1. nujna seja

Skupni odbor

5. 7. 2018

Besede, ki so zaznamovale sejo

Brez zadetkov.

Transkript seje

Vse članice in člane odbora ter vabljene in ostale prisotne prav lepo pozdravljam! Začenjam 1. nujno sejo Skupnega odbora.

Na seji kot nadomestne članice in člani odbora s pooblastili sodelujejo: Anja Bah Žibert namesto Zvonka Černača, Iva Dimic namesto Ljudmile Novak, Jože Lenart namesto Marjana Šarca in Andrej Šircelj namesto Alenke Jeraj.

S sklicem seje ste prejeli dnevni red seje odbora. Ker v poslovniško določenem roku nisem prejel predlogov za spremembo dnevnega reda, je ta določen, kot je bil predlagan s sklicem seje.

Prehajamo na 1. TOČKO DNEVNEGA REDA - PREDLOG ZAKONA O DOPOLNITVAH ZAKONA O ZDRAVNIŠKI SLUŽBI, NUJNI POSTOPEK.

Predlagatelj predloga zakona je Vlada. Kolegij predsednika Državnega zbora je na 1. seji, 29. junija 2018, sklenil, da se predlog zakona obravnava po nujnem postopku.

K obravnavi točke so bili vabljeni: Vlada, Ministrstva za zdravje, Zakonodajno-pravna služba, Zdravniška zbornica Slovenije, Državni svet, dodatno pa so bili vabljeni tudi predstavniki Koordinacije zdravniških organizacij.

Poleg predloga zakona ste prejeli naslednja gradiva: mnenje Zakonodajno-pravne službe z dne 4. julija 2018, mnenje Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide z dne 4. julija 2018, odgovor Ministrstva za zdravje na dopis Zdravniške zbornice z dne 4. julija 2018.

Tik pred sejo so bili vloženi amandmaji Poslanski skupine SDS, na poti pa so tudi predlogi za amandmaje odbora, ki jih je pripravilo Ministrstvo za zdravje. Da bodo lahko Zakonodajno-pravna služba in člani odbora amandmaje pregledali in da razdelimo gradivo, predlagam, da sejo prekinemo, če se strinjate, in sicer za 30 minut. / oglašanje v ozadju/ Izvolite, proceduralno.

Najlepša hvala, predsednik.

Ne vem, v čem je smisel prekinitve. Namreč, amandmaji, ki so na poti, očitno z Erjavčeve do sem ali od koder pač so, lahko pridejo tudi v času razprave. Tako lahko najprej poslušamo, kaj imajo povedati ministrstvo, Zakonodajno-pravna služba oziroma vabljeni, in potem pred razpravo, ko bodo amandmaji že na mizi, tudi razpravljamo o tem. Zato predlagam, da se seja nadaljuje z obrazložitvijo vabljenih, kot sem rekla, Zakonodajno-pravne službe in ostalih. Tako ne vidim smisla, zato še enkrat naš predlog, s strani Slovenske demokratske stranke, je, da se seja normalno nadaljuje.

Hvala.

Hvala lepa za vaš predlog. Tudi vaše amandmaje je treba razdeliti in pregledati, zato, kot sem omenil, sejo prekinjamo za 30 minut in jo bomo nadaljevali ob 11.40. / oglašanje v ozadju/ S tem je seja prekinjena za pol ure.

(Se je bila prekinjena ob 11.10.)

Spoštovane, spoštovani! Nadaljujemo prekinjeno sejo odbora in 1. točko dnevnega reda. Predstavnice Vlade bi prosil, da se v prihodnje držijo časovnice, nadaljevanje seje je bilo predvideno ob 11.40.

V tem času smo prejeli predlog amandmajev odbora, ki jih je pripravilo Ministrstvo za zdravje na podlagi pripomb Zakonodajno-pravne službe, in sicer amandma k 1. členu in amandma k 3. členu - čistopis amandmajev bo vsak hip razdeljen tudi na vaše mize - in amandmaje Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke, in sicer k 1., 2. in 3. členu. Rok za vložitev amandmajev sicer teče do zaključka razprave o členih predloga zakona na današnji seji odbora.

Začenjam drugo obravnavo predloga zakona.

Želi predstavnica Vlade podati dopolnilno obrazložitev k členom predloga zakona? Izvolite. / medsebojni pogovor/

Najlepša hvala. Predsedujoči, jaz vem, da prvič vodite sejo odbora. Sicer se vam zahvaljujem tudi za to opozorilo, ki ste ga dali Vladi oziroma Ministrstvu za zdravje, naj se držijo časovnice, ker je nedopustno, da Državni zbor oziroma odbor čaka Vlado, ki je predlagatelj spremembe zakona. To je ena zadeva.

