25. nujna seja

Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor

21. 4. 2023

Transkript seje

Dobro jutro, spoštovani kolegi in ostali prisotni, pričenjam 25. nujno sejo Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor ter vse lepo pozdravljam. Obveščam vas, da se je opravičil Danijel Krivec, sicer pa na seji kot nadomestni člani odbora s pooblastili sodelujejo Bratislav Vrečko, ki nadomešča Tomaža Laha, Jonas Žnidaršič, ki nadomešča Predraga Bakovića in to je to.

Prehajamo na določitev dnevnega reda seje odbora, s sklicem seje ste prejeli dnevni red z eno točko, v zvezi s katerim v poslovniškem roku nisem prejela nobenega predloga za spremembo, zato je ta določen, kot ste ga prejeli s sklicem.

Prehajamo na 1. TOČKO DNEVNEGA REDA, TO JE POBUDA ZBORNICE ZA ARHITEKTURO IN PROSTOR SLOVENIJE LJUBLJANA IN DRUGIH ZA ZAČETEK POSTOPKA ZA OCENO USTAVNOSTI DRUGE ALINEJE DESETEGA ODSTAVKA IN ENAJSTEGA ODSTAVKA 141. ČLENA GRADBENEGA ZAKONA.

Ustavno sodišče je pobudo poslalo mnenje Državnemu zboru na podlagi prvega odstavka 265. člena Poslovnika Državnega zbora, odbor pa jo bo obravnaval na podlagi drugega odstavka 265. člena Poslovnika Državnega zbora. Prejeli ste naslednje gradivo: zahtevo za oceno ustavnosti z dne 10. 1. 2023, ki ste jo članice in člani odbora zaradi varstva osebnih podatkov prejeli proti podpisu, mnenje Zakonodajno-pravne službe z dne 14. 4. 2023 in pa mnenje Vlade z dne 13. 4. 2023. Vsa gradiva so objavljena na spletnih straneh Državnega zbora in na e-klopi. Na sejo odbora sta bila vabljena Zakonodajno-pravna služba in Ministrstvo za naravne vire in prostor.

Prehajamo na obravnavo. Besedo predajam predstavnici Zakonodajno-pravne službe. Izvolite.

GOSPA___ (ZPS DZ): Hvala za besedo. Zakonodajno-pravna služba je pripravila pisno mnenje o pobudi Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije in drugih za oceno ustavnosti drugega ali je desetega odstavka in enajstega odstavka 141. člena gradbenega zakona.

Ustavno sodišče je pobudo posredovalo odgovor Državnemu zboru kot nasprotnemu udeležencu v postopku. V prvem delu mnenja so navedeni razlogi, zaradi katerih Državni zbor meni, da pobudniki ne izkazujejo pravnega interesa za vložitev pobude in jo je zato treba zavreči. V nadaljevanju pa so iz previdnosti navedeni še razlogi, iz katerih je razvidno, da izpodbijane določbe niso v neskladju z navedenimi členi ustave. Hvala.

Hvala lepa.

Želi besedo še predstavnik Ministrstva za naravne vire in prostor? Ja. Izvolite, državni sekretar Matej Skočir.

Matej Skočir

Spoštovana predsednica, spoštovane članice, člani odbora. Hvala za besedo.

Zbornica za arhitekturo in prostor je podala pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti desetega in enajstega odstavka 141. člena gradbenega zakona. Gre pravzaprav za spor glede vodenja gradnje in če se v bistvu spomnite, smo na enem od preteklih odborov že v bistvu prejeli pravzaprav podobno pobudo. Vlada je glede te pobude mnenje sprejela dne 13. 4. 2023. Če ga na kratko povzamem, torej s črtanjem omenjenega dela določbe gradbenega zakona ena naj bi imeli pooblaščeni arhitekti pooblastilo za vodenje gradnje že po samem GZ1, kar ne drži. GZ1 ne določa poklicnih nalog pooblaščenih arhitektov, ampak jih kot sistemski zakon določa Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti. / Nerazumljivo/ pravzaprav pooblaščenim arhitektom poklicne naloge vodenje gradnje ne priznava in izpodbijani del določbe 141. člena pravzaprav omogoča opravljanje vodenje gradnje le tistim arhitektom, ki so to pravico že pridobili po pravilniku o programu in načinu opravljanja strokovnih izpitov po Zakonu o graditvi objektov.

Kar je potrebno poudariti še, da bi pravzaprav ugoditev tej pobudi lahko imela pravzaprav celo negativni učinek, saj bi pravzaprav lahko onemogočila vodenje gradnje tudi tistim arhitektom, ki so to pravico pridobili že po pravilniku o programu in načinu opravljanja strokovnih izpitov po Zakonu o graditvi objektov in podobno kot Zakonodajno-pravna služba tudi mi menimo, no, da zdaj zakon je v skladu z Ustavo in tudi predlagamo Ustavnemu sodišču, da to pobudo zavrne. Tako, da za dodatna pojasnila, če bi pa karkoli rabili, sva vam pa tukaj na voljo s kolegom direktorjem Direktorata za prostor, gospodom Bangievim.

