7. nujna seja

Odbor za kulturo

22. 9. 2022

Transkript seje

Dobro jutro.

Vse članice in člane Odbora za kulturo, vabljene ter ostale prisotne lepo pozdravljam.

Začenjam 7. nujno sejo Odbora za kulturo.

Na seji kot nadomestni člani in članice odbora s pooblastili sodelujeta Milan Jakopovič, ki nadomešča poslanko dr. Tatjano Grajf, in Gašper Ovnik, ki nadomešča poslanko Tamaro Vonta.

S sklicem seje ste prejeli naslednji dnevni red seje odbora: dnevni red ima eno samo točko - Predlog rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2022. Ker v poslovniškem roku nisem prejel predlogov v zvezi z dnevnim redom, je določen takšen dnevni red, kot ste ga prejeli s sklicem seje odbora.

Prehajamo na obravnavo 1. TOČKE DNEVNEGA REDA - PREDLOG REBALANSA PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2022.

Gradivo z dne 8. septembra 2022 je objavljeno na spletnih straneh.

K obravnavi te točke dnevnega reda pa so bili vabljeni Ministrstvo za finance in Ministrstvo za kulturo.

Odbor za kulturo je za obravnavo Predloga rebalansa proračuna zainteresirano delovno telo, zato ga bo obravnaval na podlagi 166. člena Poslovnika Državnega zbora.

Uvodno besedo dajem predstavnici Ministrstva za finance, da nam v kratko predstavi Predlog rebalansa proračuna v celoti.

Prosim, gospa Mateja Urbančič, imate besedo.

Mateja Urbančič

Hvala.

Dober dan in hvala za besedo.

(Sem Mateja Urbančič.)

S strani Ministrstva za finance bom na kratko izpostavila nekaj osnovnih podatkov iz splošnega dela Predloga rebalansa proračuna države za leto 2022.

Predlog rebalansa proračuna za leto 2022 predstavlja prilagoditve aktualnim gospodarskim in geopolitičnim razmeram ter dejanskim potrebam.

Posebej je treba poudariti, da je Predlog rebalansa proračuna pripravljen v še vedno negotovih razmerah, povezanih z razvojem epidemije covid-19 ter poglabljanjem energetske krize. Rebalans proračuna vključuje ukrepe predvsem za zagotavljanje preskrbe z energenti in blaženje posledic draginje za gospodinjstva in gospodarstvo, ki jih je Vlada že sprejela in hkrati načrtuje nove.

Poleg navedenega so pri načrtovanju rebalansa upoštevane ocene realizacije odhodkov do konca leta 2022 posameznih resorjev. Prihodki rebalansa so načrtovani v višini 12 tisoč 540 milijonov evrov in so v primerjavi s sprejetim proračunom 2022 višji za 9,34 %. Odhodki rebalansa proračuna za leto 2022 so pa načrtovani v skupni višini 14 tisoč 580 milijonov evrov in so v primerjavi z odhodki v sprejetem proračunu za leto 2022 višji za 4,6 %. V bilanci prihodkov in odhodkov se tako načrtuje primanjkljaj v višini 2 tisoč 40 milijonov evrov.

Na koncu poudarjam, da bodo na seji matičnega Odbora za finance posebej predstavljene okoliščine in izhodišča načrtovanja rebalansa, med tem ko so programske vsebine in posebnosti posameznih proračunskih uporabnikov prikazane v finančnih načrtih posameznih resorjev.

Hvala.

Mateja Urbančič

Ja.

Hvala lepa.

Zdaj pa dajem besedo še predstavnici Ministrstva za kulturo, ministrici dr. Asti Vrečko, da nam predstavi del Predloga rebalansa proračuna, ki se nanaša na Ministrstvo za kulturo.

Asta Vrečko

Hvala lepa.

Pozdravljeni, spoštovani poslanke in poslanci!

