20. redna seja

Kolegij predsednice Državnega zbora

7. 11. 2022

Transkript seje

Dober dan.

Začenjam 20. sejo Kolegija.

Vse prisotne lepo pozdravljam!

In vas obveščam, da ste bili 2. novembra obveščeni o širitvi dnevnega reda seje Kolegija z novima točkama, in sicer Dogovor o sklicu izredne seje Državnega zbora in Zagotovitev varnosti poslank in poslancev. 4. točka je bila na dnevni red uvrščena z zahtevo Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke. In danes sem vas obvestila o združitvi obeh točk v novo 2. točko dnevnega reda seje Kolegija, kar pomeni, da bi na podlagi dveh zahtev sklicali eno izredno sejo.

In gremo kar na 1. TOČKO, PREDLOG ZA OBRAVNAVO PREDLOGA ZAKONA PO NUJNEM POSTOPKU, ki ste ga prejeli s sklicem seje.

Kolegij v okviru te točke razpravlja in glasuje o predlogu Vlade, da Državni zbor po nujnem postopku obravnava Predlog zakona o nujnih ukrepih za povečanje prihodkov upokojencev in omejitev dviga oskrbni na področju socialnega varstva.

In dajem besedo predstavnici Vlade, generalni sekretarki, gospe Barbari Kolenko Helbl.

Izvolite!

Barbara Kolenko Helbl

Hvala.

Naslavljamo problem draginje, povečujemo v bistvu prihodke upokojencev, in sicer tudi prejemke na podlagi invalidnosti, razen dodatka za pomoč in postrežbo ter invalidnine za telesno okvaro, izplačila predvidena novembra in pa decembra in pa pomaga oziroma subvencionira se dvig cene oskrbnin za domove, ki izvajajo socialno varstvo.

Hvala lepa.

Želi kdo besedo? Nihče ne želi, zato razprave ne bo.

In dajem na glasovanje sklep: »Predlog zakona o nujnih ukrepih za povečanje prihodkov upokojencev in omejitev dviga oskrbni na področju socialnega varstva se obravnava po nujnem postopku.«

Glasujemo. Kdo je za? Poslanske skupine Nova Slovenija, Svoboda, Levice in SD. Je kdo proti? Nihče.?

(Za so glasovali PS NSi, Svoboda, Levica in SD.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je sklep sprejet.

In s tem to točko zaključujem.

Naslednja 2. TOČKA JE DOGOVOR O SKLICU IZREDNE SEJE DRŽAVNEGA ZBORA.

Kot gradivo k tej točki ste prejeli zahtevo skupine poslank in poslancev s prvopodpisanim mag. Borutom Sajovicem za sklic izredne seje Državnega zbora in tudi zahtevo za skupine poslank in poslancev s prvopodpisano Jelko Godec, prav tako za sklic izredne seje Državnega zbora.

In kot so bili danes obveščeni, predlagam, da na podlagi obeh zahtev skličemo eno izredno sejo.

In v zvezi s sklicem 23. izredne seje predlagam sledeče: predlog dnevnega reda je določen z obema zahtevama in se glasi: 1. Predlog zakona o nujnih ukrepih za povečanje prihodkov upokojencev in omejitev dvigov skrbni na področju socialnega varstva, nujni postopek, o čemer smo pravkar odločali; 2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, prav tako nujni postopek, tretjič, Predlog za razpis posvetovalnega referenduma o sprejemu Predloga zakona o spremembah Zakona o dohodnini, četrtič, interpelacija o delu in odgovornosti ministrice za notranje zadeve mag. Tatjane Bobnar, petič, interpelacija o delovni odgovornosti ministrice za zunanje zadeve Tanje Fajon in šestič, mandatno-volilne zadeve, to pa so zadeve predložene do začetka obravnave te točke.

Datum seje bi bil četrtek, 10. 11. ob 10. uri, bi bil začetek seje, nadaljevanja petek, 11. 11. ob 10. uri in v ponedeljek, 14. 11., ob 9. uri do zaključka seje.

Glede na omenjeno vas obveščam, da bo zbor 5. točko dnevnega reda obravnaval v četrtek, 10. novembra, 4. točko v ponedeljek, 14. novembra, preostale točke dnevnega reda pa v petek, 11. novembra.

