5. nujna seja

Odbor za zdravstvo

22. 7. 2022

Transkript seje

Spoštovane kolegice poslanke in kolegi poslanci, vsi vabljeni in prisotni na današnji seji odbora, lepo vas pozdravljam! Začenjam 5. nujno sejo Odbora za zdravstvo, ki je bila sklicana na podlagi 47. člena in drugega odstavka 48. člena Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije.

Obveščam vas, da so zadržani in se seje ne morejo udeležiti naslednji člani odbora: Jelka Godec, mag. Karmen Furman, Iva Dimic in Zvonko Černač. Na seji kot nadomestni člani odbora s pooblastili sodelujejo: Martin Premk, ki nadomešča Radislava Vrečka, Jani Prednik, ki nadomešča mag. Bojano Muršič, mag. Branko Grims, ki nadomešča mag. Dejana Kaloha, Dejan Premik, ki nadomešča Roberta Janeva, Lucija Tacer, ki nadomešča Matejo Čalušič, Andreja Kert, ki nadomešča Sandro Gazinovski, in Milan Jakopič, ki nadomešča Miho Kordiša.

Prehajamo na določitev dnevnega reda seje odbora. S sklicem seje dne 21. julija 2022 ste prejeli predlog dnevnega reda seje odbora, in sicer: Zahteva Združenja v gibanju OPS – osveščeni prebivalci Slovenije za oceno ustavnosti Sklepa o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih. Ker do začetka seje ni bilo predlogov za spremembo dnevnega reda, je ta določen, kot je bil predlagan s sklicem seje.

Prehajamo na 1. TOČKO DNEVNEGA REDA – ZAHTEVA ZDRUŽENJA V GIBANJU OPS – OSVEŠČENI PREBIVALCI SLOVENIJE ZA OCENO USTAVNOSTI SKLEPA O NEDOPUSTNOSTI RAZPISA ZAKONODAJNEGA REFERENDUMA O ZAKONU O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O NALEZLJIVIH BOLEZNIH.

Kot gradivo, objavljeno na spletni strani Državnega zbora, je na voljo zahteva z dne 20. julija 2022, mnenje Zakonodajno-pravne službe z dne 22. julija 2022, mnenje Vlade z dne 22. julij 2022.

K tej točki dnevnega reda so bili vabljeni predstavniki Vlade, Ministrstva za zdravje in predstavniki Zakonodajno-pravne službe.

Besedo dajem predstavnikom Zakonodajno-pravne službe, in sicer gospodu Galu Gračaninu.

Gal Gračanin

Najlepša hvala za besedo.

Lep pozdrav vsem!

Zakonodajno-pravna služba je v okviru svojih poslovniških pristojnosti pripravila predlog odgovora Državnega zbora na Zahtevo za oceno ustavnosti Sklepa o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih, to je noveli ZNB-D, ki jo je na Ustavno sodišče vložilo Združenje v gibanju OPS – osveščeni prebivalci Slovenije.

Vlagatelj zahteve zatrjuje, da je Sklep o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma v nasprotju s četrto alinejo drugega odstavka 90. člena ustave, ki določa, da zakonodajnega referenduma ni dopustno razpisati o zakonih, ki odpravljajo protiustavnost na področju človekovih pravic in temeljnih svoboščin ali drugo protiustavnost. Po mnenju vlagatelja zahteve naj bi namreč novela ZNB-D ne odpravljala v celoti protiustavnosti, ugotovljenih v odločbah Ustavnega sodišča, ki se nanašajo na ukrepe za preprečevanje in obvladovanje nalezljivih bolezni, prav tako pa naj bi v pravni red vnašala nove protiustavnosti. Vlagatelj zahteve teh svojih navedb o noveli ZNB-D v zahtevi za oceno ustavnosti podrobneje ne opredeljuje oziroma ne konkretizira.

Po mnenju Zakonodajno-pravne službe vlagatelj zahteve zato v zahtevi za oceno ustavnosti ne navaja, še manj pa obrazloženo izkazuje razlogov za neustavnost Sklepa o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma. Zgolj pavšalno sklicevanje na mnenje Zakonodajno-pravne službe o prvotnem besedilu novele ZNB-D, ki je bilo z amandmaji spremenjeno, in članek dr. Andraža Terška, ki se nanaša na predhodno bistveno drugačno besedilo predloga novele ZNB-D iz leta 2021, namreč ne zadošča za izpolnitev trditvenega in dokaznega bremena vlagatelja zahteve v zvezi z neustavnostjo Sklepa o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma.

