Do nadaljnega zaradi prenove spletnega mesta Državnega zbora podatkov na Parlametru ne osvežujemo, ker strojno berljivi podatki trenutno niso dosegljivi. Se opravičujemo za nevšečnosti.

93. redna seja

Kolegij predsednika Državnega zbora

3. 2. 2021
podatki objavljeni: 3. 2. 2021 v pregledu

Transkript

Spoštovane kolegice in kolegi!   Začenjam 93. sejo Kolegija. Obveščam vas, da sem vas včeraj obvestil, da bom dnevni red seje razširil s točko dnevnega reda to je 1.a točka Dogovor o sklicu izredne seje Državnega zbora. Obveščam vas tudi, da kolega Braneta Golubovića po pooblastilu nadomešča Tina Heferle.    Prehajamo na 1. TOČKO – DOGOVOR O SKLICU IZREDNE SEJE.   V zvezi s sklicem 58. izredne seje Državnega zbora predlagam sledeče. A - predloga dnevnega reda, potrditev mandata poslanki, ki nadomesti poslanca, ki mu je prenehal mandat datum seje danes ob 13. uri. Želi kdo razpravljati? Ugotavljam, da ne. Zaključujem razpravo.   Prehajamo na glasovanje. Na glasovanje dajem naslednji sklep: »V skladu z drugim odstavkom 58. člena Poslovnika Državnega zbora se na dnevni red 58. izredne seje Državnega zbora uvrsti naslednja točka dnevnega reda točka 1. potrditev mandata poslanki, ki nadomesti poslanca, ki mu je prenehal mandat.«   Kdo je za? (Soglasno sprejeto.)   Hvala lepa.   S tem zaključujem to točko dnevnega reda.     Prehajamo na 1.A TOČKO – DOGOVOR O SKLICU IZREDNE SEJE DRŽAVNEGA ZBORA.   Gradivo to je zahteva za sklic izredne seje ste prejeli včeraj z obvestilom o širitvi današnje seje. Predlagam, da to sejo izvedemo skladno s 93.a členom Poslovnika, zato ste s sklicem seje kolegija prejeli predlog sklepa o obstoju izrednih okoliščin ter sklicu in izvedbi izredne seje Državnega zbora. Prosim vas, da se izjasnite o predlogu za izvedbo sejo na daljavo ter podate predloge za morebitne spremembe oziroma dopolnitve predloga sklepa. Želi kdo razpravljati? (Ne.) Zaključujem razpravo.   Prehajamo na odločanje o predlogu, da se izredna seja opravi na daljavo. Predlog je sprejet, če ga podprejo vodje poslanskih skupin, katerih člani predstavljajo dve tretjini vseh poslancev. Torej na glasovanje dajem naslednji sklep: »Sprejem se predlog sklepa o obstoju izrednih okoliščin ter sklicu in izvedbi izredne seje Državnega zbora.«   Kdo je za? (Soglasno.) Kdo je proti? (SNS.)   Ugotavljam, da je sklep sprejet.  S tem zaključujem to točko dnevnega reda.     Prehajamo na 2. TOČKO – PREDLOG ZA OBRAVNAVO PREDLOGOV ZAKONOV IN PREDLOGA AKTA PO SKRAJŠANEM POSTOPKU.   Predlog ste prejeli s sklicem seje kolegija. Razpravljali in odločali         bomo o štirih predlogih za obravnavo predlogov zakona in predloga akta po skrajšanem postopku. Najprej o tem, da se po skrajšanem postopku obravnava Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah. Želi besedo predstavnik Vlade? Dr. Božo Predalič ima besedo.
Božo Predalič
Hvala za besedo, gospod predsednik. Pri navedenem zakonu gre za manj zahtevne spremembe in dopolnitve zakona. Spremembe se nanašajo samo na štiri člene zakona, ki vsebuje 217 členov. Bistvo teh sprememb pa je, da se spreminjajo določbe sklada za vode z vidikom namena porabe sredstev tega sklada, in sicer omogoča dodatno možnost financiranja iz sredstev tega sklada tudi za izvajanje javnih gospodarskih služb urejanje voda, vendar to velja zgolj v primerih, ko sredstev za financiranje teh nalog ni mogoče v celoti zagotoviti iz drugih finančnih virov, se pravi tisto kar je nujno narediti se poiščejo sredstva, da se te stvari sprovedejo. Hvala.     PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ: Hvala lepa. Odpiram razpravo. Želi kdo razpravljati? Ugotavljam, da ne. Zaključujem razpravo.  Na glasovanje dajem naslednji sklep. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah se obravnava po skrajšanem postopku.   Kdo je za? (NSi, SMC, SNS) Soglasno? Ne. SD… vzdržani, Levica vzdržani.   Ugotavljam, da je sklep sprejet.   Prehajam na obravnavo predloga, da se po skrajšanem postopku obravnava predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varnostni v železniškem prometu. Želi besedo predstavnik Vlade? Dr. Predalič, imate besedo.
