57. izredna seja

Državni zbor

7. 12. 2023

Transkript seje

Lepo dobro jutro, spoštovani kolegice poslanke, kolegi poslanci, gospe in gospodje!

Začenjam 57. izredno sejo Državnega zbora, ki je bila sklicana na podlagi prvega in drugega odstavka 58. člena ter drugega odstavka 60. člena Poslovnika Državnega zbora.

Obvestili o odsotnih poslankah in poslancih seje ter o vabljenih na sejo sta objavljeni na e-klopi.

Lep pozdrav vsem prisotnim!

Prehajamo na določitev dnevnega reda 57. izredne seje Državnega zbora, predlog katerega ste prejeli v sredo 6. decembra s sklicem seje. O predlogu dnevnega reda bomo odločali v skladu s prvim odstavkom 64. člena Poslovnika. Predlogov za širitev nisem prejela, zato zboru predlagam, da za današnjo sejo določi dnevni red, kot ste ga prejeli s sklicem.

Prehajamo na odločanje. Prosim vas, preverite delovanje svojih glasovalnih naprav. In glasujemo o dnevnem redu.

Glasujemo. Navzočih je 66 poslank in poslancev, vsi so glasovali za.

(Za je glasovalo vseh 66.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je dnevni red 57. izredne seje Državnega zbora določen.

Prehajamo na 2. TOČKO DNEVNEGA REDA - LISTA KANDIDATOV ZA MINISTRA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE.

Predsednik Vlade Republike Slovenije dr. Robert Golob je Državnemu zboru na podlagi prvega odstavka 112. člena Ustave Republike Slovenije, prvega odstavka 229. člena in 234. člena Poslovnika Državnega zbora predlagal imenovanje ministrov Vlade Republike Slovenije. Listo kandidatov za ministra je predsednici Državnega zbora predložil 1. decembra 2023.

Predsednik Vlade Državnemu zboru tako predlaga, da imenuje Jožeta Novaka za ministra za naravne vire in prostor in mag. Franca Propsa za ministra za javno upravo.

Besedo zdaj dajem predsedniku Vlade dr. Robertu Golobu za dopolnilno obrazložitev predloga imenovanj.

Izvolite.

Robert Golob

Spoštovana predsednica, spoštovani poslanke in poslanci!

Danes predstavljam dva kandidata, tudi uradno, za nova ministra, za javno upravo in pa za naravne vire in prostor; mag. Franca Propsa in pa diplomiranega krajinskega arhitekta Jožeta Novaka.

Mag. Props je, v resnici gre pri obeh strokovnjakih za dva izkušena strokovnjaka, ki sta celo svojo poklicno pot se izmenjevala med zasebnim sektorjem in javno upravo. Gre za dva, ki dejansko dobro poznata delovanje in ustroj obeh sistemov, tako sistem gospodarskih družb kot tudi sistem javne uprave.

Mag. Props je začel svojo pot kot navaden zaposlen strokovnjak v stanovanjskem podjetju oziroma upravljavcu nepremičnine, SPL-u, kjer se je ukvarjal med drugim tudi z informacijskim sistemom, standardi kakovosti in projektiranjem. Se pravi, začel je kot strokovnjak, potem je nadaljeval svojo kariero na Ministrstvu za okolje in prostor, kjer se je prvič tudi od znotraj spoznal s sistemom javne uprave. Kasneje je prevzel vodilno funkcijo, menedžersko funkcijo v podjetju SPL, nakar je dve leti, preden je postal poslanec, bil tudi načelnik Upravne enote Litija. Na ta način je dejansko imel možnost spoznati res z obeh plati, tako z uporabniške kot tudi za upravljavske javni sektor. In to je zaznamovalo celo njegovo poklicno pot. Zadnje leto in pol je poslanec Državnega zbora. S tem je postal tudi politik in imenovanje za ministra, če bo do njega prišlo seveda, je nadaljevanje te njegove politične poti. Zato ocenjujem, da je mag. Props, vsem ustreza kriterijem za ministra v Vladi Republike Slovenije.

