86. izredna seja

Državni zbor

10. 11. 2021

Transkript seje

Spoštovani kolegice poslanke, kolegi poslanci, gospe in gospodje!

Začenjam 86. izredno sejo Državnega zbora, ki sem jo sklical na podlagi prvega in drugega odstavka 58. člena ter drugega odstavka 60. člena Poslovnika Državnega zbora.

Obveščam vas, da sta umrla gospod Joško Godec, poslanec Državnega zbora v mandatu 2008−2011, in gospa Patricija Šulin, poslanka Državnega zbora v mandatu 2011−2014. Njun spomin bomo počastili z minuto molka.

Slava jima!

Obveščen sem, da se današnje seje ne morejo udeležiti naslednji poslanke in poslanci: Gregor Židan, dr. Franc Trček, mag. Bojana Muršič in Maša Kociper.

Na sejo sem vabil predstavnike Vlade k 1. točki ter predstavnika Urada predsednika Republike Slovenije in kandidata za ustavnega sodnika dr. Roka Svetliča k 2. točki.

Vse prisotne lepo pozdravljam!

Prehajamo na določitev dnevnega reda 86. izredne seje Državnega zbora.

Predlog dnevnega reda ste prejeli v petek, 5. novembra 2021, s sklicem seje. O predlogu dnevnega reda bomo odločali v skladu s prvim odstavkom 64. člena Poslovnika Državnega zbora. Predlogov za širitev dnevnega reda seje oziroma predloga za umik točke nisem prejel. Zboru predlagam, da za današnjo sejo določi dnevni red, kot ste ga prejeli s sklicem.

Prehajamo na odločanje. Poslanske in poslance prosim, da preverijo delovanje glasovalnih naprav.

Glasujemo. Navzočih je 78 poslank in poslancev, za 78, proti nihče.

(Za je glasovalo 78.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je dnevni red 86. izredne seje Državnega zbora določen.

Prehajamo na 1. TOČKO DNEVNEGA REDA, TO JE DRUGA OBRAVNAVA PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O USTANOVITVI OBČIN TER O DOLOČITVI NJIHOVIH OBMOČIJ V OKVIRU SKRAJŠANEGA POSTOPKA.

Predlog zakona je v obravnavo Državnemu zboru predložil poslanec Dušan Šiško.

Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predlagatelju Dušanu Šišku.

Spoštovani predsednik, spoštovane poslanke, spoštovani poslanci!

Zahvaljujem se vsem, ki ste kakorkoli prispevali, da smo prišli do tega zgodovinskega trenutka za mojo občino, za moje Krško, za moje Posavje. Nekateri med vami ste že slišali utemeljitve, ki sva jih predstavila na odboru z županom mag. Miranom Stankom, ki ga prav tako lepo pozdravljam.

Ker imam samo pet minut, bom zelo kratko predstavil našo občino. Tu vidite nekaj glavnih razlogov za našo odločitev. Sicer pa je Krško največja občina, z največ prebivalcev v statistični in razvojni regiji Posavje. Krško je geografsko, prometno, gospodarsko, upravno, kulturno središče Posavja. Ima 26 tisoč prebivalcev, ki živijo v 158 naseljih na 286 kilometrih. Poglejmo še nekaj številk. Gospodarske družbe s sedežem v Krškem zaposlujejo preko polovico vseh zaposlenih v regiji in ustvarijo preko 80 % prihodkov vseh družb v Posavju. Krško ima vrsto razvojnih in upravnih služb. Naj jih omenim samo Razvojno regionalno agencijo Posavje, Posavsko gospodarsko zbornico in sedež Sklada za razgradnjo NEK. Pa še nekaj številk znotraj Posavja. Krško je največja občina po površini, po številu prebivalcev in ima največ aktivnega delavnega prebivalstva. Občina Krško ima tudi najvišji proračun, znesek je za pet let.

Zdaj pa boste videli primerjavo z obstoječimi mestnimi občinami. Navedene so samo tri, ki jih lahko res močno prekašamo po pomembnih kazalcih. In še nekaj primerjave nasploh v Sloveniji, da se vidi potencial občine v širšem merilu. Krško je šesto po prihodkih podjetij, deveto po površini, enajsto po številu prebivalstva in dvanajsto po številu delovnih mest. Najbrž vam ni treba ponavljati, da je Krško kar s tremi velikimi elektrarnami tudi energetsko središče Slovenije. Še letos naj bi se začela gradnja odlagališča radioaktivnih odpadkov, ki ga preveč potrpežljivo čakamo že 40 let. Ne samo priprava NEK 2, ki bo največja investicija v zgodovini Slovenije in bo povzročila razmah mesta in regije, pri nas so že v izgradnji novi objekti v treh poslovnih conah, kot na primer obrat Krke, ki se širi iz Novega mesta v Krško z 200-milijonsko investicijo in 500 delovnimi mesti. Kot vidite, smo res polni energije, in tu je dokaz, da nam je bil v samem začetku samostojne države že priznan status regionalnega središča, ki ga želimo danes potrditi.

