2. redna seja

Odbor za finance

6. 7. 2022

Transkript seje

Dobro jutro! Spoštovani minister! Spoštovani predstavniki Ministrstva za finance! Spoštovani poslanke in poslanci!

Pričenjam 2. sejo Odbora za finance.

Obveščam vas, da so zadržani in se seje ne morejo udeležiti naslednji člani odbora: Jernej Vrtovec in Anže Logar. Na seji kot nadomestni članice in člani odbora s pooblastili sodelujejo Karmen Furman namesto Janeza Magyara, Damijan Zrim namesto Soniboja Knežaka in Darko Krajnc namesto Tineta Novaka.

Prehajamo na določitev dnevnega reda seje odbora. S sklicem seje ste prejeli dnevni red seje odbora. Dne 4. 7. 2022 ste prejeli obvestilo o širitvi dnevnega reda z 2. točko na podlagi 154.d člena Poslovnika, ki ureja zadeve EU. Ker v poslovniškem roku nisem prejela predlogov v zvezi z dnevnim redom ugotavljam, da je določen takšen dnevni red kot ste ga prejeli s sklicem seje in navedeno širitvijo.

Prehajamo na 1. TOČKO DNEVNEGA REDA – PREDLOG STALIŠČA REPUBLIKE SLOVENIJE DO PREDLOGA UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA O SPREMEMBI UREDBE, ŠT. 909/2014 GLEDE DISCIPLINE PRI PORAVNAVI ČEZMEJNEGA OPRAVLJANJA STORITEV, SODELOVANJA PRI NADZORU, ZAGOTAVLJANJA POMOŽNIH BANČNIH STORITEV IN ZAHTEV ZA CENTRALNE DEPOTNE DRUŽBE TRETJIH DRŽAV, EPA 141-IX EU U1093.

Gradivo k tej točki smo prejeli od Vlade dne 23. 6. 2022 na podlagi prvega odstavka 4. člena Zakona o sodelovanju med Državnim zborom in Vlado v zadevah EU. Predlagatelj stališča je Vlada Republike Slovenije. Odbor bo kot matično delovno telo točko obravnaval na podlagi drugega odstavka 154.h člena Poslovnika Državnega zbora. Poslovniško določen rok za vložitev amandmajev matičnega delovnega telesa je najkasneje dva dni pred sejo pristojnega odbora. K tej točki so vabljeni predstavniki ter predstavnice Ministrstva za finance. Želi predstavnik oziroma predstavnica Ministrstva za finance besedo? Gospod minister, izvolite.

Klemen Boštjančič

Hvala lepa. Spoštovana predsednica! Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! Uredba št. 909/2014 je začela veljati leta 2014, standardizira zahteve za poravnavo finančnih instrumentov ter pravila o organizaciji in vodenju centralnih depotnih družb za spodbujanje varne, učinkovite in nemotene poravnave po vsej EU. Spremembe, ki jih Evropska komisija predlaga s predlogom uredbe o spremembi uredbe EU št. 909/2014 stremijo predvsem k bolj učinkoviti in varni poravnavi vrednostnih papirjev. Predlog predvideva znižanje stroškov regulativnih bremen za centralne registre vrednostnih papirjev ter /nerazumljivo/ njihovo zmožnost čezmejnega ponujanja širšega nabora storitev. Nenazadnje predlog uredbe tudi vzpostavlja bolj učinkovit čezmejni nadzor tovrstnih registrov. Centralne depotne družbe so namreč sistemsko pomembne za finančne trge. Upravljajo infrastrukturo, ki omogoča poravnavo vrednostnih papirjev. Na primarnem trgu imajo ključno vlogo, centralizirajo začetno evidentiranje na novo izdanih vrednostnih papirjev in vodijo račune vrednostnih papirjev ter vsako spremembo imetja teh papirjev. Predlagane zakonodajne spremembe, ki so vključene v predlog uredbe bi prispevale k razvoju učinkovitejšega podtrgovalnega okolja v EU, spodbujanju inovacij, k nadaljnjemu razvoju infrastrukture finančnih trgov EU ter povečanju njihove odgovornosti. Zato Vlada Republike Slovenije predlog uredbe podpira, saj ta pomeni pravi korak k ustreznemu proporcionalnemu izboljšanju discipline poravnave, k izboljšanju sodelovanja med nadzornimi organi držav EU, spodbujanje inovacij ter povečanje odpornosti centralnih depotnih družb. Na podlagi navedenega predlagam, da predlog stališča do predloga uredbe o spremembi uredbe št. 909/2014 s katerem bo finančni trg EU bolj učinkovit, varen in pregleden podprete. Hvala lepa.

