28. redna seja

Kolegij predsednika Državnega zbora

18. 3. 2019
podatki objavljeni: 18. 3. 2019

Transkript

Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, ostali prisotni, predstavniki Vlade, lep pozdrav! Začenjam 28. sejo Kolegija predsednika Državnega zbora.  Obveščam vas, da sem vam 13. marca 2019 z dopisom poslal novo gradivo k 2. in 5. točki dnevnega reda. V petek, 15. marca 2019, pa sem vas obvestil, da bo na dnevni red uvrščen tudi predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem postopku, ter vam hkrati posredoval dodatno gradivo k 1. točki in novo gradivo k 3. točki dnevnega reda.  Obveščam vas, spoštovane in spoštovani, obveščam, da gospa Tina Heferle nadomešča gospoda Braneta Golubovića in gospod Jani Möderndorfer nadomešča gospoda Igorja Zorčiča.  Prehajamo na 1. TOČKO DNEVNEGA REDA - PREDLOG ZA OBRAVNAVO PREDLOGA ZAKONA PO NUJNEM POSTOPKU.  Predlog ste prejeli v petek, 15. marca 2019. Kolegij v okviru te točke razpravlja in glasuje o predlogu Vlade, da Državni zbor Predlog zakona o ureditvi določenih vprašanj v primeru izstopa Združenega kraljestva (Velika Britanija in Severna Irska) iz Evropske unije brez sporazuma o izstopu obravnava po nujnem postopku. Vlada na podlagi drugega odstavka 58. člena Poslovnika Državnega zbora hkrati predlaga, da Državni zbor predlog zakona obravnava na izredni seji, ki bo 20. marca 2019.  Gospod generalni sekretar Stojan Tramte, želite besedo? Izvolite.
Stojan Tramte
Hvala lepa.  Lep pozdrav vsem skupaj!  Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru, da predlog zakona obravnava po nujnem postopku, da se preprečijo težko popravljive posledice za delovanje države, saj država ne sme dovoliti, da se državljani Republike Slovenije in državljani Združenega kraljestva zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije nenadoma znajdejo v pravni negotovosti. Izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije brez sporazuma o izstopu iz Evropske unije predstavlja v tem trenutku bodoče negotovo dejstvo, na katerega pa se je zakonodajno kljub temu treba pripraviti. Prav iz razloga pripravljenosti na ta scenarij je pripravljen predmetni predlog zakona. Izstop Združenega kraljestva je predviden 29. marca 2019 ob polnoči po srednjeevropskem času, zato predlagatelj zaradi zelo kratke časovne oddaljenosti tega datuma ter glede na roke, ki jih določata Poslovnik Vlade Republike Slovenije in Poslovnik Državnega zbora, predlaga sprejetje zakona po nujnem zakonodajnem postopku.  Hvala.
Hvala, generalni sekretar, za obrazložitev. Odpiram razpravo. Želi kdo razpravljati? Ugotavljam, da ne.  Prehajamo na glasovanje o predlogu sklepa: »Predlog zakona o ureditvi določenih vprašanj v primeru izstopa Združenega kraljestva (Velika Britanija in Severna Irska) iz Evropske unije brez sporazuma o izstopu se obravnava po nujnem postopku.« Glasujemo. Kdo je za? (Vsi.)  Ugotavljam, da je sklep sprejet soglasno, z izjemo Nove Slovenije, ki se je vzdržala.  S tem končujem to točko dnevnega reda. Prehajamo na 2. TOČKO DNEVNEGA REDA - DOGOVOR O SKLICU IZREDNE SEJE DRŽAVNEGA ZBORA.  S sklicem seje kolegija ste kot gradivo k tej točki prejeli zahtevo skupine 25 poslank in poslancev s prvopodpisanim Danijelom Krivcem za sklic izredne seje Državnega zbora.   Dodatno gradivo k tej točki, to je zahtevo skupine poslancev s prvopodpisanim gospodom Branetom Golubovićem z dne 14. 3. 2019 za skic izredne seje zbora ste prejeli z dopisom v petek, 15. marca 2019. Glede na odločitev kolegija iz A1 točke ugotavljam, da se na dnevni red 20. izredne seje uvrsti še naslednja točka dnevnega reda, to je Predlog zakona o ureditvi določenih vprašanj v primeru izstopa Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske iz Evropske unije brez sporazuma o izstopu po nujnem postopku. Hkrati predlagam, da se na podlagi sklepa Kolegija na sklic 20, izredne seje zbora uvrsti še naslednja točka, to so Mandatno-volilne zadeve v okviru katere se bo zbor seznanil z obvestilom predsednika Vlade o odstopu dveh ministrov ter odločal o predlogu Poslanske skupine Nove Slovenije za spremembo v Odboru za pravosodje. V zvezi s sklicem 20. izredne seje Državnega zbora tako predlagam sledeče, in sicer kot predlog dnevnega reda, ki se glasi: Predlog deklaracije o podpori resolucije Evropskega parlamenta z dne 2. aprila 2009 o evropski zavesti in totalitarizmu, potem ponovno odločanje o Zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2018 in 2019, nato Predlog zakona o ureditvi določenih vprašanj v primeru izstopa Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske iz Evropske unije brez sporazuma o izstopu nato Mandatno-volilne zadeve. Kot datum seje predlagam sredo, 20. 