Najava časa za razpravo za poslanske skupine ena točka po tretjem odstavku 67. člena Poslovnika zbora, za poslanske skupine v skladu s tretjim odstavkom 67. člena Poslovnika zbora, do pet minut za dopolnilno obrazložitev predlagatelja predlogov zakonov in do trideset minut za razpravo predlagatelja predlogov zakonov, do petnajst minut za dopolnilno obrazložitev predlagatelja predloga akta, to je skupina poslancev s prvopodpisanim Jožefom Horvatom in do petnajst minut za predstavitev mnenja Vlade ter do šestdeset minut za razpravo predlagatelja predloga akta in do šestdeset minut za razpravo Vlade, do trideset minut za dopolnilno obrazložitev predlagatelja interpelacije in do 120 minut za razpravo predlagatelja, potem zopet do trideset minut za obrazložitev pisnega odgovora ministrice na interpelacijo ter do 120 minut za razpravo ministrice in skladno s parlamentarno prakso, pri razpravah o mandatno-volilnih zadevah.

Želi kdo besedo? (Ne.) Nihče.

Torej dajem na glasovanje sklep: 2Poslanske skupine k eni točki dnevnega reda Državnega zbora najavijo čas v skladu s tretjim odstavkom 67. člena Poslovnika zbora, in sicer to velja za 1., 2. oziroma 3. točko.

Glasujemo. Za so glasovale Poslanske skupine Nova Slovenija, Svoboda, Levica in SD, proti nihče.

(Za so glasovale Poslanske skupine Nova Slovenija, Svoboda, Levica in SD.) (Proti nihče.)

Torej ugotavljam, da je sklep sprejet.

Na glasovanje dajem sklep: »Predlagatelj predlogov zakonov, Vlada, ima za uvodno obrazložitev pri 1. in 2. točki na voljo do pet minut, za razpravo pa do trideset minut.«

Glasujemo. Za so glasovale vse Poslanske skupine, proti nihče.

(Za vse Poslanske skupine.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je sklep soglasno sprejet.

Naslednji sklep, ki ga dajem na glasovanje: »Pri 3. točki ima predlagatelj predloga akta, skupina poslancev s prvopodpisanim Jožefom Horvatom, za dopolnilno obrazložitev na voljo do petnajst minut, za razpravo pa do šestdeset minut, Vlada ima za predstavitev mnenja na voljo do petnajst minut, za razpravo pa do šestdeset minut.

Glasujemo. Za so glasovale vse Poslanske skupine, proti nihče.

(Za vse Poslanske skupine.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je sklep soglasno sprejet.

Naprej. »Pri 4. in 5. točki ima predlagatelj interpelacije, skupina poslancev s prvopodpisano Jelko Godec, za dopolnilno obrazložitev na voljo do trideset minut, za razpravo pa do sto dvajset minut, ministrici imata za obrazložitev odgovora na interpelacijo na voljo do trideset minut, za razpravo pa do sto dvajset minut.«

Glasujemo. Za so glasovale vse Poslanske skupine, proti nihče.

(Za vse Poslanske skupine.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je sklep soglasno sprejet.

Predlagam, da odločamo še o tem, torej o sklepu, s katerim bi matičnima delovnima telesoma, Odboru za delo, družino, socialne zadeve in invalide in Odboru za finance izjemoma omogočili delo po 22. uri, če bo to potrebno in na glasovanje dajem naslednji predlog sklepa: »Matični delovni telesi lahko za obravnavo zadev iz dnevnega reda 23. izredne seje Državnega zbora po potrebi zasedata tudi po 22. uri.

Glasujemo. Za so glasovale Poslanske skupine Svoboda, Levica in SD, proti SDS in Nova Slovenija.

(Za so glasovale Poslanske skupine Svoboda, Levica in SD.) (Proti SDS in Nova Slovenija.)

Ugotavljam, da je sklep sprejet.

In s tem zaključujem to točko.

Naslednja točka je PREDLOG ZA OBRAVNAVO PREDLOGA ZAKONA PO SKRAJŠANEM POSTOPKU, ki ste ga prejeli s sklicem seje Kolegija.