Spoštovane kolegice in kolegi! Upam, da ste prepoznali velik razvojni potencial krške občine, ki ga lahko izkoristimo v dobro cele države. Zahvaljujem se tudi tistim, ki pravite, da gre samo za simbolni pomen in da od tega statusa ni posebne koristi. Prav, a nam bo tudi to veliko pomenilo. Mislimo, da lokalna skupnost, ki prevzame toliko državnih bremen na svoja pleča in toliko objektov, ki se jih po vsej državi otepajo kot hudič križa, zasluži priznanje, četudi je to simbolno. S statusom mestne občine želimo dobiti status regijskega ali bodočega pokrajinskega središča, za kar pa imamo res veliko argumentov, kot jih ima komaj še kakšna občina, kajti naše misli so usmerjene naprej. Ne želimo biti nepripravljeni na velike izzive, kot se je to dogajalo pred 50 leti, ko so naši očetje v Krško na hitro sprejeli atomsko elektrarno. Mi že začenjamo s pripravami prostora za nove tisoče ljudi, za strokovnjake, za delavce, za nove someščane, ki bodo živeli z nami ali z vašimi otroci in vnuki. Oni bodo zagotavljali električno energijo tudi za avtomobile, vse moderne naprave in delovna mesta vaših otrok in vnukov.

PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ: Hvala lepa.

Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo.

Za predstavitev poročila odbora dajem besedo predsedniku mag. Branku Grimsu.

Spoštovani, vsem prav lep pozdrav.

Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo je na svoji 56. nujni seji dne 27. oktobra 2021 kot matično delovno telo obravnaval Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij, ki ga je Državnemu zboru v sprejetje predlagal poslanec gospod Dušan Šiško.

Članicam in članom odbora je bilo posredovano naslednje gradivo, skladno z veljavnimi predpisi, se pravi: javna podpora k predlogu zakona, mnenje Občine Brežice, mnenje Združenja mestnih občin Slovenije, mnenje Zakonodajno-pravne službe, mnenje Komisije Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj ter stališče Komisije za pravna in zakonodajna vprašanja pri Skupnosti občin Slovenije. V poslovniškem roku so bili potem vloženi še amandmaji poslanca gospoda Igorja Zorčiča ter Poslanske skupine Stranke Alenke Bratušek.

Predlagatelj gospod Dušan Šiško je v dopolnilni obrazložitvi predvsem poudaril pomen decentralizacije Slovenije, pomen enakomernega regionalnega razvoja in smisel, da se kot center vsakega takega regionalnega razvoja oblikuje mestna občina. Predstavnica Zakonodajno-pravne službe mag. Saša Bricelj Podgornik je v svoji obrazložitvi pravnega mnenja poudarila, da že sam osnovni predlog ni povsem v celoti izpolnjeval vseh zahtev, da pa izpolnjuje zahteve po zakonu, kar se tiče postopka. Je pa iz tega razloga izrecno zavračala sprejetje predlaganih amandmajev, ker bi bili po mnenju Zakonodajno-pravne službe v nasprotju z veljavnimi predpisi, saj zanje v postopku, ker so bili tako pozno vloženi, ni bilo mogoče pridobiti vseh tistih mnenj in soglasij, ki so predvidena v veljavnem zakonu in ki so za osnovni predlog bile pridobljena. Kasneje sta v razpravi predlog podprla še župan Občine Krško gospod Miran Stanko in državni svetnik gospod Srečko Ocvirk.

Po obširni razpravi je odbor z glasovanjem zavrnil oba predlagana amandmaja in potem s 14 glasovi za in 3 glasovi proti glasoval o vseh členih osnovnega predloga zakona skupaj in jih sprejel.

Glede na to da niso bili sprejeti amandmaji, Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo Državnemu zboru zato predlaga, da Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij v okviru skrajšanega postopka sprejme v predloženem besedilu.

Hvala lepa.

Besedo dajem predstavnikom poslanskih skupin za predstavitev stališč.

Blaž Pavlin bo predstavil stališče Poslanske skupine Nova Slovenija – krščanski demokrati.

Hvala za besedo in lep pozdrav vsem.

