8. redna seja

Mandatno-volilna komisija

27. 2. 2019
podatki objavljeni: 27. 2. 2019

Transkript

Pričenjam 8. sejo Mandatno-volilne komisije. Vse članice in člane komisije, vabljene ter ostale prisotne prav lepo pozdravljam. Obveščam vas, da so zadržani in se seje ne morejo udeležiti naslednje članice in člani oziroma po pooblastilu nadomeščajo. Poslanec Blaž Pavlin po pooblastilu nadomešča poslanca Jožefa Horvata, Nataša Sukič po pooblastilu nadomešča Violeto Tomić, Soniboj Knežak po pooblastilu nadomešča mag. Bojano Muršič in Jože Lenart po pooblastilu nadomešča Braneta Goluboviča.  S sklicem seje ste prejeli naslednji dnevni red: 1. Predlog sklepa o spremembah Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju odgovornosti nosilcev javnih funkcij na programu otroške kardiologije ter področju nabav in upravljanja z medicinsko opremo in zdravstvenim materialom. 15. marca 2019 pa ste prejeli predloge za razširitev dnevnega reda z novimi 2, 3 in 4. točko in sicer: 2. Predlog sklepa o razrešitvi predsednika Državne volilne komisije, 3. Predlog sklepa o ugotovitvi prenehanja mandata članice Programskega sveta RTV Slovenije in 4. točka Nadzor po 21. Členu Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije.  Ali želi kdo v imenu poslanske skupine predstaviti stališče o predlogih za razširitev dnevnega reda? (Ne.) V skladu s 64. členom Poslovnika Državnega zbora prehajamo na glasovanje o predlogih za razširitev. Glasujemo o predlagani razširitvi dnevnega reda seje z novo 2. točko.  Pričenjam glasovanje. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje.  Kdo je za? (18 članov.) Je kdo proti? (Nihče.) Ugotavljam, da je predlog sklepa soglasno sprejet. Glasujemo o predlagani razširitvi dnevnega reda seje z novo 3. točko. Pričenjam glasovanje. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje.  Kdo je za? (18 članov.) Je kdo proti? (Nihče.) Ugotavljam, da je predlog sklepa soglasno sprejet. Glasujemo še o predlagani razširitvi dnevnega reda seje z novo 4. točko. Pričenjam glasovanje. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Kdo je za? (18 članov.) Je kdo proti? (Nihče.) Ugotavljam, da je predlog sklepa soglasno sprejet. Nekatera gradiva za današnjo sejo ste prejeli v varovani predal v sistemu UDIS, saj vsebujejo osebne podatke, ki so varovani na podlagi zakona. V kolikor jih nameravate navajati oziroma v zvezi z njimi sprožiti vprašanja, vas prosim za predhodno opozorilo, saj moram v takem primeru v skladu s 101. členom Poslovnika Državnega zbora sejo zapreti za javnost. Prehajamo na 1. TOČKO DNEVNEGA REDA – PREDLOG SKLEPA O SPREMEMBAH SKLEPA O SESTAVI IN IMENOVANJU PREDSEDNIKA, PODPREDSEDNIKA, ČLANOV IN NAMESTNIKOV ČLANOV PREISKOVALNE KOMISIJE O UGOTAVLJANJU ODGOVORNOSTI NOSILCEV JAVNIH FUNKCIJ NA PROGRAMU OTROŠKE KARDIOLOGIJE TER NA PODROČJU NABAV IN UPRAVLJANJA Z MEDICINSKO OPREMO IN ZDRAVSTVENIM MATERIALOM. Kot gradivo za to točko dnevnega reda ste prejeli delovno gradivo predloga sklepa, ki je objavljen na spletni strani s sklicem seje in pa obvestilo Poslanske skupine Stranke Alenke Bratušek z dne 6. 3. 2019, ki ste ga prejeli v sistemu UDIS.  Uvodna pojasnila: V skladu s sklepom o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika, članov in namestnikov članov navedene preiskovalne komisije ima Poslanska skupina Stranke Alenke Bratušek v preiskovalni komisiji enega člana in enega namestnika člana. Za člana je bil na predlog Poslanske skupine Stranke Alenke Bratušek imenovan Vojko Starović, za namestnika pa mag. Andrej Rajh. 6. 3. 2019 je Poslanska skupina Stranke Alenke Bratušek predlagala, da član komisije postane mag. Andrej Rajh, nadomestni član pa Vojko Starović.  