7. redna seja

Odbor za finance

2. 2. 2023

Transkript seje

Lep pozdrav vsem skupaj! Začenjam 7. sejo Odbora za finance.

Obveščam vas, da imamo pooblastilo za nadomeščanje odsotne poslanke, in sicer Anton Šturbej bo nadomeščal Suzano Lep Šimenko.

S sklicem ste prejeli dnevni red seje odbora. Ker v poslovniškem roku ni bilo podanih predlogov za spremembo dnevnega reda, ugotavljam, da je določen takšen dnevni red seje, kot ste ga prejeli s sklicem.

Prehajamo na 1. TOČKO DNEVNEGA REDA – PREDLOG ZAKONA O IZVJANJU UREDBE O VSEEVROPSKEM OSEBNEM POKOJNINSKEM PRODUKTU, DRUGA OBRAVNAVA.

Predlagatelj zakona je Vlada.

K obravnavi točke so vabljeni predstavniki Ministrstva za finance ter Zakonodajno-pravne službe.

Kot gradivo ste poleg predloga zakona prejeli tudi mnenje Zakonodajno-pravne službe z dne 17. 1. 2023 in mnenje Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance z dne 30. 1. 2023.

Rok za vlaganje amandmajev je potekal 26. 1. 2023. Amandmaje so vložile poslanske skupine Svoboda, SD in Levica. Amandmajev ne bom brala, ker jih bomo obravnavali sproti, jih je pa skoraj za večino zakona.

Začenjam drugo obravnavo predloga zakona.

Želi predstavnica Ministrstva za finance besedo? Izvolite, državna sekretarka Nikolina Prah.

Nikolina Prah

Hvala lepa.

Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci!

S Predlogom zakona o izvajanju uredbe o vseevropskem pokojninskem produktu se podrobneje ureja izvajanje te evropske uredbe, ki uvaja nov vseevropski osebni pokojninski produkt, tako imenovan PEKP. Uredba PEP določa enotna pravila na ravni EU glede registracije, distribucije in nadzora osebnih pokojninskih produktov, ki se distribuirajo v EU pod to oznako. Uvaja nove možnosti, s katerimi se omogoča samostojno oziroma individualno prostovoljno pokojninsko varčevanje za fizične osebe znotraj Evropske unije. Njegov cilj je dopolniti javne pokojninske sisteme, pokojninske sisteme poklicnega zavarovanja ter nacionalne zasebne načrte. Namen uredbe PEP je varčevalcem zagotoviti večjo izbiro in jim pri varčevanju za upokojitev dati na voljo nove produkte in s tem zagotoviti tudi ustrezno raven varstva potrošnikov. Produkt PEP bodo lahko ponujale različne finančne institucije, kot so pokojninski skladi, banke, upravljavci alternativnih skladov, družbe za upravljanje; gre torej za subjekte, ki imajo za opravljanje dejavnosti dovoljenje nadzornega organa in so torej reguliran subjekt. S tem se tudi zagotavlja večja varnost pri varčevalnih sredstev v tem produktu. Ponudniki, ki želijo ponuditi PEP, bodo morali upoštevati tudi poseben postopek registracije pri evropskem organu za zavarovanje in poklicne pokojnine, torej tako imenovana EOPA, nove PEP registrira v centralnem registru na podlagi odločitve nacionalnega pristojnega organa, po registraciji se pa lahko distribuira in ponuja po celi Evropski uniji. Ponudnik ali distributer PEP mora prihodnjim varčevalcem zagotoviti izčrpno svetovanje o produktu, vključno z informacijo o storitvi prenosljivosti. Če torej varčevalec v PEP spremeni prebivališče zaradi selitve v drugo državo članico Evropske unije, ima lahko možnost še naprej vplačevati sredstva v isti PEP, saj ima pravico brezplačno zamenjati ponudnika. Torej, primarni cilj predloga zakona, ki se danes obravnava, pa je podrobneje urediti izvajanje te evropske uredbe, in sicer, določiti nadzorni organ, kot nadzorni organ je določena Agencija za zavarovalni nadzor, torej gre za regulatorno in nadzorno institucijo, njene pristojnosti in naloge, določa tudi pogoje varčevanja in pogoje izplačevanja v PEP, določa merila za ocenjevanje znanja in sposobnosti oseb, ki distribuirajo PEP, določa način razkrivanja informacij o izrečenih ukrepih ter prekrške zaradi kršitev uredbe PEP oziroma samih določb predloga zakona.