Prehajamo na obravnavo predloga Vlade, da se po skrajšanem postopku obravnava Predlog zakona o spremembah Zakona o izvajanju uredbe EU, Evropskega parlamenta in Sveta o sodelovanju med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov.

In zopet dajem besedo predstavnici Vlade, generalni sekretarki, gospe Barbari Kolenko Helbl.

Izvolite.

Barbara Kolenko Helbl

Hvala.

Skrajšan postopek predlagamo, ker gre za manj zahtevne spremembe zakona, omogoča pa tako sprememba zakona oziroma uredba sama, zlasti pri čezmejnih nakupih, večjo varnost za potrošnike pri opravljanju nakupov, saj bodo kršitve prej ugotovljene in tudi odpravljene. Obenem se za nacionalne organe oziroma če gledamo čezmejno, v bistvu omogoča tudi večja usklajenost in spoštovanje določil evropske zakonodaje. Tako da predlagamo obravnavo.

Po skrajšanem postopku, kajne? (Da.)

Ali kdo želi besedo pri tej točki? (Ne.) Nihče.

Torej dajem na glasovanje sklep »Predlog zakona o spremembah Zakona o izvajanju uredbe EU, Evropskega parlamenta in Sveta o sodelovanju med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov, se obravnava po skrajšanem postopku. Kdo je za? (Svoboda, Levica in SD.) Je kdo proti? Nihče. Ugotavljam, da je sklep sprejet in ta točka dnevnega reda zaključena.

Zadnja Točka

Kot gradivo k tej točki ste prejeli zahtevo Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke za sklic seje Kolegija v zvezi s problematiko varovanja poslank in poslancev Državnega zbora.

Najprej bom dala besedo vodji Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke, gospe Jelki Godec za dodatno obrazložitev. Naj pa že na tem mestu povem, da je bil pred sejo Kolegija opravljen delovni posvet, kar nekaj časa je trajal, na katerem je bila prisotna ministrica za notranje zadeve, generalni direktor policije in pa vodja Centra za varovanje in zaščito in smo se pogovarjali o možnih ukrepih, s katerimi bi zagotovili večjo varnost v Državnem zboru in pa v okolici Državnega zbora in sicer za vse tiste, ki prihajajo in odhajajo v Državni zbor, to se pravi, ne zgolj za poslanke in poslance. Vsi na delovnem posvetu so seveda obsodili vsakršno nasilje, bodisi fizično bodisi drugačno, vsekakor pa si posebej ne želimo še kakršnegakoli takšnega dogodka, ki smo mu bili priča v zadnjih dneh. Naj še povem to, da je bilo po koncu sestanka dogovorjeno, da bo policija posredovala Državnemu zboru seznam ukrepov, možnih ukrepov, ki jih je glede na obstoječo zakonodajo že mogoče zagotoviti oziroma že mogoče izvršiti za zagotovitev boljše varnosti v okolici Državnega zbora in v njem. Prav tako bomo te predloge dobili s Centra za varovanje in zaščito. Vse to bo poslano vodjem poslanskih skupin, ki bodo to pregledali in se v bistvu sami odločili, presodili ali bi bilo potrebno spremeniti kje kakšen ukrep, kje okrepiti ali pa narediti kakšno drugačno strategijo za varnost. Prav tako je generalna sekretarka povedala, kako bomo poskrbeli za večjo varnost v samem Državnem zboru z upoštevanjem pravil, ki že sedaj obstajajo za vse, ki delajo v Državnem zboru in za vse obiskovalce Državnega zbora.

Zdaj pa dajem besedo gospe Jelki Godec. Izvolite.

