2. redna seja

Odbor za gospodarstvo

14. 9. 2022

Transkript seje

Vsem skupaj eno lepo dobro jutro! Vse članice in člane odbora, vabljene, ter ostale prisotne prav lepo pozdravljam!

Pričenjam 2. sejo Odbora za gospodarstvo.

Obveščam vas, da so seje zadržani in se je ne morejo udeležiti gospod Franc Rosec, gospa mag. Meira Hot je upravičena do 9. ure. Na seji kot nadomestne članice in člani odbora s pooblastili pa sodeluje gospa dr. Tatjana Greif nadomešča Miho Kordiša.

S sklicem seje ste prejeli predlagani dnevni red seje odbora. Dodatno ste dne, 2. septembra 2022, prejeli obvestilo o širitvi dnevnega reda z A1. točko dnevnega reda na podlagi 154d. člena Poslovnika Državnega zbora. Ker v poslovniškem roku nisem prejela drugih predlogov v zvezi z dnevnim redom, ugotavljam, da je določen takšen dnevni red, kot ste ga prejeli s sklicem in s širitvijo.

Prehajamo na 1.A TOČKO DNEVNEGA REDA – PREDLOG STALIŠČA REPUBLIK SLOVENIJE DO PRIPOROČILA SKLEPA SVETA O POOBLATILU ZA ZAČTEK POGAJANJ O VKLJUČITVI DOLOB O ČEZMEJNEM PRETOKU PODATKOV V SPORAZUM O GOSPODARSKEM PARTNERSTVU MED EVROPSKO UNIJO IN JAPONSKO EPA 247-IX, EU U 1105.

Gradivo k tej točki ste prejeli od Vlade na podlagi prvega odstavka 4. člena Zakona o sodelovanju med Državnim zborom in Vlado, v zadevah Evropske unije. Predlagatelj stališča je Vlada. Odbor bo kot matično delovno telo točko obravnaval na podlagi drugega odstavka 154h. člena Poslovnika Državnega zbora.

K tej točki so vabljeni Vlada, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. In sedaj prehajamo na delo.

Želi besedo predstavnik Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo? (Da.) Državni sekretar, mag. Dejan Židan.

Izvolite, beseda je vaša.

mag. Dejan Židan

Hvala, gospa predsednica.

Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, lep pozdrav tudi ostalim prisotnim!

Leta 2018 sta Evropska unija in Japonska dogovorili sporazum o trgovinskem sodelovanju, ki pa ni vključeval prenosa podatkov zaradi preprostega razloga, ker Evropa notranji na tem področju ni bila poenotena. Z današnjim dokumentom, ki je pred vami vam predlagamo, da komisiji podelimo mandat, da tudi to poglavje z Japonsko izpogaja, saj v tem trenutku tudi Evropska unija ima na področju prenosa podatkov že usklajeno mnenje. Dovolite, da tudi vas še informiram, da v dogovoru s predsednikom EU odbora, političnih predstavnikov v petek ne bo na EU odboru in v dogovoru s predsednikom odbora bo ministrstvo zastopal generalni direktor direktorata.

Hvala.

Hvala lepa.

Odpiram razpravo. Želi kdo besedo? (Ne.) Ugotavljam, da ne. Torej zaključujem razpravo.

Odboru predlagam, da odloča o naslednjem predlogu mnenja. Odbor za gospodarstvo podpira predlog stališča Republike Slovenije do priporočila sklepa sveta o pooblastilu za začetek pogajanj o vključitvi določb o čezmejnem pretoku podatkov v Sporazumu o gospodarskem partnerstvu med Evropsko unijo in Japonsko, EPA 247-IX, EU U 1105, ki ga je predložila Vlada in predlaga pristojnemu Odboru za zadeve Evropske unije, da predlog stališča sprejme. Prehajamo na glasovanje. Glasujemo. Navzočih je 10 poslank in poslancev, za je glasovalo 10, proti nihče.

(Za je glasovalo 10.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je mnenje sprejeto.

Določiti moramo še poročevalca za sejo Odbora za zadeve Evropske unije. Predlagam, da Odboru poroča Aleš Rezar. Se s tem strinjate? (Da.) Hvala lepa.

S tem zaključujem 1.a točko dnevnega reda.

Prehajamo na 1. TOČKO DNEVNEGA REDA - PREDLOG ZAKONA O VARSTVU POTROŠNIKOV (ZVPot-1), NUJNI POSTOPEK, EPA 180-IX.

Predlagatelj zakona je Vlada.

Kolegij predsednice Državnega zbora je na 8. seji 15. 7. 2022 sklenil, da se predlog zakona obravnava po nujnem postopku.

K točki so vabljeni: Vlada, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Državni svet in Zakonodajno-ravna služba. Dodatno pa je bila na pobudo Zveze potrošnikov Slovenije vabljena tudi Zveza potrošnikov Slovenije.

Kot gradivo, ste poleg Predlog zakona prejeli tudi: mnenje Zakonodajno-pravne službe z dne 8. 9. 2022, mnenje Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance z dne 2. 9. 2022 ter vrsto dopisov zainteresirane javnosti. Jaz jih na tem mestu ne bi brala, v kolikor se pač s tem tudi strinjate.

Rok za vlaganje amandmajev teče do zaključka razprave o posameznih členih na seji Odbora.

Amandmaje k predlogu zakona so vložile Poslanska skupina Svoboda, SD in Levica k vrsti členov, in sicer: k 3., 6., 8., 9., 10., 11., 15., 16., 18., 28., 30., 31., 34., 35., 47., 50., 51., 55., 56., 57., 59., 66., 67., 70., 73., 77., 78., 82., 84., 86., 87., 88., 92., 93., 95., 97., 111., 117., 118.. 127., 130., 131., 141., 150., 151., 193., 218., 219., 230., 231., 232., 233., 234., 235., 237., 239., 240., 241., 243., 244., 245., 246., 247. in 249. členu predloga zakona z dne 13. 9. 2022.

Že na podlagi vloženih amandmajev lahko ugotavljate, da gre za zelo obsežen predlog zakona.

Sedaj pričenjamo drugo obravnavo predloga zakona.

Dajem besedo Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, državnemu sekretarju mag. Dejanu Židanu.

Izvolite, beseda je vaša.

mag. Dejan Židan

Hvala gospa predsednica.

Še enkrat, lep pozdrav poslanke in poslanci!

Pred vami je Predlog za prenovo zakona o varstvu potrošnikov. Takoj na začetku bi želel povedati, da je zakon bil v javni razpravi pred približno letom dni. Ta zakon je bil celo že dvakrat medresorsko usklajen v isti obliki pod prejšnjo Vlado, ampak je očitno časa zmanjkalo, in sedaj pod sedanjo Vlado.

Sam zakon je nastal zaradi, tudi, zaradi prenosa treh direktiv. To je prodajne direktive, OMNIBUS direktive in digitalne, kjer imamo čas za implementacijo pri prodajni direktivi 1. julij 2021, pri OMNIBUS direktivi enako, 1. julij 2021, in pri digitalni direktivi 28. november 2021.