V skladu s tem predlogom je pripravljen predlog sklepa, ki ste ga prejeli kot delovno gradivo. Odpiram razpravo. Želi kdo razpravljati? (Ne.) Zaključujem razpravo.  Na glasovanje dajem naslednji predlog sklepa: »Mandatno-volilna komisija predlaga Državnemu zboru, da sprejme sklep o spremembah sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju odgovornosti nosilcev javnih funkcij na programu otroške kardiologije ter področju nabav in upravljanja z medicinsko opremo in zdravstvenim materialom v predlaganem besedilu.« Pričenjam glasovanje. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Kdo je za? (18 članov.) Je kdo proti? (Nihče.) Ugotavljam, da je predlog sklepa soglasno sprejet. Zaključujem to točko dnevnega reda. Prehajamo na 2. TOČKO DNEVNEGA REDA – PREDLOG SKLEPA O RAZREŠITVI PREDSEDNIKA DRŽAVNE VOLILNE KOMISIJE. K tej točki dnevnega reda sem vabil gospoda Antona Gašperja Frantarja, predsednika Državne volilne komisije, ki je svojo neudeležbo na seji opravičil. Opravičilo ste prejeli 19. 3. 2019.  Uvodna pojasnila: V skladu s petim odstavkom 32. člena Zakona o volitvah v Državni zbor, Državni zbor razreši predsednika Državne volilne komisije pred potekom dobe, za katero je bil imenovan, če to sam zahteva, če mu je prenehala volilna pravica ali če je prenehal opravljati sodniško službo. Na navedeni podlagi ter v skladu s pravnomočno odločbo Sodnega sveta, iz katere izhaja, da je predsedniku Državne volilne komisije Antonu Gašperju Frantarju prenehala sodniška služba z dne 31. 12. 2018 iz razloga po drugem odstavku 74. člena Zakona o sodniški službi, je pripravljeno besedilo predloga sklepa o razrešitvi, ki ste ga prejeli kot delovno gradivo.  Z obravnavo navedene točke dnevnega reda je Mandatno-volilna komisija pričela na 7. seji 28. 2. 2019. Ob njeni obravnavi je bilo zaradi pomislekov Antona Gašperja Frantarja o obstoju zakonskih pogojev za njegovo razrešitev s funkcije predsednika Državne volilne komisije, ki nam jih je posredoval v pisni obliki, izpostavljeno vprašanje ali je razrešitev predsednika Državne volilne komisije skladna z ustavo in z zakonom. Mandatno-volilna komisija je zato sklenila, da pred odločanjem pridobi mnenje Zakonodajno-pravne službe, točko dnevnega reda pa je preložila na eno od naslednjih sej. Pisno mnenje Zakonodajno-pravne službe pa ste prejeli 15. 3. 2019.  Glede na pripombo Antona Gašperja Frantarja, da bi moral sklep vsebovati jasno in določno navedbo trenutka prenehanja mandata predsednika Državne volilne komisije, predlagam, da se druga točka sklepa v tej smeri dopolni in bi se glasila: » Antonu Gašperju Frantarju se podaljša mandat in opravlja funkcijo predsednika Državne volilne komisije do objave obvestila predsednika Državnega zbora predsedniku Evropskega parlamenta o izidu volitev v Evropski parlament, razpisanih z odlokom o razpisu volitev poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament (Uradni list RS št.: 10/19).« Sedaj pa odpiram razpravo poslank in poslancev.    (nadaljevanje) Želi kdo razpravljati? (Ne.) Zaključujem razpravo. Na glasovanje dajem naslednji predlog sklepa: »Mandatno-volilna komisija predlaga Državnemu zboru, da sprejme sklep, s katerim se v Državni volilni komisiji razreši predsednik Anton Gašper Frantar. Antonu Gašperju Frantarju se podaljša mandat in opravlja funkcijo predsednika Državne volilne komisije do objave obvestila predsednika Državnega zbora predsedniku Evropskega parlamenta o izidu volitev v Evropski parlament razpisanih z odlokom o razpisu volitev poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament (Uradni list RS, št.: 10/19).