Božo Predalič
Hvala za besedo, predsednik.   Pri navedenem zakonu, ki ga predlagamo po skrajšanem postopku zato, ker gre za uskladitev s pravnim redom Evropske unije, in sicer z izvedbeno uredbo komisije iz maja 2019 o določitvah podrobnih določil o sistemu izvajanja spričeval subjektom zadolženim za vzdrževanje vozil v skladu z direktivo evropskega parlamenta in sveta. To je v bistvu vse.    PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ: Hvala lepa. Odpiram razpravo. Zaključujem razpravo. Dajem na glasovanje naslednji predlog sklepa. Predlog zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varnosti v železniškem prometu se obravnava po skrajšanem postopku.   Kdo je za? Proti? Vzdržani? Levica je vzdržana, ostali za. Ugotavljam, da je sklep sprejet.   Prehajam na obravnavo predloga, da se po skrajšanem postopku obravnava predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o železniškem prometu. Želi besedo predstavnik Vlade? Dr. Predalič, imate besedo.
Božo Predalič
Hvala, predsednik.  Pri navedenem zakonu gre tudi za uskladitev s pravnim redom Evropske unije, in sicer gre za vzpostavitev enotnega evropskega železniškega območja ter za manjše popravke besedila zakona, zato predlagamo obravnavo po skrajšanem postopku.    PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ: Hvala lepa.   Želi kdo razpravljati? Ugotavljam, da ne. Zaključujem razpravo. Na glasovanje dajem naslednji predlog sklepa. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o železniškem prometu se obravnava po skrajšanem postopku.  Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani? Levica in SD vzdržana, ostali za.   Ugotavljam, da je sklep sprejet.  Prehajam še na obravnavo predloga, da se po skrajšanem postopku obravnava predlog sprememb in dopolnitev Poslovnika Državnega zbora. Želi besedo katera izmed predlagateljic? Maša Kociper, imate besedo.
Hvala, predsednik.  Predlagamo, da se po skrajšanem postopku spremeni Poslovnik Državnega zbora. Menimo, da gre za manjšo spremembo. Posegamo v 93.a člen, ki že ureja situacijo kot je sedaj, se pravi, ko imamo posebne zdravstvene razmere ali razglašeno epidemijo, to ta člen se celo še nekoliko dopolnjuje, dopolnjuje se tudi možnost, da se po postopku na daljavo, se pravi odločanja na daljavo izpeljejo redne seje ne samo izredne in pa bistvena dopolnitev sprememba Poslovnika omogoča vsem poslancem, ki to želijo in ki pravočasno izrazijo svojo zahtevo po tem, da glasujejo tajno na način, da jih obišče volilna komisija na domu z volilno skrinjico in jim omogoči, da tam oddajo svoj glas, postopek je preprost, je pravilno definiran in mislimo, da je dovolj, da se Poslovnik spreminja po skrajšanem postopku.    PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ: Hvala lepa. Še kdo? Tina Heferle.
Hvala lepa. Jaz bi samo maso toliko dopolnila, da bi samo povedala, da je sprememba nujna iz več razlogov.        (Nadaljevanje) Ne bom jih naštevala in po mojem mnenju bi moralo biti v interesu vsakega poslanca, da se tak postopek čim prej izvede, zato mislim, da je skrajšan postopek pravi postopek.
Hvala lepa. Še kdo? (Ne.) zaključujem razpravo.   Na glasovanje dajem naslednji sklep:   »Predlog sprememb in dopolnitev Poslovnika Državnega zbora se obravnava po skrajšanem postopku.«   Kdo je za? (SMC, NSi, LMŠ, Desus, SD, SAB, Levica.) Kdo je proti? (SNS.) Vzdržani?   Ugotavljam, da je sklep sprejet.   S tem zaključujem to točko in 93. sejo Kolegija.   Hvala lepa.     Seja je bila končana 3. februarja 2021 ob 10.11.