4. redna seja

Mandatno-volilna komisija

22. 9. 2022

Transkript seje

Pričenjamo 4. sejo Mandatno-volilne komisije. Vse članice in člane komisije ter vabljene in ostale prisotne, lepo pozdravljam.

Obveščam vas, da so zadržani in se seje ne morejo udeležiti naslednje članice in člani, namesto katerih imamo druge člane komisije s pooblastili: Andreja Živic namesto Janje Sluga, Rastislav Vrečko namesto Alme Intihar, Nataša Sukič namesto dr. Mateja T. Vatovca, Iva Dimic namesto Janeza Ciglerja Kralja, Rado Gladek namesto Jožeta Tanka in Tomaž Lisec namesto Anje Bah Žibert.

S sklicem seje ste prejeli naslednji dnevni red.

1. točka, predlog izvolitev v sodniški funkciji na sodniški mesti okrajnih sodnikov v Okrajnem sodišču v Mariboru.

2. predlog za izvolitev Alenke Dolinšek v sodniško funkcijo na sodniško mesto višje sodnice na Upravnem sodišču Republike Slovenije.

3. predlog za izvolitev Katje Fabjan Valdemarin na sodniško funkcijo na sodniško mesto višje sodnice na Upravnem sodišču Republike Slovenije.

4. predlog za izvolitev sodniški funkciji na sodniški mesti okrajnih sodnic Okrajnem sodišču v Kranju.

5. predlog sklepa o razrešitvi predsednice nadzornega odbora Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in za odlaganje radioaktivnih odpadkov Nuklearne elektrarne Krško.

6. predlog sklepa o razrešitvi člana Sveta za elektronske komunikacije.

7. to zadevo smo v okviru te točke dnevnega reda smo že obravnavali na 3. seji Mandatno-volilne komisije, ki je bila 14. 9. 2022 in zato je ta točka postala brezpredmetna.

8. določitev kandidacijskega postopka za imenovanje dveh članov Statističnega sveta Republike Slovenije.

9. administrativne zadeve.

Nekatera gradiva za današnjo sejo ste prejeli v varovani predal sistemu Udis, vsebujejo osebne podatke, ki so zavarovani na podlagi zakona. V kolikor jih nameravate navajati oziroma v zvezi z njimi sprožati vprašanja, vas prosim za predhodno opozorilo, saj moram v takem primeru sejo zapreti za javnost.

Prehajamo na 1. TOČKO DNEVNEGA REDA, IN SICER PREDLOGA ZA IZVOLITEV SODNIŠKI FUNKCIJI NA SODNIŠKI MESTI OKRAJNIH SODNIKOV NA OKRAJNEM SODIŠČU V MARIBORU, KI JIH JE DRŽAVNEMU ZBORU PREDLOŽIL SODNI SVET.

Gradiva, ki jih je Državnemu zboru v obravnavo predložil Sodni svet, so objavljena pri EPA, obrazložene predloge Sodnega sveta pa ste članice in člani zaradi varstva podatkov prejeli v varovani predal sistemu Udis.

K tej in naslednjim trem točkam dnevnega reda je bil povabljen predsednik Sodnega sveta, gospod Vladimir Horvat, ki ga lepo pozdravljam.

Uvodna pojasnila. Sodni svet je na podlagi 130. člena Ustave, prvega odstavka 23. člena Zakona o Sodnem svetu ter 19. člena Zakona o sodniški službi Državnemu zboru predlaga sodniški funkciji na sodniški mesti okrajnih sodnikov na Okrajnem sodišču v Mariboru, izvoli mag. Boštjana Mumlja in Simona Grahornika.

Predsednika Sodnega sveta, gospoda Vladimirja Horvata prosim za uvodno obrazložitev predlogov.

Vladimir Horvat

Hvala lepa za besedo, gospod predsednik.

Spoštovane gospe poslanke, gospodje poslanci, ostali navzoči.

Sodni svet na danes prvo predlagano sodniško mesto predlaga mag. Boštjana Mumlja, torej na mesto okrajnega sodnika na Okrajnem sodišču v Mariboru.

Kot je bilo že uvodoma rečeno, obrazložene predloge za tega kandidata in za vse ostale ste prejeli, zato mi dovolite samo nekaj poudarkov iz samih predlogov oziroma tega prvega predloga.