« Pričenjam z glasovanjem. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Kdo je za? (16 članov.) Je kdo proti? (Nihče.) Ugotavljam, da je sklep soglasno sprejet. Če se strinjate, bom na seji Državnega zbora sodeloval v imenu Mandatno-volilne komisije kot predlagatelj te zadeve.  Zaključujem to točko dnevnega reda. Prehajamo na 3. TOČKO DNEVNEGA REDA – PREDLOG SKLEPA O UGOTOVITVI PRENEHANJA MANDATA ČLANICI PROGRAMSKEGA SVETA RTV SLOVENIJA. Gradivo za to točko dnevnega reda ste prejeli v sistemu UDIS, na spletni strani pa je z razširitvijo seje objavljeno delovno gradivo predloga sklepa. 20. 3. 2019 pa je Vesna Ugrinovski Mandatno-volilni komisiji posredovala odstopno izjavo, ki ste jo prejeli danes zjutraj v varovani predal v sistemu UDIS.  K tej točki dnevnega reda sem vabil Vesno Ugrinovski, ki je ob posredovanju svoje odstopne izjave svojo odsotnost opravičila. Uvodna pojasnila: Državni zbor je na podlagi šeste alineje šestega odstavka 17. člena Zakona o RTV in 112. člena Poslovnika Državnega zbora 14. 12. 2017 sprejel sklep o imenovanju petih članov Programskega sveta RTV Slovenija, s katerim je za članico Programskega sveta RTV Slovenija za dobo štirih let imenoval tudi Vesno Ugrinovski. Kot izhaja iz dopisa predsednika Programskega sveta in javno dostopnih podatkov, je članica Vesna Ugrinovski po imenovanju v Programski svet postala vršilka dolžnosti generalne direktorice Direktorata za vode in investicije.  Iz četrte alineje tretjega odstavka 17. člena Zakona o RTV Slovenija izhaja, da v Programski svet ne morejo biti izvoljene in imenovane osebe, ki so ob imenovanju ali v obdobju petih let pred imenovanjem bile generalni direktorji, generalne sekretarke oziroma generalni sekretarji, predstojnice oziroma predstojniki organov v sestavi vladnih služb, direktorji direktoratov in organov v sestavi, načelnice oziroma načelniki upravnih enot, direktorji oziroma tajnice ali tajniki občinske uprave.  Iz tretjega odstavka 18. člena zakona izhaja dolžnost izpolnjevanja tega pogoja tudi v celotnem obdobju upravljanja funkcije člana Programskega sveta. Članu Programskega sveta, ki pogojev za imenovanje oziroma izvolitev ne izpolnjuje več, mandat namreč preneha. V skladu z navedenim je bil pripravljen predlog sklepa z obrazložitvijo, ki ste ga prejeli kot delovno gradivo. Odstop Vesne Ugrinovski z mesta članice Programskega sveta predstavlja novo okoliščino v tem postopku, saj četrti odstavek 18. člena Zakona o RTV Slovenija predvideva predčasno prenehanje mandata člana Programskega sveta RTV Slovenija tudi zaradi odstopa člana. Ista določba še določa, da se člana, ki mu je predčasno prenehal mandat nadomesti po postopku, ki je predviden za imenovanje oziroma izvolitev članov Programskega sveta. Glede na navedeno ugotavljam, da je predlog sklepa, ki ste ga prejeli kot delovno gradivo postal brezpredmeten in predlagam, da določimo besedilo ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata članice Programskega sveta RTV Slovenije zaradi odstopa članice s tega mesta, ki ga bomo v seznanitev posredovali Državnemu zboru. Predlagam tudi, da po seznanitvi Državnega zbora z odstopom Mandatno-volilna komisija pozove poslanske skupine, da predlagajo kandidatke oziroma kandidate za novo članico oziroma člana, ki bo imenovana oziroma imenovan za preostanek mandata članice, ki ji je predčasno prenehal mandat. Rok za posredovanje predlogov kandidatov  (nadaljevanje) bi bil do vključno petka 5. 4. 2019, tako da bi lahko s to zadevo širili aprilsko sejo Mandatno-volilne komisije.  Sedaj odpiram razpravo poslank in poslancev. Želi na to temo kdo razpravljati? Izvolite, Anja Bah Žibert.
