.   Vsi prijavljeni razpravljavci, ki ste želeli /nemir v dvorani/ ste dobili besedo. Ker čas, določen za razpravo še ni potekel, sprašujem, ali želi na podlagi 71. člena Poslovnika Državnega zbora še kdo razpravljati. Ugotavljam, da ne. Zaključujem razpravo. Poslanke in poslance prosim, da preverite delovanje glasovalnih naprav, še posebej ali imate vložene kartice, da nimate od koga drugega.  Prehajamo na odločanje o predlogu sklepa. Obrazložitev glasu v imenu poslanske, kolega Franc Trček.
Ja, hvala za besedo.   Glejte, bomo proti, ker nedefiniran izvirni greh, da smo vsi krivi, verjetno tudi Bakotova vnukinja pa moj vnuk, ki še nimata leto dni, pa bosta Janez pa Krek »naumila«. Ja, Pojbič, kar vzdiguj roke. Zakaj bosta kriva, pa bo lahko tudi neka občina kaznovana od 4 tisoč do 100 tisoč evrov, kot da denar serjemo. Pa dajte, zbudite se, če že špeglov nimate. Proti bomo.
Še kdo v imenu poslanske skupine?  Mag. Koprivc v lastnem imenu.
Hvala lepa, predsednik, za besedo.  Glasoval bom absolutno proti. Ne zdi se mi prav, da se omejuje ta demokratična pravica, pač pravica do referenduma in to že osmič zapovrstjo. Poleg tega pa tudi menim, da absolutno ta PKP-8 ni tak, kot bi moral biti. Namenjen je kot večina vseh PKP-jev do zdaj, predvsem pomoči vašim prijateljem, prijateljem predsednika Vlade Janeza Janše. Naj omenim, da je spet v samem PKP-ju vsiljivec, ki plačuje prispevke župnikom in ostalim verskim uslužbencem. Da pa na drugi strani kljub temu, da smo vas prosili, rotili v opoziciji, da vendarle omogočite stoprocentno nadomestilo za odsotnost od dela, tega niste želeli sprejeti, ker je to po vaše nemogoče. Ob tem, da je to edini pravi ukrep, ki bi dejansko pripomogel k temu, da se virus ne bi širil. Namreč marsikateri delavec si ne more privoščiti odsotnosti iz dela, ob tem, da ne dobi stoprocentnega nadomestila.  Seveda pa ste vsilili kot vedno doslej številne avtoritarne ukrepe, ki grozijo ljudem, ki jih strašijo, ki jih kaznujejo in žugate državljankam in državljanom, da so krivi za to katastrofo. Krivi ste pa izključno in samo vi, s predsednikom Vlade Janezom Janše na čelu. Smo prvaki v svetu, pa ne po uspešnosti, ampak po smrtnosti.  Hvala lepa.
Hvala lepa.  Franc Trček v lastnem imenu.
Ja, hvala za besedo.   Še enkrat, Socialni demokrati smo ustavni patrioti, zavezani koaliciji ustavnega loka, kateri je zgodovinsko nekoč pripadala tudi krščanska demokracija. In tudi kot krščanski demokrat ne morem iti onkraj 114. člena ustave, ki zelo jasno opredeljuje avtonomijo in odgovornost ministrov in ministric na posameznih resorjih. A veste, zdaj kakšni moji otroci ali pa gimnazijci, ki jim ne pustite v šolo, bi rekli »Who the fuck is Urbanija«. Kakšen Ukom bo ministru …
… Kolega Trček, malo lepše se izražajte.
Prepovedoval, prepovedoval, da ubeseduje kar po ustavi mora ubesedovati in vi to podpirate. Tudi zaradi tega sem proti.
Glejte, prav je, da ste proti, samo izražajte se čimbolj.         kulturno.   Kolegica Anja Bah Žibert ima besedo.
