4. nujna seja

Odbor za kulturo

11. 7. 2022

Transkript seje

Dober dan! Lepo pozdravljeni! Članice in člane odbora, vabljene ter ostale lepo pozdravljam! Začenjam 4. nujno sejo Odbora za kulturo.

Obveščam vas, da nisem prejela opravičil za današnjo sejo oziroma da je kdorkoli od članic in članov zadržan. Prejela pa sem eno pooblastilo, in sicer Mojca Šetinc Pašek nadomešča Dušana Stojanoviča.

Prehajamo na določitev dnevnega reda seje odbora. S sklicem seje ste prejeli dnevni red. Ker nisem prejela predlogov za spremembo dnevnega reda, je ta določen, kot je bil predlagan s sklicem seje.

Prehajamo na 1. TOČKO DNEVNEGA REDA – OBRAVNAVA DVEH PREDLOGOV ZAKONOV NA PODLAGI TRETJEGA ODSTAVKA 117. ČLENA POSLOVNIKA DRŽAVNEGA ZBORA.

Kot gradivo ste prejeli Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o medijih predlagateljev skupine poslank in poslancev s prvopodpisanim Danijelom Krivcem ter Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Radioteleviziji Slovenija predlagateljice Vlade.

Kolegij predsednice Državnega zbora je na 6. seji, 5. julija 2022, odločil, da se Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Radioteleviziji Slovenija obravnava po nujnem postopku. Nadalje je bila 8. julija 2022 vložena zahteva skupine poslank in poslancev s prvopodpisano Jelko Godec za ponovno odločanje o odločitvi Kolegija predsednice Državnega zbora v zvezi z obravnavo tega predloga zakona po nujnem postopku. Danes, torej 11. julija 2022, je Državni zbor na 9. izredni seji sklenil, da se Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Radioteleviziji Slovenija obravnava po nujnem postopku.

K tej točki dnevnega reda ste poleg obravnavanih zakonov prejeli naslednje gradivo: k Predlogu zakona o dopolnitvah Zakona o medijih mnenje Vlade, k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Radioteleviziji Slovenija mnenje Zakonodajno-pravne službe, mnenje Komisije Državnega sveta za kulturo,: znanost, šolstvo in šport. Zahteva skupine poslank in poslancev za ponovno odločanje o odločitvi Kolegija predsednice Državnega zbora v zvezi z obravnavo Zakona o RTV, prvo podpisana Alenka Godec. Zahteva za sklic izredne seje Državnega zbora za odločanje o odločitvi Kolegija predsednice državne zbora. pripombe in dodatne pripombe vodstva RTV na Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o RTV Slovenija. Pripombe pravne mreže za varstvo demokracije, pripombe programskega sveta RTV Slovenija, pripombe sveta delavcev RTV Slovenija, mnenje Nacionalnega sveta za kulturo in pripombe Zveze društev slovenskih filmskih ustvarjalcev. Vabljeni k obema točkama so razvidni iz sklica, da zdaj po imensko ne, tole bi nam vzelo še kar nekaj časa. In ker se odbor redko srečuje s takšnim načinom obravnave, mi dovolite nekoliko podrobnejšo uvodno obrazložitev za predlagano točko dnevnega reda.

V skladu z določbo 1. odstavka 117. člena Poslovnika Državnega zbora, se v primeru, da je vloženih več predlogov zakonov, ki urejajo enako družbeno razmerje, najprej obravnava predlog zakona, ki je bil posredovan kot prvi, nato pa po vrstnem redu posredovanja dalje. V tem primeru je prvo posredovani predlog o dopolnitvi zakona o medijih, predlagateljev skupine poslank in poslancev s prvo podpisanim Danijelom Krivcem. Drugo posredovani pa je Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o RTV Slovenija, nujni postopek, predlagatelj Vlada.

Na podlagi tretjega odstavka 117. člena Poslovnika pa lahko matično delovno telo v primeru, da Vlada predloži zakon po nujnem postopku. Sklene, da bo na isti seji v okviru iste točke dnevnega reda obravnavalo predloge zakonov, ki urejajo isto družbeno razmerje po določbah Poslovnika o nujnem postopku. Na ta način se omogoči obravnava predloga zakona po nujnem postopku na prvi naslednji seji Državnega zbora.

S sklicem seje odbora ste bili obveščeni, da bo odbor ob obravnavi te točke dnevnega reda v skladu s tretjim odstavkom 117. člena Poslovnika, najprej odločal ali bo oba navedena predloga zakonov obravnaval v okviru iste točke dnevnega reda na tej seji odbora. Če bo odbor to odločitev sprejel, bo v skladu s 127. členom Poslovnika odločil tudi na podlagi katerega izmed predlogov zakonov bo pripravil dopolnjeni predlog zakona. Odbor bo odločil še o tem, kateri členi iz drugega predloga zakona se vključijo v predlog zakona, ki bo osnova za pripravo dopolnjenega predloga zakona. Nato bo odbor opravil obravnavo predloga zakona po določbah Poslovnika o obravnavi na matičnem delovnem telesu in določbah, ki veljajo za nujni postopek.

Predlagam torej, da predstavniki predlagateljev zakonskih predlogov dodatno obrazložitev podajo po sprejeti odločitvi odbora v zvezi s predlogom za hkratno obravnavo obeh predlogov zakonov na tej seji.

Prehajamo torej najprej na razpravo in odločanje o tem ali bo odbor oba predloga zakonov obravnaval v okviru iste točke dnevnega reda na tej seji odbora.

