21. nujna seja

Mandatno-volilna komisija

13. 12. 2023

Transkript seje

Dobro jutro, dober dan!

Pričenjam 21. sejo Mandatno-volilne komisije.

Vse članice in člane lepo pozdravljam!

Obveščam vas, da sta danes s te seje zadržana dva kolega, Ferenc Horvath in Janez Cigler Kralj. Imamo pa tudi nekaj nadomeščanj, in sicer dr. Tatjana Greif nadomešča dr. Mateja Tašnerja Vatovca, kolega Rastislav Vrečko nadomešča mag. Darka Krajnca. In še eno opravičilo, Jelka Godec se je tudi opravičila.

S sklicem seje ste prejeli naslednji dnevni red: 1. točka, Sklep o pravici Jerneja Žnidaršiča do nadomeščanja poslanca, ki opravlja funkcijo v Vladi; 2. točka, Predlog sklepa o spremembi Sklepa o sestavi in imenovanju predsednice, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi domnevnega nezakonitega financiranja političnih strank in strankarske politične propagande v medijih pred in med volitvami poslancev v Državni zbor leta 2022 s finančnimi sredstvi podjetij v državni lasti, državnih institucij ter subjektov iz tujine; in 3. točka, Predlog sklepa o spremembi Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju morebitne politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma nedopustnega političnega vmešavanja v delo policije in drugih pristojnih državnih organov s področij davkov in preprečevanja pranja denarja ter nedopustnega političnega vplivanja na potek oziroma izid posameznih predkazenskih in postopkov finančnega nadzora ter odkrivanja in preprečevanja pranja denarja.

K dnevnemu redu seje ni bilo predlogov za razširitev oziroma za umik točk, zato je določen takšen, kot je bil s sklicem tudi predlagan.

Prehajamo na 1. TOČKO DNEVNEGA REDA – SKLEP O PRAVICI JERNEJA ŽNIDARŠIČA DO NADOMEŠČANJA POSLANCA, KI OPRAVLJA FUNKCIJO V VLADI.

Gradivo je objavljeno na spletni strani državnega zbora. Na sejo sem vabila kandidata za poslanca Jerneja Žnidaršiča in Državno volilno komisijo.

Državni zbor je na 57. izredni seji 7. decembra 2023 poslanca mag. Franca Propsa imenoval za ministra za javno upravo. Predsednica Državnega zbora je zato zaprosila Državno volilno komisijo, da obvesti Državni zbor, katera kandidatka oz. kandidat ima v skladu s 14. členom Zakona o poslancih pravico opravljati funkcijo poslanca namesto mag. Franca Propsa, ki mu poslanska funkcija miruje, ker opravlja funkcijo ministra.

Iz sklepa Državne volilne komisije izhaja, da za čas, ko poslanec mag. Franc Props opravlja funkcijo ministra za javno upravo, opravlja funkcijo poslanca Jernej Žnidaršič, rojen 8. avgusta 1980, stanujoč Lukovec 7c, Boštanj. Kandidat za poslanca Jernej Žnidaršič je Mandatno-volilni komisiji predložil potrdilo državne volilne komisije, iz katerega izhaja pravica opravljanja funkcije poslanca namesto poslanca, ki opravlja funkcijo ministra. Prejeli smo tudi izjavo predstavnice liste kandidatov Gibanje Svoboda za volitve poslancev v Državni zbor, iz katere izhaja, da se odpoveduje pravici do pritožbe na podlagi 109. člena Zakona o volitvah v Državni zbor zoper sklep Državne volilne komisije o pravici nadomeščanja poslanca mag. Franca Propsa. Ugotavljam tudi, da v zakonskem roku, torej do današnje seje, ni bila vložena nobena pritožba na podlagi 109. člena Zakona o volitvah v Državni zbor.

Želi kdo od članic in članov razpravljati? (Ne.) Ugotavljam, da ne. Zaključujem razpravo.

