3. redna seja

Odbor za finance

8. 9. 2022

Transkript seje

Dober dan! Lepo pozdravljeni vsi skupaj!

Spoštovani kolegice, kolegi, vsi vabljeni in ostali prisotni!

Pričenjam 3. sejo Odbora za finance.

Obveščam vas, da so na seji kot nadomestni člani odbora s pooblastili: gospod Bojan Podkrajšek namesto dr. Anžeta Logarja in Zoran Mojškerc namesto Janeza Magyara.

S sklicem seje ste prejeli predlagani dnevni red seje Odbora.

Članic in člane obveščam, da ste dne 31. 8. 2022 prejeli obvestilo o širitvi dnevnega reda z 8. točko na podlagi 154.d člena Poslovnika. Ker v poslovniškem roku nisem prejela drugih predlogov v zvezi z dnevnim redom ugotavljam, da je določen takšen dnevni red kot ste ga prejeli s sklicem seje in navedeno širitvijo.

Prehajamo na 1. TOČKO DNEVNEGA REDA – PREDLOG ZAKONA O IZVAJANJU UREDBE (EU) O EVROPSKIH PONUDNIKIH STORITEV MNOŽIČNEGA FINANCIRANJA ZA PODJETNIKE (ZIUPMFP-1), DRUGA OBRAVNAVA, EPA 17-IX.

Predlagatelj zakona je Skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Danijelom Krivcem.

K obravnavi te točke so vabljeni: predstavnik predlagatelja Franc Rosec ter predstavnice in predstavniki Ministrstva za finance, Agencije za trg vrednostnih papirjev ter Zakonodajno-pravne službe.

Kot gradivo ste poleg Predloga zakona prejeli tudi mnenje Vlade z dne 23. 6. 2022, mnenje Zakonodajno-pravne službe z dne 25. 8. 2022, mnenje Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance z dne 2. 9. 2022 in pa pregled amandmajev z dne 5. 9. 2022.

Rok za vlaganje amandmajev je potekel 2. 9. 2022. Amandmaje so vložili Poslanska skupina SDS k 10., 11., 14. členu Predloga zakona ter Vlada k 6., 10., 11., za novi 13.a člen, k naslovu V. Prehodna in končna določba ter k 14. členu.

Pričenjam drugo obravnavo Predloga zakona.

Besedo dajem predstavniku predlagatelja Francu Roscu.

Prosim!

RADO GLADEK (PS SDS – v imenu predlagatelja): Se opravičujem, bi jaz v imenu predlagatelja, ker je gospod Rosec odsoten.

OK. Izvolite!

Ja, zelo na kratko.

Hvala za besedo.

Že mnogokrat smo slišali, da se podjetniki na začetku svoje podjetniške poti oziroma ob primeru, ko imajo dobro idejo težko najdejo financiranje te njihove ideje.

V svetu že vrsto let poznajo platforme, ki tako financiranje omogočajo. Najbolj poznana vsem nam je najbrž Kickstarter. Nekateri so že, je že mnogo slovenskih podjetnikov uspešno predstavilo svoje projekte in jih tudi sfinanciralo.

V Evropi tovrstnih platform nismo poznali oziroma tega področja nismo imeli urejenega, zato je Evropska komisija leta 2020 sprejela zakon oziroma predlaga zakon, ki tovrstno financiranje ureja. Predlog zakona, ki smo ga mi predlagali, pa pač to direktivo oziroma ta predlog Evropske unije uvaja tudi v Slovenijo, tako da lahko tudi slovenska podjetja ustanavljajo tovrstne platforme tako v Sloveniji, kot v Evropski uniji, in s tem omogočajo tako slovenskim, kot drugim podjetnikom, lažji dostop do, lažji način financiranja njihovih, bi temu lahko rekel start up oziroma začetniških projektov.

Lahko povem samo še to, da amandmaje, ki jih je vložila Vlada, bomo podprli, ker so po našem mnenju primerni oziroma samo pomagajo k bolj jasni razlagi zakona, tako da lahko rečem, da jih bomo podprli.

Hvala.

Hvala lepa, kolega Rado Gladek.

Ali želi besedo predstavnica Zakonodajno-pravne službe, mag. Sonja Bien Karlovšek? (Da.)

