24. nujna seja

Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide

12. 10. 2023

Transkript seje

Vse članice in člane odbora, vabljene ter ostale prisotne lepo pozdravljam!

Začenjam 24. nujno sejo odbora.

Obveščam vas, da so zadržani in se seje ne morejo udeležiti: Miha Kordiš in Anja Bah Žibert. Na seji kot nadomestni člani odbora s pooblastili pa sodelujejo: Tamara Kozlovič namesto Sare Žibrat in pa Andrej Kosi in namesto Alenke Helbl.

Ker v poslovniškem roku ni bilo podanih predlogov za spremembo dnevnega reda, ugotavljam, da je določen dnevni red seje kot ste ga prejeli s sklicem.

S sklicem ste prejeli naslednji dnevni red: 1. Točka - Predlog sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2024 in pa 2. točka - Predlog proračuna Republike Slovenije za leto 2025.

Odboru predlagam, da združimo obravnavo obeh točk dnevnega reda. Ali kdo temu nasprotuje? (Ne.)

Če torej nihče ne nasprotuje, prehajamo na obravnavo 1. IN 2. TOČKE - PREDLOG SPREMEMB PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2024 IN PREDLOG PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2025.

Gradivo za sejo s predlogoma proračunov je objavljeno na spletnih straneh Državnega zbora.

Na sejo so bili vabljeni: Ministrstvo za finance, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstvo za solidarno prihodnost, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Konfederacija sindikatov Slovenije Pergam, Konfederacija sindikatov 90 Slovenije, Konfederacija novih sindikatov Slovenije - Neodvisnost, Slovenska zveza sindikatov Alternativa, Zveza delavskih sindikatov Slovenije - Solidarnost, Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije in zagovornika načela enakosti.

V skladu s Poslovnikom lahko odbor predloga proračunov obravnava z vidika svojih pristojnosti, torej le v tistem delu, ki se nanaša na njegovo delovno področje. To pomeni, da bomo obravnavali le tista dela predlogov proračunov, ki se nanašata na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Ministrstvo za solidarno prihodnost, in sicer kot zainteresirano delovno telo.

Uvodno besedo dajem najprej predstavniku Ministrstva za finance, in sicer mag. Simona Poljanšek. Je tukaj? (Da.)

Aha, izvolite.

Simona Poljanšek

Pozdravljeni!

Hvala za besedo.

Torej, dovolite, da podam nekaj uvodnih besed k Predlogu sprememb proračuna za leto 2024 in Predlogu proračuna za leto 2025, sicer sta pa oba predloga proračunov že predstavila predsednik vlade in minister za finance v Državnem zboru 9. oktobra.

Torej, proračuna za prihodnji dve leti sta bila zaradi letošnjih poplav pripravljena v izjemno težkih razmerah in so sredstva prvenstveno načrtovana za ukrepe za pomoč in odpravo posledic poplav. Tako se v prihodnjem letu načrtuje 1,1 milijarda odhodkov za naravne nesreče, od katerih je 780 milijonov evrov načrtovano v rezervaciji za naravne nesreče, razlika 320 milijonov evrov pa je že načrtovana pri resorjih.

V letu 2025 je za odpravo posledic poplav načrtovano 479 milijonov evrov. V Predlogu sprememb proračuna za leto 2024 se tako načrtuje 14 milijard evrov prihodkov in 16,2 milijardi evrov odhodkov, ki torej, kot sem že prej povedala, vključujejo tudi 1,1 milijarda evrov za naravne nesreče. Proračunski primanjkljaj se načrtuje v višini 2,2 milijardi oziroma 3,3 odhodka bruto domačega proizvoda.

V Predlogu proračuna za leto 2025 pa se načrtuje 14,6 milijarde prihodkov, 15,8 milijarde odhodkov, proračunski primanjkljaj v višini 1,3 milijarde evrov oziroma 1,8 bruto domačega proizvoda. Tako kot običajno sta vsebina in obseg proračunov prikazana v finančnih načrtih posameznih resorjev, bodo pa odgovori na morebitna vprašanja v delu načrtovanja in priprave proračunov ter upravljanja javnofinančnih izdatkov, in s tem zaključujem, podrobneje pojasnjena na seji matičnega Odbora za finance.

Hvala za besedo.

Hvala lepa.

Besedo dajem predstavniku Ministrstva za solidarno prihodnost, državnemu sekretarju dr. Luki Mladiču. Izvolite.