Ugotavljam, da pravica Jerneja Žnidaršiča do opravljanja funkcije poslanca namesto poslanca, ki opravlja funkcijo ministra, ni sporna, zato na podlagi 13. in 17. člena Poslovnika Državnega zbora dajem na glasovanje naslednji sklep: Mandatno-volilna komisija predlaga Državnemu zboru, da na podlagi tretjega odstavka 82. člena Ustave Republike Slovenije, 14. člena Zakona o poslancih, 13. člena v povezavi s 17. členom in 112. člena Poslovnika Državnega zbora sprejme naslednji sklep: V času, dokler poslanec mag. Franc Props opravlja funkcijo ministra, opravlja funkcijo poslanca Državnega zbora od današnjega dne Jernej Žnidaršič, rojen 8. avgusta 1980, stanujoč Lukovec 7c, Boštanj.

Glasujemo. Za je glasovalo 14 poslank in poslancev, nihče proti.

(Za je glasovalo 14.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je sklep sprejet.

Zaključujem to točko dnevnega reda.

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda - Predlog sklepa o spremembi Sklepa o sestavi in imenovanju predsednice, podpredsednika, članov in namestnikov članov preiskovalne komisije o ugotavljanju politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi domnevnega nezakonitega financiranja političnih strank in strankarske politične propagande v medijih pred in med volitvami poslancev v državni zbor leta 2022, s finančnimi sredstvi podjetij v državni lasti, državnih institucij ter subjektov iz tujine.

Kot gradivo za to točko dnevnega reda ste prejeli predlog Poslanske skupine Svoboda z dne 12. 12. 2023 in delovno besedilo predloga sklepa z dne 12. 12. 2023.

Poslanska skupina Svoboda ima v preiskovalni komisiji dva člana in dva namestnika člana, pri čemer eno namestniško mesto zaseda dr. Martin Premk. Poslanska skupina Svoboda predlaga, da se namesto dr. Martina Premka za namestnika člana imenuje Tine Novak. V skladu s tem predlogom je pripravljeno tudi delovno besedilo predloga sklepa.

Želi kdo razpravljati? (Ne.) Ugotavljam, da ne.

Na glasovanje dajem naslednji predlog sklepa: Mandatno-volilna komisija predlaga Državnemu zboru, da sprejme Sklep o spremembi Sklepa o sestavi in imenovanju predsednice, podpredsednika, članov in namestnikov članov navedene preiskovalne komisije.

Glasujemo. Za je glasovalo 11 poslank in poslancev, proti nihče.

(Za je glasovalo 11.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je sklep sprejet.

Zaključujem to točko dnevnega reda.

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda - Predlog sklepa o spremembi Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika, članov in namestnikov članov preiskovalne komisije o ugotavljanju morebitne politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma nedopustnega političnega vmešavanja v delo policije in drugih pristojnih državnih organov s področij davkov in preprečevanja pranja denarja ter nedopustnega političnega vplivanja na potek oz. izid posameznih predkazenskih in postopkov finančnega nadzora ter odkrivanja in preprečevanja pranja denarja.

Kot gradivo za to točko dnevnega reda ste prejeli predlog Poslanske skupine Svoboda z dne 12. 12. 2023 in delovno besedilo predloga sklepa z dne 12. 12. 2023. Z imenovanjem za ministra je mag. Francu Propsu prenehala funkcija namestnika člana v preiskovalni komisiji, Poslanska skupina Svoboda zato predlaga, da se namesto njega za namestnika člana v preiskovalni komisiji imenuje Aleš Rezar. V skladu s tem predlogom je pripravljeno delovno besedilo predloga sklepa. Želi kdo razpravljati? (Ne.) Ugotavljam, da ne.

Na glasovanje dajem naslednji predlog sklepa: Mandatno-volilna komisija predlaga Državnemu zboru, da sprejme Sklep o spremembi Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika, članov in namestnikov članov navedene preiskovalne komisije.

Glasujemo. Za je glasovalo 14 poslank in poslancev, nihče proti.

(Za je glasovalo 14.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je sklep sprejet.

Zaključujem to točko dnevnega reda in 21. nujno sejo Mandatno-volilne komisije.

