21. nujna seja

Odbor za izobraževanje, znanost in mladino

23. 1. 2024

Transkript seje

Vse članice in člane odbora, vabljene ter ostale prisotne lepo pozdravljam. Začenjamo 21. nujno sejo Odbora za izobraževanje, znanost in mladino.

Obveščam vas, da so na današnji seji nadomestni člani in članice odbora sicer s pooblastili, namesto poslanke Ive Dimic sodeluje Aleksander Reberšek ter namesto Mirjam Bon Klanjšček je danes prisoten Miroslav Gregorič.

S sklicem seje ste prejeli dnevni red. Ker v poslovnem roku nisem prejel predlogov za njegovo spremembo, je določen takšen dnevni red seje kot ste ga prejeli s sklicem 64/1 3. člen.

Prehajamo na 1. TOČKO DNEVNEGA REDA - ZAKAJ ZASEBNI VRTCI MOTIJO VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE?

Poslanska skupina Slovenska demokratska stranka je 18. 1. 2024 vložila zahtevo za sklic nujne seje Odbora za izobraževanje, znanost in mladino z navedeno točko dnevnega reda.

Gradivo je objavljeno na spletnih straneh Državnega zbora s sklicem. Dodatno ste članice in člani danes prejeli še stališče Skupnosti občin Slovenije v zvezi s financiranjem zasebnih vrtcev, ki je objavljeno tudi na e-klopi.

Na sejo so vabljeni, to, kar je razvidno tudi iz sklica, in sicer: Alenka Helbl v imenu predlagatelja, dr. Robert Golob (predsednik Vlade Republike Slovenije), ki je opravičil svojo odsotnost, dr. Darjo Felda (minister za vzgojo in izobraževanje), delovna skupina za pripravo predloga sprememb in dopolnitev zakona o vrtcih, Iniciativa staršev otrok v zasebnih vrtcih, Združenje zasebnih vrtcev Slovenije ter Skupnost zasebnih varuhov predšolskih otrok. Dodatno so vabljeni še na sejo: gospa Marija Fabčič (vodja Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje mestne uprave Mestne občine Ljubljana) in gospod Marko Balažic. Balažič? / oglašanje iz dvorane/ C? Se opravičujem.

Za predstavitev zahteve dajem najprej besedo predstavnici predlagatelja, in sicer poslanki Alenki Helbl. Alenka, beseda je tvoja.

Hvala za besedo, predsedujoči. Lep pozdrav vsem kolegom, poslancem in predvsem gostom.

V Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke smo torej vložili zahtevo, da se na podlagi drugega odstavka 48. člena v povezavi z 32. členom Poslovnika Državnega zbora na nujni seji matičnega Odbora za izobraževanje, znanost in mladino z obravnavo tematike v zasebnih vrtcih. Razpravljamo torej o tem in svojo zahtevo smo naslovili z vprašanjem, zakaj zasebni vrtci motijo Vlado Republike Slovenije. Lahko bi to naslovili tudi drugače, morda zaradi jasnosti in predvsem za javnost, za vse, ki nas gledajo, poslušajo in jih ta tema zanima, bi lahko bil naslov današnje teme Zakaj Vlado Republike Slovenije moti sofinanciranje predšolskih otrok v zasebnih vrtcih. Torej čemú? Vprašanje je pomembno. Vprašanje je izjemnega pomena še zlasti v času, ko smo krepko že stopili v 21. stoletje, v času, ko je v razvitih demokratičnih družbah raznolikost, raznolikost in zavedanje sprejemanja le-te, predvsem pa tudi izvajanje oz. delovanje ena izmed temeljnih vrednot. V naši Sloveniji je očitno ta raznolikost dovoljena le do določene mere, torej do tiste, ko nekdo ali nekaj izstopi iz nekih kalupov, iz reguliranih okvirjev, se besede o pomembnosti raznolikosti končajo, utihnejo. Celo več, z dejanji se zavedanje, sprejemanje te raznolikosti celo ukinja. Ukinja. Svet torej ni ne le bel in črn, svet je poln različnih barv, njihovih odtenkov. Svet je čudovit, ko vidimo vso to raznolikost in ji dovolimo, da se razprostira. Dovolimo torej našim otrokom ves ta horizont, da bodo takrat, ko bo čas, da sprejemajo bistvene odločitve, znali suvereno izbrati svojo lastno, svojo najboljšo pot. In današnja tema, torej načrtovanje ukinjanja financiranja zasebnih vrtcev, govori torej o nedopustnem diskriminatornem, neustavnem odnosu do otrok in njihovih staršev.