Vendar, da bo takoj jasno, bi želel povedati, da resnični razlog, da danes zakon sprejemamo, ni samo usklajevanje z evropskim pravnim redom, ampak izboljšanje pravice potrošnikov.

Na podlagi tega zakona, ki bo danes sprejeti, se uveljavljajo nove pravice, ki jih tudi slovenski pravni red potrebuje. Takoj na začetku bi želel povedati, da je ministrstvo aktivno sodelovalo tudi pri pripravi usklajevalnih, večinoma nomotehničnih amandmajev skupaj z Zakonodajno-pravno službo parlamenta in poslanskimi skupinami. In zato se tudi Zakonodajno-pravni službi in poslankam in poslancem, ki ste vložili amandmaje, ki pomenijo uskladitev z mnenjem Zakonodajno-pravne službe iskreno zahvaljujem. Prav tako se zahvaljujem, da ste vložili amandmaje, ki jih je pripravilo ministrstvo. Gre pa za amandmaje, mi smo vložili samo tiste, smo prosili, kjer je prišlo do usklajenega pogleda tako Trgovinske zbornice Slovenije in Zveze potrošnikov. Drugih amandmajev mi nismo želeli dodatno vložiti.

Mogoče pa, dovolite da vam predstavim nekaj novosti, ki jih zakon prinese.

Prvič, zakon jasno določa hierarhijo ukrepanja v primeru napake. Prvo je seveda brezplačno popravilo ali zamenjava. Druga stopnja je pa znižanje kupnine ali odstop od pogodbe. Po obstoječem zakonu to ni tako jasno urejeno. Obstoječi zakon prav tako ohranja nekaj kar ni značilnost Evropske unije, to je obvezno garancijo za obdobje enega leta. Po večini evropskih držav imajo prostovoljne garancije. Obstoječi zakon seveda ohranja pravico do zamenjave oziroma ukrepanja ob stvarni napaki. Tukaj je prišlo do uskladitve ko je potrebno ukrepanje na 30 dni. Po posvetu z več deležniki je naš predlog v zakonu, ki je viden tudi iz amandmaja, da je čas potrebnega ukrepanja za katerokoli stopnjo, ki je tukaj danes vpisana 30 dni, govorim o garanciji. V primeru nezmožnosti zaradi nedobavljivosti ali česarkoli podobnega je možen daljši po posebnem postopku, vendar ne daljši kot 15 dni. Tako da ne presegamo 45 dneva, kar je že sedanja zakonodaja po veljavnem zakonu kar se tiče obvezne garancije. Prav tako bi pa želel opozoriti na pravico 30 zamenjave ali zahteve tudi za vračilo kupnine. Zakaj je to pomembno? Če stranka, ki kupi napravo v prvih 30 dnevih ugotovi, da je kakršnakoli napaka potrebna, pa tukaj ne gre po hierarhiji zahtevkov, da je potrebno prvo popravilo, zamenjava in kasneje vračilo kupnine, ampak lahko v prvih 30 dneh neposredno zahteva vračilo kupnine. Sam zakon tudi se prilagaja digitalni dobi. Tako kar se tiče kupnine v digitalni obliki vrednosti možnosti odstopa tudi na ta način, da se podatki stranke izbrišejo iz baz podatkov za obdelavo kupcev. Prav tako pa v bistvu ureja spletno tržnico, preko katere ponudniki v bistvu ponujajo svoje storitve. Prav tako regulira kako je potrebno informirati o ceni, prepoveduje skrito oglaševanje in prepoveduje lažno podajanje ocen in priporočil potrošnikov. Tisto kar je mogoče tudi za naše potrošnike zanimivo, zakon tokrat prepoveduje nepošteno poslovno prakso. Dovolite, da vam povem primer, recimo, če oglaševalci reklamirajo čudežni zdravilni učinek vzmetnice po sedanji zakonodaji, če ne pride do čudežnega učinka to ni razlog za odstop od pogodbe. Lahko je samo to stvar potem tržne inšpekcije. Po novi zakonodaji je to takojšen razlog za odstop od pogodbe. Prav tako ta zakon sedaj prvič prepoveduje dvojno kakovost blaga, kot primer čokolada v enaki embalaži v Sloveniji, Avstriji ali Nemčiji mora vsebovati enako obliko, enake lečnike, enak okus kar v tem trenutku ni tako. Lahko je pa tudi različna, vendar takrat mora biti tudi embalaža različna. Sam zakon posega tudi v čezmejne kršitve in to na način, da prihaja do globe, ki je pa tokrat lahko določena tudi v odstotkih letnega prometa od pol odstotka do 4 odstotke. Ta zakon tudi jasno definira, da pri znižanjih je potrebno, da sta objavljeni dve ceni. Seveda znižana cena in najnižja cena v zadnjih 30 dnevih, kar daje dodatno pristojnost tudi pristojni inšpekciji. Še enkrat, zaključil bi na ta način, mi smo se trudili, da upoštevamo vse tiste pripombe, ki so bile podane že v javni razpravi, ki je bila pred letom dni. Nismo posegali v dodatno vsebino zakona, ker kakor vidite je bila prošnja, da ga obravnavate po nujnem postopku zaradi časovnega pritiska, ki ga imamo in smo našim deležnikom povedali, da ko bo, naša prošnja seveda je, da bo zakon sprejet, smo pripravljeni na širšo razpravo z deležniki o pravicah potrošnikov v Republiki Sloveniji.

Hvala za besedo.

Hvala lepa, državni sekretar.

Želi besedico predstavnica Zakonodajno-pravne službe, gospa Sladjana Ješić? (Da.)

Izvolite, beseda je vaša.

Sladjana Ješić

Hvala za besedo, gospa predsednica.

Lepo pozdravljeni!

Zakonodajno-pravna služba je predlog zakona preučila z vidika njegove skladnosti z Ustavo, pravnim sistemom in nomotehničnega vidika in pripravila pisno mnenje. Predlog zakona je obsežen področni zakon, ki ureja varstvo potrošnikov in združuje določbe veljavnih Zakonov o varstvu potrošnikov in Zakona o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami, vendar v večinskem delu vsebinsko ne odstopa od njunih določb. Spremenjene oziroma nove določbe so pretežno namenjene prenosu treh direktiv Evropske unije, ki jih je predstavnik ministrstva tudi konkretneje poimenoval. Mnenja nadalje ne bi povzemala, ker so bili vloženi amandmaji, ki večino naših pripomb iz mnenja ustrezno upoštevajo, nekaj je tudi amandmajev, ki so vsebinske narave, torej gre za novo vsebino, ki je predhodno ni bilo. Bi pa opozorila v bistvu na to, da je treba v 83. členu zaradi amandmaja, ki je vložen k 82. členu popraviti sklic v prvi alineji prvega odstavka 83. člena. In pa izpostavila bi še eno pomembnejšo pripombo iz mnenja, ki z amandmaji ni povsod dosledno upoštevana, nanaša pa se na ohranitev navezave na kriterije primernosti. Gre torej za zapis, ki dobesedno povzema določbo direktive, brez ustrezne dograditve in konkretizacije pa po mnenju Zakonodajno-pravne službe ostaja na načelni ravni, s čimer ne zagotavlja zadostne stopnje jasnosti in predvidljivosti pravne ureditve, kar načenja pravno varnost, naslovnikom katerega pravice pa ureja pa otežuje, da bi iz zakona zanesljivo razbral svoj položaj.