Hvala lepa, predsedujoči, za besedo.   Seveda bom predlog o nedopustnosti referenduma podprla. Zakaj? Res je, ne samo, da ima v bistvu ta vlada veliko prijateljev, ima predvsem veliko odgovornost. To odgovornost in tudi prijatelji so naše državljanke in državljani. In ti prijatelji, državljanke in državljani Republike Slovenije, ki so najpomembnejši in bi morali biti prijatelji nas vseh bodo s tem paketom dobili dodatno pomoč. Dobili bodo dodatno pomoč tako posamezniki kot seveda tudi tisti, ki poskrbijo za naša delovna mesta. In nenazadnje kar nekaj paketov je bilo in dejstvo je, da smo v Sloveniji s temi ukrepi zelo učinkoviti, kar kažejo tudi nekatere druge ocene. Res je, Slovenije se sooča s težko epidemijo in tudi res je, da moramo zato v državi poskrbeti z različnimi ukrepi, da poskušamo ta tveganja znižati. A tudi ti ukrepi niso samo v Sloveniji in Slovenija ni otok in zato je pač pomembno, da naredimo vse, da iz te krize čim prej izidemo. In ja, podprla bom ta predlog tudi zato, ker delamo več kot odgovorno za to, da bomo nekako čez to krizo lahko potem izšli tudi v prihodnje s čim manjšimi posledicami. In ja, te ukrepe podpiram tudi zato, ker je ta koalicija prevzela vodenje države v najhujšem trenutku, se pravi spopadanje z epidemijo, ki je nekaj novega in zato tudi v skladu z Ustavo Republike Slovenije omejuje referendum. In zakaj ne bom glasovala zato, da bi bil sedaj referendum? Izključno zato, ker ne želim, da neka skupinica ali posamezniki z nekimi postopki ustavijo pomoč, ki je nujno potrebna našim državljankam in državljanom, našim dijakom, našim otrokom, našim študentom in našim zaposlenim. Hvala lepa.
Hvala lepa.  Tina Heferle v lastnem imenu.
Hvala lepa. Jaz pa ne bom podprla tega sklepa, da se prepove referendum. Zakaj? Zato, ker če pristanem na teorijo, da so naši državljani, naši volivci, naši prijatelji, potem to prijateljstvo jaz razumem bistveno drugače kot ga razume Slovenska demokratska stranka. Namreč, prijatelj, ko se ne strinja s tabo, ko želi kakšno stvar urediti malce drugače kot pa ti misliš, mu pravi prijatelj pusti, da o tem spregovori. Po mojem mnenju, bi morali ne samo pustiti prijateljem, vsem državljanom bi morali pustiti, da spregovorijo takrat, ko to želijo. In v tem zakonu niso samo zadeve ali pa določbe, ki urejajo ali preprečujejo posledice epidemije drugega vala, ampak so še marsikatere druge določbe glede katerih pa bi morali imeti naši državljani, vaši in naši prijatelji, pravico spregovoriti. Vi jim to pravico jemljete vedno znova in znova, lahko se samo sprašujem zakaj se bojite svojih prijateljev. Mi v opoziciji se jih ne in zato smo mnenja, da bi vendarle referendum, referendumsko pobudo morali dopustiti. Vprašanje je, če bi se sploh kdo pojavil, ki bi postavil pod vprašaj ta zakon, ki ga vi danes tako goreče zagovarjate in če bi sploh kdo zahteval referendum glede PKP-8. Ampak vsi se že vnaprej bojite. Samo retorično vprašanje je zakaj. Jaz seveda tega sklepa ne bom podprla.
Hvala lepa.  Violeta Tomić.