V Novi Sloveniji podpiramo razvoj lokalne samouprave in prizadevanja za skladen regionalni razvoj vseh predelov Slovenije. Skladno z načelom subsidiarnosti se zavzemamo za pravico lokalnih skupnosti, da samostojno urejajo, upravljajo in imajo v svoji pristojnosti vse javne zadeve iz življenja in dela prebivalcev na njihovem območju ter da ne posegajo v pravice in obveznosti drugih lokalnih skupnosti. Sistem upravljanja mora biti čim bližji ljudem in mora omogočiti uspešno načrtovanje in usklajevanje različnih interesov. Zavzemamo se za samostojnost občin, vključno s finančno avtonomijo, ki varuje lokalno samoupravo pred neupravičenimi posegi države. Če država prenese na občine naloge iz svoje pristojnosti, ji mora zagotoviti tudi potrebna finančna sredstva. Manjšim, demografsko ogroženim in obmejnim občinam se naj zagotovijo finančne izravnave za njihove posebne naloge. Treba je oblikovati objektivna in pregledna merila za dodeljevanje finančnih sredstev občinam. Cilj države mora biti, da državljanom v vseh delih Slovenije omogoči ustrezno prometno, energetsko in komunikacijsko infrastrukturo ter da poskrbi za druge ključne temelje, ki so potrebni za življenje in delo, osnovno izobraževanje, nujno zdravstveno pomoč in oskrbo starejših.

V luči vsega naštetega je tudi predlog sprememb zakona o ustanovitvi občin ter določitvi njihovih območij, ki ga je vložil v državnozborsko proceduro naš poslanski kolega Dušan Šiško iz Poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke na dolgoletni predlog Občine Krško. S predlaganim zakonom se podeljuje status mestne občine Občini Krško. Pobudo podpirajo celotni občinski svet Občine Krško in lokalni odbori vseh desetih političnih strank, ki so v njem zastopani. V lokalni skupnosti torej obstaja enotna podpora predlogu zakona. V preteklosti si je Občina Krško že prizadevala pridobiti status mestne občine, vendar v svojih prizadevanjih ni bila uspešna, čeprav izpolnjuje podobne pogoje kot nekatere druge mestne občine oziroma je večja tako po številu prebivalcev kot po površini ter tudi po prihodkih podjetij od nekaterih mestnih občin. Občina Krško po zagotovilih predlagatelja in župana občine na odboru trenutno vodi postopek združevanja naselij v močno mesto Krško, ki že danes deluje kot mesto in ga kot takšnega sprejemajo tudi njeni občani.

Ključni argument za podporo zakonu je tudi uresničevanje decentralizacije kar je eno od temeljnih načel lokalne samouprave. Posavske občine, vseh šest, ki danes sodelujejo na nivoju statistične oziroma razvojne regije, imajo interes za samostojno pokrajino Posavje, kjer bi Krško kot mestna občina delovala v vlogi regijskega središča. To je pomembno tudi z vidika krepitve glavnega mesta sosednje Hrvaške, saj ta del Slovenije ob meji s sosednjo Hrvaško nima mestne občine. Mestna občina Krško bi s podelitvijo statusa mestne občine predstavljala neko protiutež mestu Zagreb.

Poslanci Nove Slovenije bomo predlog zakona, ki bo podelil status mestne občine Občini Krško, podprli.

Hvala lepa.

Mag. Dušan Verbič bo predstavila stališče Poslanske skupine Stranke modernega centra.

Hvala za besedo, predsednik. Prav lep pozdrav, spoštovani poslanke in poslanci!

Danes odločamo o predlogu zakona o ustanovitvi občin ter določitvi njihovih območij, s katerim bi Občini Krško podelili status mestne občine. Zakon o lokalni samoupravi določa pogoje, ki naj bi jih občina izpolnjevala, da si podeli status mestne občine, kot so določeno število prebivalcev v mestu in določeno število delovnih mest ter pogoj, da je občina gospodarsko, kulturno, upravno središče širšega območja.

Občina Krško, ki se z več kot 26 tisoč prebivalci uvršča med večje občine v Sloveniji, ima poleg naselja Krško tesno povezavo s številnimi naselji, ki nanje gravitirajo. Tako je Občina Krško že začela s postopki, ki vodijo k cilju združevanja samih naselij v mesto, ki bo tako še okrepilo svojo vlogo kot vodilno upravno občinsko središče z razvojem gospodarskih in družbenih dejavnosti. Prav tako pa Krško z okolico zagotavlja veliko tendence k pridobitvi novih investitorjev, kar bo pripomoglo k oblikovanju novih delovnih mest v vseh sektorjih. Pomembno se nam zdi poudariti, da Občina Krško izpolnjuje podobne pogoje kot nekatere druge občine, ki mestni status že imajo.

