7. nujna seja

Mandatno-volilna komisija

7. 7. 2022

Transkript seje

Dobro jutro! Začenjam 7. nujno sejo Mandatno-volilne komisije in vas vse skupaj lepo pozdravljam!

Obveščam vas, da imamo dve pooblastili, in sicer Miha Kordiš nadomešča dr. Mateja Tašner Vatovca in Jani Prednik mag. Bojano Muršič.

S sklicem seje ste prejeli naslednji dnevni red:

1. Predlog sklepa o imenovanju člana Programskega sveta RTV Slovenija, na podlagi sedme alineje šestega odstavka 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija, za preostanek štiriletne mandatne dobe članov, ki so bili imenovani 28. aprila 2020,

2. Predlog sklepa o imenovanju člana Programskega sveta RTV Slovenija, na podlagi sedme alineje šestega odstavka 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija, za preostanek štiriletne mandatne dobre članov, ki so bili imenovani 27. decembra 2021,

3. Predlog sklepa o imenovanju člana Upravnega odbora Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško,

4. določitev kandidacijskega postopka za imenovanje članov Sveta fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji,

5. administrativne zadeve.

6. julija 2022 sem predlagala še razširitev dnevnega reda seje z naslednjo točko: 3.a Predlog sklepa o sestavi in imenovanju predsednice, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi domnevnega nezakonitega financiranja političnih strank in strankarske politične propagande v medijih pred in med volitvami poslancev v Državni zbor leta 2022 s finančnimi sredstvi podjetij v državni lasti, državnih institucij ter subjektov iz tujine.

Želi kdo v imenu poslanske skupine predstaviti stališče o širitvi dnevnega reda? Ugotavljam, da ne.

Glasujemo o predlagani razširitvi dnevnega reda z novo, 3.a točko. Glasujemo. / oglašanje v dvorani/ Prekinjam glasovanje. / medsebojni pogovor, tehnične težave z glasovalnimi napravami/ Začenjamo glasovanje o razširitvi dnevnega reda s 3.a točko.

Glasujemo. Za je glasovalo 13 članic in članov, proti nihče.

(Za je glasovalo 13.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je razširitev dnevnega reda sprejeta.

Nekatera gradiva za današnjo sejo ste prejeli v varovani predal v sistemu Udis, ker vsebujejo osebne podatke, ki so varovani na podlagi zakon, in če jih nameravate navajati, vas prosim, da me opozorite, da bomo v tem primeru skladno s poslovnikom sejo zaprli za javnost.

Prehajamo na 1. TOČKO DNEVNEGA REDA – PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU ČLANA PROGRAMSKEGA SVETA RTV SLOVENIJA, NA PODLAGI SEDME ALINEJE ŠESTEGA ODSTAVKA 17. ČLENA ZAKONA O RADIOTELEVIZIJI SLOVENIJA, ZA PREOSTANEK ŠTIRILETNE MANDATNE DOBE ČLANOV OD 28. APRILA 2020.

Kot gradivo za to točko dnevnega reda ste prejeli javni poziv, besedilo predloga sklepa in seznam vseh predlaganih kandidatov, ki so objavljeni na spletni strani Državnega zbora s sklicem seje, ter predloge kandidatov in seznam kandidatov s podatki o predlagateljih in regionalni zastopanosti, kar ste dobili v sistem Udis.

Državni zbor je 28. aprila 2020 imenoval sedem članov Programskega sveta RTV Slovenija, med njimi tudi Nastjo Flegar, ki je podala odstopno izjavo s tega mesta. Zato je Državni zbor 9. junija 2022 ugotovil, da ji mandat preneha. 10. junija 2022 je zato Državni zbor v Uradnem listu objavil javni poziv za predlaganje kandidatov za enega člana Programskega sveta RTV Slovenija. Ta bo opravljal mandat za preostanek štiriletne mandatne dobe, torej, kot je bilo že rečeno, od 28. aprila 2020 za štiri leta.

Državni zbor pri imenovanju članov Programskega sveta RTV Slovenija upošteva kot enega od kriterijev tudi regionalno zastopanost različnih delov Slovenije. Državni zbor sprejme odločitev o imenovanju članov Programskega sveta z večino glasov vseh poslancev.