Hvala. Tudi jaz bom glasovala proti nedopustnosti referenduma. Zakaj je epidemija pri nas tako težka? Verjetno zato, ker država manipulira s podatki. In bolj kot je težka epidemija bolj si proste roke vzame. Testi so nezanesljivi, ker jih kupujejo prijateljčki, stroka je utišana, Urbanija odloča kdo lahko predstavlja ministrstvo za zdravje. Skratka, Vlada se obnaša tako, mi vemo kaj je dobro za vas in vi nimate pravice to ne komentirati, ne         odločati o tem, kljub temu, da so vaši prijateljčki v tem PKP 8 znova zelo dobro nagrajeni, za razliko od državljanov, ki bi tudi morali biti vaši prijatelji. Dajete cerkvi enormne, enormne bonitete cerkvenim uslužbencem, ki bom rekla, da niso uslužbenci, ampak so nekaj drugega, pač bogato živijo na račun vseh državljanov, in sami mali podjetniki pa morajo plačevati stroške in jim na koncu ostane toliko, da ne morejo preživeti, pa so podjetniki tisti, ki plačujejo državi. Da ne govorimo o kaznih, ki jih predvidevate za neke neznane grehe. Potem, ne vem, študenti, ki študirajo v tujini. Potem zmanjšana vplačila v zdravstveno in pokojninsko blagajno - ravno v trenutku, ko imamo največjo epidemijo vi dajete odpustke tam, kjer je nedopustno. In zraven boste še zaprli usta državljanom in državljankam in prepovedovali ustavno pravico do referenduma. Nedopustno, sramotno. Do konca in naprej sramotno.   Ne razumem, kako se lahko pogledate v ogledalo, ampak upam, da bo prišel dan, ko bodo državljani in državljanke zahtevali odgovornost in se boste morali zagovarjati za svoja dejanja.  Hvala.
Nataša Sukič.
Hvala, predsedujoči.  Jaz bom glasovala proti nedopustnosti referenduma iz preprostega razloga. Jaz sem prišla do ugotovitve, da sem verjetno asimptomatična žrtev posebej močnega slovenskega seva virusa, ki je tako močen, da namesto, da bi mi poškodoval dihala, mi je poškodoval del možganov in jaz nikakor ne morem razumeti, ampak resnično ne morem razumeti recimo interventnosti 100 tisoč evrov visoke kazni za nekaj, kar še ni definirano. Verjetno je res nekaj z mano zelo narobe, da tega ne razumem, ker verjetno imate prav. Saj odkar ima oblast v novi republiki vlada in ne ljudstvo, je meni povsem jasno, da sem samo ubogi človek s poškodovanimi možgani, ki tega nikakor ne razume. O ostalih ukrepih pa sploh nisem sposobna razpravljati, tako slabo stanje je že z mano.  Hvala lepa. Glasovala bom proti.
Hvala lepa.  Besedo ima Miha Kordiš.
V PKP 8 spet lahko beremo o stvareh, ki v protikorona delovanju nimajo nikakršnega mesta.   Recimo, v PKP 8 vlada Janeza Janše reže prispevke v zdravstveno blagajno in s tem obseg sredstev, ki gre za financiranje materiala in storitev v zdravstvu – pa smo sredi epidemije. Prav tako s PKP 8 vlada Janeza Janše namerno sili v izplačevanje karseda nizkih plač v gospodarstvu. Seveda so pa tu tudi do 100 tisoč evrov visoke kazni za raznorazne pravne osebe na podlagi nekega akta, ki ga še ni, takrat ko pa bo, pa bosta pod njega podisana Milan Krek in Janez Janša kot minister za zdravstvo. Kot da imata ti dve osebi še kakršnokoli kredibilnost v Republiki Sloveniji.   Hkrati v PKP 8 ni stvari, ki bi tam notri nujno morale biti. Delavci študenti - kar 20 tisoč je takih, ki so življenjsko odvisi od študentskega dela – so spet, znova spregledani ne glede na vse amandmaje, ki smo jih dali v opoziciji. Tu so delavci prekarci, ki delujejo v okviru s.p.-jev. Nekateri od njih, zgolj nekateri so deležni temeljnega dohodka in, spet zgolj nekateri, so od tega temeljnega dohodka spet zmožni preživeti, drugim žal višina tega temeljnega dohodka preživetja ne omogoča. In običajni delavci, ki odhajajo na delo tudi, ko so bolni, zaradi tega, ker je nadomestilo njihove bolniške nižje od njihove plače in se bojijo zdrsa v revščino. Tudi tem vlada ne želi pomagati s polnim nadomestilom.   Namesto, da bi se ukvarjala s socialnimi in zdravstvenimi problemi, pa je samo tekom obravnave PKP 8 vlada Janeza Janše počela naslednje. Študentom se je odločila zapovedovati in ukazovati / znak za konec razprave/, kaj lahko študirajo in česa ne smejo. Danes zjutraj pa me je pozdravila novica, da vladni predstavniki, ministri, tudi stroka na televiziji ne morejo delovati samostojno. Ein Reich, ein Volk, ein Führer.