Gospod Jože Novak je krajinski arhitekt. Tudi njegova pot je bila podobna, začel je na Uradu za prostorsko planiranje kot strokovnjak za prostor, potem se je pridružil Vladi Republike Slovenije, kjer je bil en čas tudi državni sekretar na Ministrstvu za okolje in prostor in energijo. Takrat sem imel to srečo, da sem tudi sam bil njegov kolega. Po svoji politični karieri je gospod Novak nadaljeval svojo pot v zasebnem sektorju, kjer se je ukvarjal z razvojem gradbenih projektov, gradbenih projektov v turizmu in v nepremičninah. Po tistem se je zaposlil kasneje po daljši poti tudi na Ministrstvu za finance, kjer je vodil evidentiranje nepremičnin z namenom vzpostavitve osnove za eventualni davek na nepremičnine. Potem se, potem je bil spet v zasebnem sektorju in danes, preden je postal državni sekretar na Ministrstvu za naravne vire in prostor, do danes je bil zaposlen na družbi DRI, kjer se je ukvarjal ravno tako s prostorskim načrtovanjem, v tem primeru infrastrukture, v tem primeru železniške infrastrukture. Tudi zaradi vseh teh izkušenj je bil najboljši kandidat za državnega sekretarja, ki je zagrabil popoplavno obnovo in rezultati so danes tudi vidni. Jože Novak je ne samo priznani krajinski arhitekt, za kar je prejel tudi mimogrede nagrado Društva krajinskih arhitektov za življenjsko delo, ampak je tudi izjemno izkušen strokovnjak za zakonodajo s področja prostorskega planiranja in voda, in ravno to je tisto, kar bo glavna prioriteta njegovega udejstvovanja na ministrskem mestu. Zato ocenjujem, da je gospod Novak ravno tako povsem ustrezen, ustreza vsem kriterijem za imenovanje ministra v Vladi Republike Slovenije.

Hvala.

Hvala lepa.

V skladu z 230. členom Poslovnika Državnega zbora sta se kandidata predstavila pristojnima delovnima telesoma in odgovarjala na vprašanja članov in članic odborov. Poročili pristojnih delovnih teles oz. mnenj o predstavitvah predlaganih kandidatov ste prejeli. Prehajamo na predstavitvi poročil. Poročilo Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor o predstavitvi kandidata za ministra za naravne vire in prostor bo predstavil podpredsednik odbora kolega Tomaž Lah. Izvolite.

Spoštovana predsednica, spoštovani predsednik Vlade, spoštovana Vlada, spoštovana oba kandidata, kolegice in kolegi.

Jože Novak se je kot kandidat za ministra za naravne vire in prostor v torek, 5. 12., predstavil članom Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor ter odgovarjal na njihova vprašanja. V uvodni predstavitvi je kandidat najprej predstavil svojo izobraževalno in dosedanjo poklicno pot, v nadaljevanju pa se je osredotočil na predstavitev prioritet, ki jih bo zasledoval kot minister in jih je v jedrnem delu tudi obširneje predstavil.

Kandidat je prioritete razdelil med tri delovna področja, kot jih med drugim določa organizacijska struktura ministrstva, in sicer vode, narava in prostor. Na področju voda je kandidat ocenil, da se ključne prioritete poleg ustreznega upravljanja z vodami osredotočajo okrog reševanja izzivov v zvezi s poplavno obnovo in dolgoročnim razvojem poplavne varnosti na vseh področjih. Med glavnimi projekti na tem področju je kandidat izpostavil, da se bo v okviru ministrskih pristojnosti zavzel za hitrejšo obnovo vodotokov ter za zagotavljanje nadomestne in nadomestitvene gradnje za tiste objekte, ki so bili v poplavah uničeni, pospešil umeščanje infrastrukture in razvojnih projektov na prizadetih območjih, zagotovil zadostna finančna sredstva za obnovo, se zavzel za izboljšanje sistema upravljanja z vodami, uvedel večji nadzor nad izvajanjem del in se zavzel za participacijo ključnih deležnikov. Poleg tega namerava sredstva vodnega sklada usmeriti v upravljanje voda, poskrbeti za ustrezno spremembo poplavne uredbe, poskrbeti za pripravo Uredb o vodovarstvenih območjih, poskrbeti za pripravo tehničnih standardov in specifikacij na področju voda ter upoštevati vpliv podnebnih sprememb na upravljanje z vodotoki.