In glede na sam začetek tega v zavetju tišine najprej poglejmo. V Zakonu o vrtcih že v 2. členu beremo bistvo, in sicer so to temeljne naloge vrtcev, to so pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje kvalitete življenja družin in otrok ter ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti. Boste morda tudi ta člen spremenili? In nadaljujem s 3. členom, to je z načeli predšolske vzgoje, torej da predšolska vzgoja v vrtcih poteka po načelih demokratičnosti, pluralizma, avtonomnosti, strokovnosti in odgovornosti zaposlenih, enakih možnosti za otroke in starše, upoštevaje različnosti med otroki, pravico do izbire in drugačnosti in ohranjanje ravnotežja med raznimi vidiki otrokovega telesnega in duševnega razvoja. Boste tudi ta člen spremenili? In še malo poglejmo v Zakon o vrtcih, torej v 9. člen. Starši imajo pravico izbrati programe predšolske vzgoje za svoje otroke v javnem in zasebnem vrtcu. Tudi tega boste spremenili. Povejte to jasno in glasno staršem. V zasebnem vrtcu določi program za predšolske otroke ustanovitelj oziroma pristojni organ vrtca v skladu z aktom o ustanovitvi. Program mora določiti trajne cilje in vsebino. Zasebni vrtec si mora pred začetkom izvajanja programa za predšolske otroke pridobiti pozitivno mnenje strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje o ustreznosti programa in kadar zasebni vrtec izvaja vzgojni program po posebnih pedagoških načelih, da je Strokovni svet Republike Slovenije za splošno, torej ta strokovni svet za splošno izobraževanje pozitivno mnenje, ko ugotovi, da je program priznalo ustrezno mednarodno združenje. Pogoji so zahtevni. Zasebni vrtec lahko ustanovi torej domača in tuja pravna ali fizična oseba, če izpolnjuje pogoje glede programa za predšolske otroke, ki ga bo izvajal, torej prostorov in strokovnih delavcev. Ko je vrtec kot pravna oseba vpisan v sodni register, mora pred začetkom opravljanja svoje dejavnosti pridobiti tudi odločbo ministrstva o vpisu v razvid izvajalcev javno veljavnih programov in ustanovitelj vrtca se torej lahko odloči, da bo izvajal kurikulum za vrtce, ki ga je sprejel Strokovni svet za splošno izobraževanje marca 1999, ali da bo izvajal svoj program oziroma program po posebnih pedagoških načelih? Če bo torej izvajal svoj program, mora predložiti strokovnemu svetu, torej v obravnavo. Občina lahko zasebnemu vrtcu podeli koncesijo. Podelitev koncesije pomeni, da opravlja zasebni vrtec javno službo in ima enak program kot javni vrtec, s posebno pogodbo o koncesiji pa se opredeli obseg sredstev, ki jih vrtcu zagotavlja občina. Zasebni vrtci, ki nimajo koncesije, lahko pridobijo pravico do financiranja iz proračunov občin, če izpolnjujejo določene pogoje. Izpolnjevanje pogojev za financiranje iz javnih sredstev se ugotavlja za vsako šolsko leto. Postopek vodi Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje na podlagi vloge zasebnega vrtca in zasebni vrtci, ki nimajo koncesije, lahko pridobijo pravico do financiranja iz proračuna občine, če izpolnjujejo torej nekaj pogojev, to so: če izvajajo torej najmanj poldnevni program, če imajo najmanj za en oddelek predšolskih otrok, če imajo zaposlene vzgojitelje in vzgojitelje, torej pomočnike vzgojiteljev za izvedbo programa v skladu z zakonom in drugimi predpisi in če so torej dostopni vsem otrokom. Za vsakega otroka zasebnemu vrtcu pripada 85 % sredstev, ki se