Besedo ima Željko Cigler.    ŠZ) – 14.05
Hvala lepa. Spoštovani seveda bom glasoval za to, da se referendum, da se ne sprejme ta sklep o prepovedi referenduma, da se državljankam in državljanom v Sloveniji omogoči, da končno povedo svoje mnenje o PKP-jih. Konec koncev osem protikoronskih paketov smo že sprejeli, stanje v državi tako zdravstveno, gospodarsko, socialno, predvsem pa kar se politike tiče in politične kulture se samo slabša. In ljudje morajo dobiti možnost, da na referendumu rečejo ne. Rečejo ne Ivanu Janezu Janši in obstoječi koaliciji tej in tej vladni politiki, ki praktično ljudi pri nas ubija. Ubija jih življenjsko in ubija jih duševno. Ubija demokracijo v Republiki Sloveniji. Kdo tega ne verjame, naj pogleda število smrti, kjer smo praktično na prvem mestu skorajda na svetu. Naj pogleda koliko starejših ljudi je domovih za ostarele umrlo. Naj pogleda kako se ta vlada, ta koalicija ne stopi vstran javnem zdravstvu. Naj pogleda te norosti in razloži otrokom v Zasavju, da preko hitrih testov, ki so očitno nefunkcionalni in so bili sforsirani s strani določenih lobijev v tej vladi je Zasavska regija enkrat črna, drugič rdeča, potem črna, zdaj pa celo oranžna. Razložite to osnovnošolcem. Zato mora biti referendum dovoljen, da se glasuje, / znak za konec razprave/ da povejo kaj ljudje mislijo o slovenskem virusu, o paranoidni šizofreniji, ki praktično to državo ubija. Naredimo temu enkrat konec.  Hvala.
Hvala lepa.   Besedo ima Robert Pavšič.
Glasoval bom proti, zato ker je ta glas proti in hkrati tudi glas za ne recimo dijake, ki so bili danes pred parlamentom, ki jih noben ne sliši, še najmanj pa ministric. Je glas za akademike in bodoče študente, 11 tisoč pošte smo dobili elektronske v času sprejemanja tega PKP zakona, ki bo očitno zaživel na polno, zaradi vaših odločitev. To je glas za pozabljene študente, glas za zaposlene, ki morajo hoditi bolni na delo, zato da lahko preživijo. To je glas za vse tiste, ki tiho protestirajo s sprehajanjem, ker drugače ne morejo. To je glas za celo vrsto ljudi, ki jih ta vlada in ta ustanova konstantno spregleda in noče slišati, ker po osmim poskusih, če se ne sprejme nobenega našega predloga, potem tega nočete slišati, ne ne morete. In kar je najbolj važno, glas proti, je glas za slovensko ustavo in glas za slovenski parlament.
Hvala lepa.  Besedo ima Janez Moškrič.
Hvala lepa za besedo. Lep pozdrav vsem prisotnim.  Z veseljem bom podprl ta zakon. Zakaj? Ker naredim s podporo veliko dobro delo dvema skupinama. Skupini tistih, ki jim je pomoč namenjena in bo zakon veljal jutri in skupini tistih tukaj v parlamentu, ki so skeptiki do tega zakona in izven parlamenta, ki bodo lahko takoj se poslužili inštituta ustavne presoje, členov ali celote. Tako da hitro na delo, mi z izvajanjem zakona, skeptiki pa z izvrševanjem demokratične volje vsega ljudstva.  Hvala.
Hvala lepa.   Besedo ima Primož Siter, potem še Jožef Horvat.