Prejeli smo predloge šestih kandidatov, pri nobenem kandidatu iz vloge na izhaja, da bi bil podan kakšen od razlogov iz tretjega ali četrtega odstavka 17. člena zakona, ki predstavljajo izključitvene razloge za imenovanje. Vsi predlagani kandidati so namreč podpisali soglasje h kandidaturi in izjavo, da so seznanjeni s pogoji za imenovanje in jih izpolnjujejo.

Na tem mestu naj izpostavim, da je Mandatno-volilna komisija objavila dva javna poziva za imenovanje člana v programski svet, ker gre za nadomestitev dveh članov, ki bosta naloge opravljala z različnim trajanjem mandata. Ugotovim lahko, da sta se dva kandidata prijavila na oba javna poziva, zato moramo glasovanje pri tej in naslednji točki dnevnega reda opraviti zaporedno. In glede na izid tega glasovanja bo nato pripravljena glasovnica pri naslednji točki dnevnega reda, če bo v okviru te točke kdo od teh dveh kandidatov izbran.

Želi kdo razpravljati? Ugotavljam, da ne, zato zaključujem razpravo.

Prehajamo na izvedbo glasovanja. Glede na to, da je predlaganih več kandidatov, imenuje pa se le enega, bomo glasovali z glasovnico, prav tako bomo z glasovnico glasovali tudi pri 2. in 3. točki dnevnega reda, zato predlagam, da glasovanje pri vseh treh točkah vodi komisija v naslednji sestavi: Nataša Avšič Bogovič, Poslanska skupina Svoboda, kot predsedujoča, Alenka Jeraj, Poslanska skupina SDS, kot članica in Janez Cigler Kralj, Poslanska skupina Nova Slovenija, kot član. Glasujemo o sestavi komisije.

Glasujemo. Za je glasovalo 15, proti nihče.

(Za je glasovalo 15.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je sklep sprejet.

Izmed predlaganih šestih kandidatov bomo za eno prosto mesto člana Programskega sveta RTV izbrali enega kandidata. Mandatno-volilna komisija bo odločala z večino glasov vseh članov komisije, kar pomeni, da mora posamezni kandidat prejeti najmanj 9 glasov od 17. Predlagani kandidati so na glasovnici navedeni po abecednem vrstnem redu. Glasuje se tako, da se obkroži zaporedna številka pred priimkom predlaganega kandidata. Glasovnica na kateri bo obkrožen več kot eden kandidat bo neveljavna. Prav tako bo neveljavna glasovnica, ki ne bo izpolnjena in glasovnica iz katere volja poslanca ne bo jasno razvidna. Če pri prvem glasovanju nobeden kandidat ne prejme zadostnega števila glasov se opravi drugo glasovanje pri katerem se glasuje o tistih dveh kandidatih, ki sta pri prvem glasovanju prejela največ glasov. Če bo pri prvem glasovanju več kandidatov dobilo enako oziroma drugo najvišje število glasov se izbira dveh kandidatov za ponovno glasovanje med kandidati z enakim številom glasov določi z žrebom. Prosim komisijo, da razdeli glasovnice. Glasovanje se bo pričelo ob 9.15, trajalo bo 5 minut torej do 9.20. Po opravljenem glasovanju potrebujejo člani komisije še nekaj časa, da glasove preštejejo, zato bi, potem nadaljevali 9.35.

Prekinjam sejo za izvedbo glasovanja.

PREDSEDNICA JANJA SLUGA: Nadaljujemo sejo.

Prosim predsedujočo, da nas seznani z rezultati glasovanja.

GOSPA: Predstavljam zapisnik o ugotovitvi izida glasovanja za enega člana Programskega sveta RTV Slovenija - na podlagi sedme alineje šestega odstavka 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija za preostanek štiriletne mandatne dobe članov imenovanih 28. 4. 2020.

Razdeljenih je bil 16 glasovnic. Oddanih je bilo 16 glasovnic. Neveljavnih je bilo 5 glasovnic. Veljavnih je bilo 11 glasovnic. Nerazdeljena je bila 1 glasovnica. Glasovnice ni prevzel poslanec Ferenc Horváth.

Kandidati so prejeli naslednje število glasov: gospod Obreza dr. Janez 1 glas in gospod Piano Branimir 10 glasov.

Večino glasov vseh članic in članov Mandatno-volilne komisije, to je najmanj 9 glasov od 17 je prejel naslednji kandidat: Piano Branimir.

Hvala.

Hvala lepa.