Mag. Boštjan Mumelj, če bo izvoljen na mesto okrajnega sodnika na tem sodišču, bo opravljal sodniško funkcijo vsaj v začetku na oddelku za prekrške, pa tudi na civilno pravnem področju. Sodni svet je seveda to imel pred očmi, ko je izbiral kandidate, torej ustrezno usposobljenost kandidatov za ti dve sodniški mesti oziroma področji. Mag. Boštjan Mumelj, rojen leta 1973, je od maja 2009 delal kot strokovni sodelavec na pravdnem oddelku Okrajnega sodišča v Mariboru, kjer pa je zaposlen še danes. Od januarja 2020 dalje pa za del delovnega časa glede na potrebe sodišča pretežno opravlja tudi delo za potrebe kazenskega oddelka Okrajnega sodišča v Mariboru, kjer rešuje kazensko preiskovalne zadeve okrajnih sodišč v Mariboru, v Slovenski Bistrici in Lenartu. Zaslišuje osumljence in priče ter opravlja osnutke odredb za postavitev izvedencev, izločitev ne dovoljenih dokazov in osnutke odločb o stroških postopka. Poleg tega pa se tudi publicistično izkazuje, je avtor tudi strokovnih člankov, objavljenih v publikaciji Podjetje in delo. Spada med najbolj izkušene strokovne sodelavce na pravdnem oddelku Okrajnega sodišča v Mariboru. Med drugim se je izkazal tudi v predlogu navedeno zadevo, kjer je pripravil zelo visoko strokoven osnutek odločbe v zadevi povezani s hrupom.

Torej tudi pri razgovoru s člani Sodnega sveta je izkazal ne le delovno izkušenost in pa seveda strokovno usposobljenost, temveč tudi osebnostno visoko primernost in socialne veščine, kar je vse potrebno za uspešno opravljanje sodniške funkcije.

Torej, še enkrat poudarjam, kandidat je usposobljen za delo tako na civilnem kot tudi na kazenskem področju. Izkazal se je pa z dosedanjim delom kot vsestranski pravnik, zato ga Sodni svet predlaga na razpisano sodniško mesto.

Hvala lepa.

Prosim še za drugega kandidata, gospoda Grahornika.

Vladimir Horvat

Hvala.

Torej tudi v tem primeru pri gospodu Simonu Grahorniku na sodniško mesto okrajnega sodnika na Okrajnem sodišču v Mariboru, gre za razporeditev na isto oziroma enako področje sodnega dela, torej oddelek za prekrške in pa civilno pravno področje. Tudi ta kandidat je opravil vse potrebne faze preizkusa, predno ga je Sodni svet predlagal za izvolitev na razpisano sodniško mesto. Rojen je leta 1980. Leta 2012 je bil imenovan v funkcijo okrajnega državnega tožilca, od leta 2019 pa opravlja službo okrožnega državnega tožilca na oddelku za mladoletnike, nasilje v družini in alternativno reševanje sporov ter na gospodarsko kazenskem oddelku.

Tudi on opravlja podobne pristojnosti oziroma dela, ki spadajo v pristojnosti v tem primeru tožilca. Izkazal se je s tožilskim delom in je bil že tam zelo, zelo pohvaljen.

Zelo dober vtis pa je potem opravil tudi na razgovoru pred Sodnim svetom. Pokazal je, da si je na svoji poklicni poti tožilca pridobil bogate strokovne izkušnje na področju kazenskega prava in je zato tudi po oceni, torej Sodnega sveta zelo primeren kandidat, ki bo lahko tako takoj vstopil v sodniško funkcijo, seveda če bo nanjo izvoljen, in ga zato predlaga na razpisano sodniško mesto.

Hvala lepa.

Hvala za podane obrazložitve.

Odpiram razpravo.

V kolikor ni prijavljenih, prehajamo na glasovanje.

Zaključujem razpravo.

Glasujemo o dveh sklepih.

