5. nujna seja

Mandatno-volilna komisija

21. 6. 2022

Transkript seje

Dobro jutro! Začenjam 5. nujno sejo Mandatno-volilne komisije. Vse članice in člane lepo pozdravljam!

Obveščam vas, da je z današnje seje zadržan kolega Ferenc Horváth, nadomeščanj v tem trenutku ni.

S sklicem seje ste prejeli naslednji dnevni red:

1. Sklep o pravici prevzema mandata poslanca Državnega zbora namesto poslanke, ki ji je prenehal mandat,

2. administrativne zadeve.

Ker v poslovniškem roku nisem prejela predlogov za spremembo dnevnega reda, je ta določen, kot je bil predlagan s sklicem seje.

Prehajamo na 1. TOČKO DNEVNEGA REDA – SKLEP O PRAVICI PREVZEMA MANDATA POSLANCA DRŽAVNEGA ZBORA NAMESTO POSLANKE, KI JI JE PRENEHAL MANDAT.

Gradivo je bilo objavljeno v računalniškem omrežju Državnega zbora pri EPA.

Na sejo sem vabila tudi kandidata za poslanca, gospoda Tomaža Laha, in Državno volilno komisijo.

Državni zbor je na 4. izredni seji, 9. junija 2022, sprejel Sklep o prenehanju mandata poslanke, ki je nastopila funkcijo generalne sekretarke Vlade. Predsednica Državnega zbora je zato zaprosila Državno volilno komisijo, da obvesti Državni zbor, katera kandidatka oziroma kandidat bo opravljal funkcijo poslanke oziroma poslanca namesto poslanke Barbare Kolenko Helbl. Državna volilna komisija je Državnemu zboru posredovala Sklep o pravici prevzema mandata, iz katerega izhaja, da postane poslanec za preostanek mandatne dobe Državnega zbora Tomaž Lah, rojen 1. oktobra 1964, stanujoč Stantetova ulica 10, Maribor. Prejeli smo tudi izjavo predstavnice liste kandidatov Gibanja Svoboda v 7. volilni enoti za volitve poslancev v Državni zbor, ki so bile 24. aprila 2022, iz katere izhaja, da se odpoveduje pravici do pritožbe, na podlagi 109. člena Zakona o volitvah v Državni zbor, zoper sklep Državne volilne komisije. Ugotavljam, da v zakonskem roku, to je do seje Mandatno-volilne komisije, ni bila vložena nobena pritožba na podlagi 109. člena Zakona o volitvah v Državni zbor.

Kandidat za poslanca je Mandatno-volilni komisiji predložil potrdilo Državne volilne komisije, iz katerega izhaja pravica do opravljanja funkcije poslanca za preostanek mandatne dobe Državnega zbora.

Ker ni prisotnega predstavnika Državne volilne komisije, sprašujem, ali želi kdo razpravljati? Ugotavljam, da ni razprave.

Prehajamo na glasovanje. Mandatno-volilna komisija predlaga Državnemu zboru, da na podlagi tretjega odstavka 82. člena Ustave Republike Slovenije, 7. člena Zakona o poslancih, 13. člena v povezavi s 17. členom ter 112. člena Poslovnika Državnega zbora sprejme naslednji sklep: Potrdi se poslanski mandat Tomažu Lahu, rojenemu 1. oktobra 1964, stanujočemu Stantetova 10, Maribor.

Glasujemo. Za je glasovalo 11 poslank in poslancev, proti nihče.

(Za je glasovalo 11.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je sklep sprejet.

Zaključujem to točko dnevnega reda.