Izvolite!

Sonja Bien Karlovšek

Hvala za besedo.

Povedala bi samo, da z vloženimi amandmaji Vlade v celoti so odpravljene pripombe iz našega pisnega mnenja, ki so se nanašale na jasnost in določljivost in na natančnost dikcije Zakona, ki pomeni izvajanje neposredno uporabne evropske uredbe.

Hvala.

Hvala lepa.

Ali želite besedo državna sekretarka, mag. Saša Jazbec?

Prosim.

Saša Jazbec

Hvala lepa.

Spoštovana predsednica, spoštovane poslanke in poslanci!

S predlogom zakona, ki je pred vami se bo ustrezno uredilo izvajanje uredbe Evropskega parlamenta in Svet evropskih ponudnikih storitev množičnega financiranja za podjetnike, ki se uporablja že od novembra lani. Navedena uredbe ureja področje množičnega financiranja za podjetnike tako, da določa enotne zahteve za opravljanje storitev množičnega financiranja predvsem zmanjšuje zapletenosti ter finančna in upravna bremena za vse ključne akterje, določa ustrezen regulativni okvir na ravni EU ter zagotavlja visoko raven zaščite vlagateljev. Po mnenju Vlade je potreben čimprejšnji sprejem predloga zakona, saj se bo na ta način dosegla potrebna skladnost nacionalnega pravnega reda s pravnim redom EU. Z uveljavitvijo predloga zakona bodo tako zagotovljene pravne podlage za ustrezno regulacijo in nadzor storitev tega množičnega financiranja v Republiki Sloveniji. Poleg tega bo pa vzpostavljeno tudi ustrezno zaupanje v platforme za množično financiranje, s čimer bo predvsem malim in srednjim podjetjem omogočen lažji dostop do financiranja in tako se lahko pričakuje, da bo imel ta predlog zakona ugoden vpliv na gospodarsko rast in ustvarjanje novih delovnih mest.

Nenazadnje bi izpostavila, da je Vlada k predlogu vložila amandmaje in sicer na podlagi mnenja Zakonodajno-pravne službe, ki odpravljajo ugotovljene pomanjkljivosti oziroma izboljšujejo jasnost predlaganega zakonskega besedila in zato predlagamo, da predlog zakona vključno s temi amandmaji podprete.

Hvala lepa.

Hvala.

Ali želi besedo predstavnik Agencije za trg vrednostnih papirjev?

Izvolite, mag. Primož Pinoza namesto direktorice.

Primož Pinoza

Hvala za besedo.

Spoštovana predsednica, spoštovani člani odbora! Lep pozdrav!

Moji kolegi iz Ministrstva za finance so že lepo predstavili kaj je bil razlog oziroma namen pravzaprav priprave tega osnutka zakona oziroma predloga zakona. Agencija je z besedilom seznanjena in besedilo je bilo z agencijo tudi usklajeno tako, da agencija tako besedilo kakršno je vključno z amandmaji podpira.

Hvala.

Odboru predlagam, da po končani razpravi o členih skladno s tretjo alinejo 128. člena Poslovnika glasuje skupaj o vseh členih. Ali kdo temu nasprotuje? (Ne.)

Prehajamo na razpravo in odločanje o členih ter vloženih amandmajih na podlagi pregleda amandmajev.

Odpiram razpravo o 1. do 5. člen, h katerim ni vloženih amandmajev. Ali želi kdo razpravljati? (Ne.) Zaključujem razpravo.

V razpravo dajem 6. člen in amandma Vlade Republike Slovenije. Želi kdo razpravljati? (Ne.)

Prehajamo torej na glasovanje o amandmaju Vlade k 6. členu in glasujemo. Za je glasovalo 14, proti nihče.

(Za je glasovalo 14.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je amandma sprejet.

V razpravo dajem člen od številke 7. do 9. Ali ima kdo kakšno željo po razpravi? (Ne.)

S tem zaključujem razpravo.

Prehajamo k 10. členu in amandma Vlade in skupno to se pravi v bistvu oba amandmaja SDS in Vlade, ki ste identična, zato o njima razpravljamo skupaj in tudi glasuje se skupaj. Ali želi kdo razpravljati? (Ne.)