Prvi sklep: »Mandatno-volilna komisija predlaga Državnemu zboru, da sprejme sklep, s katerim se v sodniško funkcijo na sodniško mesto Okrajnega sodišča na Okrajnem sodišču v Mariboru izvoli mag. Boštjan Mumlja.«

Glasujemo. / medsebojno pogovarjanje/ Prekinjamo glasovanje. Ste preverili svoje glasovalne naprave? Tehnični zapleti, evo rešimo. Mogoče se razmakniti, če je poleg mobitela. OK.

Ponovno začenjamo glasovanje.

Glasujemo. Navzočih je 14 poslank in poslancev, za je glasovalo 10, proti nihče.

(Za je glasovalo 10.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je sklep sprejet.

Prehajamo na drugi sklep: »Mandatno-volilna komisija predlaga Državnemu zboru, da sprejme sklep, s katerim se v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrajnega sodnika na Okrajnem sodišču v Mariboru izvoli Simon Grahornik.

Glasujemo. Navzočih je 14 poslank in poslancev, za je glasovalo 10, proti nihče.

(Za je glasovalo 10.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je sklep sprejet.

S tem zaključujemo to točko dnevnega reda.

In prehajamo na 2. TOČKO DNEVNEGA REDA, TO JE PREDLOG ZA IZVOLITEV V SODNIŠKO FUNKCIJO NA SODNIŠKO MESTO VIŠJE SODNICE NA UPRAVNEM SODIŠČU REPUBLIKE SLOVENIJE, ki ga je Državnemu zboru predložil Sodni svet.

Sodni svet je na podlagi 130. člena Ustave, prvega odstavka 23. člena Zakona o Sodnem svetu ter 19. člena Zakona o sodniški službi Državnemu zboru predlaga, da v sodniško funkcijo na sodniško mesto višje sodnice na Upravnem sodišču Republike Slovenije izvoli Alenko Dolinšek.

Ponovno prosim predsednika Sodnega sveta, gospoda Horvata, da poda uvodno obrazložitev.

Vladimir Horvat

Hvala lepa ponovno za besedo.

Sodni svet predlaga gospo Alenko Dolinšek na mesto višje sodnice na Upravnem sodišču Republike Slovenije.

Zdaj morda to, kar vas vedno še posebej zanima, zakaj je razpisano sodniško mesto. Razlogi so v tem, da se je, sedaj že februarja 2022 upokojila višja sodnica svetnica, ki je sodniško službo opravljala na sedežu sodišča v Ljubljani, in sicer na sodnem oddelku za javne finance, kamor je trenutno razporejenih šest sodnic. Od teh je bila ena sodnica od nastopa službe v februarju 2021 bolniško odsotna in se nato septembra 2021 vrnila na delo za polovični delovni čas. Tri sodnice pa tudi že izpolnjujejo pogoje za upokojitev. Tukaj gre za klasičen in zelo pogost primer menjave generacij. Vedno več sodnikov dosega pogoje za starostno upokojitev in se upokojujejo. Po drugi strani pa moram na žalost poudariti tudi to, da se vedno pogosteje pojavljajo bolezenske težave pri sodnicah in sodnikih in se potem vračajo s polovičnim delovnim časom oziroma v nekaterih primerih celo z invalidsko upokojitvijo.

No, ampak če preidem spet na kandidatko, gre za kandidatko, rojeno leta 1984. Od leta 2011 se je zaposlila kot strokovna sodelavka na Upravnem sodišču Republike Slovenije, kjer je dejansko delala kot strokovna sodelavka na vseh področjih upravnega sojenja. Od leta 2019 dalje pa dela kot strokovna sodelavka na Upravnem oddelku Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, in sicer na področju davčnega prava.