Minister, hvala lepa za uvodno predstavitev. Odpiram razpravo. Želi kdo besedo? Ugotavljam, da ne. Zaključujem razpravo.

Odboru predlagam, da razpravlja in odloča o naslednjem predlogu mnenja: »Odbor za finance podpira predlog stališča Republike Slovenije do predloga uredbe Evropskega parlamenta in sveta o spremembi uredbe št. 909/2014 glede discipline pri poravnavi čezmejnega opravljanja storitev, sodelovanja pri nadzoru, zagotavlja pomožnih bančnih storitev in zahtev za centralne depotne družbe tretjih držav, ki ga je predložila vlada in predlaga pristojnemu Odboru za zadeve EU, da predlog stališča sprejme.«

Glasujemo. Ugotavljam, da je navzočih 13 poslank in poslancev, za je glasovalo 13, proti nihče.

Kdo je za? (13 članov.) Je kdo proti? (Nihče.)

Ugotavljam, da je mnenje sprejeto.

Če se strinjate bi odbor pristojnemu odboru za zadeve EU poročal pisno. Ima kdo proti karkoli? Hvala.

S tem zaključujem 1. točko dnevnega reda.

Prehajamo na 2. TOČKO DNEVNEGA REDA – STALIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE DO PREDLOGA UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA O SPREMEMBI UREDBE 2021/241 GLEDE POGLAVIJ REPOWER EU V NAČRTIH ZA OKREVANJE IN ODPORNOST TER SPREMEMBI UREDBE 2021/1060, UREDBE 2021/2115, DIREKTIVE 2003/87/ES IN SKLEPA 2015/1814 EPA 154-IX EU E177.

Gradivo k tej točki smo prejeli od Vlade dne 1. 7. 2022 na podlagi tretjega odstavka 4. člena Zakona o sodelovanju med Državnim zborom in Vlado v zadevah EU. Predlagatelj stališča je Vlada Republike Slovenije. Odbor kot matično delovno telo točko obravnava na podlagi drugega odstavka 154.k člena Poslovnika Državnega zbora. K tej točki so vabljeni predstavniki ter predstavnice Ministrstva za finance. Želi besedo predstavnik Ministrstva za finance? Gospod minister, izvolite.

Klemen Boštjančič

Hvala lepa še enkrat. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci!

