2. redna seja

Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide

14. 9. 2022

Transkript seje

Začenjam 2. sejo Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide.

Vse članice in člane Odbora, vabljene ter vse ostale prisotne lepo pozdravljam!

Obveščam vas, da ni zadržanih za današnjo sejo, pač pa smo dobili nekaj pooblastil za nadomestne člane, in sicer: poslanca Aleksandra Reberška nadomešča poslanec Janez Cigler Kralj in poslanko Anjo Bah Žibert nadomešča poslanec Rado Gladek. Še tretje pooblastilo imamo, da poslanko Evo Irgl nadomešča poslanec Zoran Mojškerc.

S sklicem seje ste prejeli naslednji dnevni red: 1. točka Spremembe in dopolnitve Pravil Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji. 2. točka Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih. 3. točka Predlog zakona o spremembah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. 4. točka Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji. In 5. točka, točka Razno.

Ker v poslovniškem roku nisem prejel predlogov za spremembo dnevnega reda ugotavljam, da je določen dnevni red seje, kot ste ga prejeli s sklicem.

Prehajam na 1. TOČKE DNEVNEGA REDA - SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PRAVIL FUNDACIJE ZA FINANCIRANJE INVALIDSKIH IN HUMANITARNIH ORGANIZACIJ V REPUBLIKI SLOVENIJI.

Na spletni strani Državnega zbora je objavljeno gradivo, k točki pa sem vabil: Fundacijo za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Zakonodajno-pravo službo, Državni svet, Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije ter Nacionalni forum humanitarnih organizacij Slovenije.

Besedo dajem predstavniku Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji, gospodu Borutu Severju, direktorju.

Borut Sever

Spoštovani predsednik, spoštovane poslanke, poslanci, spoštovani državni svetniki in seveda vsi ostali vabljeni prisotni!

Danes bi vam na hitro predstavil spremembe pravil FIHO, ki so v skladu z Zakonom o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije, v skladu z akti Fundacije, predloženi Državnemu zboru v potrditev, preden začnejo veljati.

Naj uvodoma povem, da se drugi teden ponovno srečamo, ko bo vaš Odbor obravnaval tudi poročilo o delu Fundacije v letu 2020 in 2021, in vam bom seveda takrat predstavil dodatno tudi delovanje Fundacije in vse povezano.

Danes pa, kot rečeno, predlog sprememb pravil FIHO. Fundacija je bila v zadnjem obdobju, tako seveda cela država, zaradi epidemije pred mnogimi izzivi. In ti izzivi so se pokazali tudi v nekih potrebnih spremembah aktov. Med drugimi so nekatere spremembe aktov vezane tudi na predloge priporočila Računskega sodišča Republike Slovenije in protikorupcijske komisije, in so tudi v nekaterih delih že vključene. Naj povem, da je Fundacija v zadnjem obdobju aktivno pripravila neke nadgradnje tako aktov, pravil delovanja, kjer bomo posebej, kjer posebej sledimo ravno tem dvema inštitucijam. In v nadaljevanju seveda boste tudi prejeli te nove predloge.

Zdaj bi vam pa predstavil predlog, ki je bil sprejet že v mandatu, v prejšnjem mandatu Sveta Fundacije. In sicer je Svet Fundacije sprejel te predloge 24. 2. letos, je pa že meseca junija nastopil nov mandat, ki ga je tudi, ki ste ga imenovali vi, se pravi, 20 svetnikov imenuje Državni zbor Republike Slovenije.

Pa morda kar k spremembam pravil. Torej, pravila se spreminjajo po posameznih področjih, ki so se pokazala podnormirana oziroma, ki jih je potrebno dodatno urediti, nekatere, mnoge od njih, so pa samo redakcijskega značaja. Tako, da jaz bi danes poskušal tiste vsebinske malo vam predstaviti, potem tistih redakcijskih pa pač po potrebi, če boste potrebovali dodatne obrazložitve.