Moram poudariti, da področje davčnega prava ni dobro pokrito tudi na Upravnem sodišču Republike Slovenije, zato je vsak specialist oziroma v tem primeru predlagana kandidatka še toliko bolj dobrodošla. Torej ima več kot 11 delovnih izkušenj na različnih upravno pravnih področjih. Svoje strokovno znanje pa nadgrajuje tudi ne le z izobraževanjem, ampak tudi z bogato publicistiko in kot predavateljic. Moram poudariti, da je pri razgovoru s člani Sodnega sveta kandidatka s strokovno prepričljivim nastopom, seznanjenostjo z obstoječo sodno prakso s področja upravnega prava, poznavanjem in praktično uporabnostjo odločb Ustavnega sodišča s področja javnih financ, visoko sposobnost analitičnega razmišljanja in jasnega ustnega izražanja, hitro prepoznava pravnih problemov in odlično argumentiranimi pravnimi odločitvami pozitivno odstopala ter potrdila, da si zasluži z dolgoletnim delom in visoko strokovnostjo, torej predlog za izvolitev na predlagano sodniško mest. Moram poudariti še nekaj, kar ne piše v predlogu, namreč na razgovoru je na številna strokovno zastavljena vprašanja odgovarjala tudi s citiranjem več odločb Vrhovnega sodišča, pa tudi je izkazala visoko poznavanje odločb evropskih sodišč. Fasciniralo je člane in članice Sodnega sveta predvsem tudi to, da je na pamet citirala ne le vsebino posameznih odločb, temveč tudi opravilne številke in datume odločb na pamet. To pomeni, da gre za res za ne samo strokovno, ampak visoko intelektualno sposobno kandidatko in Sodni svet jo predlaga na razpisano sodniško mesto. Hvala.

Zahvaljujem se za podano obrazložitev in odpiram razpravo. V kolikor se nihče ne prijavlja, zaključujemo razpravo in prehajamo na glasovanje. Predlog sklepa: Mandatno-volilna komisija predlaga Državnemu zboru, da sprejme sklep, s katerim se v sodniško funkcijo na sodniško mesto višje sodnice na Upravnem sodišču Republike Slovenije izvoli Alenka Dolinšek.

Glasujemo. Navzočih je 15 poslank in poslancev, za je glasovalo 10, proti nihče.

(Za je glasovalo 10.) (Proti nihče.)

Sklep je sprejet.

Zaključujemo to točko dnevnega reda.

Prehajamo na 3. TOČKO DNEVNEGA REDA, IN SICER NA PREDLOG ZA IZVOLITEV V SODNIŠKO FUNKCIJO NA SODNIŠKO MESTO VIŠJE SODNICE NA UPRAVNEM SODIŠČU REPUBLIKE SLOVENIJE, ki ga je Državnemu zboru predložil Sodni svet. Sodni svet je na podlagi 130. člena Ustave, 1. člena odstavka 23. člena Zakona o Sodnem svetu ter 19. člena Zakona o sodniški službi Državnemu zboru predlaga, da sodniško funkcijo na sodniško mesto višje sodnice na Upravnem sodišču Republike Slovenije izvoli Katjo Fabjan Valdemarin.

Ponovno prosim, predsednika Sodnega sveta, da predstavi obrazložitev.

Vladimir Horvat

Hvala lepa za besedo.

Torej gospo Katjo Fabjan Valdemarin predlaga Sodni svet na mesto višje sodnice na Upravnem sodišču Republike Slovenije, tokrat na zunanjem oddelku v Novi Gorici. Tudi tu je razpis narekovala potreba po novem sodniku oziroma sodnici, tudi tu gre za torej nadomestitev ene sodnice, ki ji je oziroma ji bo prenehala sodniška funkcija v septembru letošnjega leta. Tudi tu gre za menjavo generacij, torej kandidatka Katja Fabjan Valdemarin, rojena 1978, opravlja svoje delo strokovne sodelavke na zunanjem oddelku Upravnega sodišča v Novi Gorici že skoraj 16 let, tudi tu se je kot prejšnja kandidatka seznanila oziroma usposobila na praktično vseh področjih upravnega sojenja. Tudi njo odlikuje ne le poznavanje domače sodne prakse, temveč tudi pomembnejših odločitev s področja sodstva Evropske unij. Že skoraj 16 let dela na Upravnem sodišču, kar seveda pomeni, da ima bogate delovne izkušnje in pa tudi visoko stopnjo strokovnosti. Svojo osebno zrelost in socialne veščine pa je pokazala tudi na razgovoru na Sodnem svetu predlaga za izvolitev na razpisano sodniško mesto.

Hvala lepa.

Hvala za podano obrazložitev. Odpiram razpravo. V kolikor ni razpravljavcev, zaključujemo razpravo in prehajamo na glasovanje. Predlog sklepa: Mandatno-volilna komisija predlaga Državnemu zboru, da sprejme sklep, s katerim se sodniško funkcijo na sodniško mesto višje sodnice na Upravnem sodišču Republike Slovenije izvoli Katja Fabjan Valdemarin.