Hvala.

Hvala lepa.

S strani Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance ne vidim predstavnika.

Nato sprašujem ali želi besedo predstavnica Zveze potrošnikov Slovenije za predstavitev mnenja k predlogu zakona gospa Živa Drol Novak?

Izvolite, beseda je vaša.

Živa Drol Novak

Hvala lepa.

Torej v imenu Zveze potrošnikov Slovenije, jaz se vam gospa mag. Bojana Muršič zahvaljujemo za vabilo na to sejo in seveda tudi poslancem za pozornost, ki so jo namenili branju naših predlogov amandmajev. Predlagatelj je seveda upošteval s spremembami harmonizacijo direktive oziroma tiste odločbe, ki narekujejo maksimalno harmonizacijo. Ne vemo zdaj kaj je z novimi amandmaji, ker nam žal niso bili dosegljivi, kaj je upošteval še v zvezi z našimi predlogi amandmajev, ker mi smo želeli poudariti, da direktiva omogoča oziroma vse tri direktive omogočajo državam članicam, da zajamejo v nacionalni zakonodaji višji nivo varstva potrošnikov, na primer daljši rok za odgovornost prodajalca za stvarne napake na izdelku, pa na primer kar je zelo pomembno zaradi novih tehnologij, na področju digitalnih vsebin oziroma digitalnih storitev, da potrošnik uveljavlja zahtevke, ki jih zakon določa tudi zoper platforme, ne samo zoper končnega prodajalca. Žal ne vemo ali je predlagatelj upošteval naše predloge v zvezi s temi možnostmi, ki jih direktive omogočajo. Pozdravljamo seveda pa in odločno podpiramo dopolnitev 23. člena, ki govori o nepoštenih pogodbenih pogojih in sicer ne pomeni spremembe v smislu sedanjega veljavnega zakona, utrjuje pa seveda oziroma preprečuje različne razlage obsega, ko presoja sodišča ali gre za nepošten pogodbeni pogoj in to je zelo pomembno, da se zagotovi oziroma ohrani že dosežen nivo zaščite potrošnikov. Kot pozitivno smo podprli tudi ta predlog skrajšanja roka za popravila v okviru obvezne garancije sedanjih 45 na 30 dni. Zdaj smo slišali, da v bistvu se na en način ta rok vseeno podaljšuje še za 15 dni. Tu bi v bistvu, tako bom rekla, radi poudarili, da se ne smemo pozabiti, da velika večina proizvajalcev izdelkov tehnične narave in večje vrednosti so tuja podjetja oziroma mednarodna podjetja. In izredno pomembno je za Slovenijo, ki je majhen trg, da zakonodajalec uredi trg oziroma postavi takšna pravila, s katerimi pokaže da varuje ne samo varstvo potrošnikov, ampak tudi pošteno konkurenco in vzpostavi, bom rekla normalno delovanje trga, ne dovoli v bistvu, da smo potrošniki Slovenije lahko prikrajšani v smislu varstva naših interesov.

Hvala lepa.

Hvala lepa za vaše mnenje.

Zdaj samo povedala bi rada, da amandmaji so bili objavljeni oziroma so objavljeni na spletni strani včeraj, tako da lahko si jih pogledate, lahko vam pa zagotovim, da kar nekaj stvari, vaših pripomb je bilo upoštevanih, tako da so zajeti tudi v amandmajih.

In sedaj predlagam odboru, da po končani razpravi o členih v skladu s tretjo alinejo 128. člena Poslovnika glasujemo skupaj o vseh členih. Ali kdo temu nasprotuje? Ugotavljam, da ne.

In sedaj prehajamo na razpravo o členih predloga zakona, ter razpravo in glasovanje o amandmajih.

V razpravo dajem 1. in 2. člen predloga zakona, h katerim ni vloženih amandmajev. Želi morebiti kdo razpravljati? (Ne.) Ugotavljam, da ne. Zaključujem razpravo.

V razpravo dajem 3. člen in amandma koalicijskih poslanskih skupin k 3. členu. Želi kdo razpravljati k 3. členu, ki je vložen s strani poslanskih skupin? (Ne.) Amandma, če smem malo dodati, sledi mnenju Zakonodajno-pravne službe. Vidim, da ni želje po razpravi. Potem tudi zaključujem razpravo.

Že prehajamo na glasovanje o amandmaju k 3. členu.

Glasujemo. Za je glasovalo 9, proti nihče.

(Za je glasovalo 9.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je amandma sprejet.

V razpravo dajem 4., 5. člen h katerim ni vloženih amandmajev. Želi kdo razpravljati? (Ne.) Nihče ne želi razpravljati. Zaključujem razpravo.

V razpravo dajem 6. člen, h kateremu je vložen amandma poslanskih skupin koalicije. Želi kdo razpravljati? (Ne.) Tudi ta amandma sledi mnenju Zakonodajno-pravne službe. v kolikor ne želi niče razpravljati, zaključujem razpravo. Prehajamo na glasovanje.

Glasujemo. Za je glasovalo 9, proti nihče.

(Za je glasovalo 9.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je amandma sprejet.

V razpravo dajem 7. člen predloga zakona, h kateremu ni vloženih amandmajev. Želi kdo razpravljati? (Ne.) Ker ne želi nihče razpravljati zaključujem razpravo.

Ob tem imam eno pooblastilo. Gospod Jernej Vrtovec nadomešča poslanca gospoda Jožefa Horvata. Lepo pozdravljeni gospod Jernej Vrtovec.

V razpravo dajem amandma k 8. členu. Želi kdo razpravljati - ki je vložen s strani poslanskih skupin koalicije - ? Tudi ta amandma sledi mnenju Zakonodajno-pravne službe? Zgolj nekaj majhnih nomotehničnih popravkov? Želi kdo razpravljati? (Ne.) Ker ne želi nihče razpravljati, prehajamo h glasovanju k 8. členu, k amandmaju poslanskih skupin koalicije.

Glasujemo. Navzočih je 13 poslank in poslancev, za je glasovalo 10, proti nihče.

(Za je glasovalo 10.) (Proti nihče.)

V razpravo dajem amandma k 9. členu s strani poslanskih skupin koalicije. Želi kdo razpravljati? (Ne.) Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo. Dajem amandma poslanskih skupin koalicije na glasovanje.

Glasujemo. Navzočih je 11 poslank in poslancev, za je glasovalo 9, proti nihče.

(Za je glasovalo 9.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je amandma sprejet.

Prehajamo oziroma v razpravo dajem 10. člen in amandma poslanskih skupin koalicije. Želi kdo razpravljati? (Ne.) Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in začenjamo z glasovanjem.

Glasujemo. Navzočih je 12 poslank in poslancev, za je glasovalo 10, proti nihče.

(Za je glasovalo 10.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, je amandma sprejet.