Na področju prostora je kandidat kot ključne prioritete izpostavil zagotovitev ustrezne lokacije za nadomestne in nadomestitvene gradnje za tiste objekte, ki so bili poškodovani in so ogroženi zaradi poplav, ter pripraviti celovito in operativno strategijo prostorskega načrtovanja, ki bo odporna na poplave, plazove ter podnebne spremembe. Pripraviti namerava Akcijski program zmanjšanja potresnega tveganja, v okviru nove strategije prostorskega razvoja Slovenije do leta 2050 pripraviti regionalne prostorske plane ter v skladu s tem novelirati Zakon o urejanju prostora, pospešiti pripravo državnih prostorskih načrtov, nuditi ustrezno podporo občinam pri urejanju prostora in pripravi prostorskih načrtov ter vključiti strokovne diskusije usklajevanja na področju priprave projektov. Na področju narave, je kandidat za ministra kot prioritet izpostavil ohranitev skrbi za biotsko raznovrstnost, izboljšanje upravljanja Nature 2000 in usmeritev v poenotenje praks, saj se odločanje med območji razlikuje, ter ustrezno upravljanje populacij velikih zveri. Na področju rudarstva pa je izpostavil pripravo Zakona o postopnem zapiranju Premogovnika Velenje ter v skladu s tem pripravo regionalnih razvojnih projektov ublažitve posledic zapiranja ter ureditev področja kopa mineralnih surovin. Člani odbora so kandidatu za ministra zastavili več vprašanj, na katera je kandidat za ministra obširno odgovoril ter jih dodatno seznanil s svojimi pogledi, mnenji, stališči in predlogi za ukrepanje na posameznih izpostavljenih področjih svojega prihodnjega delovanja, oz. ministrovanja. Po končani predstavitvi je odbor z devetimi glasovi za in petimi proti sprejel mnenje, da je bila predstavitev Jožeta Novaka kot kandidata za ministra za naravne vire in prostor ustrezna. Hvala.

Hvala lepa. Poročilo Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo o predstavitvi kandidata za ministra za javno upravo bo predstavila podpredsednica odbora, kolegica Jožica Derganc. Izvolite.

Spoštovana predsednica, predstavniki Vlade, poslanke, poslanci!

Kandidat za ministra za javno upravo se je v odboru predstavil na 33. nujni seji 5. decembra 2023, tekom katere je najprej predstavil svojo izobrazbo, delovne izkušnje, v nadaljevanju pa se je osredotočil na predstavitev prioritet, ki jih bo zasledoval kot minister in jih tudi obširneje predstavil. Članice in člani odbora so po predstavitvi kandidata za ministra le tem postavili nekatera vprašanja, ki so se med drugim nanašala na plačni sistem javnih uslužbencev in na predvidene spremembe le tega ter odpravo plačnih nesorazmerij, problematiko napredovanj in nagrajevanja javnih uslužbencev ter problematiko pomanjkanja kadrov v javnem sektorju. Vprašanja so se nanašala tudi na financiranje občin, reorganizacijo upravnih enot, vodenje organizacijskih struktur znotraj javne uprave ter na organizacijo Ministrstva za javno upravo, zlasti glede okrepitve Direktorata za lokalno samoupravo, nevladne organizacije in politični sistem. Izpostavljeno je bilo tudi vprašanje glede njegovega odnosa do inšpekcijskega sveta. Glede zakonodajnega področja so se vprašanja nanašala predvsem na predvidene spremembe Zakona o splošnem upravnem postopku. Vprašanja so se nanašala tudi na nevladne organizacije. V zaključku so se dotaknili tudi vprašanj glede neenotne prakse upravnih enot, vzpostavitve odgovornosti javnih uslužbencev, pogajanja s sindikati javnega sektorja ter organizacijskih ukrepov, vezanih na hitrejše in učinkovitejše storitve za uporabnike. Na zastavljena vprašanja je kandidat za ministra podrobno odgovoril ter ob tem podal dodatna pojasnila. Članice in člani odbora seznanil s svojimi stališči in predstavil nekatere predloge za reševanje izpostavljenih problemov problematike in vprašanjih. Po končani predstavitvi predlaganega, predlaganega kandidata je odbor sprejel mnenje, da je bila predstavitev mag. Franca Propsa, kandidata za ministra za javno upravo ustrezna. Hvala za vašo pozornost.

