29. izredna seja

Državni zbor

23. 12. 2022

Transkript seje

Spoštovani kolegice poslanke, kolegi poslanci, gospe in gospodje!

Začenjam 29. izredno sejo Državnega zbora, ki sem jo sklicala na podlagi drugega odstavka 58. člena in drugega odstavka 60. člena Poslovnika Državnega zbora.

Obvestili o odsotnih poslankah in poslancih seje ter o vabljenih na sejo sta objavljeni na e-klopi.

Vse prisotne lepo pozdravljam!

Prehajamo na določitev dnevnega reda 29. izredne seje Državnega zbora. Predlog ste prejeli danes, 23. decembra 2022, s sklicem seje. O predlogu dnevnega reda bomo odločali v skladu s prvim odstavkom 64. člena Poslovnika.

Predlogov za umik točke z dnevnega reda seje ali za širitev dnevnega reda seje nismo prejeli, zato zboru predlagam, da za današnjo sejo določi dnevni red, kot ste ga prejeli s sklicem.

Prehajamo na odločanje. Poslanke in poslance prosim, da preverite delovanje svojih glasovalnih naprav. In glasujemo o dnevnem redu.

Glasujemo. Prisotnih je 48 poslank in poslancev, vsi so glasovali za, nihče proti.

(Za so glasovali vsi.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je dnevni red 29. izredne seje zbora določen.

Gospa Jelka Godec, imate postopkovno, predvidevam.

Izvolite.

Najlepša hvala.

Glede na 65. člen Poslovnika v Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke najavljamo obstrukcijo vseh točk dnevnega reda današnje seje.

Zdaj, kot veste, 27. novembra so bili, je bila referendumski dan, glasovalo se je o referendumih, o treh zakonih. Ljudstvo, glas ljudstva je bil jasno izražen, torej podprli so vse tri predloge zakonov, ki jih je predlagala Vlada. S tem seveda v Slovenski demokratski stranki nimamo problemov oziroma ne nasprotujemo ali ugovarjamo, ugovarjamo pa postopkom, ki so se nadaljevali po tem dnevu, 27. novembru.

Namreč najprej Državna volilna komisija skrajšala vse roke za odločitev o pravnomočnosti rezultatov. Na podlagi predloga članov volilne komisije iz strank, političnih strank koalicije, ki so predlagali torej skrajšanje rokov in hitrejše ugotavljanje rezultatov referenduma. Kasneje je po tej odločitvi Državne volilne komisije prišlo tudi do tega, da je na Vrhovno sodišče prišla ena pritožba na odločitev DVK. Zdaj s strani predsednice Državnega zbora je bilo na Vrhovno sodišče naslovljena prošnja, da Vrhovno sodišče odgovori ali je bila kakšna pritožba vložena, in torej, da bo glede na odgovor Vrhovnega sodišča smatrala to kot pravnomočno odločitev.

Zdaj v Slovenski demokratski stranki, v Poslanski skupini menimo, da vsem pogojem ni bilo zadoščeno, da gre za pravnomočno odločitev Vrhovnega sodišča, kajti vsem pogojem bi zadostili, da lahko obravnavamo te točke danes na seji, ko bi pridobili vse dokaze, da so bile odločitve Vrhovnega sodišča vročene vsem strankam, ne samo DVK, da bi morale biti vložene tudi pritožniku, tako nastane materialna pravnomočnost in dobi oblastno veljavo tako pri organih, torej pri sodišču, kot pri strankah. Torej menimo, da samo obvestilo Vrhovnega sodišča, da je prejelo eno pritožbo in da jo je zavrglo ter še isti dan odpravilo strankam, ne predstavlja pravnomočnosti odločitve in da se te točke, ki so danes na dnevnem redu, sploh obravnavajo. Tako na podlagi vseh razlogov, ki sem jih navedla, najavljamo obstrukcijo, ki smo jo najavili že na Kolegiju predsednic in tudi pisno.

Najlepša hvala.