Danes smo tukaj tako s predstavniki Ministrstva za finance in Ministrstva za kulturo, je tudi kolegica Jana Žakelj, ki je vodja finančne službe, da lahko predstavimo rebalans proračuna, pri katerem se glede na sprejeti proračun sredstva v celoti zmanjšujejo za 1,4 milijona evrov in znašajo tako nekaj več kot 237 milijonov evrov, torej, nekako je to 0,6 procentno znižanje glede na sprejeti proračun. Sama integralna sredstva se glede na projekt, sprejeti proračun znižujejo za 3,4 milijona evrov in tako znašajo nekaj več kot 22 milijonov evrov, / oglašanje iz ozadja/, 222 milijonov evrov. Pravice porabe na namenskih sredstvih se tako povečujejo 2,4 milijona evrov in znašajo nekaj manj kot 2,7 milijonov evrov, evropska sredstva s slovensko udeležbo pa se zmanjšujejo za 0,4 milijona evrov in skupaj znašajo nekaj več kot 12,3 milijona evrov.

Če povem in orišem spremembe na integralnih sredstvih, so te sledeče. Skladno z vladnim sklepom se zagotavlja 2,5 milijonov evrov za projekt denarne spodbude za vlaganja v avdiovizualno produkcijo, to ste tudi verjetno zdaj zasledili v medijih, tu pa bi želela poudariti, da gre za Ministrstvo za kulturo pol milijona evrov, ostalo pa smo še dodatno zagotovili s pomočjo Ministrstva za finance. Zaradi trajnih premestitev, se v Protokol Vlade Republike Slovenije prerazporeja pravice porabe za plače ter druge stroške dveh zaposlenih, ki sta bila prej na Ministrstvu za kulturo in to je v višini 35 tisoč evrov. Zagotavljajo se dodatna sredstva v višini 50 tisoč evrov za republiške priznavalnine in pa omogočili bomo izvajanje ukrepa za izdajo kakovostne otroške in mladinske literature v romščini pri Javni agenciji za knjigo v vsoti 22 tisoč evrov.

Zaradi zamika pri pridobivanju ustrezne dokumentacije pa se spreminja dinamika načrtov projektov in to je rekonstrukcija objekta Poljanska 40, prenova objekta Metelkova 6, adaptacija stavbe nekdanjega Moralista, to je v Murski Soboti in to je vse skupaj za 5,5 milijona evrov. Pri…, 5,2 milijona evrov. Pri namenskih sredstvih pa so sledeče spremembe; z rebalansom se prvenstvo povečujejo sredstva na proračunski postavki najemnine, to so sredstva oddaje državnega premoženja zaradi izvajanja 20. člena Zakona o javnih financah ter na proračunski postavki SNG Opera in balet Ljubljana, kjer je unovčena garancija skupaj za 2,4 milijona evrov.

Tudi pri evropskih sredstvih in slovenski soudeležbi so zaradi večkrat ponovljenih neuspelih javnih naročil nastale določene spremembe. Gre za spremembe stroškov gradbenih in obrtnih instalacijskih del na projektih Natura 2000, Auspergova, železarna Dvor in Natura 2000 na kolih.

Evo, to je, hvala lepa, vse iz naše strani, smo pa seveda odprti za vsa vprašanja in odgovore.

Hvala lepa ministrici za kulturo.

Želi še kdo besedo? / oglašanje iz dvorane/ Ne še, okej.

Potem pa kar prehajamo na razpravo članov in članic odbora. Odpiram razpravo. Kdo želi razpravljati?

Gospod Andrej Hoivik, izvolite.

Hvala, gospod podpredsednik, za besedo.

Hvala predstavnicama Ministrstva za finance in gospe ministrici za kulturo, za predstavitev.

Najprej naj omenim zadovoljstvo, no, da se vidi, da bo leto 2022 skoraj popolnoma realizirano, torej ta rekordni proračun za Ministrstvo za kulturo, ki ga je zagotovila prejšnja Janševa vlada, kaže, da je tudi ta Vlada spoznala, da je potreben. Kot vemo, je bil prej proračun okoli 200 milijonov letno, zdaj je približno 240, z današnjim rebalansom torej pol odstotka nižji.