V predlogu odgovora Državnega zbora Ustavnemu sodišču zato predlagamo, da zahtevo za oceno ustavnosti kot takšno zavrže, ker ne izpolnjuje predpostavk iz 24.b člena Zakona o Ustavnem sodišču. Podredno pa Ustavnemu sodišču predlagamo, da to zahtevo za oceno ustavnosti kot neutemeljeno zavrne, ker so zatrjevanja vlagatelja zahteve o tem, da sklep o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma ni skladen s četrto alinejo drugega odstavka 90. člena Ustave, tudi materialnopravno napačne. Zakonodajnega referenduma namreč ni dopustno razpisati niti o zakonih, ki v pretežni meri odpravljajo v odločbah ustavnega sodišča ugotovljene protiustavnosti, kar pa vsaj po mnenju Zakonodajno-pravne službe je Državni zbor naredil in s tem se v zahtevi za oceno ustavnosti nekako strinja oziroma temu pritrjuje tudi vlagatelj zahteve.

Hvala.

Hvala za predstavitev mnenja.

Besedo dajem predstavniku Ministrstva za zdravje, državnemu sekretarju mag. Tadeju Ostrc.

Tadej Ostrc

Najlepša hvala za besedo, spoštovana gospa predsednica. Spoštovane poslanke, poslanci.

Naj na začetku poudarim, da je vlada v vseh dosedanjih mnenjih podprla Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih in tudi sklepu o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma v navedenem zakonu zaradi implementacije odločb ustavnega sodišča in tudi zaradi potrebe po čim prejšnji uveljavitvi zakona. Vlada svojih mnenj glede podpore ni spremenila po prejemu zahteve za oceno ustavnosti sklepa o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih, ki jo je 19. julija na ustavno sodišče vložil pobudnik združen v gibanju Osveščeni prebivalci Slovenije. Vlada meni, da je sklep o nedopustnosti referenduma skladen z ustavo, ker zakon, katerega je bil sklep o nedopustnosti referenduma sprejet, odpravlja sámo protiustavnost. Državni zbor je pri sprejemu sklepa o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o nalezljivih boleznih ugotovil, da se vsebina zakona nanaša na zakon iz četrte alineje drugega odstavka 90. člena Ustave Republike Slovenije, zato zakonodajnega referenduma o zakonu ni dopustno razpisati. Navedena določba se nanaša na zakon, ki odpravlja protiustavnost na področju človekovih pravic in temeljnih svoboščin ali drugo protiustavnost. V konkretnem primeru pa gre za zakon, s katerim se odpravlja protiustavnost 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih, ki jih je ugotovilo ustavno sodišče z odločbama z dne 13. 5. 2021 in z dne 7. 10. 2021. Državni zbor je o tem opravil temeljito presojo, pri čemer je upošteval ureditev prepovedi zakonodajnega referenduma, ustavnosodno prakso in tudi gradiva iz ustavno-revizijskega postopka za spremembo 90. člena Ustave. Vlada še opozarja, da ustavno sodišče glede zamuda roka za odpravo neustavnosti meni, da to predstavlja nedopusten poseg v načelo pravne države in načelo delitve oblasti. Z dodatnim zamujanjem odprave neustavnosti tudi kot posledica nedopustnega zakonodajnega referenduma se bosta še naprej kršili navedeni načeli. Referendum ne sme pomeniti odločanje o tem ali naj se protiustavno stanje še nadaljuje. Če je namreč cilj in namen zakona odprava protiustavnosti, potem pomeni razpis zakonodajnega referenduma podaljševanje že obstoječega protiustavnega stanja.

Glede na navedeno Vlada Ustavnemu sodišču predlaga, naj zahtevo o oceno ustavnosti sklepa o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih zavrne kot neutemeljeno.

Hvala.

Hvala.

Želi kdo od članov in članic odbora razpravljati o mnenju Zakonodajno-pravne službe? (Ne.) Zaključujem razpravo.

Prehajamo na odločanje. Na podlagi 265. člena Poslovnika Državnega zbora dajem na glasovanje naslednje mnenje: Odbor za zdravstvo podpira mnenje Zakonodajno-pravne službe ter ji predlaga, da pripravi odgovor Ustavnemu sodišču Republike Slovenije.

Glasujemo. Navzočih je 12, za je glasovalo 10, proti nihče.

(Za je glasovalo 10.)(Proti nihče.)

Ugotavljam, da je mnenje sprejeto.

Odbor bo pripravil poročilo, v katerega bo sprejeto mnenje vključeno, in ga bo posredoval Zakonodajno-pravni službi, ki v skladu z 266. členom Poslovnika Državnega zbora pripravi ogovor Ustavnemu sodišču.

Zaključujem točko dnevnega reda in 5. nujno sejo Odbora za zdravstvo. Želim vam prijetne počitnice.

Hvala.