2. TOČKA DNEVNEGA REDA – ADMINISTRATIVNE ZADEVE.

V okviru te točke bomo obravnavali obvestila poslancev Mateje Čalušić, mag. Darka Krajnca in Gašperja Ovnika z dne 16. junij 2022 o opravljanju dopolnilnega dela na podlagi 13. člena zakona o poslancih. Obvestila poslancev ste prejeli v sistem Udis. Iz obvestila poslanke Mateje Čalušić izhaja, da želi še naprej opravljati zahtevnejše strokovno delo svetovalke za fitofarmacevtska sredstva, pri čemer poslanka navaja, da gre za deficitaren poklic, za katerega je potrebna ustrezna izobrazba in usposabljanje, ki je podlaga za pridobitev potrdila za opravljanje te dejavnosti. Delo bo opravljala na način, da ne bo vplivalo na izvrševanje poslanske funkcije in ji bo omogočalo poklicno kontinuiteto. Iz obvestila poslanca mag. Darka Krajnca izhaja, da želi še naprej občasno opravljati pedagoško dejavnost s področja socialnega varstva v okviru Socialne zbornice Slovenije, Fakulteto za socialno delo in Rejniškega društva Slovenije na način, da to ne bo vplivalo na izvrševanje poslanske funkcije in mu bo omogočalo poklicno kontinuiteto. Iz obvestila poslanca Gašperja Ovnika pa izhaja, da želi nadaljevati dejavnost strokovne pomoči koordinacije in podpore trenažnemu procesu znotraj športne panoge Košarke 3X3 pod okriljem mednarodne zveze Fiba 3X3 in Košarkarske zveze Slovenije, ki jo bo tudi opravljal na način, da ne bo vplivalo na izvrševanje poslanske funkcije. Glede na vrste dejavnosti, ki jih nameravajo opravljati ti trije poslanci lahko ugotovim, da gre v vseh treh primerih za eno od izjem od prepovedi opravljanja pridobitne dejavnosti iz prvega odstavka 13. člena zakona o poslancih, in sicer za zahtevnejšo strokovno delo oziroma pedagoško delo.

Odpiram razpravo. Izvolite, kolega Krivec.

Hvala lepa besedo.

Lep pozdrav vsem prisotnim, še posebej predsednici!

Sedaj imamo prvič v tem mandatu ponovno pred seboj predloge za petinsko delo. Moram reči, da smo, vsaj osebno sem pred podobno dilemo kot smo bili tudi že v preteklih mandatih. Ta inštrument petinskega dela se je dejansko čisto izrodil. V prvotnem smislu je bilo to namenjeno predvsem tistim poslancem, ki imajo po strokovni plati neko obveznost, da certificirajo svoj poklic, šlo je predvsem za zdravnike pa neke profesorje, ki so imeli neke habilitacije. Tu pa beremo, da gre za neka vzporedna svetovanja, za neko pomoč pri košarki in podobno. Jaz nič ne rečem, da to ni potrebno ali pa da je karkoli narobe. Vendar se sprašujem ali je to v skladu s tem kar v našem Poslovniku in v naši dosedanji praksi se je izvajalo. Mislim, da v prejšnjem mandatu smo kar nekaj podobnih imenovanj oziroma dovolil glede petinskega dela nekako zaustavili, ker ni bilo jasno ali je to v kontekstu tega kar velja v smislu zakona o poslancih in tudi teh izjem, ki se uveljavljajo glede petinskega dela. Jaz mislim, da vsak poslanec, ki je šel v to zadevo se je zavedal, da je to neka obveznost, ki mu pritiče in te izjeme so bile res v preteklosti tehtane zelo z neko, bom reko, presojo res tam kjer je šlo za to, da je nekdo obdržal neko, bi rekel, pravico v smislu, tako kot sem rekel pri zdravnikih, ki so morali neke dejavnosti pač opravljati, da niso izgubili svojih certifikatov. Enako je veljalo za neke profesorje. Nekih drugih izjem v smislu športa in ostalo pa se jaz ne spomnim. Tako da jaz bom te predloge zelo težko podprl oziroma jih ne morem podpreti tudi iz dosedanje prakse.

Hvala lepa.

Še kdo? (Ne.) Potem se bom jaz odzvala na to. Okej. Boste počakali.