Glasujemo. Navzočih je 15 poslank in poslancev, za je glasovalo 10, proti nihče.

(Za je glasovalo 10.) (Proti nihče.)

Sklep je sprejet.

Prehajamo na 4. TOČKO DNEVNEGA REDA, IN SICER PREDLOG ZA IZVOLITEV SODNIŠKI FUNKCIJI NA SODNIŠKI MESTI OKRAJNIH SODNIC NA OKRAJNEM SODIŠČU V KRANJU, ki je v Državnem zboru predložil Sodni svet. Sodni svet je na podlagi 130. člena Ustave, prvega odstavka 23. člena Zakona o Sodnem svetu ter 19. člena Zakona o sodniški službi v Državnem zboru predlagal, da v sodniški funkciji na sodniški mesti okrajnih sodnic na Okrajnem sodišču v Kranju izvoli Leo Peterman in mag. Vanjo Čebulj.

Prosim predsednika Sodnega sveta, da ponovno poda obrazložitve.

VLADIMIR HORVAT (predsednik SS): Hvala lepa ponovno za besedo, gospod predsednik.

Torej gospo Leo Peterman se predlaga za izvolitev na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Kranju. Potrebo po razpisu, torej v tem primeru dveh sodniških mest je so narekovala naslednje okoliščine na Okrajnem sodišču v Kranju, kadrovska problematika zadeva kar tri področja, to je kazensko, civilno in prekrškovno. Vsi trije oddelki imajo visoko število nerešenih zadev, pri čemer je ob že tako prenizkem številu sodnikov ena sodnica že daljše obdobje odsotna, druga pa izpolnjuje pogoje za upokojitev. Tu bi dodal iz lastnega vedenja oziroma poznavanja, s katerim razpolaga tudi Sodni svet, da je na Okrožnem sodišču v Kranju oziroma na območju tega okrožja že dalj časa navzoč pomanjkanje sodniških, torej sodnic in sodnikov, in sicer iz več razlogov. Eden od razlogov je med drugim tudi ta, da je, da so določeni sodnice in sodniki Okrožnega sodišča v Kranju v velikem obsegu pomagali tudi drugim sodiščem, predvsem sodiščem z okrožja Okrožnega sodišča v Ljubljani. Poleg tega se je na tem območju pojavljal tudi primanjkljaj ustreznih kandidatov. V zadnjem obdobju, no, na srečo, če govorimo o teh dveh primerih, pa se stanje nekako popravlja. Razen tega pa Okrožno sodišče v Kranju ne potrebuje samo sodnikov, ki bi sodili na matičnem sodišču, torej na Okrajnem sodišču v Kranju, ampak mora biti na razpolago oziroma je to zaželeno, seveda ob njihovem soglasju, da opravljajo v nekem obdobju tudi delo na drugih okrajnih sodiščih s tega okrožja, upoštevaje trenutne potrebe vsakega od teh manjših okrajnih sodišč. Z zagotovitvijo, torej izvolitev obeh kandidatk, bo ta problematika vsaj delno tudi lahko razrešena, poleg tega pa, kot ste videli, gre tudi za menjavo generacij, vsaj v nekem delu. No, gospa Lea Peterman, rojena 1975 je 2006 sprejela zaposlitev strokovne sodelavke na Okrajnem sodišču v Kranju, reševala je pravdne, izvršilne, zavarovalne, zemljiško knjižne, zapuščinske in nepravdne zadeve. Delo je opravljala na kazenskem področju in na področju sodne uprave. Od leta 2021 delo strokovne sodelavke opravlja na Okrožnem sodišču v Kranju, razporejene na pravdno področje in v reševanje prejema tudi najbolj zahtevne zadeve, opravlja pa tudi delovne naloge na nepravdnem področju okrajnih sodišč. Glede na svoje delovne izkušnje in pa seveda tudi pridobljeno visoko strokovno usposobljenost ter osebne lastnosti, kar se je izkazalo tudi pri razgovoru na Sodnem svetu, jo Sodni svet predlaga na razpisano sodniško mesto. Hvala lepa.