Hvala. Pred časom, mislim, da je bilo že v jesenskem času, je kolega Jožef Horvat, še prej vodja Poslanske skupine Nove Slovenije na enem Kolegiju opozoril ali bil v delovnem posvetu, na nasilje, ki se je zgodilo njihovemu poslanskemu kolegu, kolegu Žaklju in takrat smo se v bistvu že začeli pogovarjati o tem, kako vzpostaviti varnost v okolici Državnega zbora in v samem Državnem zboru, da bi pač vsi obiskovalci Državnega zbora in pa tudi mimoidoči Državnega zbora občutili, da je to varno območje, da to ni območje, kjer te lahko napadejo z besedami ali pa tudi z nasiljem. In da se je potem zgodilo to, da je naš kolega Brane Grims doživel fizični napad, jaz mislim, da je to posledica tega, da se že nekaj let v bistvu v naši družbi povečuje to nestrpnost do drugače mislečih in da so se v zadnjih dveh letih ti, bom rekla, napadi še stopnjevali do te mere, torej, da je prišlo do fizičnega napada, ki danes poslušamo, da ga vsi obžalujemo. Moram pa reči, da smo po tem dogodku v poslanski skupini, torej vsaj jaz osebno kot vodja poslanske skupine prosila službe Državnega zbora, da zavarujejo kamere in posredujejo in sodelujejo z organi, kar je bilo tudi narejeno in se vam zahvaljujem, upam, da ste prišli zdaj do pravih posnetkov storilca in pa tudi posredovala predsednici Državnega zbora pobudo za sejo Kolegija oziroma razpravo o varnosti poslancev pri vstopanju, izstopu iz Državnega zbora. Mogoče je bilo to napačna dikcija, ne mislim s tem varovanje, torej, da gre policist s poslancem iz Državnega zbora do avtomobila, garažne hiše, ampak da se vzpostavi na splošno varovanje v okolici Državnega zbora do te mere, da nihče, ki gre iz Državnega zbora ali vstopa v Državni zbor ne bo, se ne bo počutil ogroženega s strani kogarkoli. Namreč, po vsaki redni seji Državnega zbora ali izredni seji Državnega zbora nasproti Državnega zbora, na - kaj je to? - varovalni ograji, škarpi pri stopnicah v garažno hišo sedijo trije do štirje ali pet moških s pijačo, alkoholom in zmerjajo poslance, pa tudi mimoidoče, pa tudi policiste, pa tudi policiste, ki včasih, pa ne vedno, odreagirajo na žalitve in grožnje s smrtjo in nasiljem. Zato sem tudi danes na delovnem posvetu naslovila prošnjo in jo ponovno naslavljam še enkrat preko vas, predsednica Državnega zbora, da policija posreduje navodila policije policistom, ki varujejo Državni zbor in varnosti, ki varuje Državni zbor, kakšna so navodila tem policistom. Namreč, dogajalo se je tudi to, da ko so mimoidoči mimo teh oseb šli v garažno hišo, razne grožnje, pljuvanje, metanje pločevink, pa so se tisti, ki so policisti, ki so stali na drugi strani ceste pred Državnim zborom, v bistvu obračali stran. Kot državljan in državljanka bi pričakovala, da če je nekdo, če policist vidi oziroma uradna oseba, da je nekdo ogrožen, da pristopi in da pač zavaruje to osebo. Žal se to ni zgodilo. In skrbi me, no, pa jaz sem upala, da bo to skrbelo vse poslance Državnega zbora, da se bo to nasilje nadaljevalo do te mere, da se res nekomu nekaj zgodi. To pomeni, da pristane ali v bolnišnici ali še kaj hujšega. In zato sem tudi vse poslance pozvala že v petek, da se pridružijo kolegu Hojsu na novinarski konferenci, da pokažemo, bom rekla, solidarnost eden do drugega, pa do vseh oseb, pravim, še enkrat, do vseh oseb, ki delajo v Državnem zboru oziroma se gibljejo okolici Državnega zbora, da se to nasilje konča. Žal tega ni bilo. Jaz upam, da v nadaljevanju z vodstvom Državnega zbora, z generalno sekretarko in vsemi vodji poslanskih skupin vendarle najdemo skupni jezik in se te tematike lotimo nepolitično. Ampak res še enkrat apeliram, tako kot je bilo danes že na delovnem posvetu rečeno, to niso enostavne zadeve, res niso. In ko poslušaš, da je zakonodaja pač narejena tako, da dokler se nekaj ne zgodi, dokler ni prijave, pač nič se ne da, če karikiram, je potem enako kot v nasilja v družinah, ker pač pravijo, ženska je kriva, ker je ugovarjala, pa jih je pač dobila. In če boste nehali ugovarjati, če boste nehali razpravljati v Državnem zboru, če boste nehali, ne vem, v bistvu razpravljati v Državnem zboru se vam to ne bo dogajalo. To ne drži. To ne opravičuje tega, da pač se pošiljajo grožnje, pisma grožnje in tako naprej komurkoli, komurkoli. Jaz vam ne želim tega, da doživite to, da vam otrok prenese s poštnega predala čestitko, na kateri piše »Smrt Jelki Godec«. Ne želim, ampak to stopnjevanje in zato predsednica, jaz upam, da bomo na to temo nadaljevali pogovore, pa ne samo nadaljevali pogovore, ampak tudi prišli do neke rešitve. To predvsem je to namen in veliko besed ne pomaga, pomagajo pa dejanja.