V Stranki modernega centra smo prisluhnili argumentom predlagatelja, župana in drugih deležnikov, ki so nas prepričali v to, da je trenutek za pridobitev naziva mestne občine primeren. Primeren je še posebej v času priprave nove pokrajinske zakonodaje oziroma v želji po uresničitvi enega izmed temeljnih načel lokalne samouprave, decentralizacije in poskusa ustanovitve pokrajin kot nosilk skladnejšega regionalnega razvoja, v okviru katerega so mestne občine predvidene v vlogi regionalnih središč. Po besedah župana Krškega bi pridobitev statusa prinesla predvsem hitrejši razvoj mesta in posledično tudi podeželja, nove pristojnosti, dodatna sredstva za delovanje in programe, nova delovna mesta in tudi boljše pogoje sodelovanja z državo in drugimi mestnimi občinami ter z mesti iz drugih evropskih držav. Kot mestna občina bi lažje prišli do marsikaterih namenskih sredstev, saj so mnogi razpisi prilagojeni predvsem večjim občinam. Dejstvo je, da gre pri pobudi Občine Krško za uresničitev interesa širšega regionalnega pomena, predvsem pa za uresničitev želje občanov in občinskega sveta ob podpori lokalnih odborov celo desetih političnih strank.

Če obstaja možnost, da se s politično odločitvijo gre naproti potrebam in željam prebivalstva, v Poslanski skupini Stranke modernega centra ne vidimo razloga, da predloga zakona ne bi podprli. Skladno z navedenim bo Poslanska skupina SMC predlog podprla. Hvala za vašo pozornost.

Hvala lepa.

Vojko Starović bo predstavil stališče Poslanske skupine Stranke Alenke Bratušek.

Predsednik, hvala za besedo. Spoštovani!

Lokalna samouprava ima za ljudi, za občane velik pomen, ker lahko bolj neposredno uveljavljajo svoje interese. Poleg tega jim v razmerju do države lokalna samouprava omogoča določeno stopnjo neodvisnosti. Odločanje na ravni občine je namreč ljudem bližje kot odločanje na državni ravni, saj gre za zadeve, ki jih bolj neposredno zadevajo in jih posledično bolje poznajo. Zato je še toliko bolj pomembno, da imamo v Sloveniji razvito močno lokalno samoupravo v službi občanov. V Sloveniji imamo danes 11 mestnih občin. S predlagano spremembo bi dobili 12. mestno občino, mestno občino Krško.

V SAB kot zagovorniki regionalnega razvoja podpiramo razvojno rast slovenskih mest, tudi v primeru mesta Krško je razviden potencial. Tamkajšnji prebivalci si že dolgo želijo, da bi njihova občina postala mestna občina. V Krškem si tudi v interesu za samostojno regijo Posavje prizadevajo, da bi oblikovali močan center Posavje. Dejstvo je, da gre za občino, ki se intenzivno razvija in raste, zato smo ocenili, da bo svoj status tudi opravičila.

Podoben potencial smo prepoznali v SAB tudi pri občini Jesenice. Tako smo v sklopu zakonodajnega postopka v imenu jeseniške občine vložili dopolnilo, s katerim bi občina Jesenice pridobila status mestne občine. Prepričani smo, da si Jesenice ta status zaslužijo, saj so geografsko, gospodarsko in kulturno središče zgornje Gorenjske. Po besedah jeseniškega župana je občina Jesenice po vsebini in dejavnostih že dolga desetletja mestna občina. Pomen, vpliv in ugled jeseniške občine že dlje časa presegajo lokalne okvire, saj so občinske dejavnosti razvite do mere, da ne pokrivajo le potreb Jesenic in okolice, temveč celotne Gorenjske. Gre za mesto z močno razvito industrijo. Jesenice predstavljajo tudi pomembno prometno vozlišče z razvitimi cestami in železniški povezavami, ponašajo pa se tudi s pomembnimi dejavnostmi na področju kulture in športa. Ob tem je treba poudariti, da imajo praktično vse slovenske regije po dve mestni občini, na Gorenjskem pa ima ta status le Mestna občina Kranj. Žal naša prizadevanja niso obrodila sadov, saj predlog ni dobil ustrezne podpore na matičnem odboru. V SAB se zavedamo, da je za kvalitetno življenje državljank in državljanov ključnega pomena kakovostno in učinkovito delovanje lokalne samouprave. Zavzemamo se pa tudi za zmanjšanje števila občin, in sicer v smeri, da bi to zmanjšano število občin dobilo več pristojnosti in odgovornosti. Zato tudi odločno nasprotujemo poizkusom razbijanja obstoječih mestnih občin. Lokalna samouprava mora v prvi vrsti zagotoviti dober servis za ljudi in v SAB ne pristajamo na drobljenje občin z namenom zasledovanja interesov posameznih lokalnih politikov, kakor je videti na primeru iniciative za občino Golnik.

Predlog zakona, v skladu s katerim bo občina Krško pridobila status mestne občine, bomo v Poslanski skupini SAB podprli. Hvala.

Hvala lepa.

Robert Polnar bo predstavil stališče Poslanske skupine Demokratične stranke upokojencev Slovenije.