Hvala lepa.

Morda samo kot razlaga, pravnomočnost v tej zadevi, tudi po obrazložitvi, ki jo je dala Zakonodajno-pravna služba, nastopi s sprejetjem odločitve sodišča, torej z dnem izdaje sodne odločbe, ker zoper to odločitev ni več možno pravno sredstvo, vsaj ne redno pravno sredstvo. In pravzaprav, kdaj bo pritožnik dvignil pošiljko in se potem seznanil z odločitvijo, v tej zadevi ni pomembno. Pravnomočnost nastopi torej z dnem izdaje odločitve, Državni zbor pa mora v osmih dneh po pravnomočnosti razglasiti rezultate referenduma. In če bi čakali na dvig sodne pošiljke s strani pritožnika, bi lahko bil tudi Državni zbor v kršitvi zakona.

Tako, gremo naprej.

Prehajamo na 1. TOČKO DNEVNEGA REDA – SKLEP O RAZGLASITVI ODLOČITVE, KI JE BILA SPREJETA NA GLASOVANJU NA ZAKONODAJNEM REFERENDUMU O ZAKONU O SPREMEMBAH ZAKONA O VLADI REPUBLIKE SLOVENIJE, KI JE BIL 27. 11. 2022.

16. decembra 2022 je bilo v Uradnem listu Republike Slovenije številka 157/2022 objavljeno poročilo Državne volilne komisije o končnem izidu glasovanja na zakonodajnem referendumu o Zakonu o spremembah Zakona o Vladi Republike Slovenije, ki je bil 27. novembra 2022. Iz dopisa Vrhovnega sodišča z dne 22. decembra 2022 izhaja, da je bila zoper poročilo Državne volilne komisije vložena ena pritožba, ki jo je Vrhovno sodišče 21. decembra 2022 s sklepom zavrglo. Glede na to, da mora Državni zbor v skladu s 53.b členom Zakona o referendumu in ljudski iniciativi v osmih dneh po pravnomočnosti poročila Državne volilne komisije razglasiti odločitev, ki je bila sprejeta na referendumu, ste 22. decembra 2022 prejeli sklep, s katerim bo zbor razglasil odločitev, ki je bila sprejeta na glasovanju na referendumu.

Na podlagi 53.b člena Zakona o referendumu in ljudski iniciativi in 112. člena Poslovnika Državnega zbora ugotavljam, da se je Državni zbor seznanil z naslednjim sklepom: »Državni zbor razglaša, da je bila na glasovanju na zakonodajnem referendumu o Zakonu o spremembah Zakona o Vladi Republike Slovenije, ki je bil 27. 11. 2022 izveden na podlagi Odloka o razpisu zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah Zakona o Vladi Republike Slovenije z dne 18. 10. 2022 sprejeta odločitev volivk in volivcev, kot je ugotovljena v poročilu Državne volilne komisije o končnem izidu glasovanja na zakonodajnem referendumu o Zakonu o spremembah Zakona o Vladi Republike Slovenije, ki je objavljeno v Uradnem listu Republike Slovenije številka 157/2022 z dne 16. 12. 2022, kar skladno s četrtim odstavkom 90. člena Ustave Republike Slovenije pomeni, da Zakon o spremembah Zakona o Vladi Republike Slovenije, ki ga je sprejel Državni zbor na seji dne 22. 6. 2022, na referendumu ni bil zavrnjen. S tem je odločitev, ki je bila sprejeta na glasovanju na zakonodajnem referendumu o Zakonu o spremembah Zakona o Vladi Republike Slovenije, razglašena.«

S tem zaključujem to točko dnevnega reda.