In še enkrat, da ne bo narobe razumljeno, ne želimo varovanja poslancev, ker tudi, kot sem razumela, po zakonu ni možno kot takšno fizično varovanje in tudi mislim, da si nihče ne želi imeti policista ob sebi skozi, ker tako kot je bilo rečeno, to lahko sproži še druge, drugačne učinke, ampak da je varno okoli Državnega zbora, da ne bodo padale še kakšne kocke v okna in pa da bomo vsi normalno lahko prišli na delo in iz dela.

Jaz tukaj podpiram to, da je okolica Državnega zbora varna, da se tukaj vsi varno počutijo. Se strinjam z gospo Jelko Godec, da se je povišala nestrpnost do drugače mislečih v katerokoli smer in bo zato debata o govoru kot takšnem potekala tudi znotraj Državnega zbora v naslednjih dneh v okviru delovnih sestankov in morda tudi potem na kakšni od sej, da bomo tudi sami poslanke in poslanci doprinesli k boljšemu sožitju v družbi. Naj povem, da je že sedaj, odkar se je ta dogodek zgodil, že okrepljeno varovanje okoli Državnega zbora. Seveda pa samo to ne bo nič pomenilo, če tudi mi sami ne bomo prispevali, tako kot sem že rekla, k bolj k nekemu večjemu sožitju oziroma razumevanju.

Ja, se strinjam tudi glede tega, da morajo policisti dobiti navodila, da ukrepajo pri opaženem prekršku ali pa celo morebiti kaznivem dejanju. V okolici Državnega zbora ne sme biti izgovor, nimamo pristojnosti kjerkoli, tako da to je nekaj kar čemur se absolutno pridružujem. Kot sem pa že rekla, vodje poslanskih skupin boste pa še dodatne predloge za dodatne stvari, za dodatna varovanja dobili. In sicer že sigurno do naslednjega delovnega posveta, ki je na to temo in še na nekatere druge predviden 18. novembra.

Se tudi strinjam s tem, da samo pogovor, čeprav je pomembno, da se o tem pogovarjamo, ne bo veliko doprinesel, če ne bomo tudi aktivni pri tem vprašanju in presegli morebitne delitve, ki jih imamo med seboj.

Sedaj pa, če želi še kdo drug besedo na tej točki, vam jo dajem, če ne, pa zaključujem to točko in tudi 20. sejo kolegija.

A se opravičujem. Ja, izvolite.

Gospod_________

Eno kratko zadevo še. Mene so danes strokovni sodelavci opozorili ponovno, da Vlada zamuja z odgovori. Vlada in ministrstvo zamuja z odgovori na pisna poslanska vprašanja in bi prosil, če lahko tudi pa tudi predsednica Državnega zbora opozorite Vlado, da naj odgovarjajo na vprašanja. To smo enkrat že storili iz urada predsednice, bomo še, če se bo to še dogajalo.

PREDSEDNICA MAG. URŠKA KLAKOČAR ZUPANČIČ: Izvolite, gospa generalna sekretarka.

Urška Zore Tavčar

Hvala.

Vsekakor se trudimo oziroma se Vlada trudi odgovarjati v roku. Včasih se tudi zgodi, predvsem glede na obsežnost vprašanj oziroma na vsa opravila, ki morajo biti izvedena zato, da se na ta vprašanja odgovori ali pa vse podatke, ki jih je potrebno zbrati oziroma enostavno nimamo toliko resursov včasih, da bi to uspelo narediti v tako kratkem času in se potem pač nekoliko zamakne. Se pa vedno aktivno dela na tem, seveda se trudimo spoštovati roke. Bomo pa še glede na poziv, bom tudi sama dodatno preverila, kaj je še odprtega.

Hvala.