15. redna seja

Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide

6. 6. 2023

Transkript seje

Dober dan in lepo pozdravljeni na 15. seji Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide!

Vse članice, člane odbora, tudi ostale prisotne prav lepo pozdravljam!

Obveščam vas, da kakšnih obvestil o zadržanosti seje nisem prejel, prav tako pa zaenkrat nisem prejel udeležbe s pooblastili kolegov.

S sklicem seje ste prejeli naslednji dnevni red: 1. točka - Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev in 2. točka, ki je točka Razno.

V poslovniškem roku ni bilo predlogov za spremembo dnevnega reda, zato ugotavljam, da je sprejet dnevni red, kot ste ga sprejeli s sklicem.

S tem prehajamo na 1. TOČKO - PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVI ZAKONA O POSTOPKU PRIZNAVANJA POKLICNIH KVALIFIKACIJ ZA OPRAVLJANJE REGULIRANIH POKLICEV.

Gradivo je objavljeno na spletni strani Državnega zbora, k točki pa so bili vabljeni: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Zakonodajno-pravna služba in Državni svet.

Začenjamo drugo obravnavo predloga zakona, v kateri bomo opravili razpravo in glasovanje o posameznih členih predloga zakona.

Za dopolnilno obrazložitev najprej predajam besedo predstavniku Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, to je državni sekretar Igor Feketija.

Izvolite.

Igor Feketija

Hvala za besedo.

Lep pozdrav vsem skupaj!

V letu 2018 je bila sprejeta direktiva Evropske unije o preizkusu sorazmernosti pred sprejetjem nove regulacije poklicev. Slovenija jo je v Zakonu o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev prenesla v letu 2021.

Slovenija je decembra 2021 prejela opomin Evropske komisije, v katerem je Evropska komisija ugotovila, da Slovenija ni izpolnila vseh svojih obveznosti iz te evropske direktive, zato smo pripravili novelo Zakona o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev, ki je danes pred vami. Z njo želimo odpraviti vse neskladnosti z evropsko direktivo.

Februarja letos je Slovenija prejela tudi obrazloženo mnenje Evropske komisije, v katerem Evropska komisija ugotavlja, da bodo s sprejemom te novele zakona, ki je danes pred vami, vsa neskladja z evropsko direktivo tudi odpravljena. Predlog zakona ima zgolj 4 člene, poudarek pa je na 2 zadevah. Zelo jasno je določeno, da se ocena sorazmernosti zakonodajnih ukrepov oziroma omejitev izvede tako pred sprejetjem novih, kakor tudi pred spremembo veljavnih obstoječih zakonov ali drugih predpisov, ki omejujejo dostop do reguliranih poklicev ali njihovo upravljanje.

Najpomembnejša novost je, da se bo pred vsako novo regulacijo posameznih poklicev opravila ocena sorazmernosti, ali je regulacija določenega poklica upravičena ali ne. Tako oceno sorazmernosti bo moral pripraviti pripravljavec zakona ali drugega akta, ki regulira določen poklic, upošteva se predvsem narava, vsebina in učinek zakona ali drugega predpisa, ki omejuje dostop do ali opravljanje reguliranih poklicev, ocena sorazmernosti pa se izvede objektivno in neodvisno.

Nacionalni koordinator za opravljanje reguliranih poklicev oziroma dejavnosti v Republiki Sloveniji in ministrstvo, ki je pristojno za posamezno reguliran poklic ali dejavnosti, v fazi medresorskega usklajevanja poda to objektivno in neodvisno mnenje o oceni sorazmernosti. Takšno objektivno in neodvisno mnenje o oceni sorazmernosti je zavezujoče za poklicna oziroma strokovna združenja, kadar ta opravljajo oceno sorazmernosti. Da bi bila pripravljenost pripravljavcem predpisov, ki omejujejo dostop do reguliranih poklicev ali njihovo upravljanje, olajšana izvedba ocene sorazmernosti, smo na Ministrstvu za delo pripravili vprašanja, na katera je treba v tem postopku odgovoriti. Vprašanja so povzeta po testu sorazmernosti iz evropske baze reguliranih poklicev. Vprašanja za izdelavo ocene sorazmernosti, ki jo prinaša ta novela zakona, bodo predvidoma, tako smo se dogovorili z Ministrstvom za javno upravo, vključena tudi v metodologijo za oceno učinkov priprave predpisov na različna družbena področja.