Želim uspešen dan!

Dobro jutro, dober dan!

Pričenjam 21. sejo Mandatno-volilne komisije.

Vse članice in člane lepo pozdravljam!

Obveščam vas, da sta danes s te seje zadržana dva kolega, Ferenc Horvath in Janez Cigler Kralj. Imamo pa tudi nekaj nadomeščanj, in sicer dr. Tatjana Greif nadomešča dr. Mateja Tašnerja Vatovca, kolega Rastislav Vrečko nadomešča mag. Darka Krajnca. In še eno opravičilo, Jelka Godec se je tudi opravičila.

S sklicem seje ste prejeli naslednji dnevni red: 1. točka, Sklep o pravici Jerneja Žnidaršiča do nadomeščanja poslanca, ki opravlja funkcijo v Vladi; 2. točka, Predlog sklepa o spremembi Sklepa o sestavi in imenovanju predsednice, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi domnevnega nezakonitega financiranja političnih strank in strankarske politične propagande v medijih pred in med volitvami poslancev v Državni zbor leta 2022 s finančnimi sredstvi podjetij v državni lasti, državnih institucij ter subjektov iz tujine; in 3. točka, Predlog sklepa o spremembi Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju morebitne politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma nedopustnega političnega vmešavanja v delo policije in drugih pristojnih državnih organov s področij davkov in preprečevanja pranja denarja ter nedopustnega političnega vplivanja na potek oziroma izid posameznih predkazenskih in postopkov finančnega nadzora ter odkrivanja in preprečevanja pranja denarja.

K dnevnemu redu seje ni bilo predlogov za razširitev oziroma za umik točk, zato je določen takšen, kot je bil s sklicem tudi predlagan.

Prehajamo na 1. TOČKO DNEVNEGA REDA – SKLEP O PRAVICI JERNEJA ŽNIDARŠIČA DO NADOMEŠČANJA POSLANCA, KI OPRAVLJA FUNKCIJO V VLADI.

Gradivo je objavljeno na spletni strani državnega zbora. Na sejo sem vabila kandidata za poslanca Jerneja Žnidaršiča in Državno volilno komisijo.

Državni zbor je na 57. izredni seji 7. decembra 2023 poslanca mag. Franca Propsa imenoval za ministra za javno upravo. Predsednica Državnega zbora je zato zaprosila Državno volilno komisijo, da obvesti Državni zbor, katera kandidatka oz. kandidat ima v skladu s 14. členom Zakona o poslancih pravico opravljati funkcijo poslanca namesto mag. Franca Propsa, ki mu poslanska funkcija miruje, ker opravlja funkcijo ministra.

Iz sklepa Državne volilne komisije izhaja, da za čas, ko poslanec mag. Franc Props opravlja funkcijo ministra za javno upravo, opravlja funkcijo poslanca Jernej Žnidaršič, rojen 8. avgusta 1980, stanujoč Lukovec 7c, Boštanj. Kandidat za poslanca Jernej Žnidaršič je Mandatno-volilni komisiji predložil potrdilo državne volilne komisije, iz katerega izhaja pravica opravljanja funkcije poslanca namesto poslanca, ki opravlja funkcijo ministra. Prejeli smo tudi izjavo predstavnice liste kandidatov Gibanje Svoboda za volitve poslancev v Državni zbor, iz katere izhaja, da se odpoveduje pravici do pritožbe na podlagi 109. člena Zakona o volitvah v Državni zbor zoper sklep Državne volilne komisije o pravici nadomeščanja poslanca mag. Franca Propsa. Ugotavljam tudi, da v zakonskem roku, torej do današnje seje, ni bila vložena nobena pritožba na podlagi 109. člena Zakona o volitvah v Državni zbor.

Želi kdo od članic in članov razpravljati? (Ne.) Ugotavljam, da ne. Zaključujem razpravo.