Zdaj, druga kandidatka torej na isto sodišče, mag. Vanja Čebulj, bo prav tako opravljala delo na področju kazenskega, predvsem kazenskega, pa tudi civilnega in prekrškovnega področja upoštevaje pač seveda potrebe sodišča. Rojena 1982. Na Okrožnem sodišču v Ljubljani je zaposlena od leta 2007. In sicer sprva kot svetovalka v sodni pisarni Oddelka za gospodarsko sodstvo. Po opravljenem pravniškem državnem izpitu pa je zaposlitev nadaljevala najprej kot višja pravosodna svetovalka, nato pa kot pravosodna svetnica. Tudi na razgovoru s člani Sodnega sveta se je predstavila kot oseba, ki odlikuje obsežno znanje civilnega prava pridobljeno tekom dolgoletnega dela na sodišču, zato je Sodni svet kot kandidatko, ki bo lahko brez kakršnegakoli daljšega uvajalnega obdobja takoj pričela s sodniško funkcijo predlaga na razpisano sodniško mesto.

Hvala lepa.

Hvala, za podane obrazložitve. Odpiram razpravo. V kolikor ni razpravljavcev zaključujemo razpravo.

Prehajamo na glasovanje o dveh sklepih.

Prvi sklep: »Mandatno-volilna komisija predlaga Državnemu zboru, da sprejme sklep, s katerim se v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Kranju izvoli Lea Peterman.«

Glasujemo. Navzočih petnajst poslank in poslancev, za je glasovalo 10, proti nihče.

(Za je glasovalo 10.) (Proti nihče.)

Sklep je sprejet.

Prehajamo na glasovanje o drugem sklepu: »Mandatno-volilna komisija predlaga Državnemu zboru, da sprejme sklep, s katerim se v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Kranju izvoli mag. Vanja Čebulj.«

Glasujemo. Navzočih petnajst poslank in poslancev, za je glasovalo 10, proti nihče.

(Za je glasovalo 10.) (Proti nihče.)

Sklep je sprejet.

Zaključujem to točko dnevnega reda.

Predsedniku Sodnega sveta gospodu Horvatu se zahvaljujemo za prisotnost in obrazložitve.

Prehajamo na 5. TOČKO DNEVNEGA REDA, IN SICER PREDLOG SKLEPA O RAZREŠITVI PREDSEDNICE NADZORNEGA ODBORA SKLADA ZA FINANCIRANJE RAZGRADNJE NUKLEARNE ELEKTRARNE KRŠKO IN ZA ODLAGANJE RADIOAKTIVNIH ODPADKOV IZ NUKLEARNE ELEKTRARNE KRŠKO.

Obvestilo za vstopno izjavo ste zaradi varstva podatkov prejeli v varovani predal sistemu Udis, ostalo gradivo pa je objavljeno na spletni strani Državnega zbora oziroma ste ga prejeli v sistem Udis.

Zakon o skladu za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganje radioaktivnih odpadkov Nuklearne elektrarne Krško v drugem odstavku 7. člena določa, da delo sklada nadzoruje nadzorni odbor, ki ima predsednika in devet članov, ki jih imenuje in razrešuje Državni zbor. Mandat članom nadzornega sveta nadzornega odbora preneha iz razlogov navedenih v 9. členu statuta Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in za odlaganje radioaktivnih odpadkov Nuklearne elektrarne Krško. In sicer med drugim tudi z odstopom. Patricia Čular, ki jo je Državni zbor 8. 3. 2021 imenoval za predsednico nadzornega odbora sklada je 25. 7. 2022 podala odstopno izjavo s tega mesta, zato bo Mandatno-volilna komisija za Državni zbor pripravila Predlog Sklepa o njeni razrešitvi.

Glede na navedeno mora Mandatno-volilna komisija začeti postopek imenovanja nove predsednice oziroma predsednika nadzornega odbora sklada, ki bo imenovan oziroma imenovan za preostanek mandata razrešene predsednice. Predlagani rok za posredovanje predlogov kandidatov s strani poslanskih skupin je do vključno torka, 11. 10. 2022. Želi kdo razpravljati? V kolikor ne zaključujemo razpravo.