V razpravo dajem 11. člen in amandma koalicijskih poslanskih skupin. Želi kdo razpravljati? (Ne.) Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in začenjam z glasovanjem o amandmaju poslanskih skupin koalicije.

Glasujemo. Navzočih je 12 poslank in poslancev, za je glasovalo 10, proti nihče.

(Za je glasovalo 10.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da amandma poslanskih skupin koalicije sprejet.

V razpravo dajem 12., 13. in 14. člen predloga zakona, h katerim ni vloženih amandmajev. Želi kdo razpravljati? (Ne.) Želiš, Tina Novak? (Ne.) Zaključujem razpravo.

Prehajamo na razpravo k 15. členu in amandmaju poslanskih skupin koalicije. Želi kdo razpravljati? (Ne.) Tudi tukaj vidim, da ni želje po razpravi in prehajamo na glasovanje o amandmaju k 15. členu poslanskih skupin koalicije.

Glasujemo. Navzočih je 13 poslank in poslancev, za je glasovalo 10, proti nihče.

(Za je glasoval 10.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je amandma poslanskih skupin koalicije sprejet.

V razpravo dajem 16. člen in amandma koalicijskih poslanskih skupin k temu 16.členu. Želi kdo razpravljati? Vidim, da ne. / oglašanje iz ozadja/

Ja, izvolite.

Prav sejo prekinjam za 15 minut in nadaljujemo 8.45.

PREDSEDNICA MAG. BOJANA MURŠIČ: Spoštovani kolegice, sejo bomo nadaljevali ob 8.55. Še čakamo na en amandma.

Hvala lepa.

PREDSEDNICA MAG. BOJANA MURŠIČ: Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi, nadaljujemo s sejo.

Prehajamo na glasovanje k 16. členu. Želi morebiti kdo razpravljati o amandmaju poslanskih skupin koalicije k 16. členu? Nihče. Zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Glasujemo o amandmaju poslanskih skupin koalicije k 16. členu.

Glasujemo. Navzočih je 12 poslank in poslancev, za je glasovalo 10, nihče proti.

(Za je glasovalo 10.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je amandma sprejet.

V razpravo dajem člene od 17. do 22., h katerim ni bilo vloženih amandmajev. Želi kdo razpravljati? (Nihče.) Zaključujem razpravo.

V razpravo dajem 23. člen in amandma poslanskih skupin koalicije. Želi kdo razpravljati? (Ne.) Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo.

Prehajamo na glasovanje o amandmaju k 23. členu.

Glasujemo. Navzočih je 12 poslank in poslancev, za je glasovalo 10, nihče proti.

(Za je glasovalo 10.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je amandma sprejet.

V razpravo dajem člene od 24. do 27., h katerim ni bilo vloženih amandmajev. Želi kdo razpravljati? (Ne.) Ugotavljam, da ne, zato zaključujem razpravo.

V razpravo dajem 28. člen in amandma poslanskih skupin koalicije. Želi kdo razpravljati? (Nihče.)

Glasujemo. Navzočih je 11 poslank in poslancev, za je glasovalo 10, nihče proti.

(Za je glasovalo 10.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je amandma sprejet.

V razpravo dajem 29. člen, h kateremu ni bilo vloženih amandmajev. Želi kdo razpravljati? (Ne.) Ugotavljam, da ne, zato zaključujem razpravo.

V razpravo dajem 30. člen in amandma koalicijskih poslanskih skupin. Želi kdo razpravljati? (Ne.)

Glasujemo. Navzočih je 10 poslank in poslancev, za je glasovalo 10, nihče proti.

(Za je glasovalo 10.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je amandma sprejet.

V razpravo dajem 31. člen in amandma koalicijskih poslanskih skupin. Želi kdo razpravljati? (Ne.)

Glasujemo. Navzočih je 11 poslank in poslancev, za je glasovalo 10, nihče proti.

(Za je glasovalo 10.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je amandma sprejet.

V razpravo dajem člene 32. in 33., h katerima ni bilo vloženih amandmajev. Želi kdo razpravljati? (Ne.)

V razpravo dajem 34. člen in amandma koalicijskih poslanskih skupin. Želi kdo razpravljati? (Ne.)

Glasujemo. Navzočih je 11 poslank in poslancev, za je glasovalo 10, nihče proti.

(Za je glasovalo 10.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je amandma sprejet.

V razpravo dajem 35. člen in amandma poslanskih skupin koalicije. Želi kdo razpravljati? (Ne.)

Glasujemo. Navzočih je 11 poslank in poslancev, za je glasovalo 10, nihče proti.

(Za je glasovalo 10.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je amandma sprejet.

V razpravo dajem člene od 36. do 46., h katerim ni bilo vloženih amandmajev. Želi kdo razpravljati? (Ne.) Zaključujem razpravo.

V razpravo dajem 47. člen in amandma poslanskih skupin koalicije. Želi kdo razpravljati? (Ne.)

Glasujemo. Navzočih je 10 poslank in poslancev, za je glasovalo 10, nihče proti.

(Za je glasovalo 10.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je amandma sprejet.

V razpravo dajem 48. člen in 49. člen, h katerima ni vloženih amandmajev. Želi kdo razpravljati? (Ne.) Zaključujem razpravo.

V razpravo dajem 50. člen in amandma poslanskih skupin koalicije. Želi kdo razpravljati? (Ne.)

Glasujemo. Navzočih je 11 poslank in poslancev, za je glasovalo 10, nihče proti.

(Za je glasovalo 10.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je amandma sprejet.

V razpravo dajem 51. člen in amandma poslanskih skupin koalicije. Želi kdo razpravljati? (Ne.) Gre zgolj za uskladitev z mnenjem Zakonodajno-pravne službe. Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo.

Glasujemo. Navzočih je 11 poslank in poslancev, za je glasovalo 10, nihče proti.

(Za je glasovalo 10.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je amandma sprejet.

V razpravo dajem 52., 53. in 54. člen, h katerim ni bilo vloženih amandmajev. Želi kdo razpravljati? (Ne.) Ker ne, zaključujem razpravo.

V razpravo dajem 55. člen in amandma koalicijskih poslanskih skupin, ki sledi mnenju Zakonodajno-pravne službe. Želi kdo razpravljati? (Ne.)

Glasujemo. Navzočih je 10 poslank in poslancev, za je glasovalo 10, nihče proti.

(Za je glasovalo 10.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je amandma sprejet.

V razpravo dajem 56. člen in amandma koalicijskih poslanskih skupin. Želi kdo razpravljati? (Ne.)

Glasujemo. Navzočih je 10 poslank in poslancev, za je glasovalo 10, nihče proti.

(Za je glasovalo 10.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je amandma sprejet.

V razpravo dajem 57. člen in amandma poslanskih skupin koalicije. Želi kdo razpravljati? (Ne.)

Glasujemo. Navzočih je 10 poslank in poslancev, za je glasovalo 10, nihče proti.

(Za je glasovalo 10.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je amandma sprejet.

V razpravo dajem 58. člen, h kateremu ni bilo vloženih amandmajev. Želi kdo razpravljati? (Ne.) Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo.