Vlada se je v postopku obravnave predloga zakona seznanila tudi z mnenjem Zakonodajno-pravne službe, na podlagi katerega so bili potem za vse člene zakona pravzaprav predlagani amandmaji s strani koalicije. Vlada s temi predlogi amandmajev seveda soglaša, so bili tudi usklajevani, predvsem se pa s temi amandmaji in popravki sledi razumljivosti in doslednosti pri navajanju oziroma citiranju določb zakona. Jaz se tu kot predstavnica Vlade oziroma Ministrstva za finance opravičim in si želim, da v prihodnje do tega ne bi prihajalo, ampak ko mi usklajujemo zakon, si želimo čim širše dobiti soglasje, predvsem tudi potem v končni fazi Službe Vlade za zakonodajo. Včasih je potem njihovo mnenje drugačno kot Zakonodajno-pravne službe in ko dobimo mnenje Zakonodajno-pravne službe, želimo tudi z njihovimi smernicami delovati in zato tukaj tudi z njihovimi smernicami delovati in zato tukaj tudi soglašamo s predlaganimi amandmaji.

Hvala za vašo pozornost.

Hvala lepa.

Ali želi besedo predstavnica Zakonodajnopravne službe? Izvolite, gospa Mateja Tavčar.

Mateja Tavčar

Hvala za besedo.

Lepo pozdravljeni!

V Zakonodajno-pravni službi smo preučili predlog zakona v okviru svojih pristojnosti in podali kar obširno pisno mnenje, ki ste ga prejeli 17. januarja.

Z amandmaji koalicijskih poslanskih skupin se odpravlja večina nomotehničnih in tudi vsebinskih pripomb, na katere smo opozorili, tako da dodatna pojasnila niti niso potrebna; se po potrebi oglasim še pri obravnavi amandmaja k 14. členu predloga zakona. Hvala.

Hvala lepa.

Odboru predlagam, da po končani razpravi o členih v skladu s tretjo alinejo 128. člena Poslovnika glasuje skupaj o vseh členih. Ali kdo temu nasprotuje? (Ne.)

Prehajamo na razpravo in odločanje o členih ter vloženih amandmajih.

V razpravo dajem 1. člen in amandma poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica. Želi kdo razpravljati? Ugotavljam, da ne, zato zaključujem razpravo.

Glasujemo o amandmaju poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica k 1. členu. Glasujemo. Navzočih je 11 članic in članov, za je glasovalo 9, nihče proti.

(Za je glasovalo 9.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je amandma sprejet.

Prehajamo na razpravo amandmaja k 2. členu, vloženega s strani poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica. Želi kdo razpravljati? (Ne želi.) Prehajamo na glasovanje. Glasujemo. Navzočih je 11 članic in članov, za je glasovalo 9, proti nihče.

(Za je glasovalo 9.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je amandma sprejet.

Prehajamo na razpravo o amandmaju k 3. členu poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica. Želi kdo razpravljati? (Ne.) Glasujemo. Navzočih je 11 članic in članov, za je glasovalo 9, nihče proti.

(Za je glasovalo 9.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je amandma sprejet.

V razpravo dajem amandma k 4. poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica. Želi kdo razpravljati? (Ne.) Prehajamo na glasovanje. Glasujemo. Navzočih je 11 članic in članov, za je glasovalo 9, nihče proti.

(Za je glasovalo 9.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je amandma sprejet.

V razpravo dajem amandma k 5. členu poslanskih skupin SD, Svoboda in Levica. Želi kdo razpravljati? (Ne želi.) Glasujemo. Navzočih je 11 članic in članov, za je glasovalo 9, nihče proti.

(Za je glasovalo 9.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je amandma sprejet.

V razpravo dajem amandma k 6. členu poslanskih skupin Svoboda, Levica in SD. Želi kdo razpravljati? (Ne želi.) Glasujemo. Navzočih je 11 članic in članov, za je glasovalo 9, nihče proti.

(Za je glasovalo 9.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je amandma sprejet.

V razpravo dajem amandma k 7. členu poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica. Želi kdo razpravljati? (Ne želi.) Glasujemo. Navzočih je 11 članic in članov, za je glasovalo 9, nihče proti.

(Za je glasovalo 9.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je amandma sprejet.

V razpravo dajem amandma k 8. členu poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica. Želi kdo razpravljati? (Ne želi.) Glasujemo. Navzočih je 11 članic in članov, za je glasovalo 9, nihče proti.

(Za je glasovalo 9.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je amandma sprejet.

V razpravo amandma k 9. členu poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica. Želi kdo razpravljati? (Ne.) Glasujemo. Navzočih je 11 članic in članov, za je glasovalo 9, nihče proti.

(Za je glasovalo 9.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je amandma sprejet.

V razpravo dajem amandma k 10. členu. Želi kdo razpravljati? (Ne želi.) Glasujemo. Navzočih je 11 članic in članov, za je glasovalo 9, nihče proti.

(Za je glasovalo 9.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je amandma sprejet.

V razpravo dajem amandma k 11. členu poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica. Želi kdo razpravljati? (Ne.) Glasujemo. Navzočih je 11 članic in članov, za je glasovalo 9, nihče proti.

(Za je glasovalo 9.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je amandma sprejet.

V razpravo dajem amandma za novi 11.a člen. Želi kdo razpravljati? (Ne želi.) Glasujemo. Navzočih je 11 članic in članov, za je glasovalo 9, nihče proti.