Naj vam na kratko predstavim stališče Republike Slovenije do predloga uredbe Evropskega parlamenta in sveta o spremembi uredbe poglavij REPower EU v načrtih za okrevanje in odpornost. Zaradi vojne v Ukrajini in posledično krize in negotovosti na področju energentov je Evropska komisija predlagala nov načrt, to je REPower EU, zagotovitev neodvisnosti Evrope od ruskih fosilnih goriv za izvajanje tega načrta in zagotovitev večje neodvisnosti evropskih držav od ruskih energentov je Evropska komisija pripravila predlog, ki temelji na obstoječem mehanizmu za okrevanje in odpornost. Sprememba uredbe vsebuje predlog kako spremembo obstoječega mehanizma omogočiti državam članicam vlaganje v projekte na področju energetskih virov. Višina sredstev, ki bo na voljo ter ključ delitve sredstev so še predmet pogajanj na ravni Evropskega sveta. Evropska komisija predlaga, da bi se za ta namen uporabila preostala sredstva za posojila v okviru mehanizma za okrevanje in odpornost in nova nepovratna sredstva v okviru tega mehanizma, ki se financirajo z dražbo pravic iz sistema za trgovanje z emisijami, ki so trenutno del rezerve za stabilnost trga. Drug vir financiranja REPowr EU so skladi kohezijske politike, evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, instrument za povezovanje Evrope, sklad za inovacije, nacionalna sredstva in sredstva EU v podporo ciljnem načrta REPower ter drugi nacionalni fiskalni ukrepi in zasebne naložbe. Po uveljavitvi same uredbe bi se nacionalni načrt za okrevanje in odpornost dopolnim z novim poglavjem v katerem bodo dodane reforme in ukrepi vezani na reševanje energetske krize. Slovenija si bi v postopku sprejema spremembe uredbe prizadevala za ravnotežje med hitro implementacijo načrta za okrevanje in odpornost ter možnosti njegove prilagoditve. Vlada predlaga, da odbor sprejme stališče, da Slovenija predlog uredbe o spremembi uredbe glede poglavja REPower EU v načrtih za okrevanje in odpornost načeloma podpira. Ob tem je treba poudariti, da bo v procesu obravnave predloga sprememb pravnih aktov še potrebno smiselno razjasniti področja upravnih bremen, ki izhajajo iz prenovljenih določil, ki se ne bi smela povečevati glede na obstoječe ureditve. Prav tako bi bilo v procesu obravnave predloga sprememb pravnih aktov smiselno nasloviti še morebitne ustreznejše opredelitve tako imenovanega delitvenega ključa in načrtovanje uporabe sredstev iz naslova sistema trgovanja z emisijami. Hvala lepa.

Minister, hvala lepa za pojasnila.

Odpiram razpravo. Želi kdo besedo? Ugotavljam, da ne. S tem zaključujem razpravo.

In odboru predlagam, da razpravlja in odloča o naslednjem predlogu mnenja: »Odbor za finance podpira stališče Republike Slovenije do predloga uredbe Evropskega parlamenta in sveta o spremembi uredbe 2021/241 glede poglavij REPower EU v načrtih za okrevanje in odpornost ter spremembi uredbe 2021/1060, uredbe 2021/2115, direktive 2003/87/ES in sklepa 2015/1814, ki ga je predložila Vlada in predlaga pristojnemu odboru za zadeve EU, da stališče podpre.«

Glasujemo. Ugotavljam, da je navzočih 13 poslank in poslancev, za je glasovalo 13, proti nihče.

(Za je glasovalo 13.) (Proti nihče.)

S tem ugotavljam, da je mnenje sprejeto.

Če se strinjate bi odbor, tako kot pri prejšnjem, Odboru za zadeve EU poročal pisno.

S tem zaključujem 2. točko dnevnega reda in 2. sejo odbora. Hvala lepa.

Minister hvala lepa.

Minister, hvala lepa za pojasnila.

Odpiram razpravo. Želi kdo besedo? Ugotavljam, da ne. S tem zaključujem razpravo.

In odboru predlagam, da razpravlja in odloča o naslednjem predlogu mnenja: »Odbor za finance podpira stališče Republike Slovenije do predloga uredbe Evropskega parlamenta in sveta o spremembi uredbe 2021/241 glede poglavij REPower EU v načrtih za okrevanje in odpornost ter spremembi uredbe 2021/1060, uredbe 2021/2115, direktive 2003/87/ES in sklepa 2015/1814, ki ga je predložila Vlada in predlaga pristojnemu odboru za zadeve EU, da stališče podpre.«

Glasujemo. Ugotavljam, da je navzočih 13 poslank in poslancev, za je glasovalo 13, proti nihče.

(Za je glasovalo 13.) (Proti nihče.)

S tem ugotavljam, da je mnenje sprejeto.

Če se strinjate bi odbor, tako kot pri prejšnjem, Odboru za zadeve EU poročal pisno.

S tem zaključujem 2. točko dnevnega reda in 2. sejo odbora. Hvala lepa.

Minister hvala lepa.