13. nujna seja

Mandatno-volilna komisija

18. 3. 2020

Besede, ki so zaznamovale sejo

Brez zadetkov.

Transkript seje

Pričenjam 13. nujno sejo Mandatno-volilne komisije.

Vse članice in člane komisije, vabljene ter ostale prisotne prav lepo pozdravljam. Obveščam vas, da so zadržani in se seje ne morejo udeležiti naslednje članice oziroma člani komisije: Ferenc Horvat in pa mag. Bojana Muršič.

S sklice seje ste prejeli naslednji dnevni red: 1. točka – sklep o pravici nadomeščanja poslancev Državnega zbora, ki so bili imenovani za ministre in sklep o pravici prevzema mandata poslancev na mesto poslancev, ki jima je prenehal mandat.

In pod 2. – Odločba Vlade o imenovanju Žana Mahniča za državnega sekretarja v Kabinetu predsednika Vlade Republike Slovenije.

Ker v poslovniškem roku nisem prejel predlogov za spremembo dnevnega reda, ugotavljam, da je dnevni red seje takšen, kot ste ga prejeli s sklicem. Nekatera gradiva za današnjo sejo ste prejeli v varovalni predal v sistem Udis, saj vsebujejo osebne podatke, ki so varovani na podlagi zakona. V kolikor jih nameravate navajati oziroma v zvezi z njimi sprožati vprašanja, vas prosim za predhodno opozorilo, saj moram v takem primeru v skladu s 1. členom Poslovnika sejo zapreti za javnost.

Prehajamo na 1. TOČKA – SKLEP O PRAVICI NADOMEŠČANJA POSLANCEV DRŽAVNEGA ZBORA, KI SO BILI IMENOVANI ZA MINISTRE IN SKLEP O PRAVICI PREVZEMA MANDATA POSLANCEV NA MESTO POSLANEV, KI JIMA JE PRENEHAL MANDAT. Gradivo je objavljeno v računalniškem omrežju Državnega zbora pri EPI. Na sejo sem povabil kandidate za poslance in Državno volilno komisijo. Direktor Dušan Vučko pa je odsoten, se je opravičil.

Uvodna pojasnila. Državni zbor je 13. marca 2020 za ministre med drugim imenoval poslance: Zvonka Černača, dr. Anžeta Logarja, mag. Andreja Širclja, mag. Mateja Tonina in Jerneja Vrtovca, zato od tega dne v skladu s prvim odstavkom 14. člena Zakona o poslancih ne morejo opravljati funkcije poslancev, dokler opravljajo funkcijo ministrov.

Prav tako se je Državni zbor 13. marca 2020 seznanil z odstopom poslanca dr. Miro Miroslava Cerarja in Petra Jožefa Česnika, ki jima je s tem dnem prenehal mandat poslancev. O mirovanju mandata poslancem in prenehanju mandata poslancem, je predsednik Državnega zbora obvestil Državno volilno komisijo. Državna volilna komisija je Državnemu zboru 16. 3. 2020 posredovala sklep o pravici nadomeščanja poslancev Državnega zbora, ki so bili imenovani za ministre in sklepa o pravici prevzema mandata poslancev na mesto poslancev, ki jima je prenehal mandat iz katerih izhaja, da v času dokler poslanec dr. Anže Logar opravlja funkcijo ministra, opravlja funkcijo poslanca Državnega zbora Leon Merjasec. V času dokler poslanec mag. Andrej Šircelj opravlja funkcijo ministra, opravlja funkcijo Državnega zbora Mojca Škrinjar. V času dokler poslanec Zvonko Černač opravlja funkcijo ministra, opravlja funkcijo poslanke Državnega zbora Elena Zavadlav Ušaj. V času dokler poslanec mag. Matej Tonin opravlja funkcijo ministra, opravlja funkcijo poslanca Državnega zbora Mihael Prevc. V času dokler poslanec Jernej opravlja funkcijo ministra, opravlja funkcijo poslanca Državnega zbora Andrej Černigoj.

Zaradi prenehanja mandata poslancu dr. Mira Miroslava Cerarja postane za preostanek mandatne dobe poslanec Državnega zbora.

Zaradi prenehanja mandata poslancu Peru Jožefu Česniku postane za preostanek mandatne dobe poslanka Državnega zbora Maša Kociper.

Prejeli smo izjave predstavnikov list kandidatov za volitev poslancev v Državni zbor, ki so bile 3. 6. 2018, in sicer: Stranke Modernega Centra v tretji volilni enoti, Slovenske demokratske stranke v drugi in tretji volilni enoti, Nove Slovenije – slovenski krščanski demokrati v prvi in drugi volilni enoti ter Stranke Alenke Bratušek v tretji volilni enoti iz katerih izhaja, da se odpovedujejo pravici do pritožbe na podlagi 109. člena Zakona o volitvah v Državni zbor zoper sklep o pravici nadomeščanja poslancev Državnega zbora, ki so bili imenovani za ministre in sklepa o pravici prevzema mandata poslancev na mesto poslancev, ki jima je prenehal mandat.