Hvala lepa. Prehajamo na predstavitev stališč poslanskih skupin. Prva ima besedo Poslanska skupina Socialnih demokratov, v njenem imenu kolega Damijan Zrim. Izvolite.

Spoštovana predsednica, spoštovani ministrski zbor, kolegice in kolegi!

Kandidat za mesto ministra za naravne vire in prostor Jože Novak in kandidat za mesto ministra za javno upravo Franc Props sta prvo podporo Socialnih demokratov prejela že na torkovem hearingu. Oba kandidata sta izkušena, dobro poznana in zaupanja vredna, zato smo z izbiro predsednika Vlade zadovoljni in jo bomo danes tudi soglasno podprli.

Ob tem želimo Socialni demokrati poudariti, da zaupanje in podpora prinašata tudi zelo veliko odgovornost. Aktualna vladna koalicija je namreč na pragu polovice mandata, zato kandidata ne bosta imela privilegija kot je denimo uvajalno obdobje ali pa ali pa časa in prostora za tako imenovane stresne teste, kot so jih nekateri že preizkušali.

Najprej k resorju javne uprave in poslanskemu kolegu, kandidatu Francu Propsu. Prvo kislo jabolko ni daleč. Zaradi visoke inflacije in vse bolj oddaljene obljubljene reforme plačnega sistema so uslužbenci javnega sektorja izjemno nezadovoljni. Prav zdaj se prvi sindikati javnega sektorja počasi odpravljajo proti Gregorčičevi, kjer se bodo ob 12. zbrali na opozorilnem protestnem shodu. Pričakovati je, da ne bodo popustili in da tudi prihodnji ponedeljek ne bo prinesel dogovora. In teh ponedeljkov je bilo že zelo veliko. Zato, spoštovani gospod Props, Socialni demokrati pričakujemo, da boste usmerili vse svoje sile v dogovor, da se boste pogajali intenzivno in predvsem učinkovito. Zavedati se moramo, da so uslužbenci javnega sektorja gonilna sila te družbe. Šele potem, ko bodo zadovoljni denimo gasilci, učitelji, zdravniki, medicinske sestre in zaposleni na upravnih enotah bomo lahko naredili razliko in se hitreje razvijali.

Za razvoj, korak naprej, pa Slovenija potrebuje tudi hitro in učinkovito obnovo krajev, ki jih je avgusta prizadela katastrofalna ujma. Veliko je bilo že storjenega. Med drugim je ministrstvu za kohezijo uspelo spisati vlogo, na podlagi katere Evropska komisija Slovenija je odobrila izplačilo 400 milijonov evrov iz solidarnostnega sklada EU, pa resor infrastrukture, ki je pri sicer javno odmevni oceni škode izjemno hitro prepoznal ključne šibke točke slovenske infrastrukture. A vse to ne bo dovolj brez odločnega vodenja ministrstva za naravne vire in prostor. Spodbudna novica je, da je ministrski kandidat Jože Novak kot aktualni državni sekretar že seznanjen z aktualno tematiko, pozna teren in delovanje resorja. Trenutno najbolj akutni problem so še vedno neurejeni vodotoki, ki z vsakim večjim dežjem vnašajo strah v kosti prebivalcev v neposredni bližini voda. Socialni demokrati pričakujemo, da se bodo nove gonilne sile odzvale na pozive lokalnih skupnosti najbolj ogroženih območij. Te dni denimo opozarjajo na utrjevanje bržin naraslih rek. Ena takih rek, ki še vedno ni bila utrjena je tudi koroška reka Meža, ki že naravno odnaša neutrjeno bržino.