Hvala lepa za besedo. Tudi službe v tej obrazložitvi zelo jasno opredelijo, da Zakon o RTV Slovenija je kar se tiče nezdružljivosti funkcij v Programskem svetu zelo postavil stroge standarde. In prav je tako, ampak na drugi strani pa je problem kako se teh standardov drži in kdo se jih drži in kdo se jih ne drži. Mislim, da je prav, da ob tej, kakorkoli že, razrešitvi opozorimo tudi na nekatera druga dejstva.  Poglejte, spoštovana je funkcijo na direktoratu prevzela 19. 10. 2018. Danes smo v drugi polovici marca. Zanima me ali je v tem času omenjena opravljala to funkcijo, če je glasovala, ker to je pa delovanje v neskladju z zakonom. Menim, da takšne stvari nihče ne bi smel. Videla sem, da je Programski svet obvestil 4. 3., torej je Programski svet kot tak kršil zakonodajo, kajti za njih je ravno tako obvezujoča kot za vse druge. Mislim, da če ne drugega pač bi moral nekdo na to opozoriti tiste, ki spremljajo delovanje Programskega sveta. To se pa ve. Ne more nihče v tej državi na tak način se lotiti zelo pomembnih imenovanj in tudi razrešitev praktično z štirimi ali petimi meseci zamude. To pomeni, da so zelo problematične tudi vse odločitve, ki so bile sedaj sprejete na Programskem svetu. Mi niti ne vemo kakšne so bile. Niti ne vem, ampak je nekdo glasoval, ki zato ni imel zakonske podlage oziroma pravice več v zakonu.  Tukaj pozivam za odgovornost tiste, ki spremljajo delovanje Programskega sveta, veste da je to ministrstvo, veste za to odgovornost, da se pač take zadeve ne dogajajo. Vemo kako smo na nek način pri Državni volilni komisiji bili zelo natančni. Zahtevali smo mnenje, da ja ne bo karkoli narobe. Tukaj imamo pa javno televizijo, ki jo plačujejo vsi davkoplačevalci in se tako nekaj mesecev krši zakon.  Mislim, da to niso tako preproste stvari in je treba dejansko odgovorne pozvati k temu in tudi, da dajo neka pojasnila. Mene dejansko zanima kako je ta članica v tem času delovala. Ali ni prihajala na seje, če ni prihajala na seje, pomeni, da je bilo toliko manj možnosti za sklepčnost, če pa je so pa ta glasovanja problematična. Hvala.
Hvala, kolegica Anja. Moram reči, da je Mandatno-volilna komisija postopala v skladu z zakonodajo. Takoj ko smo mi dobili obvestilo Programskega sveta smo ta postopek peljali. Niti pa ni prej sama gospa Ugrinovski tega povedala. Ali ni vedela, ali je kakšen drug razlog, ne vem. Skratka mi smo svoje v skladu z zakonodajo uredili in danes jo bomo tudi razrešili.  Kolega Jože Tanko, izvolite.
Hvala lepa. Upam, da ste razumeli. To ni kritika ne na predsednika, ne na službe Mandatno-volilne komisije. To je kritika organa oziroma predsednika organa in organa Programskega sveta, ki bi moral to pravočasno zaznati in sporočiti. Če pa sedaj to prav berem, je bila ta gospa imenovana iz kvote političnih strank. Torej, sedaj pa vprašanje kdo je bil predlagatelj te gospe in tudi politična stranka, ki je to gospo predlagala, je najbrž koalicijska stranka, ni naredila svoje naloge. Prosil bi za pojasnilo sedaj katera stranka je gospo predlagala v Programski svet.
Gospa je s kvote SMC.