Na glasovanje dajem naslednja predloga sklepov. Prvi: »Mandatno-volilna komisija predlaga Državnemu zboru, da sprejme sklep, s katerim se z mesta predsednice nadzornega odbora Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško razreši Patricia Čular.

Glasujemo. Navzočih je 15 poslank in poslancev, za je glasovalo 14, proti nihče.

(Za je glasovalo 14.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je sklep je sprejet.

Prehajamo na glasovanje o drugem sklepu. Mandatno-volilna komisija pozove poslanske skupine, da ji do vključno torka, 11. 10. 2022, posredujejo predloge kandidatov za predsednico ali predsednika nadzornega odbora sklada, ki bo imenovana oziroma imenovan za preostanek mandata razrešene predsednice.

Glasujemo. Navzočih je 15 poslank in poslancev, za je glasovalo 15, proti nihče.

(Za je glasovalo 15.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je sklep sprejet.

Zaključujemo to točko dnevnega reda.

In prehajamo na 6. TOČKO DNEVNEGA REDA - PREDLOG SKLEPA O RAZREŠITVI ČLANA SVETA ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE.

Dopis z odstopno izjavo ste zaradi varstva podatkov prejeli v varovani predal sistemu Udis, ostalo gradivo pa je objavljeno na spletni strani Državnega zbora oziroma ste ga prejeli v sistem Udis.

V skladu z drugim odstavkom 229. člena Zakona o elektronskih komunikacijah ima svet za elektronske komunikacije 11 članov, ki jih za dobo pet let imenuje Državni zbor. Državni zbor 7 članov imenuje izmed različnih strokovnjakov s področja elektronskih komunikacij in sicer v skladu s parlamentarno prakso na predlog poslanskih skupin. Doktor Valerij Grašič, ki ga je Državni zbor 28. 5. 2021, imenoval za člana Sveta, je s 1. 8. 2022, odstopil z navedenega mesta, zato bo Mandatno-volilna komisija za Državni zbor pripravila predlog sklepa o njegovi razrešitvi. Glede na navedeno mora Mandatno-volilna komisija začeti postopek imenovanja nove članice ali člana Sveta za elektronske komunikacije Republike Slovenije, ki bo imenovana oziroma imenovan za preostanek mandata razrešenega člana med različnimi strokovnjaki s področja elektronskih komunikacij na predlog poslanskih skupin. Predlagani rok za posredovanje predlogov kandidatov je do vključno torka, 11. 10. 2022. Želi kdo razpravljati? V kolikor ne, zaključujemo razpravo in prehajamo na glasovanje o sklepu.

Mandatno-volilna komisija predlaga Državnemu zboru, da sprejme sklep:

»S katerim se z mesta sveta za člana Sveta za elektronske komunikacije Republike Slovenije razreši doktor Valerij Grašič.«

Glasujemo. Navzočih je 15 poslank in poslancev, za je glasovalo 15, proti nihče.

(Za je glasovalo 15.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je sklep sprejet.

Drugi sklep v okviru te točke:

»Mandatno-volilna komisija pozove poslanske skupine, da je do vključno torka, 11.10.2022, posredujejo predloge kandidatov za članico ali člana Sveta za elektronske komunikacije Republike Slovenije, ki bo imenovana oziroma imenovan za preostanek mandata razrešenega člana izmed različnih strokovnjakov s področja elektronskih komunikacij.«

Glasujemo. Navzočih je 15 poslank in poslancev, za je glasovalo 15, proti nihče.

(Za je glasovalo 15.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je sklep sprejet.

Prehajamo na 8. TOČKO DNEVNEGA REDA, IN SICER DOLOČITEV KANDIDACIJSKEGA POSTOPKA ZA IMENOVANJE DVEH ČLANOV STATISTIČNEGA SVETA REPUBLIKE SLOVENIJE.

Delovno gradivo s predlogom sklepa ste prejeli v sistemu Udis. V skladu s prvim odstavkom 14. člena Zakona o državni statistiki, so člani Statističnega sveta tudi trije predstavniki Državnega zbora. Mandat članov sveta traja štiri leta. Članici statističnega sveta Andreji Zabret 14. 10. 2022 poteče mandat, prav tako pa je članici Mateji Udovč prenehal mandat poslanke, zato mora Državni zbor imenovati dva nova člana Statističnega sveta. Glede na zakonsko določbo, da se za člane Statističnega sveta imenujejo predstavniki različnih organov, med drugim Državnega zbora, predlagam, da se v okviru tokratnega poziva za dva nova člana poleg poslanskih skupin pozove tudi generalno sekretarko Državnega zbora k predlaganju kandidatov izmed zaposlenih v strokovnih službah Državnega zbora.

