3. nujna seja

Mandatno-volilna komisija

9. 6. 2022

Transkript seje

Spoštovani kolegice in kolegi, začenjam 3. nujno sejo Mandatno-volilne komisije in vas vse lepo pozdravljam!

Obveščam vas, da je za sejo zadržana Alenka Jeraj. Na nezasedenem mestu Poslanske skupine Svoboda se nam je pridružil kolega Martin Premk, Jožef Horvat nadomešča Janeza Ciglerja Kralja in Tatjana Greif nadomešča Mateja Tašner Vatovca.

S sklicem seje ste prejeli naslednji dnevni red: točke od 1 do vključno 4 so sklepi o pravici nadomeščanja poslanke oziroma poslanca Državnega zbora, točka 5 je obvestilo o imenovanju Barbare Kolenko Helbl za generalno sekretarko Vlade in točka 6 administrativne zadeve. Ker v poslovniškem roku nisem prejela predlogov za spremembo dnevnega reda, je ta določen, kot je bil predlagan s sklicem seje.

Nekatera gradiva za današnjo sejo ste prejeli v varovani predal v sistemu Udis, ker vsebujejo osebne podatke, ki so varovani na podlagi zakona. Če jih nameravate navajati oziroma v zvezi z njimi sprožati kakšna vprašanja, vas prosim za predhodno opozorilo, da v takem primeru sejo zapremo za javnost.

Preden preidemo na obravnavo 1. točke dnevnega reda, predlagam, da zaradi podobne vsebine vseh prvih štirih točk razpravo združimo, glasovali pa bomo o vsakem sklepu posebej. Ali kdo temu predlogu nasprotuje? (Ne.) Ugotavljam, da ne.

Prehajamo na OBRAVNAVO SKLEPOV O PRAVICI NADOMEŠČANJA POSLANKE OZIROMA POSLANCA DRŽAVNEGA ZBORA, 1., 2., 3. IN 4. TOČKA DNEVNEGA REDA.

Gradivo je objavljeno v računalniškem omrežju Državnega zbora pri EPI.

Na sejo sem vabila kandidate za poslance in tudi Državno volilno komisijo, ki pa, ugotavljam, ni prisotna.

Državni zbor je na 3. izredni seji, 1. junija 2022, sprejel sklep o imenovanju ministric in ministrov, s katerim je za ministre imenoval tudi poslance Mateja Arčona, Tanjo Fajon, Matjaža Hana in Luko Mesca. Predsednica Državnega zbora je zato zaprosila Državno volilno komisijo, da obvesti Državni zbor, kateri kandidati oziroma kandidatke bodo v skladu s 14. členom Zakona o poslancih opravljali funkcijo poslancev namesto navedenih poslancev, ki opravljajo funkcije ministrov. Državna volilna komisija je Državnemu zboru posredovala Sklep o pravici nadomeščanja poslancev Državnega zbora, ki so bili imenovani za ministre, s katerim je ugotovila, da navedeni poslanci opravljajo funkcijo ministrov, da pa namesto njih opravljajo funkcije poslancev Državnega zbora Aleksander Prosen Kralj namesto Mateja Arčona, rojen 28. novembra 1985, stanujoč Vrbovo 56, Ilirska Bistrica; namesto Tanje Fajon Jonas Žnidaršič, rojen 30. januarja 1962, stanujoč Vrhovci Cesta 22-13, Ljubljana; namesto Matjaža Hana Soniboj Knežak, rojen 13. maja 1962, stanujoč Trg Franca Kozarja 16b, Hrastnik; in namesto Luke Mesca Milan Jakopovič, rojen 18. julija 1972, stanujoč Kidričeva cesta 27c, Škofja Loka.

Prejeli smo tudi izjave predstavnikov list kandidatov za volitve poslancev v Državni zbor, ki so bile 24. aprila 2022, in sicer Gibanja Svoboda v drugi volilni enoti, Socialnih demokratov v tretji in šesti volilni enoti ter Levice v tretji volilni enoti iz katerih izhaja, da se odpovedujejo pravici do pritožbe na podlagi 109. člena Zakona o volitvah v Državni zbor zoper sklep državne volilne komisije. Ugotavljam tudi, da v zakonskem roku, to je do današnje seje ni bila vložena nobena pritožba na podlagi tega istega člena zakona. Kandidati za poslance so Mandatno-volilni komisiji, vsi, predložili potrdila Državno volilne komisije iz katerih izhaja pravica opravljanju funkcij poslancev namesto poslancev, ki opravljajo funkcije ministrov.

Zatorej nadaljujemo. Želi kdo od članic in članov komisije razpravljati? (Ne.) Ugotavljam, da ne. bomo zaključili razpravo.