V razpravo dajem 59. člen in amandma poslanskih skupin koalicije. Želi kdo razpravljati? (Ne.)

Glasujemo. Navzočih je 12 poslank in poslancev, za je glasovalo 10, nihče proti.

(Za je glasovalo 10.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je amandma sprejet.

V razpravo dajem člene od 60 do 65, h katerim ni vloženih amandmajev. Želi kdo razpravljati? (Ne.)

V razpravo dajem 66. člen in amandma poslanskih skupin koalicije. Želi kdo razpravljati? (Ne.)

Glasujemo. Navzočih je 10 poslank in poslancev, za je glasovalo 10, nihče proti.

(Za je glasovalo 10. (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je amandma sprejet.

V razpravo dajem 67. člen in amandma poslanskih skupin koalicije. Želi kdo razpravljati? (Ne.)

Glasujemo. Navzočih je 9 poslank in poslancev, za je glasovalo 9, nihče proti.

(Za je glasovalo 10.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je amandma sprejet.

V razpravo dajem 68. in 69. člen, h katerima ni bilo vloženih amandmajev. Želi kdo razpravljati? (Ne.)

V razpravo dajem 70. člen in amandma poslanskih skupin koalicije. Želi kdo razpravljati? (Ne.)

Glasujemo. Navzočih je 10 poslank in poslancev, za je glasovalo 10, nihče proti.

(Za je glasovalo 10.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je amandma sprejet.

V razpravo dajem 71. in 72. člen, h katerima ni bilo vloženih amandmajev. Želi kdo razpravljati? (Ne.)

V razpravo dajem 73. člen in amandma poslanskih skupin koalicije. Želi kdo razpravljati? (Ne.)

Glasujemo. Navzočih je 10 poslank in poslancev, za je glasovalo 10, nihče proti.

(Za je glasovalo 10.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je amandma sprejet.

V razpravo dajem člene od 74 do 76, h katerim ni bilo vloženih amandmajev. Želi kdo razpravljati? (Ne.)

V razpravo dajem 77. člen in amandma poslanskih skupin koalicije. Želi kdo razpravljati? (Ne.)

Glasujemo. Navzočih je 10 poslank in poslancev, za je glasovalo 10, nihče proti.

(Za je glasovalo 10.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je amandma sprejet. V razpravo dajem 78. člen in amandma poslanskih skupin koalicije. Želi kdo razpravljati? (Ne.) Ker ne želi nihče razpravljati zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje k 78. členu. Glasujemo o amandmaju poslanskih skupin koalicije.

Glasujemo. Navzočih je 10 poslank in poslancev, za je glasovalo 10, proti nihče.

(Za je glasovalo 10.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je amandma sprejet.

V razpravo dajem člene od 79. do 81. predloga zakona, h katerima ni bilo vloženih amandmajev. Želi kdo razpravljati? (Ne.) Ker ne želi nihče razpravljati zaključujem razpravo.

V razpravo dajem 82. člen in amandma poslanskih skupin koalicije k 82. členu. Želi kdo razpravljati? (Ne.) Ugotavljam, da ne, zato zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Glasujemo o amandmaju poslanskih skupin koalicije k 82. členu.

Glasujemo. Navzočih je 10 poslank in poslancev, za je glasovalo 10, proti nihče.

(Za je glasovalo 10.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je amandma sprejet.

V razpravo dajem 83. člen in amandma poslanskih skupin koalicije k 83. členu. Želi kdo razpravljati? (Ne.) Ugotavljam, da ne. Zaključujem razpravo in glasujemo o amandmaju k 83. členu poslanskih skupin koalicije.

Glasujemo o uskladitvenem amandmaju. Navzočih je 10 poslank in poslancev, za je glasovalo 10, proti nihče.

(Za je glasovalo 10.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je uskladitveni amandma sprejet.

V razpravo dajem 84. člen in amandma poslanskih skupin koalicije k 84. členu. Želi kdo razpravljati? (Ne.) Zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje k 84. členu.

Glasujemo. Navzočih je 10 poslank in poslancev, za je glasovalo 10, proti nihče.

(Za je glasovalo 10.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je amandma sprejet.

V razpravo dajem 85. člen, h kateremu ni bilo vloženih amandmajev. Želi kdo razpravljati? (Ne.) Ker ne želi nihče razpravljati zaključujem razpravo.

Prehajamo k 86. členu. V razpravo dajem torej 86. člen in amandma poslanskih skupin koalicije, ki sledijo mnenju Zakonodajno-pravne službe. Želi kdo razpravljati? (Ne.) Ker ne želi nihče razpravljati zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje k 86. členu.

Glasujemo. Navzočih je 10 poslank in poslancev, za je glasovalo 10, proti nihče.

(Za je glasovalo 10.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je amandma sprejet.

V razpravo dajem 87. člen in amandma poslanskih skupin koalicije. Želi kdo razpravljati? (Ne.) Ker ne želi nihče razpravljati zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje k 87. členu o amandmaju poslanskih skupin koalicije.

Glasujemo. Navzočih je 10 poslank in poslancev, za je glasovalo 10, proti nihče.

(Za je glasovalo 10.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je amandma sprejet.

V razpravo dajem 88. člen predloga zakona in amandma k 88. členu poslanskih skupin koalicije. Želi kdo razpravljati? (Ne.) Ker ne želi nihče razpravljati prehajamo na glasovanje. Zaključujem razpravo. Glasujemo o amandmaju poslanskih skupin koalicije. Glasujemo. Navzočih je 10 poslank in poslancev, za je glasovalo 10, proti nihče.

(Za je glasovalo 10.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je amandma sprejet.

V razpravo dajem člene od 89 do 91, h katerim ni bilo vloženih amandmajev. Želi kdo razpravljati? (Ne.) Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo.

In v razpravo dajem 92. člen in amandma poslanskih skupin koalicije k 92. členu. Želi kdo razpravljati? (Ne.) Hvala lepa, nihče ne želi razpravljati.

Zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje o amandmaju k 92. členu koalicijskih poslanskih skupin.

Glasujemo. Navzočih je 10 poslank in poslancev, za je glasovalo 10, proti nihče.

(Za je glasovalo 10.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je amandma sprejet.

Prehajamo na glasovanje k 93. členu in amandmaju poslanskih skupin k 93. členu. Želi kdo razpravljati? (Ne.) Ugotavljam, da ne. Zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje.

Glasujemo. Navzočih je 10 poslank in poslancev, za je glasovalo 10, proti nihče.

(Za je glasovalo 10.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je amandma sprejet.

V razpravo dajem 94. člen, h kateremu ni bilo vloženih amandmajev. Želi kdo razpravljati? (Ne.) Potem zaključujem razpravo.

In prehajamo k 95. členu, katerega dajem v razpravo z amandmajem koalicijskih poslanskih skupin, ki sledijo mnenju Zakonodajno-pravne službe. Želi kdo razpravljati? (Ne.) Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje.

Glasujemo. Navzočih je 10 poslank in poslancev, za je glasovalo 10, proti nihče.

(Za je glasovalo 10.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je amandma sprejet.