Prehajamo na 2. TOČKO DNEVNEGA REDA – SKLEP O RAZGLASITVI ODLOČITVE, KI JE BILA SPREJETA NA GLASOVANJU NA ZAKONODAJNEM REFERENDUMU O ZAKONU O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O RADIOTELEVIZIJI SLOVENIJA, KI JE BIL 27. 11. 2022. 16. decembra 2022 je bilo v Uradnem listu Republike Slovenije številka 157/2022 objavljeno poročilo Državne volilne komisije o končnem izidu glasovanja na zakonodajnem referendumu o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o Radioteleviziji Slovenija, ki je bil 27. novembra 2022. Iz dopisa Vrhovnega sodišča z dne 22. decembra 2022 izhaja, da je bila zoper poročilo Državne volilne komisije vložena ena pritožba, ki jo je Vrhovno sodišče 21. decembra 2022 sklepom zavrglo. Glede na to, da mora državni zbor v skladu s 53.b členom Zakona o referendumu in ljudski iniciativi v osmih dneh po pravnomočnosti poročila Državne volilne komisije razglasiti odločitev, ki je bila sprejeta na referendumu ste 22. decembra 2022 prejeli sklep, s katerim bo zbor razglasil odločitev, ki je bila sprejeta na glasovanju na referendumu.

Na podlagi 53.b člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi in 112. člena Poslovnika Državnega zbora ugotavljam, da se je Državni zbor seznanil z naslednjim sklepom: »Državni zbor razglaša, da je bila na glasovanju na zakonodajnem referendumu o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o Radioteleviziji Slovenija, ki je bil 27. 11. 2022 izveden na podlagi Odloka o razpisu zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o Radioteleviziji Slovenija z dne 18. 10. 2022 sprejeta odločitev volivk in volivcev, kot je ugotovljena v poročilu Državne volilne komisije o končnem izidu glasovanja na zakonodajnem referendumu o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o Radioteleviziji Slovenija, ki je objavljeno v Uradnem listu Republike Slovenije številka 157 z dne 16. 12. 2022, kar skladno s četrtim odstavkom 90. člena Ustave Republike Slovenije pomeni, da Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Radioteleviziji Slovenija, ki ga je sprejel Državni zbor na seji dne 21. 7. 2022 na referendumu ni bil zavrnjen. S tem je odločitev, ki je bila sprejeta na glasovanju na zakonodajnem referendumu o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o Radioteleviziji Slovenija razglašena.«

S tem zaključujem to točko dnevnega reda.

In še eno, imamo še en referendum, torej, 3. TOČKA DNEVNEGA REDA - OBRAVNAVA SKLEPA O RAZGLASITVI ODLOČITVE, KI JE BILA SPREJETA NA GLASOVANJU NA ZAKONODAJNEM REFERENDUMU O ZAKONU O SPREMEMBAH ZAKONA O DOLGOTRAJNI OSKRBI, KI JE BIL 27. 11. 2022.

16. decembra 2022 je bilo v Uradnem listu Republike Slovenije številka 157/2022 objavljeno poročilo Državne volilne komisije o končnem izidu glasovanja na zakonodajnem referendumu o Zakonu o spremembah Zakona o dolgotrajni oskrbi, ki je bil 27. novembra 2022. Iz dopisa Vrhovnega sodišča z dne 22. decembra 2022 izhaja, da je bila zoper poročilo Državne volilne komisije vložena ena pritožba, ki jo je Vrhovno sodišče 21. decembra 2022 sklepom zavrglo. Glede na to, da mora Državni zbor v skladu s 543.b členom zakona o referendumu in o ljudski iniciativi v osmih dneh po pravnomočnosti poročila Državne volilne komisije razglasiti odločitev, ki je bila sprejeta na referendumu ste 22. decembra 2022 prejeli sklep, s katerim bo zbor razglasil odločitev, ki je bila sprejeta na glasovanju na referendumu.

