3. redna seja

Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor

3. 11. 2022

Transkript seje

Spoštovane kolegice, kolegi, spoštovani ostali prisotni, lepo vas pozdravljam na današnji seji Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor.

Obveščam vas, da so se opravičili oziroma se je opravičil mag. Janez Žakelj, medtem ko na seji kot nadomestni člani odbora s pooblastili sodelujejo Anton Šturbej in mag. Dean Premik.

Prehajamo na določitev dnevnega reda. OK, Anton Šturbej sodeluje na odboru namesto poslanca Danijela Krivca in mag. Dean Premik sodeluje na seji namesto poslanca Mihe Lamuta.

Prehajamo na določitev dnevnega reda seje odbora.

S sklicem seje ste prejeli dnevni red s 5. točkami, v zvezi s katerimi v poslovniškem roku nisem prejela nobenega predloga za spremembo, zato je ta določen, kot ste ga prejeli z vabilom.

Preden pa preidemo na obravnavo točk dnevnega reda, imam še proceduralni predlog, in sicer, da v skladu z že ustaljeno prakso iz preteklih mandatov 3. in 4. točko dnevnega reda, to sta Letno poročilo Agencije za energijo za leto 2021 in Poročilo o stanju na področju energetike v Sloveniji v letu 2021 obravnavamo skupaj, in sicer tako, da bi predstavnici predlagatelja dali besedo, da predstavi oba Predloga akta, nato pa bi dali besedo ostalim vabljenim in potem še članicam in članom odbora. Oba dokumenta je namreč pripravila oziroma je njun predlagatelj Agencija za energijo, vsebina obeh poročil pa je v določenih segmentih povezana, zato je posledično za pričakovati, da se bo razprava poslank in poslancev dotikala obeh dokumentov.

Se s tem predlogom strinjam, strinjate? Mogoče kdo nasprotuje? Ne.

Potem lahko začnemo z obravnavo 1. TOČKE DNEVNEGA REDA, TO JE OBRAVNAVA PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O VOZNIKIH, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo in sprejem, 16. 9. 2022, po skrajšanem postopku posredovala Vlada.

Kolegij predsednice Državnega zbora je na 14. seji 20. 9. 2022 sklenil, da se Predlog zakona obravnava po skrajšanem postopku.

Za obravnavo je bilo posredovano naslednje gradivo: Predlog zakona z dne 16. 9. 2022, pripombe Gospodarske zbornice Slovenije z dne 10. 10. 2022, mnenje Zakonodajno-pravne službe z dne 20. 10. 2022 in mnenje Komisije Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj z dne 28. 10. 2022.

V poslovniškem roku je bil vložen amandma Poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica za novo poglavje prehodna določba in novi 4.a člen.

Vsa navedena gradiva so objavljena na spletni strani Državnega zbora.

Na sejo so bili k obravnavi te točke povabljeni: Ministrstvo za infrastrukturo, Komisija Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa, Gospodarska zbornica Slovenije in Zakonodajno-pravna služba.

Pričenjam drugo obravnavo Predloga zakona, o kateri bomo na podlagi 126. člena Poslovnika opravili razpravo in glasovanje o posameznih členih predloga zakona.

Besedo najprej dajem predstavniku predlagatelja, da nam poda dopolnilno obrazložitev k predlogu zakona. Besedo dajem državni sekretarki mag. Alenki Bratušek.

Izvolite.

mag. Alenka Bratušek

Najlepša hvala in lep pozdrav, spoštovane poslanke in poslanci in seveda tudi vsi ostali gostje.

Pred vami je Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o voznikih, kjer želimo spremeniti tri stvari. Jih bom na kratko povzela. Ampak ker gre, bom rekla, za manjše spremembe, zato tudi naš vladni predlog, da se zakon obravnava po skrajšanem postopku.