izračunajo na podlagi cene iz tovrstnega programa javnega vrtca na območju občine, zmanjšanje torej za znesek, ki bi ga starši plačali za otroka, če bi bil otrok vključen v javni vrtec. Torej navedena sredstva pridobivajo zasebni vrtci po pogodbi, ki jo sklenejo z občino na območju katere ima otrok stalno prebivališče. V tem gradivu se bom obrnila tudi na 35. člen, to je položaj zaposlenih v zasebnih vrtcih, ki bi sicer do sedaj, torej velja, da zanje veljajo enaki, enaki pogoji kot za zaposlene v javnih vrtcih, vendar glede na predlog, ki se pripravlja, se ta člen črta, kar pomeni tudi degradacijo strokovnega kadra. In navsezadnje, po zadnjih dostopnih podatkih je v slovenske vrtce vključenih dobrih 97 tisoč otrok, od tega v 73 zasebnih vrtcih 5 tisoč otrok oziroma 5,8 odstotka otrok. V poslanski skupini smo, torej v naši poslanski skupini smo prepričani, da je v interesu vsake razvite države, da je kar najvišje število otrok vključenih v eno izmed oblik predšolskega varstva. In stroka opozarja, da je vrtec izjemnega pomena za otrokov razvoj in njegovo osamosvajanje. Otrokom zagotavlja možnosti za razvijanje sposobnosti razumevanja in sprejemanja samega sebe in drugih, razvijanje sposobnosti za dogovarjanje, upoštevanje različnosti in sodelovanje v skupinah in razvijanje sposobnosti prepoznavanja čustev in spodbujanje čustvenega doživljanja in izražanja. Poleg tega neguje radovednost, raziskovalni duh in domišljijo, spodbuja jezikovni razvoj, umetniško doživljanje in izražanje, gibalne sposobnosti ter spretnosti in še marsikaj drugega. In ko smo 17. januarja 2024 na portalu N1 zasledili, da je med starši otrok, ki obiskujejo zasebne vrtce, zaokrožila informacija, da naj bi Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje načrtovalo ukinitev financiranja zasebnih vrtcev, smo se odločili za pripravo te seje. Na ministrstvu so za portal pojasnili, da so res ustanovili delovno skupino, ki se ukvarja s spremembami zakona o vrtcih, medtem ko se na ministrstvu sprašujejo torej o smotrnosti financiranja zasebnih vrtcev, če pa v javnih obstajajo prosta mesta. In ob tem iniciativa staršev izpostavlja, da bi spremembe financiranja pomenile zaprtje zasebnih vrtcev. Čemu torej čakalne vrste, o katerih poročajo starši? Čemu potem starši že ob rojstvu vpišejo otroka na čakalno listo, da se bo torej v vrtec vključil čez približno eno leto? Glede delovne skupine se postavlja tudi vprašanje, kako je v tej skupini prostor za predstavništvo Mestne občine Ljubljana. Morda je celo odgovor znan, gre za željo župana Zorana Jankovića obvladovati tudi vrtce, tudi predšolsko vzgojo, saj je znano, da Mestna občina Ljubljana združuje oziroma centralizira tudi ljubljanske vrtce. Tudi iniciativa staršev otrok v zasebnih vrtcih je na svoji spletni strani, o kateri ste se verjetno pozanimali, zapisala osnovne pomisleke in vprašanja o nedopustnosti in o neustavnosti, o diskriminatornih odločitvah in navsezadnje tudi ti starši plačujejo davke v Republiki Sloveniji. Pri tem je torej potrebno dodatno izpostaviti, da se v demokratični družbi naravnani spodbujanje in razvoj ustvarjalnega duha z ničemer ne preprečuje svobodna izbira vzgojnih in izobraževalnih pristopov v institucijah, ki svoje programe izvajajo po določilih pristojnega ministrstva in z namero ministrstva, kot je zapisano, Vlada Republike Slovenije počne prav to, kar je nedopustno.