Na podlagi izida glasovanja ugotavljam, da smo določili kandidata, ki ga bomo vključili v besedilo predloga sklepa in ga posredovali v odločitev Državnemu zboru.

Na glasovanje dajem še naslednji predlog sklepa: »Mandatno-volilna komisija predlaga Državnemu zboru, da sprejme sklep, s katerim se za člana Programskega sveta RTV Slovenija - na podlagi sedme alineje šestega odstavka 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija imenuje Branimir Piano za čas do izteka mandata članov, imenovanih s sklepom o imenovanju sedmih članov Programskega sveta RTV Slovenija - na podlagi sedme alineje šestega odstavka 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija z dne 28. 4. 2020.«

Za sprejem sklepa zadošča navadna večina.

Glasujemo.

Za je glasovalo 10, 1 glas proti.

(Za je glasovalo 10.) (Proti 1.)

Ugotavljam, da je sklep sprejet.

Zaključujem to točko dnevnega reda.

Preden preidemo na obravnavo 2. in 3. točke, pri katerih bomo glasovali z glasovnicami, predlagam, da združimo postopke glasovanja pri obeh točkah. Glede na navedeno, bi torej najprej opravili razpravo pri vsaki od točk, nato pa sočasno izvedli glasovanje o izboru kandidatov za uvrstitev v sklep.

Ali kdo takšnemu predlogu nasprotuje? (Ne.)

Ugotavljam, da ne.

Prehajamo na 2. TOČKO DNEVNEGA REDA, IN SICER NA PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU ČLANA PROGRAMSKEGA SVETA RTV SLOVENIJA - NA PODLAGI SEDME ALINEJE ŠESTEGA ODSTAVKA 17. ČLENA ZAKONA O RADIOTELEVIZIJI SLOVENIJA ZA PREOSTANEK ŠTIRILETNE MANDATNE DOBE ČLANOV IMENOVANIH 27. 12. 2021.

Kot gradivo za to točko dnevnega reda ste prejeli javni poziv, delovno besedilo predloga sklepa in seznam predlaganih kandidatov, ki so objavljeni na spletni strani Državnega zbora s sklicem seje.

Predloge kandidatov in seznam kandidatov s podatki o predlagateljih in o regionalni zastopanosti – to ste prejeli v varovani predal sistem UDIS.

Državni zbor je 27. decembra 2021 imenoval osem članov Programskega sveta RTV Slovenija, med njimi tudi Mitjo Čandra, ki je podal odstopno izjavo s tega mesta, zato je Državni zbor 9. junija 2022 ugotovil, da mu mandat preneha.

10. junija 2022 je Državni zbor v Uradnem listu objavil javni poziv za predlaganje kandidatov za preostanek štiriletne mandatne dobe.

Državni zbor pri imenovanju članov Programskega sveta upošteva kot enega od kriterijev tudi regionalno zastopanost različnih delov Slovenije, o imenovanju pa odloča z večino glasov vseh poslancev.

Na ta javni poziv smo prejeli predloge 8 kandidatov. Pri noben kandidatu iz vloge ne izhaja, da bi bil podan kakšen od razlogov iz tretjega ali četrtega odstavka 17. člena Zakona, ki predstavljajo izključitvene razloge za imenovanje.

Vsi predlagani kandidati so namreč podpisali soglasje h kandidaturi in izjavo, da so seznanjeni s pogoji za imenovanje in jih izpolnjujejo. Želi kdo razpravljati? Ugotavljam, da ne. Zaključujem razpravo.

Glede na to, da je predlaganih več kandidatov kot se jih imenuje bomo glasovali z glasovnico in sicer hkrati z glasovanjem pri 3. točki dnevnega reda.

Prekinjam 2. točko dnevnega reda.

Prehajam na 3. TOČKO DNEVNEGA REDA, TO JE PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNEGA ODBORA SKLADA ZA FINANCIRANJE, RAZGRADNJE NUKLEARNE ELEKTRARNE KRŠKO IN ZA ODLAGANJE RADIOAKTIVNIH ODPADKOV IZ NUKLEARNE ELEKTRARNE KRŠKO.

