67. redna seja

Kolegij predsednice Državnega zbora

20. 12. 2023

Transkript seje

Lep pozdrav, dobro jutro!

Začenjam 67. sejo Kolegija in vas obveščam, da vam je bilo včeraj posredovano novo gradivo k 2. in 3. točki dnevnega reda, danes pa dodatno gradivo k 4. točki.

Glede nadomeščanja vas obveščam, da poslanec Jonas Žnidaršič nadomešča vodjo Poslanske skupine SD, kolega Janija Prednika.

1. TOČKA – PREDLOG ZA OBRAVNAVO PREDLOGA ZAKONA PO SKRAJŠANEM POSTOPKU.

Gradivo ste prejeli s sklicem seje Kolegija in prehajamo na obravnavo predloga, da se po skrajšanem postopku obravnava Predlog zakona o spremembi Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji. Kdo je tukaj za predlagatelja? / medsebojni pogovor/ Boste vi? Pa boste, kajne, če že morate, kaj.

Izvolite.

Hvala, predsednica.

Ja, gre za zelo majhno spremembo, spreminja se en člen in sicer poimenovanje zakona, zakona, praznika o priključitvi Primorske k matični domovini. Predlagatelji menimo, da gre za bolj ustrezno poimenovanje od tiste, ki je bila prvotno predlagana oziroma sprejeta, ko je bil zakon spremenjen, tako da prosimo za podporo skrajšanemu postopku.

Hvala lepa.

Odpiram razpravo, če kdo želi? (Da.)

Izvolite, kolega Cigler Kralj.

Hvala lepa.

Jaz bom glasoval proti.

V Poslanski skupini Nove Slovenije smo proti tej spremembi, bom citiral samo legendo Borisa Pahorja, pa bo vse jasno, zakaj: "Primorska nam je bila odvzeta in nato vrnjena. To je bilo krvavo plačano."

Hvala lepa.

Hvala lepa.

Kolegica Godec, izvolite.

Ja, zdaj, Matej Tašner Vatovec je v imenu predlagatelja dejal, da gre za manjšo spremembo.

Daleč od tega. Gre sicer za spremembo v eni besedi, vendar beseda vrnitev ali beseda priključitev sta dve zelo različni, dva zelo različna pojma, in to je velika sprememba. Kolega Cigler Kralj je citiral Borisa Pahorja, in če bi kdo med predlagatelji, pa upam, da je prebral Nekropolo ali pa katerokoli od knjig Borisa Pahorja, potem danes tega predloga ne bi bilo.

Zato v Slovenski demokratski stranki in jaz v imenu poslanske skupine bomo seveda glasovali proti. Še enkrat, ne gre za manjšo spremembo, ne bi smel biti, če že predlagajo skrajšani postopek, ampak redni postopek in tudi zadeva, ki se razčisti na, bom rekla, z mogoče kakšnimi poglobljenimi razlagami, ker po svetu več ni potrebno zgodovinarjev in tistih, ki vedo kaj to pomeni, da je bilo ozemlje Primorske vrnjeno. Ker če rečemo, da je priključeno, to pomeni, da Primorska nikoli ni bila slovenska.

Hvala.

Hvala lepa.

Morda želi še kdo? (Ne.) Potem zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje.

Na glasovanje dajem sklep: Predlog zakona o spremembi Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji se obravnava po skrajšanem postopku.

Glasujemo. Za so glasovale Poslanske skupine Levica, Svoboda, SD in poslanec Narodne skupnosti, proti SDS in Nova Slovenija.

In s tem zaključujem to točko.

Prehajamo na 2. TOČKO DNEVNEGA REDA - TERMINSKI PROGRAM DELA DRŽAVNEGA ZBORA ZA JANUAR 2024.

Novo gradivo k tej točki ste prejeli včeraj. Želi kdo besedo? (Ne.)

Na glasovanje dajem sklep: "Sprejme se terminski program dela Državnega zbora za januar 2024."

Glasujemo. Za so glasovale vse poslanske skupine, proti nihče.

Ugotavljam da je terminski program sprejet in zaključujem to točko.

Prehajamo na 3. TOČKO DNEVNEGA REDA - TO JE NA OKVIRNI TERMINSKI PROGRAM DELA DRŽAVNEGA ZBORA ZA FEBRUAR 2024.