Odpiram razpravo o naslednjem predlogu sklepa odbora na podlagi tretjega odstavka 117. člena Poslovnika in sicer:

»Odbora za kulturo bo na isti seji v okviru iste točke dnevnega reda po določbah Poslovnika Državnega zbora o nujnem postopku za sprejem zakona obravnaval Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o medijih, ki ga je Državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev, prvo podpisani Danijel Krivec in Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o RTV Slovenija, nujni postopek, ki ga je Državnemu zboru predložila Vlada.«

Kdo želi besedo? Izvolite, gospa Jeraj.

Hvala za besedo. Lep pozdrav vsem!

Običajno se je delal hibrid ali pa smo obravnavali zakone skupaj takrat, ko je šlo za isti zakon. Zdaj imamo dva različna zakona in sicer Zakon o medijih in Zakon o RTV, ki jih želite združiti oziroma obravnavo in razpravo o obeh zakonih. Mi vsi vemo, da gre za to, da se vam zelo mudi obglaviti RTV in seveda naš Zakon o medijih blokira obravnavo Zakona o RTV. Novelo Zakona o RTV in seveda ga je zato treba čim prej spraviti z mize, zato tale eksperiment oziroma nekaj novega v tem Državne zboru, ampak saj od Gibanja Svoboda smo zdaj že navaljeni, da stalno eksperimentiramo in tako naprej.

Gre za to, da je bila vložena novela Zakona o RTV, ki jo je predlagala poslanka, nekdanja novinarka RTV, Mojca Šetinc Pašek in takrat je Državni zbor, torej tudi vi, koalicijski poslanci, izglasoval, da se bo zakon obravnaval po skrajšanem postopku. Mi smo tudi temu nasprotovali, kajti skrajšani postopek je predviden za zakone z manjšimi spremembami, kar vemo, da pač novela, ki ste jo prinesli, popolnoma na glavo obrača vse skupaj, in ne gre za manjše spremembe. Ampak, kot rečeno, pred časom ste glasovali, da se bo zakon obravnaval po skrajšanem postopku. Ampak očitno, to ni za vas dovolj hitro, je treba še pred počitnicami obglaviti RTV, narediti eksekucijo. In zato ste, je gospa ministrica prinesla identičen Predlog zakona, ki ste ga pa tokrat vložili po nujnem postopku.

V naši Poslanski skupini smo seveda temu nasprotovali, kajti nujni postopek se predvideva za, vemo, vojno stanje in izredne razmere, ki, predvidevamo, da jih ni, glede na to, da predsednik Vlade letuje v tem času na morju in se sonči na hrvaški obali. Ne verjamemo, da so kakšne izredne razmere potem v državi, verjetno bi v tem primeru bil tukaj in delal. Tako, da mi bomo nasprotovali temu. Še enkrat, je pa jasno, za kakšen manever gre. Torej, ker naš Zakon o medijih blokira vašo novelo Zakona o RTV, s katero se tako mudi, obglaviti vodstvo RTV, bomo temu Predlogu nasprotovali.

Hvala lepa.

Samo eno pojasnilo: Zakon o RTV, sprejet leta 2005, tako imenovan Grimsov zakon, je bil sprejet po nujnem postopku. Prvič.

Drugič, to ni nikakršno eksperimentiranje. Tukajle imamo sejo Odbora iz 7. maja 2012, ki jo je vodil mag. Andrej Šircelj, predsednik Odbora za finance in monetarno politiko takrat, sicer do nedavnega minister za finance, ki je obravnavala hibrid treh zakonov, in sicer Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o policiji, o javnih financah in o dohodnini. Tako, da to ni eksperimentiranje. To je pač običajna praksa Državnega zbora.

Toliko samo v pojasnilo.

Želi še kdo besedo?

Vidim, da ne.

Prehajamo na glasovanje o Predlogu sklepa, ali bomo torej obravnavali oba Zakona kot eno točko, torej skupaj?

Glasujemo. Za predlog je glasovalo 9, proti 6.

(Za je glasovalo9.) (Proti 6.)

Ugotavljam, da je bil sklep sprejet.

Glede na sprejeto odločitev predlagam, da opravimo uvodne predstavitve predlagateljev. Na tem mestu naj opozorim na določbo četrtega odstavka 117. člena Poslovnika Državnega zbora, na podlagi katere ima pravice in dolžnosti predlagatelja po Poslovniku vsak od predlagateljev predlogov zakona.

Želijo predstavniki predlagateljev podati dopolnilno obrazložitev k členom predloga zakonom?

Besedo dajem najprej predstavnici skupine poslank in poslancev za dopolnilno obrazložitev Predloga zakona o dopolnitvi zakona o medijih.

Izvolite gospa Jeraj, če želite besedo.

Ja, ampak najprej bi ...

Izvolite!

Za zapisnik bi želela povedati, da smo v Poslanski skupini dodatno predlagali, da se k obravnavi Zakona o RTV povabi tudi vse člane Programskega sveta, ki jih boste z novelo Zakona razrešili z dnem, torej, ko bo zakon uveljavljen, naslednji dan. In ko smo pač izvedeli, da na sejo niso povabljeni, sem kontaktirala predsednico gospo Vonta, in mi je dejala, da se je ona odločila, da Programskih svetnikov ne bo vabila. Ker te obrazložitve nikjer ni oziroma to ni nikjer zapisano, se mi zdi prav, da se pove in da se to zapiše tudi v zapisnik, da res po Poslovniku lahko predsednica odloči, da, koga bo vabila in koga ne, vendar doslej, razen s strani Levice in njene predhodnice Violete Tomić, ni bilo primerov, da se tistih, ki so jih Poslanske skupine predlagale, da se jih dodatno vabi ...

Prav, ampak postopkovni predlog je kakšen? 3 minute je ...

da se jih dodatno vabi, niso

…Postopkovni predlog je kakšen?

Da se jih dodatno vabi…