Kot gradivo za to točko dnevnega reda ste prejeli poziv poslanskim skupinam in delovno besedilo predloga sklepa. Predloga kandidatov ste članice in člani, zaradi varstva podatkov prejeli v sistem Udis. Na podlagi sklepa sprejetega na 2. seji Mandatno-volilne komisije 2. junija 2022 so bile poslanske skupine pozvane, da zaradi razrešitve Gregorja Koreneta z mesta člana upravnega odbora Sklada za financiranje, razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško posredujejo predloge kandidatov za novo članico ali člana, ki bo imenovana oziroma imenovan za preostanek mandata. Prejeli smo predloga Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke, ki za člana predlaga Lojza Gučka in Poslanske skupine Svoboda, ki za člana predlaga Damjana Bizjaka. Predloga sta pravočasna in popolna. Želi kdo razpravljati? Zaključujem razpravo.

Glede na to, da je predlagani več kandidatov kot se jih imenuje bomo glasovali z glasovnico.

Prehajamo na izvedbo glasovanj v okviru 2. in 3. točke dnevnega reda. Prejeli boste dve glasovnici. Na glasovnici za člana Programske sveta RTV Slovenija bo navedenih 8 kandidatov izmed katerih bomo izbrali enega. Določen bo tisti kandidat, ki bo prejel večino glasov vseh članov komisije, kar pomeni najmanj 9 od 17 glasov. Na glasovnici za člana Upravnega odbora Sklada NEK bosta navedena dva kandidata, izmed katerih bomo izbrali enega. Določen bo tisti kandidat, ki bo prejel največ glasov članov Mandatno-volilne komisije. Predlagani kandidati so na glasovnici navedeni po abecednem vrstnem redu. Glasuje se tako, da se obkroži zaporedna številka pred priimkom predlaganega kandidata. Glasovnica na kateri bo obkrožen več kot eden kandidat bo neveljavna prav tako bo neveljavna tudi glasovnica, ki ne bo izpolnjena in tista, iz katere volja poslanca ne bo jasno razvidna. Prosim komisijo, da razdeli glasovnice. Glasovanje se bo pričelo ob 9.45 in bo trajalo 5 minut do 9.50. Po opravljenem glasovanju potrebujejo člani komisije primeren čas, da glasove preštejejo, zato bomo sejo nadaljevali ob 10.

Prekinjam sejo.

Tako,

(?)GOSPA ______: Predstavljam zapisnik o ugotovitvi izida glasovanja za enega člana Programskega sveta RTV Slovenija, na podlagi sedme alineje šestega odstavka 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija za preostanek štiriletne mandatne dobe članov, imenovanih 27. 12. 2021.

Razdeljenih je bilo 16 glasovnic, oddanih je bilo 16 glasovnic, neveljavnih je bilo 5 glasovnic, veljavnih je bilo 11 glasovnic. Glasovnice ni prevzel poslanec gospod Ferenc Horváth. Kandidati so prejeli naslednje število glasov: gospa Lazarev Šerbec mag. Lučka enega in gospa Sivka Alenka 10. Večino glasov vseh članic in članov Mandatno-volilne komisije, to je najmanj 9 glasov od 17 je prejel naslednji kandidat: gospa Sivka Alenka.

Hvala lepa.

Na podlagi izida glasovanja ugotavljam, da smo določili kandidatko, ki jo bomo vključili v besedilo predloga sklepa in posredovali v odločitev Državnemu zboru.

Na glasovanje dajem še naslednji predlog sklepa: Mandatno-volilna komisija predlaga Državnemu zboru, da sprejme sklep, s katerim se za članico Programskega sveta RTV Slovenija, na podlagi sedme alineje šestega odstavka 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija Alenka Sivka, za čas do izteka mandata članov, imenovanih s sklepom o imenovanju osmih članov Programskega sveta RTV Slovenija, na podlagi sedme alineje, šestega odstavka, 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija, z dne 27. december 2021.

Glasujemo. Za je glasovalo 10 poslank in poslancev, proti 1.

(Za je glasovalo 10.) (Proti 1.)

Ugotavljam, da je sklep sprejet.

Zaključujem 2. točko dnevnega reda.

Nadaljujemo s 3. točko dnevnega reda in prosim predsedujočo, da nas seznani z rezultati glasovanja.

(?)GOSPA ______: Podajam zapisnik o ugotovitvi izida glasovanja za enega člana Upravnega odbora Slada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško.

Razdeljenih je bilo 16 glasovnic, oddanih je bilo 16 glasovnic, neveljavna je bila 1 glasovnica, veljavnih je bilo 15 glasovnic. Glasovnice ni prevzel gospod Ferenc Horváth. Kandidata sta prejela naslednje število glasov: gospod Bizjak Damjan 9 in gospod Guček Alojz 6. Največ opredeljenih glasov članic in članov Mandatno-volilne komisije je tako prejel naslednji kandidat: Bizjak Damjan.