V razpravo dajem 96. člen, h kateremu ni bilo vloženih amandmajev. Želi kdo razpravljati? (Ne.) Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo.

In v razpravo dajem 97. člen in amandma poslanskih skupin koalicije k 97. členu. Želi morebiti kdo razpravljati? (Ne.) Ugotavljam, da ne, torej zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje, k 97. členu.

Glasujemo. Navzočih je 10 poslank in poslancev, za je glasovalo 10, proti nihče.

(Za je glasovalo 10.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je amandma sprejet.

V razpravo dajem člene od 98. do 110. predloga zakona, h katerim ni bilo vloženih amandmajev. Želi morebiti kdo razpravljati? (Ne.) Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo.

In v razpravo dajem 111. člen, h kateremu je bil vložen amandma poslanskih skupin koalicije. Želi kdo razpravljati? (Ne.) Nihče ne želi razpravljati. Zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje.

Glasujemo. Navzočih je 10 poslank in poslancev, za je glasovalo 10, proti nihče.

(Za je glasoval 10.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je amandma sprejet.

V razpravo dajem člene od 112. do 116., h katerim ni bilo vloženih amandmajev. Želi kdo razpravljati? (Ne.) Ugotavljam, da ne. Torej zaključujem razpravo.

Prehajamo oziroma v razpravo dajem 117. člen, h kateremu je bil vložen amandma s strani poslanskih skupin koalicije. Želi kdo razpravljati? (Ne.)

Zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje k 117. členu amandmajev poslanskih skupin koalicije. Glasujemo. Za je glasovalo 10, proti nihče.

(Za je glasovalo 10.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je amandma sprejet.

V razpravo dajem 118. člen in amandma poslanskih skupin koalicije k 118. členu. Želi kdo razpravljati? (Ne.) Zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje.

Glasujemo. Za je glasovalo 10, proti nihče.

(Za je glasovalo 10.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je amandma sprejet.

V razpravo dajem člene od 119. do 126. h katerim ni bilo vloženih amandmajev. Želi kdo razpravljati? (Ne.) Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo.

Prehajamo na razpravo k 127. členu, h kateremu je bil vložen amandma poslanskih skupin koalicije. Želi kdo razpravljati? (Ne.) Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo. Začenjamo z glasovanjem k temu amandmaju.

Glasujemo. Za je glasovalo 10, proti nihče.

(Za je glasovalo 10.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je amandma sprejet.

V razpravo dajem 128. in 129. člen predloga zakona, h katerima ni bilo vloženih amandmajev. Želi kdo razpravljati? (Ne.) Torej zaključujem razpravo.

V razpravo dajem 130. člen, h kateremu je vložen amandma s strani poslanskih skupin koalicije. Želi kdo razpravljati? (Ne.) Zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje k 130. členu amandmaju poslanskih skupin koalicije.

Glasujemo. Za je glasovalo 10, proti nihče.

(Za je glasovalo 10.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je amandma sprejet.

V razpravo dajem 131. člen in amandma poslanskih skupin koalicije k omenjenemu členu. Želi kdo razpravljati? (Ne.) Zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje k 131. členu amandmajev poslanskih skupin koalicije.

Glasujemo. Za je glasovalo 9, proti nihče.

(Za je glasovalo 9.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je amandma sprejet.

V razpravo dajem člene od 132. do 140. h katerim ni bilo vloženih amandmajev. Želi morebiti kdo razpravljati? (Ne.)

V razpravo dajem 141. člen, h kateremu je bil vložen amandma poslanskih skupin koalicije. Želi kdo razpravljati? (Ne.) Ker ne želi nihče razpravljati zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Glasujemo o amandmaju poslanskih skupin koalicije.

Glasujemo. Za je glasovalo 10, proti nihče.

(Za je glasovalo 10.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je amandma sprejet.

V razpravo dajem člene od 142. do 149., h katerim ni bilo vloženih amandmajev. Želi kdo razpravljati? (Ne.) Tudi tukaj ne vidim želje. Zaključujem razpravo.

Prehajamo na glasovanje oziroma v razpravo dajem 150. člen, h kateremu je bil vložen amandma poslanskih skupin koalicije. Želi kdo razpravljati? (Ne.) Tudi tukaj ne vidim želje.

Prehajamo na glasovanje k 150. členu. Glasujemo o 150. členu amandmaju poslanskih skupin koalicije.

Glasujemo. Navzočih je 10 poslank in poslancev, za je glasovalo 10, proti nihče.

(Za je glasovalo 10.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je amandma sprejet.

V razpravo dajem 151. člen in amandma Poslanskih skupin koalicije k 151. členu. Želi kdo razpravljati? (Ne.) Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo. Prehajamo na glasovanje.

Glasujemo. Navzočih je 10 poslank in poslancev, za je glasovalo 10, proti nihče.

(Za je glasovalo 10.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je amandma sprejet.

In v razpravo dajem člene od 152. do 192., h katerimi ni bilo vloženih amandmajev. Želi kdo razpravljati? (Ne.) Tudi tukaj vidim, da ni želje po razpravi, za kar se vam zahvaljujem. Zaključujem razpravo.

Prehajamo oziroma v razpravo dajem 193. člen, h kateremu je bil vložen amandma s strani poslanskih skupin koalicije. Želi kdo razpravljati? (Ne.) Zaključujem razpravo. Prehajamo na glasovanje k amandmaju k 193. členu poslanskih skupin koalicije.

Glasujemo. Navzočih je 10 poslank in poslancev, za je glasovalo 10, proti nihče.

(Za je glasovalo 10.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je amandma sprejet.

In v razpravo dajem člene od 194. do 217., h katerimi ni bilo vloženih amandmajev. Želi kdo razpravljati? (Ne.) Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo.

In v razpravo dajem 218. člen in amandma Poslanskih skupin koalicije k omenjenemu členu. Želi kdo razpravljati? (Ne.) Prehajamo na glasovanje.

Glasujemo. Navzočih je 10 poslank in poslancev, za je glasovalo 10, proti nihče.

(Za je glasovalo 10.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je amandma sprejet.

V razpravo dajem 219. člen in amandma Poslanskih skupin koalicije k omenjenemu členu. Želi kdo razpravljati? (Ne.) Zaključujem razpravo.

Prehajamo na glasovanje k 219. členu amandmaja Poslanskih skupin koalicije.

Glasujemo. Navzočih je 10 poslank in poslancev, za je glasovalo 10, proti nihče.

(Za je glasovalo 10.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je amandma sprejet.

In v razpravo dajem člene od 220. do 229., h katerimi ni bilo vloženih amandmajev. Želi kdo razpravljati? (Ne.) Tudi tukaj vidim, da ni želje. Zaključujem razpravo.

In v razpravo dajem 230. člen in amandma Poslanskih skupin koalicije k 230. členu. Želi kdo razpravljati? (Ne.) Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo. Prehajamo na glasovanje k 230. členu amandmaja Poslanskih skupin koalicije.

Glasujemo. Navzočih je 10 poslank in poslancev, za je glasovalo 10, proti nihče.

(Za je glasovalo 10.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je amandma k 230. členu sprejet.