Spoštovana kandidata, nanizal sem zgolj del nalog in izzivov, ki so pred vama in vajinimi sodelavci. Naloga je zahtevna. Želim pa si, da si in tudi verjamem, da bo tako, da bomo v medijih na mesto o aferah brali o vajinih uspehih in napredkih, ki bodo najprej potisnili celo družbo naprej. Socialni demokrati bomo danes podprli oba kandidata. Od nas pa lahko pričakujete konstruktivno in tvorno sodelovanje pri iskanju rešitev za izzive obeh resorjev. Želimo vam srečno in uspešno delo.

Hvala lepa.

Naslednja poslanska skupina Levica, v njenem imenu dr. Matej Tašner Vatovec, izvolite.

Najlepša hvala, predsednica. Lep pozdrav vsem! Oba kandidata, tako mag. Props, kot gospod Novak imata pred sabo dve zelo veliki nalogi, vsak na svojem področju. Ministrstvo za naravne vire in prostor je seveda že dodobra zagrizlo in pripravlja stvari za, ne samo obnovo, ampak tudi za dolgoročno pripravo naše države v preventivnem smislu na poplave oziroma druge ujme, ki nas lahko v bodočnosti prizadenejo. In s tega vidika je to zagotovo gromozanska naloga, ki bo padla na predvsem na ramena bodočega ministra. Gre za projekt, ki seveda ni samo popraviti tisto kar se je v zadnjih ujmah porušilo in uničilo, ampak dolgoročno vzpostaviti v Sloveniji sistem, ki bo nadziral gradil popoplavne sisteme in ustrezno znal odgovarjati na vsakršna bodoča vsakršne bodoče naravne ujme, ki jih seveda zaradi človekovega vpliva na okolje lahko na žalost pričakujemo vse pogosteje. Verjamem, da kandidat bo seveda kos tej nalogi. Mislim, da je tudi sedaj že kot državni sekretar seznanjen z vsemi stvarmi, z vsemi koraki, ki so potrebni za to, da se te stvari uresničuje in verjamem, da bo do konca tega mandata te stvari tudi uspešno peljal naprej. Velik zalogaj ima seveda tudi kolega Props pred sabo. Kot je že kolega Rim v stališču poslanske skupine izpostavil, so pogajanja za sistem plač v javnem sektorju tudi ena od ključnih reformnih projektov te koalicije, pogajanja, ki so bila do sedaj trdna in bodo seveda naprej verjetno še vedno trdna in zahtevna. Tako, da v prvi vrsti želimo tu v poslanski skupini bodočemu ministru predvsem precej trdih živcev, potrpljenja in seveda tudi modrosti pri pogajanjih s sindikati javnega sektorja, ki so zagotovo eden ključnih sogovornikov vsakršne vlade.

Reforma, kot je bila zastavljena koalicijsko že pred letom dni, je po naši oceni pomembna, je po naši oceni seveda tudi zelo ambiciozna, ampak tudi je tudi prav, da jo uresničimo. Tako, da zelo verjetno bodo ta pogajanja s sindikati javnega sektorja trda, neizprosna, ampak mislim, da če bomo vsi stremeli k tistemu cilju, ki je bil zastavljen, bo to tudi pomenilo uspešno razrešitev dolgo let trajajočih anomalij, ki so se pojavljale in kopičile v sistemu plač v javnem sektorju in s tem seveda naredile takšne razlike, da imamo takšno stanje kot je sedaj, ko se seveda številni sindikati zaradi vsega tega pritožujejo nad tem, da je ta sistem v osnovi nepravičen, kar seveda ni prav. Tako, da v Poslanski skupini Levica se zavedamo vseh zahtevnosti, ki prihajata s tem s tema dvema ministrstvoma. Verjamemo pa, da bosta oba kandidata uspela in znala vse te izzive uspešno nasloviti in jima pri tem seveda tudi želim vso srečo. Na glasovanju jo bomo seveda soglasno podprli.