Hvala lepa.

Komisiji se tudi zahvaljujem za opravljeno delo.

Na podlagi izida glasovanja ugotavljam, da smo določili kandidata, ki ga bomo vključili v besedilo predloga sklepa, ki ga bomo posredovali v odločitev Državnemu zboru.

Na glasovanje dajem še naslednji predlog sklepa: Mandatno-volilna komisija predlaga Državnemu zboru, da sprejme sklep, s katerim se v Upravni odbor Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško, za člana imenuje Damjan Bizjak, za preostanek mandatne dobe članov upravnega odbora, imenovanih s Sklepom o imenovanju predsednice in dveh članov Upravnega odbora Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganje radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško, z dne 19. december 2018.

Glasujemo. Za je glasovalo 10 poslank in poslancev, proti 2.

(Za je glasovalo 10.) (Proti 2.)

Ugotavljam, da je sklep sprejet.

Zaključujem 3. točko dnevnega reda.

Prehajamo na 3.a TOČKO DNEVNEGA REDA – PREDLOG SKLEPA O SESTAVI IN IMENOVANJU PREDSEDNICE, PODPREDSEDNIKA, ČLANOV IN NAMESTNIKOV ČLANOV

Preiskovalne Komisije O Ugotavljanju Politične

Kot gradivo za to točko dnevnega reda ste prejeli poziv poslanskim skupinam ter predloge poslanskih skupin, ki ste jih prejeli v sistemu Udis, delovno besedilo predloga sklepa z dne 6. julija 2022, ki je objavljeno na e-klopi.

Državni zbor je na seji 30. junija 2022 odredil parlamentarno preiskavo o ugotavljanju politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi domnevnega nezakonitega financiranja političnih strank in strankarske politične propagande v medijih pred in med volitvami poslancev v Državni zbor leta 2022 s finančnimi sredstvi podjetij v državni lasti, državnih institucij ter subjektov iz tujine.

6. člen Poslovnika o parlamentarni preiskavi določa, da preiskovalno komisijo sestavlja najmanj pet članov, vsak član ima svojega namestnika, ki je član iste poslanske skupine, poslanska skupina pa se lahko odpove članstvu oziroma namestništvu v preiskovalni komisiji. Predsednik in podpredsednik preiskovalne komisije se imenujeta izmed članov. V preiskovalno komisijo se lahko imenujejo samo poslanci.

Navedena parlamentarna preiskava je odrejena na zahtevo poslancev, zato je treba pri njeni sestavi upoštevati peti odstavek 6. člena poslovnika, v skladu s katerim imajo vse poslanske skupine v preiskovalni komisiji enako število članov oziroma njihovih namestnikov, predsednik preiskovalne komisije pa se imenuje izmed poslancev, ki so vložili zahtevo za uvedbo parlamentarne preiskave.

Po odreditvi parlamentarne preiskave so bile poslanske skupine pozvane, da sporočijo svoje predloge o zastopanosti v preiskovalni komisiji. Po prejetih predlogih poslanskih skupin bi preiskovalna komisija imela pet članov in pet namestnikov članov, in sicer so poslanske skupine Svoboda, SDS, SD, Levica in Nova Slovenija – Krščanski demokrati predlagale vsaka po enega člana in enega namestnika člana. Poslanska skupina Svoboda je podala tudi predlog za predsednico preiskovalne komisije, predlog za podpredsednika pa je podala Poslanska skupina SD. Poslanska skupina italijanske in madžarske narodne skupnosti se je članstvu oziroma namestništvu v preiskovalni komisiji odpovedala. Kot delovno gradivo ste prejeli predlog sklepa, v katerega so vključeni posredovani predlogi poslanskih skupin.

Želi kdo razpravljati? Ugotavljam, da ne, zato zaključujem razpravo.

Na glasovanje dajem naslednji predlog sklepa: Mandatno-volilna komisija predlaga Državnemu zboru, da sprejme Sklep o sestavi in imenovanju predsednice, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi domnevnega nezakonitega financiranja političnih strank in strankarske politične propagande v medijih pred in med volitvami poslancev v Državni zbor leta 2022 s finančnimi sredstvi podjetij v državni lasti, državnih institucij ter subjektov iz tujine v predlaganem besedilu.