): Torej, gospodje, sedaj je tu kritika predvsem naperjena tudi politični stranki, ki je gospo imenovala v Programski svet. In štiri, pet mesecev nihče izmed SMC ni opozoril, da je s tem predlogom   (nadaljevanje) karkoli narobe. Mislim, da je treba tu tudi kakšno drugo kritiko dati, tudi delu Poslanske skupine SMC v tem mandatu, ker pač na te stvari ni opozorila. Treba je tudi opozoriti Vlado, ki svoje naloge ni opravila. Imamo ministra za kulturo, ki pokriva področje RTV, ki tudi ni zaznal nič, imamo službe na Ministrstvu za kulturo, ki niso zaznale nič in pač ljudi, ki se ukvarjajo s področjem RTV, je treba vprašati po zdravju. Politično skupino in tiste, ki so na ministrstvu zadolženi za spremljanje stanja na tem področju. Hvala lepa.
Hvala. Želi še kdo razpravljati? Kolegica Anja Bah Žibert.
Veliko je že povedal kolega Tanko. Še enkrat. Nisem problematizirala tukaj postopka, ampak sem problematizirala to, da je bila omenjena vršilka dolžnosti generalne direktorice, hkrati pa je bila članica Programskega sveta in to krepkih štiri mesece, skoraj pet mesecev.  Vesela sem, da smo prišli do te ugotovitve, s katere politične stranke prihaja, zato ker se mi zdi potem ta odgovornost na eni strani absolutno na strani Programskega sveta, ker je zadevo posredoval, kot sem povedala 4. 3. 2019, na drugi strani pa tudi politične stranke. Brez zamere, verjamem, da se ta politična stranka zelo krči in ima verjetno malo težav pri kadrovskih imenovanjih, ampak vseeno naj potem to prepusti komu drugemu in se naj potem pač zadeve prej rešijo. Ampak to je nedopustno stanje. Poglejte, nekdo je opravljal mesto vršilca dolžnosti direktorata – to ni nepomembna funkcija – in hkrati je bil član Programskega sveta.  Povedali smo prej kako pomembno je bil pač zasnovan zakon, da je te standarde zelo visoko postavil ravno zato, da ne bi prihajalo do takšnih in podobnih situacij.  Mislim, da je treba tukaj opozoriti na odgovornost in tudi prevzeti odgovornost za takšno delo kdorkoli že je. Štiri mesece je bil kršen zakon. Nekdo mora za to odgovarjati. Že velikokrat sem že povedala, da če bomo mi mižali, ko se kršijo zakoni, zakaj potem od drugih pričakujemo, da zakone spoštujejo. Tukaj je bil zakon. Tukaj ne govorimo o tednu, spoštovani. Tukaj govorimo pravzaprav za celotni čas, ko je gospa omenjeno funkcijo opravljala. Sedaj tudi te druge funkcije več ne opravlja. Ampak ona je bila ves čas v Programskem svetu, ko je to funkcijo opravljala. In ne moremo tu pogledati stran. Mislim, da smo pač vsi toliko odgovorni, da bomo pričakovali prevzem odgovornosti tistih, ki so za to stanje odgovorni. Še enkrat. To ni Mandatno-volilna komisija, ki je ravnala kar se da hitro in ustrezno. Ampak sem jasno povedala kdo. Tisti, ki predlagajo in tisti, ki so potem odgovorni. Tukaj imamo dvojno odgovornost in pričakujem, da bodo odgovornost tudi prevzeli.
Hvala lepa. Želi še kdo razpravljati? (Ne.) Zaključujem razpravo.  Na glasovanje dajem naslednji predlog sklepa: »Mandatno-volilna komisija predlaga Državnemu zboru, da se na podlagi četrtega odstavka 18. člena Zakona o RTV Slovenija in 112. člena Poslovnika Državnega zbora seznani z naslednjim sklepom: Ugotovi se, da je Vesna Ugrinovski podala odstopno izjavo z mesta članice Programskega sveta RTV Slovenija, zato ji na podlagi četrtega odstavka 18. člena Zakona o RTV Slovenija preneha mandat članice Programskega sveta RTV Slovenija imenovane na podlagi šeste alineje šestega odstavka 17. člena Zakona o RTV Slovenija.« Obrazložitev glasu Anja Bah Žibert. Prosim.