Ja hvala lepa za besedo.  Žalosten dan, žalostne novice, ampak vam si dovolim povedati en zasavski, knapovski vic. Dva prijatelja se pogovarjata in enemu je ravnokar umrla tašča. Prvi ga vpraša: Kaj se je pa zgodilo? In reče kuhal sem kosilo, rabil sem krompir in sem jo poslal v klep po krompir. In kaj je bilo potem? Šla je v klet in se razbila in umrla. In prijatelj ga vpraša: Ja, kaj si pa naredil? In on reče: Makarone.   Jaz gledam deset mesecev kuhanja makaronov. Deset mesecev vladnega kuhanja makaronov, medtem ko imamo 3500 mrtvih, medtem ko se včasih znova pozablja na tokrat recimo na medicinske sestre, na s. p.-je, tradicionalno na študente, zdaj tudi na tiste, ki to sploh še niso, pozablja se na okužene zaposlene in cel seznam vseh ljudi, ne glede na piarovske krilatice vlade, da so poskrbeli za vse.        Tukaj tradicionalno ostaja in ljudje niso neumni in so prepoznali to vladno nesposobnost upravljanja z epidemijo in njenimi gospodarskimi in socialnimi učinki.  Otroci, osnovnošolci, njim je jasno. Tisti, ki protestirajo /znak za konec razprave/ v Trbovljah, v Novi Gorici in kjerkoli pač se že nabirajo. Tako da tudi, če je mene ujel kakšen sev in sem padel na raven razumevanja osnovnošolcev, razumem, da je tukaj edina rešitev še glas ljudi, pri čemer pa razumem vašo skepso v svojih sebičnih motivih upravljanja z državo, spoštovana Vlada in njena konstelacija /znak za izklop mikrofona/ v Državnem zboru, da si tega ne želite.  Torej moj glas gre proti.
Hvala lepa.  Besedo ima Jožef Horvat.
Hvala lepa, spoštovani gospod predsednik, spoštovana gospa državna sekretarka, kolegice in kolegi!  Obrazložitev glasu pomeni, da se poslanec, poslanka ukvarja s svojim glasom. Milan Brglez, nekdanji predsednik Državnega zbora, doktor znanosti. Glasoval bom za predlog sklepa o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o Zakonu o dodatnih ukrepih za omilitev posledic covid-19, tako tudi moje kolegice in kolegi, ker je glas za glas za slovensko ustavo. Ali bolj točno, za prvo alinejo drugega odstavka 90. člena Ustave Republike Slovenije, ki določa, da referenduma ni dopustno razpisati o zakonih o nujnih ukrepih za zagotovitev obrambe države, varnosti ali odprave posledic naravnih nesreč. Zdaj samo vprašanje, ali je smrtonosni virus SARS-CoV-2 oziroma epidemija bolezen covid-19 naravna nesreča ali pa politično vprašanje. Tu je dilema.  Glas za sklep je tudi glas za spoštovanje zakonov, konkretno Zakona o referenduma in ljudski iniciativi, ki smo ga mi sprejeli, novelirali v lanskem letu /znak za konec razprave/.  Ukrepi hvala bogu prijemajo. V zadnjem času je bilo ustanovljenih več gospodarskih družb, kot jih je ugasnilo. Po sedemdnevnem povprečju okuženih smo v rdeči coni. Po številu hospitaliziranih smo v oranžni. Za sproščanje v oranžni na ravni v celotne države morata biti izpolnjena oba kriterija. Je pa izpolnjen pogoj za začasno opustitev regijskega principa, saj so regije v zadnjem mesecu /znak za izklop mikrofona/ konvergirale. Vzpodbudno. Glas za.  Hvala lepa.
Hvala lepa.  Glasujemo. Navzočih je 72 poslank in poslancev, za je glasovalo 47, proti 25.  (Za je glasovalo 47.) (Proti 25.)  Ugotavljam, da je sklep sprejet.    S tem zaključujem to točko dnevnega reda in 59. izredno sejo zbora.     Obveščam vas, da se seja Odbora za notranje zadeve začne čez pol ure.    Seja je bila končana 4. februarja ob 14.13.