Prva sprememba se nanaša na 20. člen Zakona o voznikih, ki ureja izvajanje strokovnih nadzorov Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa nad vsebino, obsegom, strokovnostjo in kakovostjo izvajanja dela šol vožnje, ki usposabljajo kandidate za voznike, ter pooblaščenih organizacij, ki izvajajo programe dodatnih usposabljanj voznikov. In z dopolnitvijo določbe 2. točke tretjega odstavka 20. člena omenjenega zakona bi želeli določiti, da AVP, se pravi agencija izda pisno opozorilo tudi na podlagi ugotovitev, obvestil inšpektorata, pristojnega za promet, in policije, če se obvestila inšpektorata in policije nanašajo na kršitve, določene v tej 2. točki tretjega odstavka 20. člena Zakona o voznikih.

Druga sprememba je sprememba določb oziroma predlog sprememb določb 88. in 89. člena Zakona o voznikih. Ti dve določbi urejata opravljanje zdravstvenih in kontrolnih zdravstvenih pregledov po ugotovljeni telesni in duševni nezmožnosti oziroma začasni telesni in duševni nezmožnosti za vožnjo motornega vozila in mi bi želeli te določbe dopolniti v smeri, da kandidat za voznika ali imetnik vozniškega dovoljenja, pri katerem je po predhodno opravljenem zdravstvenem pregledu ugotovljena telesna in duševna nezmožnost za vožnjo motornega vozila, mora opraviti ponovni zdravstveni pregled za ugotovitev telesne in duševne zmožnosti za vožnjo motornega vozila pred posebno zdravstveno komisijo.

In tretja, mogoče celo ključna sprememba tega zakona je, da podaljšujemo uvedbo tako imenovanih evropskih ali pa enotnih evropskih vozniških dovoljenj z 19. januarjem 2033, tako kot tudi določa, določajo evropska pravila. Danes imamo v Sloveniji uzakonjeno, da je treba ta tako imenovana rdeča vozniška dovoljenja zamenjati do 19. januarja 2033. Nekaj več kot 300 tisoč je še teh dovoljenj v obtoku, tako da bi v bistvu lahko s to zahtevo povzročili kar nekaj zmede ali pa gneče na upravnih enotah. Poleg tega pa še enkrat, evropska pravila določajo, da se mora to narediti do 19. januarja 2033 in mi v bistvu samo usklajujemo te datume, seveda pa hkrati pozivamo ljudi, da naj ne čakajo deset let oziroma do skrajnega roka, ampak naj si ta vozniška dovoljenja zaradi svoje varnosti, ker ta stara je mogoče nekoliko bolj enostavno ponarejati kot nova, uredijo mogoče sproti, ko urejajo kakšen drug dokument. In seveda je obvezna zamenjava, če je vozniško dovoljenje poškodovano, če fotografija, ki jo imamo v vozniškem dovoljenju, ne ustreza več, bom rekla, trenutnemu stanju. Vse to pa so pogoji, ki zahtevajo zamenjavo vozniških dovoljenj takoj.

Hvala.

Besedo dajem zdaj predstavnici Zakonodajno-pravne službe … / oglašanje iz dvorane/ Kar izvolite.

mag. Alenka Bratušek

Samo še to bi dopolnila, ker sem pozabila. Ja, pripravljen amandma absolutno ureja pripombe Zakonodajno-pravne službe.

Mogoče še pripombe, ki so jih k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah našega Zakona o voznikih dali s strani GZS (Združenje šol vožnje Slovenija). Tukaj želimo poudariti, da nikakor ne gre za uvajanje dvojnega sankcioniranja, kot navajajo, saj so pristojnosti inšpektorata, pristojnega za promet in agencije, ki jih določamo tukaj, absolutno drugačne.

Hvala.

Besedo dajem zdaj Zakonodajno-pravni službi, mag. Sonji Bien Karlovšek.

Izvolite.

Sonja Bien Karlovšek

Hvala za besedo.