Poglejte, že tako imamo dvojno situacijo. Prvo naj bi tukaj v bistvu glasovali o razrešitvi, sedaj imamo seznanitev z odstopom. In še nekaj vas opozarjam. V tem času, spoštovani, je bil imenovan nov direktor televizije  in tudi to vpliva. Zanima me ali se bodo te volitve ponovile. Mi bomo pač podprli ta sklep, ampak še enkrat opozarjam, da je zadeva mnogo širša.
Hvala. Vse sem razumel in tudi odgovorni so slišali. Verjamem, da bodo tudi ustrezne postopke sprovedli. Tudi obrazložitev glasu? Gospod Matjaž Han. Izvolite.
Situacija je zanimiva, vendar takšnih situacij je bilo že kar nekaj v tem Programskem svetu. To je prvo. Drugo. Jaz pa ne bi, pa ne glede ali je to SMC ali pa, bom tudi v nadaljevanju povedal v SDS. Ne bi sedaj to na stranke kot stranke s prstom kazal. Vsak kandidat, ki postane član Programskega sveta zakonsko podpiše in je seznanjen s tem pod kakšnimi pogoji gre v Programski svet. Ko postane kandidat pod kakšnimi pogoji je postal kandidat in njegova naloga je, da sam skladno z zakonom jasno javi, da ne izpolnjuje več pogojev, da je član Programskega sveta. Govorim zato, da naj ne bi bile tu krive stranke. Kaj pa vem kaj kdo vmes naredi. On mora sam pri sebi narediti. SDS je imel ta isti primer, pa nismo kazali s prstom na SDS, ko je bil član Nadzornega sveta RTV in član DVK?, če se spomnite. Pa ni bil SDS kriv. Smo ga tudi mi v MVK razrešili. Tako da ne kazati, hočem povedati, na vse stranke. Vsak podpiše izjavo. Hvala lepa.
Besedo ima še gospa Lidija Divjak Mirnik. Izvolite.
Hvala lepa, gospod predsednik, za besedo. Lepo pozdravljeni. V bistvu se nisem mislila oglasiti, ampak kljub temu mi je dalo misliti naslednje. Strinjam se kar je povedal gospod Hanom in tudi s kolegico Anjo pravzaprav, o tem, da stranke niso tiste, ki so za to odgovorne. Imamo pa mi na ministrstvu ljudi, se pravi uradnike na ministrstvu, ki so pa za to plačani, da za to skrbijo in če gospa ni bila toliko vešča tega ali pa je pozabila ali kakorkoli, ker se je verjetno zavedala, da mora odstopiti, ampak ne glede na to, bi jo na to morali opozoriti neki uradniki, ki na ministrstvu so. In tudi tam bo potrebno počasi začeti iskati odgovornost predvsem na kulturnem ministrstvu. Seveda pa bom podprla ta sklep. Hvala lepa.
Hvala. Postopkovno ima gospod Jože Tanko. Izvolite.
Hvala lepa. Razprave ni več. Gospod Han, razprave ni več. Mi govorimo oziroma ste dali samo pravico obrazložitve glasu. Dajmo faze postopka obravnave posameznih sklepov ločiti, tako kot je predvideno po poslovniku.
Se strinjam. Postopkovno Matjaž Han. Izvolite.
Se strinjam, gospod Tanko. Razprave ni več, ampak verjamem, da ti nimaš amnezije. Anja je začela razpravo.
Obrazložitev glasu ima Igor Zorčič. Izvolite.
Sam bom to razrešitev podprl. Gospa je sama dala odstopno izjavo. Sporno naj bi bilo to, da je bila vršilka dolžnosti na neki funkciji na okoljskem ministrstvu. Sedaj, oprostite, če je za vas tako kriminalno dejanje, potem vas tudi ne razumem. V zakonu res piše, da obstajajo situacije, ko nekdo pade pod nekakšen konflikt interesov, ampak glejte, na to se nam sploh ni treba ozirati. V tem času, pa ne zato, ker ne bi bilo pomembno, seveda je pomembno, ampak v konkretnih okoliščinah gre za to, da je šlo za eno sejo programskega sveta. Tako piše na spletni strani RTV. Na drugi strani gre zato, da gre za okoljsko ministrstvo, jaz bi razumel, finančnemu ministru bi bilo verjetno težje vse skupaj razumeti, ampak glede na to, da je sama dala to odstopno izjavo, čisto po nepotrebnem ta razprava danes. Tako da, jaz bom podrl to njeno odstopno izjavo.