Novo gradivo ste prejeli včeraj. Želi kdo besedo? Tudi ne. Na glasovanje dajem sklep: Sprejme se okvirni terminski program dela Državnega zbora za februar 2024.

Glasujemo. Za so glasovale vse poslanske skupine, proti nihče.

Hvala lepa. Ugotavljam, da je okvirni terminski program sprejet.

Prehajamo na 4. TOČKO DNEVNEGA REDA, TO JE NA DOGOVOR O SKLICU IZREDNE SEJE DRŽAVNEGA ZBORA.

Gradivo k tej točki ste prejeli s sklicem seje Kolegija, dodatno gradivo pa danes, gre za dve zahtevi skupine poslank in poslancev s prvopodpisanim mag. Borutom Sajovicem za sklic izredne seje Državnega zbora. Predlagam, da na podlagi obeh zahtev skličemo eno izredno sejo zbora, pri čemer v zvezi s sklicem 59. izredne seje Državnega zbora predlagam naslednje: predlog dnevnega reda, 1. točka Predlog zakona o spremembah Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti, prva obravnava in 2. točka ponovno odločanje o Zakonu o interventnih ukrepih na področju zdravstva, dela in sociale ter z zdravstvom povezanih vsebin. Datum seje bi bil v petek 22. decembra ob 9. uri do zaključka seje. Najava časa za razpravo za poslanske skupine 1 točka po tretjem odstavku 67. člena poslovnika, do pet minut za dopolnilno obrazložitev predlagatelja predloga zakona, skupina poslancev s prvopodpisano. Je to prav, Jelko Godec? / medsebojno pogovarjanje/ Ja, okej, dobro, in to pet minut... Aha, seveda, se opravičujem, predlog za sklic izredne seje je bil s strani druge poslanske skupine. Tako je, ja. To se pravi, skupina poslancev s prvopodpisano Jelko Godec in do pet minut za predstavitev mnenja Vlade ter do 30 min za razpravo predlagatelja in do 30 min za razpravo Vlade in v skladu s 148. členom poslovnika glede 2. točke. Odpiram razpravo, če kdo želi? Ne, torej ne bo razprave. Na glasovanje dajem sklep poslanske skupine k eni točki dnevnega reda 59. izredne seje Državnega zbora najavijo čas v skladu s tretjim odstavkom 67. člena Poslovnika zbora.

Glasujemo. Za so glasovale vse poslanske skupine, nihče proti.

Ugotavljam, da je sklep sprejet.

Na glasovanje dajem naslednji sklep: Predlagatelj predloga zakona, skupina poslancev s prvopodpisano Jelko Godec, ima za dopolnilno obrazložitev na voljo do pet minut, za razpravo pa do 30 min, Vlada ima za predstavitev mnenja k predlogu zakona na voljo do pet minut, za razpravo pa do 30 min.

Glasujemo. Za so glasovale vse poslanske skupine, proti nihče.

Hvala lepa. Ugotavljam, da je sklep sprejet in s tem zaključujem to točko.

5. TOČKA DNEVNEGA REDA – OBRAVNAVA PREDLOGA SKLEPA O SPREMEMBI SKLREPA O IMENOVANJU DELEGACIJ DRŽAVNEGA ZBORA V MEDNARODNIH PARLAMENTARNIH INSTITUCIJAH TER MEDNARODNIH ORGANIZACIJ IN MEDNARODNIH TELESIH.

Na podlagi predloga Odbora za zunanjo politiko z dne 11. decembra je pripravljen predlog sklepa, ki ste ga prejeli s sklicem seje Kolegija. Želi morda besedo kdo? Ne. Torej, prehajamo kar na glasovanje. Na glasovanje dajem sklep, sprejme se predlog sklepa o spremembi Sklepa o imenovanju delegacij Državnega zbora v mednarodnih parlamentarnih institucijah ter mednarodnih organizacijah in mednarodnih telesih.

Glasujemo. Za so glasovale Poslanske skupine SD, poslanec narodne skupnosti, Svoboda in Levica, proti nihče.

Hvala lepa. Ugotavljam, da je sklep sprejet.