(Za je glasovalo 9.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je amandma za novi 11.a člen sprejet.

V razpravo dajem amandma k 12. členu poslanskih skupin SD, Levica in Svoboda. Želi kdo razpravljati? (Ne želi.) Glasujemo. Navzočih je 11 članic in članov, za je glasovalo 9, nihče proti.

(Za je glasovalo 9.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je amandma sprejet.

V razpravo dajem 13. člen. Želi kdo razpravljati? (Ne želi.)

V razpravo dajem amandma k 14. členu. Želi kdo razpravljati? / oglašanje v ozadju/ Želite razpravljati? Ja, izvolite, nisem razumela. Seveda, izvolite.

Mateja Tavčar

Hvala za besedo.

Pri tem amandmaju je potrebno opozorilo. Namreč, zaradi sprejetja amandmaja za novi 11.a člen je treba spremeniti besedilo amandmaja k 14. členu tako, da se sklicuje na 13. in ne več na 12. člen predloga zakona.

Hvala.

Predlagam, da potem na Državnem zboru naredimo ta popravek, da ne bi zdajle prekinjali seje zaradi tega, da bi oblikovali nov amandma. V redu. Torej, želi še kdo razpravljati v zvezi s tem členom? Če ne, prehajamo na glasovanje. Glasujemo. Navzočih je 11 članic in članov, za je glasovalo 9, nihče proti.

(Za je glasovalo 9.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je amandma k 14. členu sprejet.

V razpravo prehajamo dajem amandma za spremembo naslova poglavja Končne določbe. Želi kdo razpravljati? (Ne.) Glasujemo. Navzočih je 11 poslank in poslancev, za je glasovalo 9, proti nihče.

(Za je glasovalo 9.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da

Prehajamo na amandma za nova 14.a in 14.b člen poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica. Želi kdo razpravljati? Izvolite, gospod Jožef Lenart.

Hvala lepa za besedo.

Lep pozdrav vsem prisotnim gostom iz ministrstva. Torej, vezano na 14.b člen, se pravi, tale amandma nekako določa kako bodo potem dobivali licence oziroma dovoljenja za varovanje zastopniki in posredniki. In dodal bi morda samo to, da je dejansko zelo pomembno osebno varčevanje in sicer, glede na do sedaj znano in videno je dobrodošel ukrep vseevropskega osebnega pokojninskega produkta, seveda pa nekako umanjka tudi del, ki bi se mu reklo motivacija, tako da bi to tudi lahko boljše zaživelo nekako tudi v tistih državah v katerih se že izvaja, ni ne vem kako prijelo in me tudi čudi, da ne bi, glede na to, da vemo kakšna je demografska slika, da bo v prihodnosti veliko ljudi imelo še večje težave s preživetjem v pokoju ali pa seveda, bodo imeli zelo male pokojnine in je dobro, da varčujejo, da bi morda dali tudi kakšne, če tako rečem, davčne ugodnosti tem, ki bi se za to odločali v prihodnosti. Nekako samo v razmislek, tako da v poslanski skupini nekako nimamo razloga, da zakona ne bi podprli, kot rečeno pa bi bilo dobrodošlo tudi, če bi bila kakšna davčna olajšava za tiste, ki bi se odločili za takšen način varčevanja.

Hvala lepa. Želi še kdo razpravljati? Ali je bil prej… Kateri je bil prej?

Gospod Breznik, izvolite.

Bom kratek, gospa predsednica. Torej vseevropski pokojninski produkt se umešča v dodatni del sistema osebnega pokojninskega varčevanja, v tretjem stebru, zato da bodo ljudje, ki nas mogoče gledajo ali pa poslušajo, razumeli. Torej ne gre za neko dodatno pokojninsko zavarovanje v skladu z določili Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. To pomeni, da za ta produkt ne bo davčnih olajšav, kot so recimo za drugi steber, ki je, ki so kar te davčne olajšave, mislim, se kar poznajo, tako da dodatno pokojninsko zavarovanje, kot je na primer tako imenovana Jamnikova modra zavarovalnica, torej primat ali pa konkurenca na tem področju, jih ne bo. In jaz mislim, da bo tukaj treba tudi na, če pogledamo, trenutno je pet ponudnikov celo na evropskem trgu, jih ni več, tako da jaz mislim, da bo ta produkt, bo potreboval še kakšno novelacijo zato da bo lahko zaživel. Jaz mislim, da vsak ponudnik je dobrodošel, vsaka konkurenca je dobrodošla, mislim pa, da bodo takšni produkti morali imeti določene davčne olajšave zato, da ljudi motivirajo, zato da se vključujejo torej v eden ali drugi ali pa tretji pokojninski steber, in da varčujejo za svojo starost. Še posebej v Sloveniji, kjer so, kjer so dohodninske lestvice po vaših zadnjih novelacijah zakona…