Druga zadeva. Sejo ste prekinili. Najprej ste dejali, da boste dali predlog na glasovanje, ki ga niste dali in ste sejo prekinili samovoljno. Ampak še enkrat, moram reči, da mogoče enkrat napaka, ker prvič vodite, ampak morate vedeti, da ste po Poslovniku napačno prekinili sejo.

Moj proceduralni predlog pa je, glede na to, da smo zopet, jaz upam, da to ne bo praksa tudi v tem mandatu čakali Vlado, da je pripravila določene dokumente, torej ministrstvo za zdravstvo, ki je pripravilo amandmaje in lahko postanejo amandmaji odbor, o tem še nič ne vemo, da smo to čakali, in da jih niti še nimamo v rokah. In ker ste dejali, da prekinjate prej sejo zato, da pridejo amandmaji Vlade, in da se prouči amandma SDS, Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke daje oziroma predlog, da se seja prekine za pol ure, da proučimo amandmaje, ki jih je pripravilo ministrstvo za zdravje in lahko postanejo amandmaji odbora. Prosim, če lahko daste predlog na glasovanje.

Najlepša hvala.

Hvala lepa za proceduralni predlog. Lahko ga sicer damo na glasovanje, lahko pa se tudi odločimo, da za prekinitev za 30 minut, če se strinjamo vsi.

Predsedujoči, jaz bi samo prosila še pred tem, da se amandmaji nam razdelijo, ker jih še vedno nimamo. Vsaj tukaj na tem delu teh amandmajev nimamo v rokah.

Vsekakor, saj to je tudi smisel te prekinitve.

Torej prekinjamo sejo za 30 minut.

Spoštovane, spoštovani.

Nadaljujemo prekinjeno 1. točko seje skupnega odbora.

Prejeli ste tudi predloge amandmajev odbora, ki jih je pripravilo Ministrstvo za zdravje na podlagi pripomb Zakonodajno-pravne službe.

Jaz bi ob tej priložnosti vendarle opozoril predstavnice Vlade, da je bilo relativno neodgovorno, da smo toliko časa čakali na čistopis teh amandmajev in da smo pravzaprav to prekinitev izkoristili nekako v prazno.

Pričenjam pa drugo obravnavo predloga zakona.

Želi predstavnica Vlade dopolnilno obrazložitev k členom predloga zakona, državna sekretarka dr. Ana Medved? (Ne želi.) Želi predstavnica Zakonodajno-pravne službe podati dodatno obrazložitev pisnega mnenja? Izvolite.

Katja Triller Vrtovec

Hvala za besedo.

Lep pozdrav vsem!

Predlagani amandmaji so v večini usklajeni s pripombami Zakonodajno-pravne službe. Kar je usklajeno, so strokovni standardi, kaj se šteje za nujno zdravniško pomoč, potem glede časa izdaje dovoljenja, glede možnosti podaljševanja dovoljenja, glede zavarovanja poklicne odgovornosti, glede postopka in glede retroaktivnosti. Kar ostaja neusklajeno, je pa to, da bi bila lahko ureditev sporna z vidika načela enakosti, ker to izjemo uvaja samo za zdravnike specialiste, ki prihajajo iz tretjih držav, ne pa za zdravnike specialiste, ki prihajajo iz Evropske unije. V praksi bi to lahko, na primer, pomenilo, da se vabljenemu bosanskemu zdravniku, ki prihaja iz tretje države, ne bo preverilo poklicne kvalifikacije po 37. členu Zakona o preverjanju poklicnih kvalifikacij reguliranih poklicev. Vabljeni hrvaški zdravnik, ki prihaja iz EU, z več kot sedemletnimi izkušnjami po opravljenem specialističnem izpitu, za katerega ne velja načelo avtomatičnega priznavanja njegove poklicne kvalifikacije, pa se bo le-to moralo dodatno preverjati. Iz obrazložitve amandmajev ni razvidno, zakaj prihaja do tega neenakega obravnavanja. To bi se lahko odpravilo tako, da bi se v prvem odstavku 12.č člena zapisalo, da se v teh izjemnih primerih dovoli začasno opravljanje zdravniške službe zdravniku specialistu, ne glede na državo, v kateri je pridobil poklicno kvalifikacijo; to bi se lahko tudi sprejelo kot amandma odbora.

To je vse, kar imamo pripomb. Hvala.