V razpravo dajem 231. člen in amandma Poslanskih skupin koalicije k omenjenemu členu. Želi kdo razpravljati? (Ne.) Ugotavljam, da ne. Zaključujem razpravo.

Prehajamo na glasovanje k 231. členu koalicijskih Poslanskih skupin.

Glasujemo. Navzočih je 10 poslank in poslancev, za je glasovalo 10, proti nihče.

(Za je glasovalo 10.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je amandma sprejet.

V razpravo dajem 232. člen in amandma Poslanskih skupin koalicije k omenjenemu členu. Želi kdo razpravljati? (Ne.) Tudi tukaj vidim, da ni želje. Zaključujem razpravo. Prehajamo na glasovanje o amandmaju koalicijskih poslanskih skupin.

Glasujemo. Navzočih je 10 poslank in poslancev, za je glasovalo 10, proti nihče.

(Za je glasovalo 10.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je amandma sprejet.

V razpravo dajem 233. člen in amandma poslanskih skupin koalicije k 233. členu. Želi kdo razpravljati? (Ne.) Tudi tukaj vidim, da ni želje. Zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje, k 233. členu.

Glasujemo. Navzočih je 10 poslank in poslancev, za je glasovalo 10, proti nihče.

(Za je glasovalo 10.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je amandma k 233. členu sprejet.

V razpravo dajem 234. člen in amandma poslanskih skupin koalicije k omenjenemu členu. Želi kdo razpravljati? (Ne.) Hvala. Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in začenjamo z glasovanjem k 234. členu.

Glasujemo. Navzočih je 10 poslank in poslancev, za je glasovalo 10, proti nihče.

(Za je glasovalo 10.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je amandma sprejet.

V razpravo dajem 235. člen in amandma poslanskih skupin koalicije k omenjenemu členu. Želi kdo razpravljati? (Ne.)vTudi tukaj vidim, da ni želje. Zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje, k 235. členu, amandma poslanskih skupin koalicije.

Glasujemo. Navzočih je 10 poslank in poslancev, za je glasovalo 10, proti nihče.

(Za je glasovalo 10.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je amandma sprejet.

V razpravo dajem 236. člen h kateremu ni bilo vloženih amandmajev. Želi kdo razpravljati? (Ne.) Tudi tukaj vidim, da ni želje po razpravi, zato zaključujem razpravo.

Prehajamo k 237. členu h kateremu so bili, je bil vložen amandma s strani poslanskih skupin koalicije. Odpiram razpravo. Želi kdo razpravljati? (Ne.) Tudi tukaj vidim, da ni želje.

Zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje o amandmaju k 237. členu, amandmaju poslanskih skupin koalicije.

Glasujemo. Navzočih je 10 poslank in poslancev, za je glasovalo 10, proti nihče.

(Za je glasovalo 10.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je amandma sprejet.

V razpravo dajem 238. člen predloga zakona, h kateremu ni bilo vloženih amandmajev. Želi kdo razpravljati? (Ne.) Zaključujem razpravo.

In v razpravo dajem 239. člen, h kateremu je bil vložen amandma s strani poslanskih skupin koalicije. Želi kdo razpravljati? (Ne.) Tudi tukaj ugotavljam, da ni želje. Zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje.

Glasujemo. Navzočih je 10 poslank in poslancev, za je glasovalo 10, proti nihče.

(Za je glasoval 10.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je amandma sprejet.

V razpravo dajem 240. člen in amandma poslanskih skupin k 240. členu. Želi kdo razpravljati? (Ne.) Tudi tukaj vidim, da ni želje.

Zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje k 240. členu, amandmaju poslanskih skupin koalicije.

Glasujemo. Navzočih je 10 poslank in poslancev, za je glasovalo 10, proti nihče. (Za je glasovalo 10.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je amandma sprejet.

V razpravo dajem 241. člen in amandma poslanskih skupin koalicije k 241. členu. Želi kdo razpravljati? (Ne.) Tudi tukaj vidim, da ni želje.

Torej zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje o amandmaju poslanskih skupin koalicije.

Glasujemo. Za je glasovalo 10, proti nihče.

(Za je glasovalo 10.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je amandma sprejet.

V razpravo dajem 242. člen, h kateremu ni bilo vloženih amandmajev. Želi kdo razpravljati? (Ne.) Zaključujem razpravo.

V razpravo dajem 243. člen, h kateremu je bil vložen amandma s strani poslanskih skupin koalicije. Odpiram razpravo k omenjenemu členu in amandmaju. Želi kdo razpravljati? (Ne.) Vidim, da ne.

Zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje o amandmaju k 243. členu.

Glasujemo. Za je glasovalo 10, proti nihče.

(Za je glasovalo 10.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je amandma sprejet.

V razpravo dajem 244. člen in amandma poslanskih skupin koalicije k 244. členu. Želi morebiti kdo razpravljati? (Ne.) Tudi tukaj vidim, da ni želje po razpravi.

Zaključujem razpravo. Prehajamo na glasovanje k 244. členu o amandmaju poslanskih skupin koalicije.

Glasujemo. Za je glasovalo 10, proti nihče.

(Za je glasovalo 10.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je amandma sprejet.

V razpravo dajem 245. člen in amandma poslanskih skupin koalicije k 245. členu. Tudi tukaj odpiram razpravo. Želi kdo razpravljati? (Ne.) Amandma sledi mnenju Zakonodajno-pravne službe. Ker ne želi nihče razpravljati zaključujem razpravo. Prehajamo na glasovanje.

Glasujemo. Za je glasovalo 10, proti nihče.

(Za je glasovalo 10.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je amandma sprejet.

V razpravo dajem 246. člen in amandma poslanskih skupin koalicije. Želi kdo razpravljati? (Ne.) Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje o amandmaju poslanskih skupin k 246. členu.

Glasujemo. Za je glasovalo 10, proti nihče.

(Za je glasovalo 10.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je amandma sprejet.

V razpravo dajem 247. člen in amandma poslanskih skupin koalicije k omenjenemu členu. Želi kdo razpravljati? (Ne.) V kolikor ne, zaključujem razpravo. Prehajamo na glasovanje. Glasujemo o amandmaju poslanskih skupin koalicije.

Glasujemo. Za je glasovalo 10, proti nihče.

(Za je glasovalo 10.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je amandma sprejet.

V razpravo dajem 248. člen, h kateremu ni bilo vloženih amandmajev. Morebiti želi kdo razpravljati? (Ne.) Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo.

V razpravo dajem 249. člen in amandma poslanskih skupin koalicije. Želi kdo razpravljati o amandmaju k 249. členu? (Ne.) Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje k 249. členu, amandmaju poslanskih skupin koalicije. Glasujemo. Navzočih je 10 poslank in poslancev, za je glasovalo 10, proti nihče.

(Za je glasovalo 10.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je amandma sprejet.

V razpravo dajem 250. člen predloga zakona, h kateremu ni bilo vloženih amandmajev. Želi morebiti kdo razpravljati? (Ne.) Tudi tukaj vidim da ni želje, zato zaključujem razpravo o členih in razpravo ter odločanje o amandmajih.