Glasujemo. Za je glasovalo 14 članic in članov, proti nihče.

(Za je glasovalo 14.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je sklep sprejet.

Zaključujem to točko dnevnega reda.

Prehajamo na 4. TOČKO DNEVNEGA REDA – DOLOČITEV KANDIDACIJSKEGA POSTOPKA ZA IMENOVANJE ČLANOV SVETA FUNDACIJE ZA FINANCIRANJE ŠPORTNIH ORGANIZACIJ V REPUBLIKI SLOVENIJI.

Za sejo ste prejeli delovno gradivo, v katerem je opisan postopek imenovanja članov sveta fundacije in naveden sklep, o katerem bomo odločali.

Zakon o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenija v tretjem odstavku 10. člena določa sestavo Sveta fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji, ki ima 17 članov, od katerih Državni zbor imenuje in razrešuje 16 članov, Vlada pa enega. V skladu s 1. točko tretjega odstavka 10. člena navedenega zakona Državni zbor imenuje enega člana na predlog Združenja občin Slovenije, enega člana na predlog Skupnosti občin, 14 članov na predlog strokovnega sveta Republike Slovenije za šport izmed predlogov nacionalnih športnih zvez, občinskih športnih zvez, predstavnikov športnikov in predstavnikov trenerjev. Glede na to, da decembra 2022 članom sveta fundacije poteče petletni mandat mora Državni zbor imenovati nove člane. Želi kdo razpravljati? Zaključujem razpravo.

Dajem na glasovanje naslednji predlog sklepa: »Mandatno-volilna komisija pozove Združenje občin Slovenije, Skupnost občin Slovenije in strokovni svet Republike Slovenije za šport, da ji do vključno ponedeljka 21. novembra 2022 posredujejo predloge kandidatov za člane sveta Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji z naslednjimi podatki o kandidatih: osebno ime, datum rojstva, stalno prebivališče in naslov za vročanje, če ni enak stalnemu prebivališču, naziv delodajalca in delovnega mesta oziroma delo, ki ga opravlja, pisno izjavo kandidata, da soglaša s kandidaturo, pisno izjavo kandidata, da je seznanjen s pogoji iz tretjega odstavka 10.a člena ZLPLS in jih izpolnjuje, kratko utemeljitev predloga.«

Glasujemo.

(Za je glasovalo 15.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je sklep sprejet.

Zaključujem to točko dnevnega reda.

Prehajamo na 5. TOČKO DNEVNEGA REDA, IN SICER ADMINISTRATIVNE ZADEVE.

V okviru te točke bomo obravnavali vloge poslancev Katarine Štravs, Tomaža Laha in Jožefa Lenarta za najem službenega stanovanja. Vloge ste zaradi varstva podatkov prejeli v varovani predal sistema Udis. Poslanka Katarina Štravs proti za dodelitev drugega stanovanja, kot ji je bilo prvotno dodeljeno. Poslanca Tomaž Lah in Jožef Lenart pa podajata vlogi za najem službenega stanovanja na podlagi 9. člena in drugega odstavka 10. člena stanovanjskega pravilnika v skladu s katerim lahko Mandatno-volilna komisija nezasedena stanovanja odda prosilcu v najem tudi med mandatom in brez objave razpisa. Želena stanovanja navedena v vlogah so nezasedena, zato predlagam, da vlogam ugodimo. Prav tako predlagam, da poslanki Leni Grgurevič začasno dodelimo nadomestno stanovanje, ker je stanovanje, ki ji je bilo dodeljeno na podlagi njene prijave na razpis še trenutno nevseljivo. Želi kdo razpravljati? Ugotavljam, da ne. Zaključujem razpravo.

Na podlagi prvega odstavka 8. člena v zvezi z drugim odstavkom 10. člena stanovanjskega pravilnika na glasovanje dajem naslednje predloge sklepov: »Mandatno-volilna komisija dodeljuje poslanki Katarini Štravs v najem službeno stanovanje navedeno v vlogi.«

Glasujemo.

(Za je glasovalo 15.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je sklep sprejet.

Drugi sklep: »Mandatno-volilna komisija dodeljuje poslancu Tomažu Lahu v najem službeno stanovanje navedeno v vlogi.«

Glasujemo.

(Za je glasovalo 15.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je sklep sprejet.