Na podlagi vsega navedenega vas torej prosim za sprejem novele zakona in se vam zahvaljujem za pozornost.

Hvala.

Najlepša hvala.

Besedo dajem predstavnici Zakonodajno-pravne službe, Petri Komel.

Izvolite.

Petra Komel

Hvala za besedo.

Skladno z Zakonom o Državnem zboru in Poslovnikom Državnega zbora je Zakonodajno-pravna služba pripravila mnenje o skladnosti predloga zakona z Ustavo, pravnim sistemom ter o zakonodajno-tehničnih vidikih predloga.

ZPS najprej ugotavlja, da predlog zakona, ki spreminja 2., 54.a in 54.č člen veljavnega zakona, ne naslavlja upoštevanih pripomb ZPS k istim členom v njenem mnenju z dne 19. 4. 2021. k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev. Posledično ostaja vprašljiva skladnost predlaganih sprememb zakona z 2. členom Ustave, ki zapoveduje jasnost in določnost predpisov. Ponovno so predlagane norme, ki urejajo isto družbeno razmerje. Predlog zakona še vedno vsebuje programske norme. S predlaganimi spremembami 54. člena predhodna ocena novih ali sprememba obstoječih zakonov ali drugih predpisov ostaja urejena v zakonu, čeprav gre za podzakonsko materijo, pojem »drugi predpisi« pa še vedno ne vsebuje podrobnejše opredelitve, za katere predpise gre. Iz predloga zakona sicer nedvoumno izhaja, da mora predlagatelj zakona, ki omejuje dostop do reguliranih poklicev, izvesti objektivno in neodvisno oceno sorazmernosti teh omejitev. V zvezi z navedenim ZPS ocenjuje, da predlagatelj zakona ne more opraviti objektivne in neodvisne ocene sorazmernosti, saj ima interes, da se njegov zakonodajni predlog sprejme, torej ni nepristranski, objektiven, niti ne more izvesti neodvisne ocene lastne ocene sorazmernosti, saj neodvisnost označuje odnos do določenega objekta, na primer odvisnost, ločenost in podobno. Če podam primerjavo, podobno kot sodnik v lastni zadevi ne more soditi nepristransko, tako tudi predlagatelj zakona lastnega zakona ne more oceniti nepristransko. Varovalko določa vloženi predlog za amandma odbora, ki določa, da nacionalni koordinator iz 51. člena Zakona o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev in ministrstvo, pristojno za posamezen reguliran poklic ali dejavnost, podata objektivno in neodvisno mnenje glede ocene sorazmernosti. ZPS meni, da se zdi izbrani pristop v nasprotju z namenom direktive, ki od držav članic zahteva, da se zagotovi objektivna in neodvisna ocena sorazmernosti v praksi. Za Vlado, to je predlagateljica zakona, zakonodajni predlog namreč pripravi pristojno ministrstvo kot pripravljavec zakona, kar pa pomeni, da bo v večini primerov ministrstvo skupaj z nacionalnim koordinatorjem preverjalo samo sebe, to je zakonodajni predlog, ki ga je pripravilo za Vlado. ZPS ugotavlja, da z vloženim predlogom za amandma odbora mnenje, ki ga izdelata nacionalni koordinator in ministrstvo, pristojno za posamezen reguliran poklic ali dejavnost, sicer ni več zavezujoče za zakonodajalca ali nosilca zakonske iniciative. Iz predloga zakona ni bilo jasno razbrati, za katerega od navedenih subjektov naj bi bilo mnenje zavezujoče. S tem pa se odpravljajo tudi morebitne neustavne posledice iz predloga zakona, na katere je ZPS opozorila v svojem mnenju z dne 19. 5. 2023.

Hvala.

Najlepša hvala.

Za zaključek dajem besedo še predstavniku Državnega sveta. Danijel Kastelic.

Izvolite.

Danijel Kastelic

Hvala lepa.