Torej, s spremembami je natančneje definirano nadomeščanje predsednika Sveta FIHO. To je bilo do sedanji ureditvi urejeno le za primer odsotnosti ali po pooblastilu predsednika. V času korona krize in še v nekaterih drugih primerih se je pa ugotovilo, da je potrebno to natančneje definirati. Natančneje se ureja način in izvedba sej sveta FIHO. Podobno, to se je izkazalo, da je bilo podnormirano oziroma ni bilo dovolj urejeno ravno v času epidemije. Potem dnevni red izredne seje se omejuje samo na tiste vsebine, zaradi katerih se seja sklicuje, da ne bi seveda na tistih sejah, ki so namenske, se širilo na vsebine, ki seveda so morda lahko predlog predmet drugih sej. V nadaljevanju se določa način in sprememba sprememb pravil FIHO. Pravila FIHO, kot rečeno, potrjuje Državni zbor Republike Slovenije in ključne akte, ključne akte fundacije se spreminja z dvotretjinsko večino. Zakaj z dvotretjinsko večino? Zato, ker je fundacija financira te, bi rekel, življenjsko pomembne programe za najbolj ranljive prebivalce naše države, se pravi, za programe, ki jih izvajajo humanitarne in invalidske organizacije in tukaj seveda je treba usklajevati interese in potrebe tako tistih, ki izhajajo iz področja dela humanitarnih organizacij in kot tudi dela invalidskih organizacij in ravno zato je tukaj smiselno in potrebno, da se pri teh ključnih zadevah vedno pride do nekega dogovora, konsenza in namen te spremembe je, da se tudi pravila, podobno kot pravilnik o merilih, s katerimi se razdeljujejo sredstva in podobno, da se tudi ta pravila spreminjajo z dvotretjinsko večino. Do sedaj je namreč veljalo, da je to navadna večina.

Potem v nadaljevanju. Smiselno se ureja pri pogojih za direktorja kriterije, dodaja se izločitveni kriterij, da seveda direktor ne more biti član nadzornega odbora fundacije in praksa je pokazala, da do sedaj se je zahtevalo tako poznavanje dela invalidskih in humanitarnih organizacij v praksi. Seveda je to dobrodošlo, ampak v praksi je pa nekdo svojo karierno pot, ponavadi ima na enem ali drugem področju, redko, redko pa na obeh, direktor pa seveda mu potem skrbi za obe ciljni skupini. Dodajajo se pravne podlage za uporabo skrajšanih imen posameznih komisij. Potem svet v FIHO se dajo pristojnosti za imenovanje občasnih komisij. To se je v preteklem obdobju izkazalo kot potrebno za nemoteno in operativno delo fundacije. Smiselno se ureja mandat članov nadzornega odbora. Do sedaj to ni bilo opredeljeno v aktih fundacije. Ključna, zelo pomembna sprememba je, da se dopolnjujejo pristojnosti nadzornega odbora. Do sedaj je bilo po aktih to omejeno zgolj na odločanje o pritožbah invalidskih in humanitarnih organizacij zoper sklepe sveta FIHO, s katerimi je bilo odločeno o njihovih vlogah na javni razpis za razporeditev sredstev FIHO. S ciljem usklajenosti s preostalimi akti, kakor tudi s priporočili, predlogi, zahtevami Računskega sodišča in tudi KPK, pa smo vključili, se je vključilo v akte, da nadzorni odbor, da je pristojen tudi za obravnavo ugovorov na zapisnik o odpiranju vlog prispelih na javni razpis in pritožbe zoper sklepe o dodelitvi rezervnih sredstev. In vključili so, tudi vključili smo v predlog pravil, da odločajo tudi o morebitnih pritožbah delavcev strokovne službe iz delovno-pravne zakonodaje.

Prav tako smo na podlagi dela narave FIHA kakor tudi ostalih priporočil, vključili da izvaja tudi nadzor nad javnimi naročili fundacije in odprodajo, morebitno odprodajo osnovnih sredstev fundacije. Z dodatno ureditvijo se ureja manjkajoča morebitna razrešitev članov nadzornega odbora, kjer se daje svetu pristojnost, da po postopku podobno za morebitno razrešitev direktorja, se pravi, da se ne izvajajo naloge fundacije, da se lahko podobno ravna tudi pri članih nadzornega odbora. Natančno se določa upravičenost do izplačila sej sejnin članom sveta za udeležbo na posameznih organov FIHO. Pri tem se je sledilo oziroma se je poskušalo odpraviti dilemo o upravičenosti sejnine za vsakega člana sveta FIHO za udeležbo na vsaki seji kateregakoli organa, četudi ni član tega organa. In v tem primeru so svetniki predlagali oziroma ta predlog, ki je danes na mizi, da se določi povišanje sejnin za predsednike organov in častnih komisij z 20 % na 30 % povišanje glede na splošno sejnino, iz razloga povečanega obsega dela, kakor tudi, ker je v akte zdaj vključeno, da predsednik posamezne komisije dela oziroma sodeluje tudi pri delu drugih organov, kjer pa mu ne pripada sejnina; tako so vključili to rešitev.

V nadaljevanju je še nekaj redakcijskih popravkov, od poimenovanja Loterije Slovenije, kakor dejansko je. Nadalje, akti fundacije še vedno uporabljajo termin Urad Vlade Republike Slovenije za invalide, seveda ta ne obstaja več in se je nadomestil s Svetom za invalide Republike Slovenije. In natančneje se je pa opredelilo še, na kakšen način se izvaja finančno poslovanje, seveda ne več preko žiro računa, kakor je bilo včasih, temveč preko bančnih računov, ki morajo biti odprti pri bankah z dovoljenjem Banke Slovenije za poslovanje. Na koncu pa je vključena še določba o uveljavitvi akta.