Tretji sklep: »Mandatno-volilna komisija dodeljuje poslancu Jožefu Lenartu v najem službeno stanovanje navedeno v vlogi.«

Glasujemo.

(Za je glasovalo 15.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je sklep sprejet.

Četrti predlog sklepa: »Mandatno-volilna komisija začasno dodeljuje poslanki Leni Grgurevič nadomestno stanovanje za čas dokler stanovanje, ki ji je bilo že dodeljeno ni vseljivo.«

Glasujemo. Za je glasovalo 15, proti nihče.

(Za je glasovalo 15.) (Proti nihče.)

Tudi ta sklep je sprejet.

Zaključujem to točko dnevnega reda in 7. nujno sejo Mandatno-volilne komisije.

Lep dan.

Preiskovalne Komisije O Ugotavljanju Politične

Kot gradivo za to točko dnevnega reda ste prejeli poziv poslanskim skupinam ter predloge poslanskih skupin, ki ste jih prejeli v sistemu Udis, delovno besedilo predloga sklepa z dne 6. julija 2022, ki je objavljeno na e-klopi.

Državni zbor je na seji 30. junija 2022 odredil parlamentarno preiskavo o ugotavljanju politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi domnevnega nezakonitega financiranja političnih strank in strankarske politične propagande v medijih pred in med volitvami poslancev v Državni zbor leta 2022 s finančnimi sredstvi podjetij v državni lasti, državnih institucij ter subjektov iz tujine.

6. člen Poslovnika o parlamentarni preiskavi določa, da preiskovalno komisijo sestavlja najmanj pet članov, vsak član ima svojega namestnika, ki je član iste poslanske skupine, poslanska skupina pa se lahko odpove članstvu oziroma namestništvu v preiskovalni komisiji. Predsednik in podpredsednik preiskovalne komisije se imenujeta izmed članov. V preiskovalno komisijo se lahko imenujejo samo poslanci.

Navedena parlamentarna preiskava je odrejena na zahtevo poslancev, zato je treba pri njeni sestavi upoštevati peti odstavek 6. člena poslovnika, v skladu s katerim imajo vse poslanske skupine v preiskovalni komisiji enako število članov oziroma njihovih namestnikov, predsednik preiskovalne komisije pa se imenuje izmed poslancev, ki so vložili zahtevo za uvedbo parlamentarne preiskave.

Po odreditvi parlamentarne preiskave so bile poslanske skupine pozvane, da sporočijo svoje predloge o zastopanosti v preiskovalni komisiji. Po prejetih predlogih poslanskih skupin bi preiskovalna komisija imela pet članov in pet namestnikov članov, in sicer so poslanske skupine Svoboda, SDS, SD, Levica in Nova Slovenija – Krščanski demokrati predlagale vsaka po enega člana in enega namestnika člana. Poslanska skupina Svoboda je podala tudi predlog za predsednico preiskovalne komisije, predlog za podpredsednika pa je podala Poslanska skupina SD. Poslanska skupina italijanske in madžarske narodne skupnosti se je članstvu oziroma namestništvu v preiskovalni komisiji odpovedala. Kot delovno gradivo ste prejeli predlog sklepa, v katerega so vključeni posredovani predlogi poslanskih skupin.

Želi kdo razpravljati? Ugotavljam, da ne, zato zaključujem razpravo.

Na glasovanje dajem naslednji predlog sklepa: Mandatno-volilna komisija predlaga Državnemu zboru, da sprejme Sklep o sestavi in imenovanju predsednice, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi domnevnega nezakonitega financiranja političnih strank in strankarske politične propagande v medijih pred in med volitvami poslancev v Državni zbor leta 2022 s finančnimi sredstvi podjetij v državni lasti, državnih institucij ter subjektov iz tujine v predlaganem besedilu.

Glasujemo. Za je glasovalo 14 članic in članov, proti nihče.

(Za je glasovalo 14.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je sklep sprejet.

Zaključujem to točko dnevnega reda.

Prehajamo na 4. TOČKO DNEVNEGA REDA – DOLOČITEV KANDIDACIJSKEGA POSTOPKA ZA IMENOVANJE ČLANOV SVETA FUNDACIJE ZA FINANCIRANJE ŠPORTNIH ORGANIZACIJ V REPUBLIKI SLOVENIJI.

Za sejo ste prejeli delovno gradivo, v katerem je opisan postopek imenovanja članov sveta fundacije in naveden sklep, o katerem bomo odločali.