V skladu s sprejeto odločitvijo odbora prehajamo na glasovanje o vseh členih skupaj. Želi kdo obrazložiti svoj glas? (Ne.) Tudi tukaj vidim, da ni želje. Prehajamo na glasovanje. Glasujemo o predlogu zakona.

Glasujemo. Navzočih je 12 poslank in poslancev, za je glasovalo 10, proti nihče.

(Za je glasovalo 12.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da so členi sprejeti.

S tem zaključujem obravnavo predloga zakona na matičnem delovnem telesu. Sprejeti amandmaji se vključijo v dopolnjen predlog zakona, ki bo sestavni del poročila odbora.

Določiti moramo še poročevalca za sejo Državnega zbora. V kolikor se strinjate bi bila to jaz. Se strinjate? (Da.) Hvala lepa za zaupanje.

Zaključujem 1. točko dnevnega reda.

Prehajamo na 2. TOČKO DNEVNEGA REDA - PREDLOG ZAKONA O PREPREČEVANJU OMEJEVANJA KONKURENCE.

Predlagatelj zakona je skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Danijelom Krivcem. Državni zbor je na 7. izredni seji 29. 6. 2022 sklenil, da je predlog zakona primeren za nadaljnjo obravnavo.

K obravnavi te točke so bili vabljeni v imenu predlagatelja gospod Franc Breznik, Vlada, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence, Državni svet, Zakonodajno-pravna služba.

Kot gradivo ste poleg predloga zakona prejeli tudi mnenje Zakonodajno-pravne službe z dne 31. 8. 2022, Mnenje Vlade z dne 23. 6. 2022, Mnenje Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance z dne 5. 9. 2022, predloge za amandmaje Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence za dne 6. 9. 2022 in pregled amandmajev za dne 9. 9. 2022. Rok za vložitev amandmajev se je iztekel v četrtek 8. 9. 2022. V poslovniškem roku so amandmaje k predlogu zakona vložili Vlada k vrsti členov. Ne vem ali jih je smiselno sploh naštevati, ali pa glede na to, da jih je malce manj kot jih je bilo pri prejšnjem, gremo lepo po vrsti, se pravi k 14., 21., 41., 42., 48., 53., 55., 68., 71., 72., za nov 72.a člen, za nov 77.a člen, k 84., 85., 89. in 92. členu, za nov 92.a člen, za no9v 95.a člen in k 101. členu z dne 8. 9. 2022 in poslanske skupine Svoboda, SD in Levica tudi k vrsti členov: k 3., 12., 13., 19., 20., 23., 26., 30., 32., 35., 45., 46., 47., 53., 54., 55., 56., 59., 61., 63., 67., 76., 78., 79., 80., 81., 83., 84., za nov 84.a člen, k 87., 91., 105., 129., 132., 137., 139., za nov 139.a člen in k 140. členu predloga zakona z dne 8. 9. 2022. Prejeli ste tudi spremembo amandmajev poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica, k 35. in 84. členu predloga zakona z dne, 12. september 2022.

Sedaj pričenjamo drugo obravnavo predloga zakona. Želi besedo predstavnik predlagatelja? (Da.)

V imenu predlagatelja zakona gospod Franc Breznik, izvolite, beseda je vaša.

Lep pozdrav vsem skupaj!

Spoštovani državni sekretar, kolegice in kolegi!

Torej pred nami je predlog Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence. Kot veste so pravila varstva konkurence ena temeljnih značilnosti našega notranjega trga. Če pride do izkrivljanja te konkurence ni mogoče uresničiti bistvo celotnega potenciala našega notranjega trga in v bistvu ustvariti pravih pogojev za trajnostno rast. Politika, ki jo v svobodnem / nerazumljivo/ medsebojno povezanost, predvsem spodbujata ponudbo in povpraševanje, določa katere izdelke in storitve si izmenjujeta, po kakšni ceni in kakovosti. Konkurenčno okolju lahko kupci izbirajo med blagom ali storitvami različnih dobaviteljev, zato si podjetja prizadevajo ponuditi svoje blago ali storitve po najnižji možni ceni in izboljšati njihovo kakovost. Konkurenca torej spodbuja podjetja k inovativnosti. Učinkovita konkurenca tudi preprečuje ustvarjanje ali krepitev položaja moči, ki so preveč vplivne v družbi in politiki. Potrošniki imajo korist od konkurenčnosti, organiziranja trga, saj lahko izbirajo med široko ponudbo blaga in storitev, ki najbolj ustreza torej njihovim pričakovanjem. Z namenom zagotovitve poenotenja pravil za delovanje organov pristojnih za varstvo konkurence, držav članic, ter zagotovitev ustreznih jamstev za neodvisno delovanje, ter vire tudi kot pooblastila za izvajanje pravil in naložitev denarnih sankcij sta Evropski parlament in svet, dne, 11. december 2018, sprejela direktivo Evropske unije 2019/1 okrepiti vloge organov držav članic pristojnih za konkurenco, da bodo učinkovito uveljavljali pravila konkurence in zagotavljanje pravilnega delovanja notranjega trga. Z odpravo nacionalnih ovir, ki organom pristojnim za varstvo konkurence državam članicam preprečujejo učinkovito izvajanje pravil, varstva konkurence, torej se želi predvsem odpraviti izkrivljena konkurenca na notranjem trgu in preprečiti, da bi bili potrošniki in podjetja, zdaj takšni ljudje pa še naprej v slabšem položaju ali da bi jim ta škodoval. Torej temeljni predpis, ki v Republiki Sloveniji ureja pravila varstva konkurence je Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence. Naj povem, da pri implementaciji te direktive o kateri sem sedaj govoril gre za bistvene spremembe, ki so naslednje. Prvi sklop rešitev, ki se nanašajo na odpravo podatkov iz izjav zaradi prizanesljivosti in vlog za poravnavo. Drugič so to rešitve, ki se nanašajo na dopolnitev preiskovalnih pristojnosti, torej agencije. Tretje so sklop rešitev, ki se nanašajo na uvedbo / nerazumljivo/ sankcioniranja podjetij, potem so tukaj rešitve, ki se nanašajo na določitev izjem glede vpliva izjave za odpustitev sankcij na izrek sankcij fizični osebi in pa tudi sklop rešitev, ki se nanaša na mednarodno sodelovanje pri vročitvi, izvršitvi dokumentov organom pristojnim za varstvo konkurence. S predlogom zakona se določa, da agencija pristojna za nadzor in / nerazumljivo/ sankcioniranje kršitev, to je določb 101. ali 102. člena pogodbe o delovanje Evropske unije. Ohranja se torej prepoved omejevalnih ravnanj, presoja predvsem koncentraciji, ureja se postopek odločanja agencije, določajo se nekatere izjeme v postopku sodnega varstva, ter posamezno, materialnopravne in procesnopravna pravila glede uveljavljanja odškodninskih zahtevkov zaradi kršitve konkurenčnega prava.

Toliko z moje strani. Najlepša hvala.

PODPREDSEDNIK _________: Hvala.

Želi besedo predstavnica Zakonodajno-pravne službe, gospa Helena Rus? (Da.)

Izvolite.