Jaz se želim samo odzvati. Prvič, moram vam povedati, koleg Krivec, da smo dve takšni prošnji letos v tem mandatu že odobrili, torej niso to prve prošnje za petinsko delo. Če pa beremo 13. člen Zakona o poslancih, je pa treba zelo natančno prebrati. Torej določa, da sme poslanec po obvestilu pristojnemu delovnemu telesu Državnega zbora samostojno ali v delovnem razmerju opravljati dejavnost, vendar največ v obsegu, ki ne presega petine polnega delovnega časa potrebnega ali določenega za redno opravljanje dejavnosti, če gre za opravljanje zahtevnejših strokovnih, znanstvenih, pedagoških ali raziskovalnih del. Na podlagi drugega odstavka 13. člena Državni zbor na predlog MVK odkloni poslancu opravljanje dejavnosti ali dela, če to vpliva na izvrševanje funkcije poslanca ali če to ovira objektivno in od zunanjih vplivov neodvisno opravljanje funkcije. Namen seveda izjeme ni samo to kar ste izpostavili, ampak je tudi neka poklicna kontinuiteta. In jaz sem zelo pozorno pogledala te vse tri vloge in sem seveda ugotovila, da izpolnjujejo vse kar sem zdaj prebrala, kar vsebuje Zakon o poslancih. Posebej bi pa še opozorila, da Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije pa je v tem delu neusklajen z Zakonom o poslancih in je še bistveno širši, torej dopušča še več izjem. V vseh teh primerih gre za, tako kot navaja 13. člen, torej za izvrševanje nekih strokovnih, pedagoških, znanstvenih del. Zatorej ocenjujem, da te tri vloge te pogoje izpolnjujejo, sicer jih niti ne bi predlagala na glasovanje.

Želi kolega Krajnc, želite? (Da.) Izvolite.

Hvala, predsednica.

Mislim, da je bistveno bilo povedano. Jaz bi samo utemeljil. Kot deset let sem vodil medgeneracijski center. Socialna zbornica me občasno, dvakrat, trikrat letno povabi na predavanje strokovnim delavcem, novim, ki delajo nov izpit za uvajanje, potem s Fakulteto za socialno delo sodelujem kot socialni delavec, magister sociologije in za rejniško društvo včasih izvajam kakšne stvari, s tem da tukaj gre zgolj za transparentnost, da ni potem kakšnih težav in tega dela sploh ni tako veliko, tako da mislim, da ni sporno, / nerazumljivo/ pa izkoristil te dikcije v Poslovniku in zakonu.

Hvala lepa.

Želi še kdo? (Da.) Izvolite, kolega Krivec.

Ja, saj to boste pač to izglasovali. Jaz imam pač svoje mnenje glede na izkušnje iz preteklosti in vi ste ravno prebrala tisti del v zakonu, ki govori o zahtevnosti in o neki nujnosti, tukaj pa gre vse za neke spremljajoče dejavnosti. Zdaj, kolega je rekel parkrat na leto. Saj takrat, če to delate pro bono, tako ali tako lahko delate kadarkoli, saj ni to sporno. Saj to je vaša neka društvena dejavnost, ampak pomoč pri neki košarki 3x3, zdaj ne vem, če je to res neka taka dejavnost, ki jo lahko rečemo zahtevna in tudi v tretjem primeru gre za neko občasno in neko svetovanje, ne gre za neke stvari, ki so obvezne za to, da človek ne izgubi nekega certifikata in podobno, kar je bila v preteklosti pač praksa. Samo na to želim opozoriti. Vem, da boste to izglasovali, ampak ni mi dalo, da ne bi na to opozoril, ker vem o čem smo govorili tudi v preteklih mandatih, zdaj vi boste pa to pač uredili po svoje.

Prav.

Jaz bom samo še na to odgovorila, ker se sklicujete na preteklo prakso. Zelo dobro veste, kot vemo tudi vsi tisti, ki smo bili tudi v prejšnjih mandatih, člani te komisije, da je bila praksa izjemno različna, da so se v bistvu odobravale zelo različne stvari, od tega, da je nekdo želel biti špiker na radiu, do tega da je nekdo vodil po planinskih poteh, itn. Jaz ocenjujem, še enkrat ponavljam, da v teh treh primerih gre za izjeme, ki jih določa Zakon o poslancih, posebej pa še primer, ki ste ga navajali, to je trenerstvo pri košarki, je pa točno še izjema, ki jo navaja tudi Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije in pravi, da zadeva nikakor ni sporna. Toliko samo še v pojasnilo, da ne bo kakšnih nesporazumov.

Želi še kdo besedo? (Da.)

Ja, izvolite, kolega Tanko.

Ja, hvala lepa.