3. 2019 ob 11. uri in kot najavo časa za poslanske skupine ene točke po tretjem odstavku 67. člena poslovnika zbora do 15 minut za dopolnilno obrazložitev predlagatelja predloga akta skupina poslancev s prvopodpisanim gospodom Danijelom Krivcem in do 15 minut za predstavitev mnenja Vlade ter do 60 minut za razpravo predlagatelja in do 60 minut za razpravo Vlade pri 1. točki, do 5 minut za dopolnilno obrazložitev predlagatelja predloga zakona in do 30 minut za razpravo predlagatelja predloga zakona pri 3. točki in za 2. točko v skladu s 148. členom Poslovnika državnega zbora. Ali želi kdo razpravljati? Ugotavljam, da ne.  Prehajamo na predloge sklepov. Prvi predlog sklepa je naslednji: »V skladu z drugim odstavkom 58. člena Poslovnika Državnega zbora se na dnevni red 20. izredne seje Državnega zbora uvrsti naslednja točka dnevnega reda, in sicer Mandatno-volilne zadeve.« Kdo je za? Ugotavljam soglasje.  Sklep je sprejet.  Predlog naslednjega sklepa: »Poslanske skupine k eni točki dnevnega reda 20. izredne seje Državnega zbora najavijo čas v skladu s tretjim odstavkom 67. člena Poslovnika zbora.« Kdo je za? Ugotavljam soglasje. Sklep je sprejet.  Naslednji predlog sklepa: »Za uvodno obrazložitev ima predlagatelj predloga deklaracije na voljo do 15 minut, za razpravo pa do 60 minut. Vlada ima za uvodno predstavitev mnenja o predlogu akta na voljo do 15 minut in do 60 minut za razpravo.«  Kdo je za? Ugotavljam soglasje.  Ugotavljam, da je sklep sprejet.  Zadnji predlog sklepa: »Predlagatelj ima pri predlogu zakona za dopolnilno obrazložitev na voljo do 5 minut, za razpravo pa največ do 30 minut.« Kdo je za? Ugotavljam soglasje. Tudi ta sklep je sprejet.  S tem zaključujem to točko dnevnega reda.  Prehajamo na naslednjo točko, TO JE PREDLOG ZA OBRAVNAVO PREDLOGOV ZAKONOV PO SKRAJŠANEM POSTOPKU. Novo gradivo k tej točki ste prejeli v sredo, 13. marca 2019. Razpravljali in odločali bomo o štirih predlogih za obravnavo predloga zakona po skrajšanem postopku, in sicer kot prvi predlog; najprej, da se po skrajšanem postopku obravnava Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Želi besedo gospod Tomaž Horvat, predstavnik predlagatelja? Izvolite.
Tomaž Horvat
Hvala za besedo. Lep pozdrav vsem skupaj! Pri predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju gre za manj zahtevno spremembo zakona. predloga zakona ne posega bistveno v obstoječo ureditev in zgolj odpravlja neenakost med različnimi darovalci delov človeškega telesa glede višine nadomestila za čas odsotnosti od dela, ki je nastala s sprejemom ZUJF iz leta 2012. Na popravek varčevalnega ukrepa sprejetega v ZUJF se čaka že več let. Identična pobuda kot jo vsebuje predlog zakona je bila že dana v prejšnjem mandatu Vlade, a smo v Državnem svetu od nje odstopili zaradi dane zaveze Ministrstva za zdravje, da bo problematiko uredilo ob predložitvi novega zakona. Navedene rešitve so bile vanj v preteklem mandatu Ministrstva za Vlada res da vključene, a je navedeni predlog zakona obstal v fazi usklajevanja, zato področje še vedno ostaja neurejeno. Poleg tega predstavniki Društva bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije, Zavoda Republike Slovenije za presadite organov in tkiv Slovenija transplant in Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino opozarjajo, da je predlagane spremembe potrebno čim prej sprejeti, saj neenaka obravnava darovalcev deluje destimulativno, kar vpliva na število darovalcev, vsak darovalec manj pa lahko v praksi pomeni tudi življenje manj za tistega, ki darovani organ, tkivo ali celico potrebuje. Ne nazadnje so tudi predvidene finančne posledice predloga zakona nizke. Ocenjene so zgolj na 5 tisoč evrov letno. Na podlagi vsega navedenega predlagamo obravnavo zakona po skrajšanem postopku.  Hvala.