Ob tem vas še obveščam, da ker je bil mag. Franc Props 7. decembra imenovan za ministra za javno upravo v skladu s prvim odstavkom 14. člena Zakona o poslancih v času opravljanja funkcije ministra ne more opravljati tudi funkcije poslanca, zato se kolegij na podlagi šeste alineje šestega odstavka 21. člena poslovnika še seznani z naslednjim sklepom: Ugotovi se, da je mag. Francu Propsu, ki je bil imenovan za ministra in začasno ne more opravljati poslanske funkcije, prenehala funkcija nadomestnega člana v delegaciji Državnega zbora v parlamentarni dimenziji srednjeevropske pobude.

Zaključujem to točko.

Prehajamo na obravnavo 6. TOČKE DNEVNEGA REDA, TO JE NA PREDLOG RAZREZA FINANCIRANJA POLITIČNIH STRANK ZA LETI 2024 IN 2025.

Gradivo k tej točki ste prejeli s sklicem seje. O tabelah z razrezom sofinanciranja političnih strank iz proračuna Republike Slovenije bo kolegij odločal skupaj in sicer kot o spremembi priloge finančnega načrta Državnega zbora za posamezno proračunsko leto in tukaj dajem besedo generalni sekretarki, gospe Uršuli Zore Tavčar. Izvolite.

Uršula Zore Tavčar

Jaz bi samo rada povedala, da sredstva so bila določena v finančnem načrtu, sredstva za financiranje političnih strank, so bila, kot veste, določena v finančnem načrtu Državnega zbora, avgusta pa je začel veljati tudi nov zakon, spremembe zakona o političnih strankah, ki so nekoliko spremenile razrez sredstev in ta razrez je pripravljen za leto 2024 in 2025, je zdaj pripravljen na podlagi zadnjih informacij tudi o številu podmladkov posameznih političnih strank.

Samo toliko bi dodala.

Hvala lepa.

Odpiram razpravo, če želi kdo? (Ne.)

Torej, prehajamo na glasovanje.

Na glasovanje dajem sklep: "Sprejmeta se spremembi prilog finančnemu načrtu Državnega zbora za leto 2024 in finančnemu načrtu Državnega zbora za leto 2025."

Glasujemo. Za so glasovale Poslanske skupine Levica, Nova Slovenija, Svoboda, SD in poslanec Narodne skupnosti, proti nihče.

Ugotavljam, da sta spremembi prilog k finančnemu načrtu Državnega zbora za leto 2024 in finančnemu načrtu Državnega zbora za leto 2025 sprejeti.

S tem zaključujem to točko.

Prehajamo na 7. TOČKO DNEVNEGA REDA - RAZNO.

Želi kdo besedo tukaj? (Da.)

Izvolite, kolegica Jelka Godec.

Najlepša hvala.

Na 64. seji Kolegija predsednice Državnega zbora, to je bilo 28. novembra, je kolega Černač, ki me je takrat nadomeščal, izpostavil sodelovanje Branka Lobnikarja kot strokovnega sodelavca v preiskovalni komisiji, ki jo vodi poslanec Svobode Miha Lamut, gre za preiskovalno komisijo glede policije oziroma nedopustnih pritiskov na policij.

Takrat je bilo na kolegiju s strani takrat podpredsednika Danijela Krivca rečeno oziroma sprejeto, da se, da službe pripravijo odgovor na naš, našo, bom rekla, pobudo, ker menimo, da gospod Lobnikar po Zakonu o parlamentarni preiskavi, torej 3. členu in po 7. členu Poslovnika preiskovalne komisije ne more biti sodelavec preiskovalne komisije, kajti bil je državni sekretar vpleten v zadeve in po našem mnenju torej zakon in Poslovnik preiskovalni komisiji tega ne dovoljujeta.

Zdaj, takrat je bilo rečeno, da službe pripravijo odgovor, bilo je naslovljeno tudi na Zakonodajno-pravno službo, vsaj na kolegiju. Zdaj, mene zanima, ali je Zakonodajno-pravna služba pripravila mnenje in jaz, res, da sem bila odsotna zdaj 14 dni, mogoče je kje med maili to ostalo, ampak me zanima, če je bilo pripravljeno mnenje in če lahko to mnenje dobimo.

Hvala.