Zdaj, s tem petinskim delom ima(?) večinoma v vseh mandatih probleme samo takrat, kadar je podobna koalicija, kot je vaša. S te strani, z vaše strani, prihajajo sami strokovnjaki za mnogotera področja in vsak želi izjemo. Spomnimo se Vilfana, ki je na vsak način hotel bit komentator Euro lige, zdaj bo gospa Šetinc, naj bo, ne vem, opravila mentorsko delo pri odmevih, recimo, / oglašanje iz dvorane/ minister Cigler, bivši, dam primere no, recimo, bivši minister Cigler, bo svetovalno delo opravljal s področja, ne vem, sociale in ne vem česa še in tako naprej. Zdaj, to petinsko delo se je v bistvu izrodilo in zdaj tisti, ki se je odločil za neko profesionalno dejavnost poslanca, je najbrž prej prebral, za kaj kandidira in kakšne so omejitve in kaj je tudi tisto, kar je higiensko. Mi smo imel primere, ko je bila poslanska plača v bistvu žepnina nekomu, ki je imel petinsko delo. Tako se to izrodi, kajne, ker petinsko delo, pravite tam je, časovno, ne vem, pomeni, koliko to, 30, 40 ur na mesec pomeni petinsko delo, če je 172, 176 ur delavnik, petinsko delo tega je približno 30, 35 ur na mesec in, zdaj nekdo, ki dobi tisto uro, obilno honorirano, za svojo dejavnost, pomeni v bistvu, da je poslanska plača manjši del njegovih prihodkov in tukaj bi kazalo bit zelo restriktiven pri teh stvareh. Zdaj, lahko se kdo smeje temu, ampak, realnost je pa taka, v marsikaterem primeru, zato ker pogleda v prihodke nekoga, v davčne in podobne, nimamo. In, glejte, tukaj bi kazalo bit, no, da smo dosledni, poslanci, če hočemo v zgled komu, bolj kot kakšni drugi, ki jih je treba tam kje lovit.

Zdaj, res pa, no, se to lahko izrodi v marsikaj in tudi se je, v preteklosti, v marsikaterem primeru.

Hvala lepa.

Jaz bi si zelo želela, da ko smo, ko razpravljamo, da ne posplošujemo v(?) takem primeru, kot ste zdaj vi, ampak da bi dejansko, če govorite o tem, da so se primeri izrodili, da bi te primere tudi našteli. Je pa iz vaše razprave razvidno, da vas v bistvu ne moti to, kar je sam namen zakona. Torej sam namen te zakonske določbe je, da poslanec svojo funkcijo opravlja nemoteno, vas pa, vidim, predvsem moti, koliko zasluži s tistim petinskim delom, to pa ni cilj zakona.

In še drugo opozorilo, v preteklem mandatu, vi zelo dobro veste, da je bil vložen zakon, ki bi uskladil ta del zakona o poslancih, tudi z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije. Seveda je bil vložen, ker sem ga jaz zagovarjala, spoštovani kolega Krivec, ampak vi ste bili proti, ker takrat je bil naš predlog tudi ta, da je nekoliko neokusno, da poslanci odločajo sami o sebi, pač pa da bi to pristojnost odločanja o petinskem delu prenesli na KPK. In vi ste bili proti, tudi če se vam zdaj zdi odlično. Tako da, marsikateri tovrstni situaciji bi se ognili, prenesli bi lahko pristojnost na nekoga drugega in verjamem, da bi se tam potem vzpostavila praksa, ki bi bila enaka za vse.

Izvolite, kolega Tanko.

Glejte, saj, o teh pogojnikih nima smisla govorit, kajne, ker pogovarjamo se o obstoječem stanju in tisto, kar ste vi vložili, ni bilo sprejeto, pač ne velja, bi pa samo opozoril no, da za delovna(?) razmerja, res, redna delovna razmerja velja, da delavec lahko opravi 20 nadur nad mesec, petinsko delo dopušča pa 30 plus ur na mesec, kajne. Tudi ta dva zakona nista v bistvu usklajena in, ne razumem, no, po svoje je to privilegiran položaj, kajne, v tem smislu, ker petinsko delo pomeni nekaj, ne nad rednim delom, in tistim, kar dobiš tukaj plačano. Medtem pa ko pa nekdo, ki dela nekje v, ne vem, v industriji ali tudi v javni upravi pa ima pravico do 20 plačanih nadur, če tako vzamemo. To pomeni tudi v bistvu nadurno delo.