Hvala za vašo predstavitev.  Odpiram razpravo. Želi kdo besedo? (Ne.)  S tem prehajamo na predlog sklepa, ki se glasi takole: »Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju se obravnava po skrajšanem postopku.«  Kdo je za? (Soglasno.)  Ugotavljam, da je sklep sprejet soglasno.  Prehajamo na 2. TOČKO DNEVNEGA REDA.  Na obravnavo predloga, da se po skrajšanem postopku obravnava predlog zakona o sprememah in dopolnitvah zakona o odvetništvu.   Ga želite predstaviti, gospod Stojan Tramte? Izvolite.
Stojan Tramte
Hvala lepa.  Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru, da predlog zakona obravnava po skrajšanem postopku, saj gre za manj zahtevne uskladitve zakona s pravom Evropske unije. Ključni razlog za pripravo manjše novele zakona o odvetništvu je uradni opomin evropske komisije, ki je Republiko Slovenijo julija 2018, opozorila na neskladnost slovenske nacionalne zakonodaje, ki ureja odvetništvo s pravom EU. V povezavi z regulacijo poklicnih storite je namreč prepovedana vsakršna diskriminacija, ki posredno ali neposredno temelji na državljanstvu. Republiko Slovenijo na področju odvetništva zavezujeta dve evropski direktivi in sicer, direktiva za olajšanje uspešnega izvrševanja odvetniške pravice do svobodnega opravljanja storitev in direktiva za olajšanje upravljanja poklicev odvetnika na trajni podlagi v kakšni drugi državi članici od tiste v kateri je bila kvalifikacija pridobljena. Veljavni Zakon o odvetništvu je omenjeni direktivi že prenesel z zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o odvetništvu, vendar je zaradi naknadne pridružitve držav članic evropskega gospodarskega prostora k navedenima direktivama potrebno možnost opravljanja storitev in opravljanja poklica tujega odvetnika na trajni podlagi s samozaposlitvijo ali redno zaposlitvijo v Republiki Sloveniji določiti tudi za državljane članice evropskega gospodarskega prostora in švicarske konfederacije.  Hvala.
Hvala gospod Tramte.  Želi kdo razpravljati? Ugotavljam, da ne.  S tem prehajamo na glasovanje o predlogu sklepa: »Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvetništvu se obravnava po skrajšanem postopku.«  Kdo je za? (...) Levica je vzdržana.  Ugotavljam, da je sklep sprejet.  Prehajamo na obravnavo predloga, da se po skrajšanem postopku obravnava predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o državnem tožilstvu. Gospod Tramte, izvolite.
Stojan Tramte
Hvala lepa.  Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru, da se predlog zakona obravnava po skrajšanem postopku, saj gre za manj zahtevne uskladitve s pravom Evropske unije glede postopka predlaganja kandidatov za imenovanje Evropskega tožilca in postopka predlaganja kandidatov za imenovanje evropskega delegiranega tožilca. Osnovni cilj predloga zakona je pravočasna prilagoditev normativnih določb potrebnih za izvedbo uredbe, zato se s predlogom tega zakona določajo pogoji in postopek nabora kandidatov, ki bodo predlagani v imenovanje, pri čemer se zasleduje njihova nepristranskost in neodvisnost. Ker je evropsko javno tožilstvo nadnacionalna tvorba, ki deluje ločeno od nacionalnih pravnih sistemov v okviru    (nadaljevanje) drugega pravnega reda in z drugačno strukturo sprejemanja odločitev ter razmerij znotraj Evropskega javnega tožilstva, pa je v luči načela funkcionalne samostojnosti treba upoštevati, da je Evropsko javno tožilstvo neodvisno in samostojno kolegijsko telo, ki neodvisno od držav članic in drugih institucij EU opravlja funkcijo pregona storilcev kaznivih dejanj, s katerimi se posega v finančne interese Evropske unije. Evropski delegirani tožilci bodo pri preiskovanju in pregonu kaznivih dejanj iz pristojnosti Evropskega javnega tožilstva delovali izključno v imenu in za račun Evropskega javnega tožilstva, zato jim uredba podeljuje funkcionalno in pravno neodvisen status. Hvala lepa.