Naj dodam, da pri teh spremembah smo vodili, kot rečeno, širok dialog z deležniki, tako z Nacionalnim forumom humanitarnih organizacij, z Nacionalnim svetom invalidskih organizacij, seveda tudi z Ministrstvom za delo in ostalimi. Tako upam, da je usklajeno, kar se da, in prosim za vašo podporo oziroma da ga podprete danes.

Hvala lepa.

Hvala za predstavljeno stališče.

Želi besedo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti? (Da.)

Državni sekretar Dan Juvan.

Dan Juvan

Hvala lepa za besedo.

Lep pozdrav vsem!

Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji deluje kot fundacija v Sloveniji že od leta 1995. Njena osnovna dejavnost je sofinanciranje programov delovanja in naložb invalidskih ter humanitarnih organizacij v Sloveniji, tako za življenjsko pomembne posebne socialne programe za preko 100 tisoč uporabnikov v invalidskih organizacijah in socialne programe za več kot četrt milijona uporabnikov v humanitarnih organizacijah. Zaradi navedenega in ker se v njej razporejajo velika sredstva - samo v letu 2021 so njeni prihodki znašali nekaj več kot 17 milijonov evrov -, mora biti njeno poslovanje transparentno, pravila za dodelitev sredstev jasno zapisana, urejen mora biti nadzor nad porabljenimi sredstvi, ki so jih prejele organizacije oziroma jih je porabila fundacija. V preteklosti je bilo ravno o navedenem veliko razprav in kritik k delu fundacije, tudi v Državnem zboru in posebej na tem odboru. Zato na ministrstvu pozdravljamo predlagane spremembe in pričakujemo, da so samo prvi korak k odpravi vseh pomanjkljivosti v delovanju, na katere smo že dalj časa opozarjali.

Hvala.

Hvala.

Želi besedo predstavnica Zakonodajno-pravne službe? (Ne želi.) Želi besedo predstavnik Državnega sveta, gospod Danijel Kastelic? (Da.)

Izvolite.

Danijel Kastelic

Hvala lepa za besedo.

Spoštovani predsednik, poslanke in poslanci, državni sekretar, ostali vabljeni!

Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide je spremembe in dopolnitve pravil Fiho obravnavala v mesecu juniju na 87. seji. Komisija je predložene spremembe in dopolnitve pravil prepoznala kot prvega od korakov k uvajanju določenih sprememb v delovanju fundacije, pričakuje pa, da bodo v kratkem predložene še nekatere dodatne spremembe in dopolnitve pravil Fiho, v okviru katerih se bo implementiralo tudi priporočilo Komisije za preprečevanje korupcije in Računskega sodišča. Slednje pa bo zagotovo terjalo še več usklajevanja in sodelovanja posameznih deležnikov. Pri tem komisija ocenjuje, da predloženi dokument nakazuje na to, da je Fihu uspelo preseči določena nesoglasja iz preteklosti in da je prišlo do uskladitve stališč vsaj pri tistih osnovnih nujnih zadevah. Kot je bilo opozorjeno v razpravi komisije, bi bilo treba nadaljevati z iskanjem skupnih imenovalcev in s tem popraviti negativni vtis, ki ga je v zadnjih letih v javnosti pustilo delovanje fundacije oziroma nekatera notranja nesoglasja na več ravneh delovanja. Dejstvo je namreč, da Fiho preko financiranja delovanja in izvajanja programov invalidskih in humanitarnih organizacij izboljšuje kakovost življenja velikemu številu prebivalcev Slovenije, in to najbolj ranljivim družbenim skupinam. Navedeno bi se moralo po oceni naše komisije slovenski javnosti ustrezno predstaviti in tudi stalno dokazovati. Komisija je po opravljeni razpravi spremembe in dopolnitve pravil Fiho podprla. Glede na to, da so bili aktualni popravki obstoječih pravil usklajeni in potrjeni že nekaj časa nazaj, na seji Sveta Fiho 24. februarja, pa je menila, da moralo danes obravnavani začetni paket sprememb in dopolnitev pravil Fiho čim prej udejanjiti, kajti posledično je v svojem mnenju temu odboru ter plenumu Državnega zbora predlagala, da k noveli pravil Fiho v skladu z 11. členom Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije in 112. členom Poslovnika Državnega zbora čim prej podate soglasje.