Luka Omladič

Najlepša hvala.

Torej Ministrstvo za solidarno prihodnost je v skladu s sklepom Vlade pripravilo predlog spremembe proračuna za 2024 in predlog proračuna za 2025. Torej predlog sprememb za leto 2024 znaša za Ministrstvo za solidarno prihodnost skupaj z organom v sestavi, to je Inšpektoratom za stanovanja, 155,5 milijona evra, predlog proračuna za leto 2025 pa 272,8 milijona evra. Zdaj, če pogledamo po tabelah razmerje med integralnimi sredstvi in namenskimi sredstvi, je v predlogu proračuna za 2024 154 milijonov 500 tisoč integralnih sredstev in 915 tisoč namenskih sredstev, za 2025 pa 271 tisoč 800 ... 271 milijonov 800 tisoč integralnih sredstev. Po deležih glede na, glede na organ v sestavi je v letu 2024 154 milijonov 200 tisoč za ministrstvo in 1 milijon 249 tisoč za inšpektorat za stanovanja in 271 tisoč v letu 2025 za ministrstvo in 1 milijon 162 tisoč za stanovanj..., za inšpektorat. Če pogledamo mogoče še po programih. Torej programi znotraj Ministrstva za solidarno prihodnost in tudi inštituta Republike Slovenije za socialno, za socialno varstvo ... Pardon, Inšpektorata Republike Slovenije za stanovanja. Ker inštitut je tudi v našem portfelju. Tukaj politika, program urejanja sistema in podporne dejavnosti na področju trga dela in storitev za trg dela je v predlogu za 2024 400 tisoč, prav tako v predlogu za, za 2025. Naslednja, naslednji program, urejanje sistema in podporne dejavnosti na področju okolijske politike 2024 190 tisoč in 40 tisoč v letu 2025. Urejanje sistema in podporne dejavnosti na področju prostora 2024 milijon 249 tisoč in 2025 milijon 162 tisoč. Stanovanjska dejavnost v letu 24 13 milijonov 270 tisoč in v 2025 10 milijonov. Urejanje sistema in podporne dejavnosti na področju socialne varnosti 6 milijonov 689 tisoč in 2025 7 milijonov 997 tisoč. Socialnovarstvene storitve v letu 2024 63 milijonov 478 tisoč in 58 milijonov v letu 2025. Dolgotrajna oskrba je v letu 2024 70 tisoč 158 tisoč in v letu 2025 195 milijonov 134. Da že kar vnaprej povem, ta razlika je posledica dinamike uveljavljanja storitev po Zakonu o dolgotrajni oskrbi, torej v letu 2025 se storitve dolgotrajne oskrbe po novem Zakonu o dolgotrajni oskrbi v pač večji meri pričnejo uveljavljati. Mogoče toliko za začetek, hvala.

Hvala. Besedo dajem še drugim vabljenim, Zagovornik načela enakosti, mag. Jelena Aleksić, izvolite. Izvolite. / oglašanje iz ozadja/ Postopkovno.

Izvolite.

Ja, spoštovana predsedujoča, glede na to, da imamo predlog sprememb proračuna za Ministrstvo tudi za delo, družino, socialne zadeve, me zanima, kje je predstavnik tega ministrstva za to, da nam da pojasnila k predlogu.

Zdaj tako, predstavnik je bil sicer v Državnem zboru, trenutno ga ni in zato nadaljujemo naprej.

Ja, glejte, ne…

Izvolite besedo, ja.

Ja, hvala lepa.

Zdaj to malce neresno s strani ministrstva. Zdaj, dejstvo je, da minister za delo niti se seje ne udeležuje, po našem pregledu je bil zgolj na seji, kjer smo imeli zaslišanja ministrov, od takrat dalje ministra Mesca tukaj nismo videli na sejah odborov, zdaj pa danes ni z nami niti sekretarja, ki ga lahko nadomešča v takih primerih, tako da jaz resnično ne vem kako bomo mi obravnavali Predlog sprememb proračuna za leto 2024 in potem proračun za leto 2025, če nimamo tukaj osebe, ki bi nam pojasnila sam predlog oziroma gradivo, ki je danes v obravnavi. Tako da, prosim, spoštovana predsedujoča, da v kolikor se ne zagotovi osebe, ki nam bo to pojasnila, da se pač seja prekine.