In kot sem napovedala, glasovali seveda o vsakem sklepu posebej. Ugotavljam torej, da funkcije poslancev, ki bodo opravljali funkcijo poslancev namesto tistih, ki opravljajo funkcije ministrov niso sporne. Torej dajem v skladu s 13. in 17. členom Poslovnika Državnega zbora na glasovanje naslednje sklepe:

1. sklep: »Mandatno-volilna komisija predlaga Državnemu zboru, da na podlagi tretjega odstavka 82. člena Ustave, 14. člena Zakona o poslancih, 13. člena v povezavi s 17. členom in 112. člena Poslovnika Državnega zbora sprejme naslednji sklep: V času dokler poslanec Matej Arčon opravlja funkcijo ministra in Dani Danijel Bešič Loredan opravlja funkcijo ministra, opravlja funkcijo poslanca Državnega zbora od današnjega dne Aleksander Prosen Kralj, rojen 28. novembra 1985, stanujoč Vrbovo 56, Ilirska Bistrica.« / problem z glasovanjem/

Glasujemo. Za je glasovalo 13 in nihče proti.

(Za je glasovalo 13.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je sklep sprejet.

Prehajamo na 2. sklep, na istih pravnih podlagah, ne bom jih še enkrat brala. Sklep se pa glasi:

»V času dokler poslanka Tanja Fajon opravlja funkcijo ministrice, opravlja funkcijo poslanca Državnega zbora od današnjega dne Jonas Žnidaršič, rojen 30. januarja 1962, stanujoč Vrhovci cesta 22, hišna številka 13, Ljubljana.« Glasujemo. Za je glasovalo 14, proti nihče.

(Za je glasovalo 14.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je sklep sprejet.

Sedaj na tej točki pa prekinjam sejo za 5 minut, ker me obveščajo, da so tehnične težave.

PREDSEDNICA JANJA SLUGA: Nadaljujemo s prekinjeno sejo.

Obveščena sem, da so tehnične težave zdaj odpravljene. Mi smo glasovanja opravili veljavno in ga ne bomo ponavljali ne glede na to, da očitno ni bil v prenosu.

Nadaljujemo z glasovanjem o tretjem sklepu, ki se na istih pravnih podlagah glasi:

»V času dokler poslanec Matjaž Han opravlja funkcijo ministra opravlja funkcijo poslanca Državnega zbora od današnjega dne Soniboj Knežak, rojen 13. maja 1962, stanujoč Trg Franca Kozarja 16b, Hrastnik.«

Glasujemo. Za je glasovalo 14, proti nihče.

(Za je glasovalo 14.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je sklep sprejet.

In še četrti sklep na istih pravnih podlagah:

»V času dokler poslanec Luka Mesec opravlja funkcijo ministra in Astra Vrečko opravlja funkcijo ministrice ter Dan Juvan opravlja funkcijo državnega sekretarja opravlja funkcijo poslanca Državnega zbora od današnjega dne Milan Jakopovič, rojen 18. julija 1972, stanujoč Kidričeva cesta 27c, Škofja Loka.«

Glasujemo. Za je glasovalo 14, proti nihče.

(Za je glasovalo 14.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je sklep sprejet.

S tem zaključujem 1., 2., 3. in 4. točko današnjega dnevnega reda.

Prehajamo na 5. TOČKO DNEVNEGA REDA – OBVESTILO O IMENOVANJU GOSPE BARBARE KOLENKO HELBL ZA GENERALNO SEKRETARKO VLADE.

Gradivo je bilo objavljeno v računalniškem omrežju Državnega zbora pri EPI, odločbo Vlade o imenovanju Barbare Kolenko Helbl za generalno sekretarko Vlade, pa ste prejeli v varovani predal v sistemu Udis.

Na sejo sem vabila poslanko Barbaro Kolenko Helbl, ki je odsotnost opravičila, in pa Vlado. Vlada je posredovala obvestilo z odločbo s katero je imenovala poslanko Barbaro Kolenko Helbl za generalno sekretarko Vlade.

V zvezi s to točko sem zaprosila za mnenje tudi Zakonodajno-pravno službo, da se izjasni o pravnih podlagah na podlagi katerih poslanki zaradi imenovanja za generalno sekretarko Vlade preneha mandat in tudi o postopku potrditve mandata nadomestnemu poslancu, ki bo opravljal funkcijo namesto Barbare Kolenko Helbl, ki ste ga članice in člani prejeli.

Zakon o poslancih v peti alineji prvega odstavka 9. člena določa, da poslancu preneha mandat, če nastopi funkcijo, ali začne opravljati dejavnost, ki ni združljiva s funkcijo poslanca. V skladu z drugim odstavkom istega člena, pa mu preneha mandat z dnem, ko Državni zbor ugotovi, da so nastali razlogi iz prvega odstavka.

V skladu z odločbami 10. člena Zakona o poslancih, poslanec med drugim ne sme opravljati druge funkcije ali dela v državnih organih.