Zakon o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenija v tretjem odstavku 10. člena določa sestavo Sveta fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji, ki ima 17 članov, od katerih Državni zbor imenuje in razrešuje 16 članov, Vlada pa enega. V skladu s 1. točko tretjega odstavka 10. člena navedenega zakona Državni zbor imenuje enega člana na predlog Združenja občin Slovenije, enega člana na predlog Skupnosti občin, 14 članov na predlog strokovnega sveta Republike Slovenije za šport izmed predlogov nacionalnih športnih zvez, občinskih športnih zvez, predstavnikov športnikov in predstavnikov trenerjev. Glede na to, da decembra 2022 članom sveta fundacije poteče petletni mandat mora Državni zbor imenovati nove člane. Želi kdo razpravljati? Zaključujem razpravo.

Dajem na glasovanje naslednji predlog sklepa: »Mandatno-volilna komisija pozove Združenje občin Slovenije, Skupnost občin Slovenije in strokovni svet Republike Slovenije za šport, da ji do vključno ponedeljka 21. novembra 2022 posredujejo predloge kandidatov za člane sveta Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji z naslednjimi podatki o kandidatih: osebno ime, datum rojstva, stalno prebivališče in naslov za vročanje, če ni enak stalnemu prebivališču, naziv delodajalca in delovnega mesta oziroma delo, ki ga opravlja, pisno izjavo kandidata, da soglaša s kandidaturo, pisno izjavo kandidata, da je seznanjen s pogoji iz tretjega odstavka 10.a člena ZLPLS in jih izpolnjuje, kratko utemeljitev predloga.«

Glasujemo.

(Za je glasovalo 15.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je sklep sprejet.

Zaključujem to točko dnevnega reda.

Prehajamo na 5. TOČKO DNEVNEGA REDA, IN SICER ADMINISTRATIVNE ZADEVE.

V okviru te točke bomo obravnavali vloge poslancev Katarine Štravs, Tomaža Laha in Jožefa Lenarta za najem službenega stanovanja. Vloge ste zaradi varstva podatkov prejeli v varovani predal sistema Udis. Poslanka Katarina Štravs proti za dodelitev drugega stanovanja, kot ji je bilo prvotno dodeljeno. Poslanca Tomaž Lah in Jožef Lenart pa podajata vlogi za najem službenega stanovanja na podlagi 9. člena in drugega odstavka 10. člena stanovanjskega pravilnika v skladu s katerim lahko Mandatno-volilna komisija nezasedena stanovanja odda prosilcu v najem tudi med mandatom in brez objave razpisa. Želena stanovanja navedena v vlogah so nezasedena, zato predlagam, da vlogam ugodimo. Prav tako predlagam, da poslanki Leni Grgurevič začasno dodelimo nadomestno stanovanje, ker je stanovanje, ki ji je bilo dodeljeno na podlagi njene prijave na razpis še trenutno nevseljivo. Želi kdo razpravljati? Ugotavljam, da ne. Zaključujem razpravo.

Na podlagi prvega odstavka 8. člena v zvezi z drugim odstavkom 10. člena stanovanjskega pravilnika na glasovanje dajem naslednje predloge sklepov: »Mandatno-volilna komisija dodeljuje poslanki Katarini Štravs v najem službeno stanovanje navedeno v vlogi.«

Glasujemo.

(Za je glasovalo 15.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je sklep sprejet.

Drugi sklep: »Mandatno-volilna komisija dodeljuje poslancu Tomažu Lahu v najem službeno stanovanje navedeno v vlogi.«

Glasujemo.

(Za je glasovalo 15.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je sklep sprejet.

Tretji sklep: »Mandatno-volilna komisija dodeljuje poslancu Jožefu Lenartu v najem službeno stanovanje navedeno v vlogi.«

Glasujemo.

(Za je glasovalo 15.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je sklep sprejet.

Četrti predlog sklepa: »Mandatno-volilna komisija začasno dodeljuje poslanki Leni Grgurevič nadomestno stanovanje za čas dokler stanovanje, ki ji je bilo že dodeljeno ni vseljivo.«

Glasujemo. Za je glasovalo 15, proti nihče.

(Za je glasovalo 15.) (Proti nihče.)

Tudi ta sklep je sprejet.

Zaključujem to točko dnevnega reda in 7. nujno sejo Mandatno-volilne komisije.

Lep dan.