Lep pozdrav vsem skupaj!

Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide je predlog zakona obravnavala na 7. seji, 25. maja 2023, in se tudi podrobneje seznanila s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti z njeno vsebino. Predvsem je pomembno, kot pojasnjuje predlagatelj, da se s predlogom zakona želi zagotoviti večjo jasnost, objektivnost, preglednost in primerljivost reguliranja dostopa do in opravljanja poklicev z uvedbo enotnih meril za oceno sorazmernosti, da bi se preprečilo nadaljnjo obremenitev in razdeljenost notranjega trga.

Komisija k predlogu zakona na podlagi seznanitve s pozitivnim mnenjem Evropske komisije v zvezi s predloženimi rešitvami ni imela pripomb in predlog podpira.

Hvala.

Najlepša hvala.

S tem smo izčrpali uvodne obrazložitve in stališča vabljenih.

Prehajamo na obravnavo členov. Predlog zakona ima 4 člene, dobili pa smo na mizo tudi predloge za amandmaje odbora. V poslovniškem roku siceršnji amandmaji niso bili vloženi.

Ker ima predlog zakona samo 4 člene, odboru predlagam, da se razprava o vseh členih in predlogih za amandmaje odbora združi v skladu s prvim odstavkom 128. člena Poslovnika. Po zaključeni razpravi bomo glasovali o amandmajih, nato pa še o vseh členih skupaj. Ali kdo temu predlogu nasprotuje? (Ne.) Ugotavljam, da nihče.

S tem prehajamo na razpravo o posameznih členih in predlogih za amandmaje odbora. Besedo dajem članicam in članom odbora. Želi kdo razpravljati? (Da.)

Izvolite, poslanka Helbl, beseda je vaša.

Hvala za besedo.

Lep pozdrav vsem!

Torej, jaz bi rada samo predstavila čisto na kratko stališče Slovenske demokratske stranke glede na ta predlog zakona in sicer s tem, s tema dvema amandmajema, ki smo jih zdaj dobili na mizo, v bistvu, odpravljate tiste dele, ki jih je že predstavila tudi Zakonodajno-pravna služba in je tudi nas to zmotilo. To je torej mnenje…, da mora biti mnenje nacionalnega organizatorja, koordinatorja in resornega ministrstva o objektivnosti in neodvisnosti ocene sorazmernosti obvezna sestavina predloga novega ali spremenjenega predpisa.

S tem je torej ta del odpravljen, zato bomo ta zakon podprli.

Hvala lepa.

Najlepša hvala.

Ker drugih prijavljenih k besedi ne vidim, zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje o amandmajih.

Na glasovanje dajem predlog za amandma odbora k 2. členu.

Glasujemo. Za je glasovalo 13, proti nihče.

(Za je glasovalo 13.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je bil amandma sprejet.

Na glasovanje dajem še predlog za amandma odbora k 3. členu.

Glasujemo. Za je glasovalo 13, proti nihče.

(Za je glasovalo 13.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je bil amandma sprejet.

Zaključili smo glasovanje o amandmajih.

Na glasovanje pa dajem še vse člene skupaj.

Glasujemo. Za je glasovalo 14, proti nihče.

(Za je glasovalo 14.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da so bili vsi členi sprejeti.

S tem zaključujemo drugo obravnavo predloga zakona na matičnem delovnem telesu.

Sprejeti amandmaji bodo vključeni v dopolnjen predlog zakona, ki bo sestavni del poročila odbora.

Določiti moramo še poročevalca, ki bo predstavil poročilo na seji zbora, in če temu nihče ne nasprotuje, predlagam, da sem to sam? (Da.) V redu.

Zaključujem to točko dnevnega reda.

Prehajamo na 2. TOČKO DNEVNEGA REDA – RAZNO.

Bi želel kdo razpravljati pod zadevno točko? (Ne.) Ugotavljam, da ne.

Točko razno s tem zaključujem, zaključujem pa tudi 15. sejo odbora.

Vsem se zahvaljujem za udeležbo na seji in vas obveščam, da se 18. nujna seja odbora začne čez 15. minut, to je ob 14. uri in 40 minut.

Se vidimo! Hvala lepa.