Ja, tako kot je bilo povedano z vloženim amandmajem koalicijskih poslanskih skupin je pripomba glede prehodne ureditve iz našega mnenja ustrezno upoštevana.

Hvala.

Hvala.

Sedaj dajem besedo še ostalim vabljenim. Želi kdo pristopiti k besedi? (Ne.) Hvala.

Prehajamo na razpravo in glasovanje o posameznih členih in vloženem amandmaju v okviru druge obravnave predloga zakona. Ker ima predlog zakona samo pet členov odboru predlagam, da se razprava o vseh členih predloga zakona združi v skladu z 128. členom pravilnika.

Ja, izvolite, kolegica Sukičeva.

Ja, se bojim, da naši vabljeni niso dojeli, da so sedaj že na vrsti, da je to ta zakon…

Ne, mislim, da ni problema. Gospodje so povabljeni k 2. točki pa se bodo tam lahko vključili v razpravo. Hvala pa vseeno za opozorila.

Torej, ker ima predlog zakona samo pet členov odboru predlagam, da se razprava o vseh členih predloga zakona združi v skladu s 128. členom pravilnika. Po opravljeni razpravi o členih in vloženem amandmaju bi najprej opravili glasovanje o amandmaju, nato pa bi glasovali še o vseh členih predloga zakona skupaj. Kdo takšni obravnavi nasprotuje? (Ne.) Potem, lahko gremo v razpravo in v razpravo dajem vse člene predloga zakona in amandma Poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica za novo poglavje prehodna določba in novi 4.a člen. Želi kdo razpravljati od članov odbora? (Ne.) Potem, zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje o amandmaju.

Na glasovanje dajem amandma Poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica za novo poglavje prehodna določba in novi 4.a člen glasujemo o vloženem amandmaju.

Glasujemo. Za je glasovalo 9 poslank in poslancev, nihče proti.

(Za je glasovalo 9.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je amandma sprejet.

Zaključili smo glasovanje o amandmaju.

V skladu s prej sprejeto odločitvijo prehajamo še na glasovanje o vseh členih predloga zakona skupaj. Želi kdo obrazložiti svoj glas? (Ne.)

Glasujemo. Za je glasovalo 9 poslank in poslancev, nihče proti.

(Za je glasovalo 9.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je amandma sprejet.

S tem zaključujem drugo obravnavo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o voznikih na matičnem delovnem telesu. Sprejet amandma bo vključen v dopolnjen predlog zakona, ki bo sestavni del poročila odbora. Prosim, da v skladu z drugim odstavkom 42. člena določimo poročevalko, ki bo predstavila poročilo na seji Državnega zbora. Predlagam sebe. Je kdo proti? (Ni.) Hvala.

S tem zaključujem prvo točko dnevnega reda.

Prehajamo sedaj na 2. TOČKO DNEVNEGA REDA, TO JE NA OBRAVNAVO PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBI IN DOPOLNITVAH ZAKONA O DELOVNEM ČASU IN OBVEZNIH POČITKIH MOBILNIH DELAVCEV TER O ZAPISOVALNI OPREMI V CESTNIH PREVOZIH, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo in sprejem 23. 9. 2022 po SKRAJŠANEM POSTOPKU posredovala Vlada.

Kolegij predsednice državnega zbora je na seji 16. seji 4. 10. 2022 sklenil, da se predlog zakona obravnava po skrajšanem postopku. Za obravnavo je bilo posredovano naslednje gradivo: predlog zakona z dne 23. 9. 2022, mnenje Zakonodajno-pravne službe z dne 20. 10. 2022 in mnenje Komisije Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj z dne 28. 10. 2022. V poslovniškem roku je bil vložen amandma Poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica k 3. členu. Vsa navedena gradiva so objavljena na spletni strani Državnega zbora. Na sejo so bili k obravnavi te točke povabljeni Ministrstvo za infrastrukturo, Komisija Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj ter Zakonodajno-pravna služba. Dodatno pa so bili k tej točki vabljeni še Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje za promet, Endre Mesaroš predsednik Sindikata voznikov avtobusov Slovenije in Sindikat delavcev prometa in zvez.