Jaz bi pa morda imel samo dve konkretni vprašanji. Sam pogrešam oziroma tudi morda za rebalans za leto 2023 in za 2024 za ministrico na ljubiteljski kulturi. Torej kot vemo, to je zadolžen Javni sklad za kulturne dejavnosti, imamo zdaj predvidenih pet milijonov. Zdaj v letu 2022, tukaj ne boste nič spreminjali, kar v resnici pozdravljam, me pa zanima, ali Ministrstvo za kulturo načrtuje tudi za naprej tukaj povišati sredstva, ker se mi zdi, da je ljubiteljska kultura v Sloveniji ena izmed najbolj množičnih takih oblik kulturnega udejstvovanja. Se pravi, na področju ljubiteljstva imamo preko šest tisoč kulturnih društev in sekcij, preko 110 tisoč članov, tako da me zanima, no, ta postavka. Drugo vprašanje, ki ga pa imam oziroma pozdravljam tudi tole, dvig postavke varstvo kulturne dediščine, arhivske in knjižnične dejavnosti za dobrih oziroma slabih 10 %, torej na 74 milijonov. Zdi se mi no, da v Sloveniji je veliko projektov, ki že morda tudi desetletja čakajo na obnovo in tukaj moram pozdraviti odločitev in tudi upam, da bo v prihodnjih letih tako, da se bo namenjalo tudi dodatna sredstva za ohranjanje naše kulturne dediščine. Med drugim imamo veliko je zapisane tudi v Unesco dediščini in tako naprej. Toliko z moje strani.

Hvala.

Želi še kdo razpravljati? Ugotavljam, da ne. Potem pa dajem besedo ministrici za kulturo, Asti Vrečko, naj odgovori na zastavljena vprašanja.

Asta Vrečko

Hvala lepa.

V bistvu in hvala lepa za zelo podroben pregled proračuna. Kar se tiče, seveda mi bomo, kot smo tudi se zavezali v koalicijski pogodbi, sledili vsemu in se borili za to, da bo proračun za kulturo se zgolj krepil in da bomo tukaj nekako, seveda si ne želimo nikakršnih rezov v kulturo, tako da tudi na podlagi rebalansa s pomočjo tako Ministrstva za finance in naše finančne službe smo v bistvu uspeli zagotoviti vsa sredstva, kot ste opazil. Kar se tiče ljubiteljske dejavnosti. Zdaj za letos ostaja enako, tudi nekako smo v tem, teh okvirih, kot so bili zastavljeni, stvari potekajo, za leto 2023, pa še trenutno potekajo, kot veste, usklajevanja in bo, ko bo prišel v, mislim, da 10. oktobra, ne, memorandum, pa bo, bomo takrat. Tako da tukaj na postavkah se še usklajujemo in še delamo, vam pa lahko zagotavljam, da seveda ljubiteljska dejavnost kot ena izmed pomembnih stebrov kulture, ji posvečamo tudi posebno pozornost. Prav tako na postavki kulturne dediščine, kjer imamo načrtovane določene projekte, kjer seveda načrtujemo, kolikor se le da tudi z lokalnimi skupnostmi, kje so še dodatne možnosti tudi izven proračunskih sredstev in tako naprej, za to, da bi se kulturna dediščina pri nas okrepila, obnavljala in v bistvu živela to svoje življenje.

Hvala lepa.

PODPREDSEDNIK JONAS ŽNIDARŠIČ: Hvala ministrici za izčrpen odgovor. Še kdo želi besedo? Ugotavljam, da ne. Če ne želi nihče več razpravljati, s tem zaključujem razpravo in ugotavljam, da se je Odbor za kulturo seznanil s predlogom rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2022, svojega delovnega področja. Odbor za kulturo bo matično delovno telo, Odbor za finance pisno seznanil s svojim mnenjem in s tem zaključujemo obravnavo predloga rebalansa proračuna.

Zaključujem tudi 7. nujno sejo odbora in vas lepo pozdravljam. Hvala lepa.