Hvala za vašo obrazložitev.  Želi kdo razpravljati? Ugotavljam, da ne.  Prehajamo na glasovanje o predlogu sklepa: »Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Državnem tožilstvu se obravnava po skrajšanem postopku.« Glasujemo. Kdo je za? (Vsi.)  Ugotavljam, da je sklep soglasno sprejet. Kot četrti predlog je Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prijavi prebivališča. Želi kdo besedo v imenu predlagatelja? (Ne.) Želi kdo razpravljati? (Nihče.) Prehajamo na glasovanje o predlogu sklepa: »Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prijavi prebivališča se obravnava po skrajšanem postopku.« Glasujemo. Kdo je za? (Desus, SNS, NSi, SDS, LMŠ, SD, SAB.) Ugotavljam, da je sklep sprejet z zadostno večino. / oglašanje v ozadju/ Vi ste pa vzdržani? / oglašanje v ozadju/ Proti, okej. / oglašanje v ozadju/ Saj tu zbiramo zadostno število glasov, da sprejmemo sklep, ampak če želite… Kdo je proti? (Levica.) Zaključujem to točko dnevnega reda.  Prehajamo na DOGOVOR O PRIPRAVI SKLICA 6. SEJE DRŽAVNEGA ZBORA, KI SE BO PRIČELA V PONEDELJEK, 25. MARCA 2019.  Novo gradivo k tej točki ste prejeli v petek, 15. marca 2019. Ali želi kdo razpravljati? Ugotavljam, da ne. V skladu z dogovorom bom pripravil sklic za 6. sejo Državnega zbora. S tem zaključujem to točko dnevnega reda.  Prehajamo na TERMINSKI PROGRAM DELA DRŽAVNEGA ZBORA ZA APRIL 2019.  Gradivo k tej točki dnevnega reda ste prejeli s sklicem seje kolegija. Obveščam vas, da sta bili na predlog Komisije za peticije, človekove pravice in enake možnosti 24. redno letno poročilo Varuha človekovih pravic Republike Slovenije za leto 2018 in poročilo Varuha človekovih pravic Republike Slovenije o izvajanju nalog državnega preventivnega mehanizma po Opcijskem protokolu h Konvenciji Združenih narodov proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju za leto 2018 umaknjeni iz terminskega programa za april. Skladno s predlogom komisije bosta navedeni poročili uvrščeni na okvirni terminski program za junij, o katerem bo kolegij odločal 8. aprila 2019.  Odpiram razpravo. Želi kdo razpravljati? Gospod Vatovec, izvolite.
Hvala lepa, predsednik. Jaz bi predlagal, da se v terminski program za april 2019 doda še novelo Zakona o zdravstveni dejavnosti, ki smo ga pripravili v Poslanski skupini Levica. Ta zakon je bil že v obravnavi, ki je bila prekinjena na matičnem delovnem telesu zaradi uskladitve amandmaja in določenih vsebin. Menimo, da bo verjetno možno priti do aprilske seje do te uskladitve in da potem gre na sejo Državnega zbora.
Če nihče ne nasprotuje, se s tem strinjam. Ali kdo temu nasprotuje? (Nihče.) Zaključujem razpravo.  Prehajamo na glasovanje o predlogu sklepa, da se sprejme terminski program Državnega zbora za april 2019 s predlagano dopolnitvijo. Glasujemo.  Kdo je za? (Vsi.) Ugotavljam, da je predlog soglasno sprejet.  Program je sprejet. S tem zaključujem to točko dnevnega reda.  Prehajamo na OKVIRNI TERMINSKI PROGRAM ZA DELO DRŽAVNEGA ZBORA ZA MAJ 2019. Novo gradivo k tej točki ste prejeli v sredo, 13. 3. 2019. Glede na odločitev Kolegija iz 4. točke, iz 1. točke ugotavljam, da je bil sprejet predlog, da se po skrajšanem postopku obravnava Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o odvetništvu, Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o državnem tožilstvu in Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prijavi prebivališča. In zato gremo sedaj na glasovanje. Pred tem pa sprašujem ali želi kdo razpravljati? Ugotavljam, da nihče. Zato dajem na glasovanje naslednji predlog sklepa: »Sprejme s okvirni terminski program Državnega zbora za maj 2019.« Kdo je za? Ugotavljam, da je tudi ta sklep sprejemamo soglasno.  Prehajamo na zadnjo točko, to je TOČKO RAZNO. V skladu z dolgoletno parlamentarno prakso ugotavljam, da dve uri pred sejo Kolegija nisem prejel nobene zadeve za obravnavo pod to točko. Želi kdo razpravljati formalno oziroma v okviru tehnične narave? Ugotavljam, da ni tehničnih problemov.   S tem zaključujem to točko dnevnega reda in 28. sejo Kolegija.  Želim vam prijeten dan! Seja Kolegija je bila končana 18. marca 2019 ob 10.21.