Pričenjam drugo obravnavo predloga zakona v kateri bomo na podlagi 126. člena Poslovnika opravili razpravo in glasovanje o posameznih členih predloga zakona.

Besedo dajem predstavnici predlagatelja, da nam poda dopolnilno obrazložitev k predlogu zakona. Državna sekretarka mag. Alenka Bratušek, izvolite.

mag. Alenka Bratušek

Najlepša hvala še enkrat! S predlaganim Zakonom o spremembi in dopolnitvah Zakona o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih vsi socialni partnerji predlagamo jasnejšo ureditev in upoštevanje izhodišč, ki jih je zavzelo Ustavno sodišče, in sicer, da je potrebno pri določanju delovnega časa voznika pri prevozu potnikov na linijah upoštevati tako posebnosti opravljanja dejavnosti prevozništva na posameznih linijah kot tudi razlike in podobnosti v primerjavi z delavci, za katere veljajo določila ZDR1. Predlog sprememb zakona tako razlikuje med vozniki, ki vozijo v mestnem linijskem prometu in vozniki, ki vozijo v medkrajevnem in posebnem linijskem prometu, ne glede na dolžino linije. Ob primerjavi značilnosti, lastnosti in okoliščin dela se je namreč ugotovilo, da bistvene razlike obstajajo med vozniki v mestnem linijskem prometu in vozniki v medkrajevnem in posebnem linijskem prometu, pri čemer razlik med vozniki v regionalnem linijskem prometu na linijah do 50 kilometrov in na linijah daljših od 50 kilometrov praktično ni. Razdalja linij v okviru medkrajevnega in posebnega linijskega prometa tako ni tista okoliščina, ki bi zahtevala drugačno ureditev delovnega časa, temveč je glavno razlikovalno merilo vrsta linije, ki jo izvaja voznik. S to ugotovitvijo se strinjajo predstavniki delodajalcev in delojemalcev, zato so to že upoštevali pri zadnjem usklajevanju in uskladitvi kolektivne pogodbe za cestni potniški promet, ki trenutno in ta pogodba trenutno že velja. Zaradi uvedbe vrste linije in ne dolžine linije kot razlikovalnega merila pri določanju delovnega časa voznika pri prevozih potnikov je treba spremeniti in dopolniti veljavni zakon o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih. Z dopolnitvami se jasneje opredeli, kaj pomeni delovni čas voznika pri mestnih linijskih prevozih in kaj pri ostalih linijskih prevozih in delovni čas voznika v mestnih linijskih prevozih potnikov tako ureja zakon ZDR1 in pomeni čas od začetka do zaključka dela, ko je vozno osebje na razpolago delodajalcu ali opravlja svoje naloge ter dejavnosti. Delovni čas voznika pri ostalih linijskih prevozih potnikov tako ureja ta zakon in tako pomeni čas od začetka do zaključka dela ko je vozno osebje na razpolago delodajalcu ali opravlja svoje naloge ter dejavnosti, razen časa razpoložljivosti, ki se ne všteva v delovni čas.

Vlada seveda predlaga Državnemu zboru, da sprejme zakon po skrajšanem postopku, ker niso to tako velike vsebinske spremembe in dopolnitve. In tako kot v bistvu smo se dogovorili že prej, sem poudarila, vsi socialni partnerji, ki sodelujemo na tem področju, bi želeli, da se predlagane spremembe in dopolnitve začnejo izvajati že s 1. januarjem 2023, tudi zato skrajšani postopek. In tudi tukaj je skladno s pripombami Zakonodajno-pravne službe pripravljen amandma, ki so ga vložile koalicijske stranke in ga podpira in se z njim strinja tudi Vlada.