Predlagani rok za posredovanje predlogov kandidatov je do vključno torka 11. 10. 2022.

Želi kdo razpravljati? V kolikor ne, zaključujemo razpravo.

In prehajamo na glasovanje o sklepu: »Mandatno-volilna komisija pozove generalno sekretarko Državnega zbora in Poslanske skupine, da ji do vključno 11. 10. 2022 posredujejo predloge kandidatov za dva člana Statističnega sveta Republike Slovenije.«

Glasujemo. Navzočih je 15 poslank in poslancev, za je glasovalo 15, proti nihče.

(Za je glasovalo 15.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je predlog sprejet.

Zaključujem 8. točko dnevnega reda.

Prehajamo na 9. TOČKO - ADMINISTRATIVNE ZADEVE.

V okviru te točke bomo obravnavali vlogo poslanke dr. Vide Čadonič Špelič za najem službenega stanovanja in obvestilo poslanca Predraga Bakovića o opravljanju dopolnilnega dela.

Vlogo poslanke ste zaradi varstva podatkov prejeli v varovani predal v sistemu UDIS. Poslanka dr. Vida Čadonič Špelič je podala vlogo za najem službenega stanovanja na podlagi 9. člena in drugega odstavka 10. člena Stanovanjskega pravilnika, v skladu s katerim lahko Mandatno-volilna komisija nezasedena stanovanja odda prosilcu v najem tudi med mandatom in brez objave razpisa. Želeno stanovanje, navedeno v vlogi, je nezasedeno, zato predlagam, da v vlogi ugodimo.

Želi kdo razpravljati? V kolikor ne, zaključujem razpravo.

Na podlagi prvega odstavka 8. člena v zvezi z drugim odstavkom 10. člena Stanovanjskega pravilnika na glasovanje dajem naslednji predlog sklepa: «Mandatno-volilna komisija dodeljuje poslanki dr. Vidi Čadonič Špelič v najem službeno stanovanje, navedeno v prilogi.«

Glasujemo. Navzočih je 15 poslank in poslancev, vsi ste glasovali za, nihče proti.

(Za je glasovalo 15.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je sklep sprejet.

Prejeli smo še obvestilo poslanca Predraga Bakovića z dne 15. 9. 2022 o opravljanju dopolnilnega dela na podlagi 13. člena Zakona o poslancih. Obvestilo poslanca ste prejeli v sistemu UDIS. Iz obvestila poslanca Predraga Bakovića izhaja, da bo nepridobitno in v svojem prostem času opravljal glasbeno dejavnost v okviru glasbene skupine. Glede na navedbe poslancev nepridobitne opravljane dejavnosti in upoštevanje in upoštevaje tudi sistemski zakon, torej Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije, ki umetniško in kulturno dejavnost opredeljuje kot izjemno od prepovedi opravljanja pridobitne dejavnosti, menim, da z vidika nezdružljivosti poslanske funkcije dejavnost ni sporna. Enako obvestilo je obravnavala tudi Mandatno-volilna komisija prejšnjega sklica Državnega zbora in na obvestilo ni imela pripomb.

Želi kdo razpravljati? V kolikor ne, zaključujemo razpravo.

Prehajamo na glasovanje o predlogu sklepa: »Mandatno-volilna komisija se je v skladu s 13. členom Zakona o poslancih seznanila z obvestilom poslanca Predraga Baković z dne 15. 9. 2022, da bo z nepridobitno in v svojem prostem času opravljal glasbeno dejavnost v okviru glasbene skupine ter na obvestilo ni imela pripomb.«

Glasujemo. Navzočih je 15 poslank in poslancev, za je glasovalo 15, proti nihče.

(Za je glasovalo 15.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je sklep sprejet.

s tem zaključujem to točko dnevnega reda in 4. sejo Mandatno-volilne komisije.

Hvala vsem za udeležbo in sodelovanje.