Ugotavljam tudi, da v zakonskem doku, to je do seje Mandatno-volilne komisije ni bila vložena nobena pritožba na podlagi 109. člena Zakona o volitvah v Državni zbor. Mandatno-volilni komisiji so bila predložena tudi potrdila Državne volilne komisije iz katerih izhajajo pravice opravljanja funkcije poslancev na mesto poslancev, ki opravljajo funkcije ministrov in pravici opravljanja poslancev za preostane mandatne dobe. Želi kdo od članov oziroma članic komisije razpravljati? Če ne, zaključujem razpravo.

Ugotavljam, da pravice opravljanja funkcij poslancev na mesto poslancev, ki opravljajo funkcije ministrov niso sporne ter da prav tako nista sporni potrditvi mandatov poslancem za preostanek mandatne dobe. V skladu s 13. in 17. členom Poslovnika Državnega zbora dajem na glasovanje naslednja sklepa:

Prvi sklep: Mandatno-volilna komisija predlaga Državnemu zboru, da na podlagi tretjega odstavka 82. člena Ustave, 14. člena Zakona o poslancih ter 13. člena v povezavi s 17. členom in 112. člena Poslovnika Državnega zbora sprejme naslednji sklep: »V času dokler poslanci, ki so bili 13. 3. 2020 imenovani za ministre ne morejo opravljati funkcije poslancev opravljajo funkcije poslancev Državnega zbora od današnjega dne na mesto Jerneja Vrtovca, Andrej Černigoj, rojen 12. 4. 1983, stanujoč Smrje 14, Prem. Na mesto dr. Anžeta Logarja Leon Merjasec, rojen 25. 2. 1969, stanujoč Spodnje Pirniče 60.a, Spodnje Pirniče. Na mesto mag. Mateja Tonina Mihael Prevc, rojen 30. 9. 1957, stanujoč Dražgoše 6.a, Železniki. Na mesto mag. Andreja Širclja Mojca Škrinjar, rojena 30. 11. 1955, stanujoča Podjunska ulica 16, Ljubljana in na mesto Zvonka Černača Elena Zavadlav Ušaj, rojena 20. 10. 1971, stanujoča Cankarjeva ulica 50, Nova Gorica.« Pričenjam z glasovanjem.

Kdo je za? (16 članov.) Je kdo proti? (Nihče.)

Ugotavljam, da je sklep sprejet.

Zdaj bomo glasovali še o drugem sklepu: Mandatno-volilna komisija predlaga Državnemu zboru, da na podlagi tretjega odstavka 82. člena Ustave, 7. člena Zakona o poslancih, 13. člena v povezavi s 17. členom in 112. člena Poslovnika Državnega zbora sprejme naslednji sklep: »Potrdita se poslanska mandata Maši Kociper, rojeni 17. 7. 1972, stanujoči Ob pristanu 8, Ljubljana in pa Janiju (Janko) Möderndorfer, rojenemu 3. 10. 1965, stanujočemu Suhadolčanova ulica 85, Ljubljana.« Pričenjam z glasovanjem.

Kdo je za? (16 članov.) Je kdo proti? (Nihče.)

Ugotavljam, da je sklep sprejet.

Zaključujem to točko dnevnega reda.

Prehajamo na 2. TOČKO DNEVNEGA REDA – OBRAVNAVA ODLOČBE VLADE O IMENOVANJU ŽANA MAHNIČA ZA DRŽAVNEGA SEKRETARJA V KABINETU PREDSEDNIKA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE. Del gradiva je objavljen na spletni strani Državnega zbora, del gradiva pa ste članice oziroma člani zaradi varstva podatkov prejeli v varovani predal v sistemu Udis.

Uvodna pojasnila. Vlada je Državnemu zboru posredovala odločbo, z dne 13. 3. 2020 iz katere izhaja, da je Žan Mahnič imenovan za državnega sekretarja v Kabinetu predsednika Vlade Republike Slovenije. Navedeno v skladu s prvim odstavkom 14. člena Zakona o poslanci pomeni, da imenovani poslanec v času dokler opravlja funkcijo državnega sekretarja ne more opravljati funkcije poslanca. Želi kdo o tem razpravljati? Če ne zaključujem razpravo in na glasovanje dajem naslednji predlog sklepa:

Mandatno-volilna komisija predlaga Državnemu zboru, da se na podlagi prvega odstavka 14. člena Zakona o poslancih in 112. člena Poslovnika Državnega zbora seznani z naslednjim sklepom: »Državni zboru ugotavlja, da da je poslanec Žan Mahnič imenovan za državnega sekretarja v kabinetu predsednika Vlade, zato od današnjega dne ne more opravljati funkcije poslanca Državnega zbora dokler opravlja funkcijo državnega sekretarja.« Pričenjam z glasovanjem.

Kdo je za? (14 članov.) Je kdo proti? (1 član.)

Ugotavljam, da je sklep sprejet.

Zaključujem to točko dnevnega reda in 13. nujno sejo Mandatno-volilne komisije. Čez 5 minut pa pričenjamo z 12. nujno sejo Mandatno-volilne komisije. Hvala lepa.