Hvala.  Sedaj pa gremo na glasovanje. Še? A ha, še obrazložitev glasov. Danijel Krivec.
Hvala za besedo. Tudi sam bom podprl ta sklep, da se razreši. Glede na to, da so vsi razpravljali o tem zakaj bom to podprl, mislim, da je bila predhodna razprava, ki relevatizira zakonodajo v smislu …. (vmesno govorjenje)… Ker pa to, kar je kolega pred mano sedaj razpravljal glede tega kako naj nekdo spoštuje zakon, se mi zdi pa malo za Državni zbor neprimerno in me je spodbudilo, da tudi jaz lahko kaj povem.
Obrazložitev glasu Danijel Krivec, potem pa gremo na glasovanje.
Obrazložil sem in sedaj obrazlagam nadaljevanje kot so naredili kolegi. Na tak način postavljati pravila. Mislim, da tisti, ki nas gledajo, se verjetno zelo čudno počutijo v tej vlogi, ko nekdo reče, v tem primeru bomo to spoštovali, v drugem primeru ne bomo spoštovali, kdo je odgovoren, kdo ni odgovoren. To je za mene malo deplasirana zadeva. Res bi priporočal za naprej, da se izogibamo takim komentarjem. Pač povemo stališče in ne rečemo pa, da zakona ni treba spoštovati, zato ker je bilo to mejno. To je pravniška floskula. Ni pa to dobro za navadne ljudi, da poslušajo take izjave s strani poslancev. Predlagal bi, da se vzdržimo takih mejnih komentarjev, ki ne koristijo ugledu Državnega zbora.
Hvala. Sedaj pa še gospa Nataša Sukič. Izvolite.
Najlepša hvala za besedo. Jaz bom sedaj z vse večjo vnemo pritisnila svoje strinjanje zato, da pač gospa preneha s dejavnostjo, za katero že mesece dolgo nima pravne podlage. To je res precedenčna zadeva in bom tem bolj vneto pritisnila na tipko, da se jo dokončno razreši. Hvala lepa.
Postopkovno gospod Jože Tanko. Izvolite.
Hvala lepa. Sam imam še en predlog in bi prosil kolegico Lidijo Divjak Mirnik, da pripravi še en dopolnilni sklep glede njene razprave oziroma obrazložitve glasu. Glede ukrepov na Ministrstvu za kulturo. Predlagal bi, da o tem glasujemo kot dodatni sklep.
Ne, ne. Še kdo želi obrazložitev glasu? Zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Začenjam glasovanje. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Kdo je za? (19 članov.) Je kdo proti? (Nihče.) Ugotavljam, da je bil sklep soglasno sprejet. Glasujemo še o naslednjem predlogu sklepa: »Mandatno-volilna komisija po seznanitvi Državnega zbora s prenehanjem mandata članici Programskega sveta RTV Slovenija pozove poslanske skupine, da ji do petka, 5. 4. 2019, posredujejo predloge kandidatk oziroma kandidatov za članico ali člana Programskega sveta RTV Slovenija, ki bo imenovan oziroma imenovana na podlagi šeste alineje šestega odstavka 17. člena Zakona o RTV Slovenija za preostanek mandata članice, ki ji je predčasno prenehal mandat.« Pričenjam glasovanje. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Kdo je za? (18 članov.) Je kdo proti? (Nihče.) Ugotavljam, da je sklep soglasno sprejet. Če se strinjate bom na seji Državnega zbora sodeloval v imenu Mandatno-volilne komisije kot predlagatelja tega sklepa.  Zaključujem to točko dnevnega reda.  Ker bo 4. točka dnevnega reda v skladu s prvim odstavkom 206. člena Poslovnika Državnega zbora potekala brez navzočnosti javnosti prekinjam sejo za 10 minut in jo bomo nadaljevali ob 11.55 uri. Hvala. Odprti del seje se je končal 21. marca ob 11.44.