In navsezadnje, spoštovana koalicija, na 45. strani v koalicijski pogodbi lahko najdemo naslednjo zavezo: Spodbujali bomo večje vključevanje otrok v nižje starostne skupine vrtcev, preučili bomo možnost državnega financiranja zadnjega leta vrtca, hkrati bomo preučili možnost brezplačnega vrtca za vse. In ker v Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke ugotavljamo, da Vlada Republike Slovenije od začetka mandata in do danes ni storila ničesar za realizacijo navedene zaveze, z namero po ukinitvi zasebnih vrtcev pa gre povsem očitno v povsem drugo smer.

In če zaključim s tistimi besedami, s katerimi sem začela, horizontu katerega ste v Vladi oziroma na ministrstvu zazrti in v zavetju tišine priprave ukinjanja sofinanciranja otrok v predšolskem obdobju, ta horizont je zamegljen, brez svetilnika, brez pogleda, je zgolj, je zgolj, je zgolj ideološki, žal, celo na račun naših najmlajših. In navsezadnje boste tudi tako s to namero in s to s tem udejanjanjem tega predloga, v bistvu sami pa ste tako proti temu, ustvarili elitizem posameznikov. Kajti, vrtci bodo za nekatere, tudi če gre za lastno izbiro, pa po načelih, drugih pedagoških načelih, v bistvu za drage vrtce, ki bodo dostopni najbogatejšim. Tudi to boste naredili.

Zato predlagamo Odboru za izobraževanje, znanost in mladino, da po končani razpravi sprejme naslednja sklepa, in sicer: prvič, Odbor za izobraževanje, znanost in mladino poziva Vlado Republike Slovenije, da nemudoma preneha z namero po ukinitvi zasebnih vrtcev, in drugič, Odbor za izobraževanje, znanost in mladino poziva Vlado Republike Slovenije, da spoštuje zavezo v koalicijski pogodbi, da boste in bomo spodbujali večje vključevanje otrok v nižje starostne skupine vrtcev in jo v resnici tudi čim prej realizirate. Hvala lepa.

Hvala predlagateljici za uvodno predstavitev.

Zdaj sem dolžan eno obvestilo, in sicer, ker je odbor omejen, tako časovno kakor prostorsko, bi prosil vse vabljene, da se nekako omejimo na deset minut za predstavitev stališč. In gremo kar k vabljenim. Želi besedo predstavnik ministrstva, in sicer minister Darjo Felda? Izvolite, beseda je vaša.

Darjo Felda

Hvala lepa. / izklopljen mikrofon/ Torej, poglavitni razlog, zakaj sem se ravno zdaj odločil, da dam pobudo za imenovanje delovne skupine, je pravzaprav bila ena od zahtev…

Bi prosil, da vklopite mikrofon.

Darjo Felda

Aha, oprostite, ja.

Torej, poglavitni razlog, zakaj sem se ravno zdaj odločil, da dam pobudo za imenovanje delovne skupine, je pravzaprav bila ena od zahtev, stavkovnih zahtev SVIZ, ki je začel stavko, kot vemo, 8. februarja 2022. In ena od zahtev je bila, da se pregleda tudi Zakon o vrtcih, ne enega, ampak kar več členov Zakona o vrtcih, in da se pač pogleda, ali je to še zmeraj danes dobro, usklajeno, sodobno, ali je treba pa morda vendarle nekaj pogledati naprej. No, ker smo pa potem ugotovili na direktoratu, da je pravzaprav že v preteklosti bilo nekaj novih in drugačnih pobud, da bi se nekaj spremenilo v vrtcih, potem je bila moja odločitev, da pravzaprav ustanovimo delovno skupino, v katero pač vzamemo več deležnikov, ki so s področja vrtcev, da se v miru pregleda vse te pobude, kaj se da narediti in kaj ne, kaj bo pravzaprav potem prišlo na koncu ven kot neki predlogi, ki bi se jih eventualno vzelo kot novelo v Zakon o vrtcih. In šele potem bi se mi na ministrstvu lahko odločali o tem, katere pobude ali pa tiste ideje, ki bi se pokazale, bi upoštevali ali pa ne. Skratka, jaz kot minister nimam še pravzaprav nič v rokah, tako čakam, seveda, da bo ta komisija dejansko delovala in da bo dejansko delala in da bo delala res kot delovna skupina ne pa kot neka odprta, odprti forum, ker vemo, da odprti forum bo takrat, kadar bomo mi pripravili novelo, če jo bomo pripravili. Namreč, takrat gre na e-demokracijo, takrat vsi imajo možnost dajati pripombe, predloge, spremembe in tako naprej.