Glasujemo. Za je glasovalo 14, proti nihče.

(Za je glasovalo 14.) (Proti nihče.)

Amandma je sprejet.: Prehajamo na obravnavo 11. člena in amandmaju k 11. členu.

Najprej glasujemo o amandmaju Poslanske skupine SDS. Če je amandma sprejet, postane amandma pod številko 2, to je amandma Vlade Republike Slovenije, brezpredmeten. Ali želi o tem amandmaju kdo razpravljati? Če ne želi, prehajamo na glasovanje.

Glasujemo. Za je glasovalo 12, proti 2.

(Za je glasovalo 12.) (Proti 2.)

Ugotavljam, da je amandma Poslanske skupine SDS sprejet in s tem je drugi amandma Vlade brez postal brezpredmeten.

Prehajamo na obravnavo 13. člena, Pardon, 12. in 13. člena. Želi kdo razpravljati? Ne. Zaključujem razpravo.

In prehajamo na obravnavo za novi, amandmaje za novi 13.a člen, ki ga je vložila Vlada. Ali želi kdo o tem razpravljati? Če ne, potem dajem amandma za novi 13.a člen na glasovanje.

Glasujemo. Za je glasovalo 14, proti nihče

(Za je glasovalo 14.) (Proti nihče.)

Prehajamo na amandma k naslovu 5. rimske točke, prehodna in končna določba, ki ga je vložila Vlada. Želi kdo o tem razpravljati? Če ne, prehajamo na glasovanje.

Glasujemo. Za je glasovalo 14, proti nihče.

(Za je glasovalo 14.) (Proti nihče.)

Prehajamo na obravnavo 14. člena in vloženih amandmajev k 14. členu. Vložena sta dva amandmaja Poslanske skupine SDS in Vlade in amandmaja pod točko 1 in 2 sta vsebinsko enaka, zato se o njih glasuje skupaj. Želi kdo razpravljati o teh amandmajih? Če ne, potem prehajamo na glasovanje.

Glasujemo. Za je glasovalo 14, proti nihče.

(Za je glasovalo 14.) (Proti nihče.)

In prehajamo na obravnavo 15. člena h kateremu ni bilo vloženega amandmaja, želi kdo razpravljati? Če ne, zaključujem razpravo in zaključujem razpravo tudi o členih in vloženih amandmajih.

V skladu s prej sprejeto odločitvijo odbora prehajamo na glasovanje o vseh členih skupaj.

Glasujemo. Za je glasovalo 14, proti nihče.

(Za je glasovalo 14.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je glasovanje o vseh členih sprejeto.

Ugotavljam, da so vsi členi sprejeti in s tem zaključujem drugo obravnavo predloga zakona na Odboru za finance. Vsi sprejeti amandmaji bodo vključeni v dopolnjen predlog zakona, ki bo sestavni del poročila odbora.

Določiti moramo še poročevalca na seji, kar predlagam, da sem to kar jaz. Kdo nasprotuje temu? Ne.

S tem zaključujem prvo točko dnevnega reda. Hvala lepa. Na svidenje

In prehajamo na 2. TOČKO DNEVNEGA REDA, NA PREDLOG ZAKONA O DOPOLNITVI ZAKONA O FISKALNEM PRAVILU, DRUGA OBRAVNAVA, EPA 30-XI. Predlagatelj zakona je skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Danijelom Krivcem. K obravnavi te točke so vabljeni predstavnik predlagatelja, v tem primeru je zdaj Suzana Lep Šimenko, ter predstavnice in predstavniki Ministrstva za finance, Fiskalnega sveta ter Zakonodajno-pravne službe. Kot gradivo ste poleg predloga zakona prejeli tudi mnenje Vlade z dne 23. 6. 2022, mnenje Zakonodajnopravne službe z dne 25. 8. 2022, mnenje Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance z dne 2. 9. 2022. Rok za vlaganje amandmajev je potekel 2. 9. 2022. V navedenem roku ni bilo vloženih amandmajev.

Pričenjam drugo obravnavo predloga in besedo dajem predstavnici predlagatelja, gospe Suzani Lep Šimenko.

Prosim.