In samo še dodatno pojasnilo. Komisija se je v svojem mnenju opredelila do gradiva, ki ga je fundacija poslala Državnemu zboru 29. aprila 2022. Fundacija je namreč po seji komisije Državnemu zboru 25. julija 2022 poslala naknadno tudi novo verzijo besedila. Glede na to, da smo ugotovili, da novo besedilo ne odstopa od osnovnega in gre bolj za nomotehnični popravek, se je komisija v zvezi s predloženim novim besedilom ni ponovno sestajala, saj nanj že v prvi osnovi ni imela pripomb.

Hvala za vašo pozornost.

Hvala za predstavljeno stališče.

Želite besedo še vabljeni? (Da.) Želite.

Predstavnica Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije, mag. Maja Toman, beseda je vaša.

Maja Toman

Hvala za vabilo in tudi hvala za besedo!

V Nacionalnem svetu invalidskih organizacij Slovenije vsekakor pozdravljamo predlagane spremembe in dopolnitve pravil Fiha. Kot smo že slišali, je Fiho izrednega pomena za financiranje ter delovanje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji, te imajo pa pomembno in na veliko področjih ključno vlogo pri dopolnjevanju državne skrbi na področju invalidskega in socialnega varstva. Slišali smo že številke populacije, ki jo to področje obsega. Te niso majhne, daleč od tega, da bi bile zanemarljive, so pa za več kot pol milijona slovenskih državljanov oziroma prebivalcev res pomembne, saj prispevajo k uresničevanju njihovih temeljnih pravic, izenačevanju možnosti in k temu, da se vrzeli med povprečno populacijo in ranljivimi skupinami čim prej zapolnijo oziroma presežejo. Invalidske in humanitarne organizacije imajo, kot rečeno, pomembno vlogo. V Nacionalnem svetu invalidskih organizacij Slovenije se pa strinjamo s pobudami, ki kličejo k transparentnemu, stabilnemu delovanju fundacije in tudi k temu, da se njeno delovanje ustrezno spremlja. Kot smo slišali, ta pravila sledijo tem priporočilom, upoštevajo tudi nekatere pobude, ki so posledica ugotovitev v praksi, v dosedanjem delovanju. Slišali smo tudi, da je pa najverjetneje to samo prvi korak in da bodo določene spremembe, ki bodo prispevale k še učinkovitejšemu delu in bodo tudi v celoti zajele priporočila Računskega sodišča, sledile, predvidevamo, da v kratkem.

Naj zaključim. V Nacionalnem svetu invalidskih organizacij Slovenije nam je ključno, da fundacija deluje stabilno, saj je njeno stabilno delovanje nujno potrebno tudi za uresničevanje naših ciljev in poslanstva. Stabilnost poslovanja je povezano z ustreznim prilivom sredstev, pa tudi s tem, da fundacija deluje transparentno in pravilno, ker to pomeni potem dolgoročen obstoj in ustrezno delo, kot si ga vsi želimo in ga, nenazadnje, tudi zelo potrebujemo.

Hvala.

Hvala.

In še kot zadnja vabljena, predstavnica Nacionalnega foruma humanitarnih organizacij Slovenije, želite besedo? Gospa Nataša Zorko.

Nataša Zorko

Hvala.

Spoštovani predsednik, člani odbora in ostali vabljeni!

S svojimi predhodniki bi se seveda globoko strinjala glede delovanja fundacije in glede sprememb, ki gredo vsekakor v pozitivno smer, na kar sva s sicer sedanjim direktorjem Fiha oziroma predhodnim predsednikom Nacionalnega sveta invalidskih organizacij že pretekla leta vedno naslavljala, kako pomembno je, da se poudarja ta pozitivna plat fundacije, delovanja fundacije in seveda poslanstvo fundacije, ki je vsekakor usmerjeno v to, da se čim bolj prepozna potrebe najbolj ranljivih skupin prebivalstva v naši državi, pri čemer seveda fundacija vztraja in v bistvu vse bolj tudi sledi temu. In ta pravila, ki jih danes imate oziroma spremembe in dopolnitve pravil fundacije FIHO gredo v to smer, da se tudi delovanje same fundacije konsolidira, ker je to najbolj pomembno. To nekako tudi naslavlja en občutek varnosti tako pri samih organizacijah, invalidskih in humanitarnih, kot seveda tudi posledično pri uporabnikih, saj nekako zaposleni ali prostovoljci v organizacijah nekako to nezavedno tudi prenašajo kasneje na naše sodržavljane. Tako, da je seveda najbolj pomembno, da se sledi delovanju fundacije, da se spremlja, da se čim bolj uresničuje navodila oziroma priporočila tako KPK, kot Računskega sodišča. Jaz mislim, da v smeri, kot trenutno fundacija gre, da lahko pričakujemo v prihodnosti tudi še pozitivne zgodbe, pozitivna poročila in nekako tudi nek trend tega, da fundacija izpolnjuje oziroma uresničuje svoje osnovno poslanstvo.

Hvala.