Na podlagi 53.b člena Zakona o referendumu in ljudski iniciativi in 112. člena Poslovnika Državnega zbora ugotavljam, da se je Državni zbor seznanil z naslednjim sklepom: »Državni zbor razglaša, da je bila na glasovanju na zakonodajnem referendumu o Zakonu o spremembah Zakona o dolgotrajni oskrbi, ki je bil 27. 11. 2022 izveden na podlagi Odloka o razpisu zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah Zakona o dolgotrajni oskrbi z dne o18. 10. 2022 sprejeta odločitev volivk in volivcev kot je ugotovljena v poročilu Državne volilne komisije o končnem izidu glasovanja na zakonodajnem referendumu o Zakonu o spremembah Zakona o dolgotrajni oskrbi, ki je objavljeno v Uradnem listu Republike Slovenije številka 157/2022 z dne 16. 12. 2022, kar skladno s četrtim odstavkom 90. člena Ustave Republike Slovenije pomeni, da Zakon o spremembah Zakona o dolgotrajni oskrbi, ki ga je sprejel Državni zbor na seji dne 21. 7. 2022 na referendumu ni bil zavrnjen. S tem je odločitev, ki je bila sprejeta na glasovanju na zakonodajnem referendumu o Zakonu o spremembah Zakona o dolgotrajni oskrbi razglašena.«

S tem zaključujem to točko dnevnega reda. Prehajamo na zadnjo, 4. TOČKO DNEVNEGA REDA - MANDATNO-VOLILNE ZADEVE.

Prehajamo na obravnavo ugotovitve prenehanja mandata poslanca, ki je nastopil funkcijo župana občine Lendava. Občinski svet občine Lendava je 16. decembra 2022 Državnemu zboru predložil Sklep o potrditvi mandata Janeza Magyara za župana občine Lendava. Sklep Občinskega sveta občine Lendava je obravnavala Mandatno-volilna komisija in v obravnavo zboru predložila predlog sklepa, ki je objavljen na e-klopi.

Bo predsednica komisije podala…? (Ne.) Ne bo podala dodatnega poročila. Želite morda besedo predstavniki poslanskih skupin? (Ne) Ne. Torej, nimamo predstavitev stališč poslanskih skupin. Morda želijo besedo poslanke in poslanci? (Ne.) Tudi ne.

Zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Mandatno-volilna komisija na podlagi tretje alineje 36. člena Poslovnika Državnega zbora predlaga Državnemu zboru, da na podlagi pete alineje prvega odstavka in drugega odstavka 9. člena Zakona o poslancih sprejme naslednji sklep: »Državni zbor na podlagi sklepa občinskega sveta občine Lendava z dne 15. 12. 2022 ugotavlja, da je poslanec Janez Magyar nastopil funkcijo župana, ki ni združljiva s funkcijo poslanca, zato mu preneha mandat poslanca s 23. 12. 2022.«

Glasujemo. Navzočih je 48 poslank in poslancev, vsi so glasovali za.

(Za je glasovalo 48.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je sklep sprejet.

O navedenem sklepu bom takoj obvestila Državno volilno komisijo in jo zaprosila, da zboru sporoči, kateri kandidat oziroma kandidatka bo v skladu s 17. členom Zakona o volitvah v Državni zbor postal poslanec oziroma poslanka za preostanek mandatne dobe poslanca, ki mu je prenehal mandat. Na podlagi obvestila Državne volilne komisije bo Mandatno-volilna komisija Državnega zbora pripravila poročilo in zboru predlagala potrditev mandata novemu poslancu oziroma poslanki.

Državni zbor tudi ugotavlja, da poslancu Janezu Magyaru zaradi prenehanja mandata poslanca z današnjim dnem v skladu z 200., 201. in 112. členom Poslovnika Državnega zbora preneha funkcija podpredsednika Komisije za peticije, človekove pravice in enake možnosti.

Bivšemu kolegu poslancu se zahvaljujem za opravljeno poslansko delo in mu želim veliko uspeha pri nadaljnjem delu.

S tem zaključujem to točko dnevnega reda in 29. izredno sejo zbora in vam želim lep dan.

Lepe praznike, vesel božič in seveda veliko zdravja, sreče, osebnega zadovoljstva v naslednjem letu in čim več prijetnih sej! Hvala lepa.