Ugotavljam, da pravica Jerneja Žnidaršiča do opravljanja funkcije poslanca namesto poslanca, ki opravlja funkcijo ministra, ni sporna, zato na podlagi 13. in 17. člena Poslovnika Državnega zbora dajem na glasovanje naslednji sklep: Mandatno-volilna komisija predlaga Državnemu zboru, da na podlagi tretjega odstavka 82. člena Ustave Republike Slovenije, 14. člena Zakona o poslancih, 13. člena v povezavi s 17. členom in 112. člena Poslovnika Državnega zbora sprejme naslednji sklep: V času, dokler poslanec mag. Franc Props opravlja funkcijo ministra, opravlja funkcijo poslanca Državnega zbora od današnjega dne Jernej Žnidaršič, rojen 8. avgusta 1980, stanujoč Lukovec 7c, Boštanj.

Glasujemo. Za je glasovalo 14 poslank in poslancev, nihče proti.

(Za je glasovalo 14.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je sklep sprejet.

Zaključujem to točko dnevnega reda.

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda - Predlog sklepa o spremembi Sklepa o sestavi in imenovanju predsednice, podpredsednika, članov in namestnikov članov preiskovalne komisije o ugotavljanju politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi domnevnega nezakonitega financiranja političnih strank in strankarske politične propagande v medijih pred in med volitvami poslancev v državni zbor leta 2022, s finančnimi sredstvi podjetij v državni lasti, državnih institucij ter subjektov iz tujine.

Kot gradivo za to točko dnevnega reda ste prejeli predlog Poslanske skupine Svoboda z dne 12. 12. 2023 in delovno besedilo predloga sklepa z dne 12. 12. 2023.

Poslanska skupina Svoboda ima v preiskovalni komisiji dva člana in dva namestnika člana, pri čemer eno namestniško mesto zaseda dr. Martin Premk. Poslanska skupina Svoboda predlaga, da se namesto dr. Martina Premka za namestnika člana imenuje Tine Novak. V skladu s tem predlogom je pripravljeno tudi delovno besedilo predloga sklepa.

Želi kdo razpravljati? (Ne.) Ugotavljam, da ne.

Na glasovanje dajem naslednji predlog sklepa: Mandatno-volilna komisija predlaga Državnemu zboru, da sprejme Sklep o spremembi Sklepa o sestavi in imenovanju predsednice, podpredsednika, članov in namestnikov članov navedene preiskovalne komisije.

Glasujemo. Za je glasovalo 11 poslank in poslancev, proti nihče.

(Za je glasovalo 11.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je sklep sprejet.

Zaključujem to točko dnevnega reda.

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda - Predlog sklepa o spremembi Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika, članov in namestnikov članov preiskovalne komisije o ugotavljanju morebitne politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma nedopustnega političnega vmešavanja v delo policije in drugih pristojnih državnih organov s področij davkov in preprečevanja pranja denarja ter nedopustnega političnega vplivanja na potek oz. izid posameznih predkazenskih in postopkov finančnega nadzora ter odkrivanja in preprečevanja pranja denarja.

Kot gradivo za to točko dnevnega reda ste prejeli predlog Poslanske skupine Svoboda z dne 12. 12. 2023 in delovno besedilo predloga sklepa z dne 12. 12. 2023. Z imenovanjem za ministra je mag. Francu Propsu prenehala funkcija namestnika člana v preiskovalni komisiji, Poslanska skupina Svoboda zato predlaga, da se namesto njega za namestnika člana v preiskovalni komisiji imenuje Aleš Rezar. V skladu s tem predlogom je pripravljeno delovno besedilo predloga sklepa. Želi kdo razpravljati? (Ne.) Ugotavljam, da ne.

Na glasovanje dajem naslednji predlog sklepa: Mandatno-volilna komisija predlaga Državnemu zboru, da sprejme Sklep o spremembi Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika, članov in namestnikov članov navedene preiskovalne komisije.

Glasujemo. Za je glasovalo 14 poslank in poslancev, nihče proti.

(Za je glasovalo 14.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je sklep sprejet.

Zaključujem to točko dnevnega reda in 21. nujno sejo Mandatno-volilne komisije.

Želim uspešen dan!