Hvala.

Sedaj sprašujem še članice in člane odbora, ali želi kdo razpravljati pri tej točki? Ne. Pardon, se opravičujem, kolegica Sukič, izvolite.

Saj ne vem, če bi, dobro jutro, ravno razpravljala. Ampak glede teh arhitektov, ali ste prepričani, državni sekretar, da je tako preprosto? Zdaj koliko imam spominov, jaz zdaj nisem na novo osvežila spomina, gre za neko neenakost glede na arhitekte, ki so nekoč po nekem starem sistemu tretirani in zdaj nove arhitekte ali pa mlade arhitekte, ki se jih zdaj obravnava drugače, mislim, tu prihaja do neke razlike, kolikor vem, če nam lahko to mogoče pojasnite malo bolj natančno. Hvala lepa.

Matej Skočir

Če dovolite, bi prepustil besedo kolegu Bangievu mogoče za ta nek zgodovinski pregled, no pa v bistvu…..

Georgi Bangiev

Hvala lepa, lepo pozdravljeni tudi z moje strani.

Dejansko gradbeni zakon, tako kot je že gospod Skočir povedal, dejansko dodeljuje pravice nekomu, ki so bile odvzete za nazaj. To, kar je bilo pa izpostavljeno v razpravi, gre pa za nove pravice, te nove pravice ureja ZAJD. Zakon o infrastrukturni inženirski zbornici je bil usklajen z obema zbornicama in takrat je sodelovala vsa stroka in so bile določene pravice izvajanja glede na študijske program. Študijski program kateri imajo arhitekti, niso enaki študijskemu programu, ki ga imajo inženirji, sploh ne kar se tiče v delu izvajanja del, se pravi organizacija gradbišča in tako naprej. V tem delu nista enaka in v tem delu so bili tudi takrat usklajeni arhitekturna in inženirska zbornica glede pravic, katere so zapisane v ZAJDU in tako se tudi to trenutno izvaja. Govorimo o izvajanju del, ne govorimo o vodenju projektiranja, vi ste verjetno, mislim vodenje projektiranja, medtem ko pa tukaj to pa je izvajanje del. In tako kot je že povedal gospod Skočir, dejansko z ukinitvijo tega bi se odvzele pravice nekomu, ki so bile dodeljene predhodnih predpisih. Hvala lepa.

Hvala. Še kdo? Ne. Potem zaključujem razpravo.

Prehajamo na odločanje o mnenju Zakonodajno-pravne službe k pobudi.

Na podlagi 265. člena Poslovnika Državnega zbora dajem na glasovanje naslednje mnenje: Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor se strinja z mnenjem Zakonodajno-pravne službe o pobudi za začetek postopka za oceno ustavnosti druge alineje desetega odstavka in enajstega odstavka 141. člena gradbenega zakona z dne 14. 4. 2023 ter ji predlaga, da v skladu z 266. členom Poslovnika Državnega zbora pripravi odgovor Ustavnemu sodišču. Glasujemo. /…izklop mikrofona/

Dobro jutro, spoštovani kolegi in ostali prisotni, pričenjam 25. nujno sejo Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor ter vse lepo pozdravljam. Obveščam vas, da se je opravičil Danijel Krivec, sicer pa na seji kot nadomestni člani odbora s pooblastili sodelujejo Bratislav Vrečko, ki nadomešča Tomaža Laha, Jonas Žnidaršič, ki nadomešča Predraga Bakovića in to je to.

Prehajamo na določitev dnevnega reda seje odbora, s sklicem seje ste prejeli dnevni red z eno točko, v zvezi s katerim v poslovniškem roku nisem prejela nobenega predloga za spremembo, zato je ta določen, kot ste ga prejeli s sklicem.

Prehajamo na 1. TOČKO DNEVNEGA REDA, TO JE POBUDA ZBORNICE ZA ARHITEKTURO IN PROSTOR SLOVENIJE LJUBLJANA IN DRUGIH ZA ZAČETEK POSTOPKA ZA OCENO USTAVNOSTI DRUGE ALINEJE DESETEGA ODSTAVKA IN ENAJSTEGA ODSTAVKA 141. ČLENA GRADBENEGA ZAKONA.

Ustavno sodišče je pobudo poslalo mnenje Državnemu zboru na podlagi prvega odstavka 265. člena Poslovnika Državnega zbora, odbor pa jo bo obravnaval na podlagi drugega odstavka 265. člena Poslovnika Državnega zbora. Prejeli ste naslednje gradivo: zahtevo za oceno ustavnosti z dne 10. 1. 2023, ki ste jo članice in člani odbora zaradi varstva osebnih podatkov prejeli proti podpisu, mnenje Zakonodajno-pravne službe z dne 14. 4. 2023 in pa mnenje Vlade z dne 13. 4. 2023. Vsa gradiva so objavljena na spletnih straneh Državnega zbora in na e-klopi. Na sejo odbora sta bila vabljena Zakonodajno-pravna služba in Ministrstvo za naravne vire in prostor.

Prehajamo na obravnavo. Besedo predajam predstavnici Zakonodajno-pravne službe. Izvolite.