Odpiram razpravo. Želi kdo razpravljati? (Da.)

Izvolite, kolegica Godec.

Hvala.

Zdaj, mene samo zanima, ali gre za nadomestnega poslanca, ali bo poslanec, ki bo opravljal poslansko funkcijo namesto omenjene Barbare Kolenko Helbl opravljal samo nadomestno funkcijo, torej, ali trajni mandat?

Prevzel bo mandat.

Prevzel bo mandat.

To pomeni, da se kolegica Kolenko Helbl ne vrača v Državni zbor v primeru, da pač, se karkoli zgodi?

Tako je.

OK. V redu. Hvala.

Želi še kdo? (Ne.) Potem zaključujem razpravo.

In dajem na glasovanje naslednji predlog sklepa:

»Mandatno-volilna komisija predlaga Državnemu zboru, da na podlagi pete alineje prvega odstavka in drugega odstavka 9. člena Zakona o poslancih ter tretje alineje 36. člena Poslovnika Državnega zbora sprejme naslednji sklep: »Državni zbor na podlagi odločbe Vlade z dne 1. junija 2022 ugotavlja, da je poslanka Barbara Kolenko Helbl nastopila funkcijo generalne sekretarke Vlade Republike Slovenije, ki ni združljiva s funkcijo poslanke, zato ji preneha mandat poslanke.«

Glasujemo. Za je glasovalo 14, proti nihče.

(Za je glasovalo 14.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je predlog sprejet.

Zaključujem 5. točko dnevnega reda.

Prehajamo na 6. TOČKO DNEVNEGA REDA – ADMINISTRATIVNE ZADEVE.

V okviru te točke bomo najprej obravnavali predlog predsednice Državnega zbora mag. Urške Klakočar Zupančič z dne 7. junija 2022 za imenovanje vodje kabineta predsednice Državnega zbora. Predlog, pa ste zaradi varstva podatkov prejeli v varovani predal v sistemu UDIS.

K tej točki dnevnega reda sem vabila predsednico Državnega zbora mag. Urško Klakočar Zupančič, ki se je opravičila.

Predsednica Mandatno-volilni komisiji predlaga, da na položaj vodje kabineta predsednice Državnega zbora imenuje gospo Majo Jensterle. Odlok o notranji organizaciji, delovnih mestih in nazivih v službah Državnega zbora v drugem odstavku 18. člena določa, da javnega uslužbenca na položaj vodje kabineta imenuje Mandatno-volilna komisija na predlog predsednice Državnega zbora.

Odpiram razpravo. Ni želje po razpravi. Torej, zaključujem razpravo.

In dajem na glasovanje naslednji predlog sklepa:

»Mandatno-volilna komisija na podlagi drugega odstavka 18. člena Odloka o notranji organizaciji, delovnih mestih in nazivih v službah Državnega zbora na položaj vodje kabineta predsednice Državnega zbora imenuje Majo Jensterle.«

Glasujemo. / zvonjenje telefona v ozadju/ Nekomu zvoni. Za je glasovalo 12, proti nihče.

(Za je glasovalo 12.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je sklep sprejet.

Prehajamo še na obravnavo predloga generalne sekretarke Državnega zbora, gospe Uršule Zore Tavčar, z dne 8. junija 2022 za imenovanje na položaj namestnice generalne sekretarke, direktorico v notranji organizacijski enoti Direktorat zbora. Predlog ste, zaradi varstva podatkov, prejeli v varovani predal v sistemu UDIS.

K tej točki dnevnega reda je vabljena generalna sekretarka Državnega zbora gospa Uršula zore Tavčar, ki jo lepo pozdravljam.

Generalna sekretarka Mandatno-volilni komisiji predlaga, da na položaj namestnice generalne sekretarke, direktorice v notranji organizacijski enoti Direktorat, imenuje gospo Barbaro Reflak.

Odlok o notranji organizaciji, delovnih mestih in nazivih v službah Državnega zbora v prvem odstavku 18. člena določa, da javnega uslužbenca na položaj namestnice generalne sekretarke direktorice imenuje Mandatno-volilna komisija na predlog generalne sekretarke Državnega zbora. Želi gospa Uršula Zore Tavčar svoj predlog obrazložiti? (Da.)

Uršula Zore Tavčar

Mogoče samo v dveh stavkih, če lahko?

Gre za dolgoletno uslužbenko Državnega zbora. Zlasti v zadnjem času je delovala kot sekretarka Odbora za finance, kar mislim, da je zelo dobra komparativna prednost zlasti v časih tudi, ki so pred nami. Z njo sodeluje praktično 27 let in sva si v določenih zadevah dopolnjujeva, v določenih zadevah sva si nasprotni tako, da mislim, da je dobra izbira in prosim za vašo podporo.