Več kot toliko jaz ne bi niti razpravljal, ker dejansko nimam nič v rokah, kar se tiče teh sprememb. Hvala lepa.

Hvala ministru dr. Darju Feldi. Preden dam naprej besedo, bi prosil vse tiste, ki ste vabljeni, da se predstavite za magnetogram, zato da vemo, za koga gre.

Torej, zdaj k besedi vabim predstavnika delovne skupine za pripravo Predloga sprememb in dopolnitev Zakona o vrtcih. Izvolite.

Rado Kostrevc

Spoštovani predsedujoči, hvala za besedo. (Rado Kostrevc, vršilec dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo.) V nadaljevanju ne bom predstavil stališča, ampak predvsem nekaj dejstev, ki osvetljujejo to pobudo oziroma daje širši kontekst tej pobudi oziroma temu vprašanju zakaj zasebni vrtci motijo Vlado Republike Slovenije.

Kot že rečeno, gospod minister je na podlagi potrebe, se pravi, preteklih pobud in tudi sedanjega stanja na področju predšolske vzgoje, ki se stalno spreminja, imenoval delovno skupino, v kateri je zajel vse reprezentativne predstavnike deležnikov, ki se na tem polju srečujejo, da ne bo kakšnih nejasnosti, kdo je v tej skupini. Se pravi, v tej skupini je poleg mene deset članic in članov, in sicer generalna sekretarka Skupnosti občin Slovenije, predstavnica Združenja mestnih občin Slovenije, ne Mestne občine Ljubljana, ampak predstavnica Združenja mestnih občin Slovenije, predstavnica Združenja občin Slovenije predsednica Skupnosti vrtcev Slovenije, predsednik Združenja ravnateljic in ravnateljev, ravnateljev vrtcev Slovenije, predsednica Združenja zasebnih vrtcev Slovenije, predsednica Sindikalne konference predšolske vzgoje, Sindikata vzgoje in izobraževanja in seveda vodja Sektorja za predšolsko vzgojo in pa dve svetovalki Ministrstva za vzgojo in izobraževanje. Naloga delovne skupine je zelo eksaktna, namreč, proučiti mora vsebine zakonskih določb, ki urejajo dejavnost predšolske vzgoje in bolj natančno se fokusira na normativ, ki omogoči občini ustanoviteljici povečanje števila otrok v oddelku za dva, potem na možnost izenačitve sočasnosti vzgojitelja in vzgojitelja, pomočnika vzgojitelja v oddelkih prvega in drugega starostnega obdobja na čas šest ur, določitev največjega števila oddelkov vrtca, ki lokalno skupnost zavezuje, da vrtec organizira kot javni zavod. Ponovno pogledati in določiti zakonske omejitve največjega števila oddelkov javnega vrtca, sistem financiranja zasebnih vrtcev brez koncesije iz občinskih javnih sredstev in še obravnava drugo dodatno vsebino, če tako določi minister. Delovna skupina bo morala pripraviti predloge sprememb predvidoma tam do sredine koledarskega leta, pri čemer poleg vseh stališč reprezentativnih združenj in predstavnikov teh, ki sem jih zdaj omenil, upošteva tudi izhodišča Nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja za obdobje 2023-2033. Tu v predlogih pa je potrebno tudi oceniti finančne posledice za tako občinski kot tudi integralni državni proračun. Skupina delovna se je sestala šele dvakrat. Na prvem srečanju smo se člani skupine predstavili, predstavljeno je bilo delo, ki nas čaka, pričakovanja, časovnica in na drugem srečanju se je skupina že seznanila s tem, da je pač nekdo tudi, se pravi, objavil delovno gradivo skupine, ki ga je skupina dobila v pripravi na ta delovna srečanja. Na delovnem gradivu je zelo lepo pisalo interno gradivo, gradivo ne odraža stališč Ministrstva za vzgojo in izobraževanje. To pomeni, delovna skupina se seveda sooča z različnimi predlogi, jih obravnava in z vidika vsakega deležnika prispeva možne rešitve. Do zdaj nismo prišli tako daleč, da bi prispevali dokončne rešitve, nakazali smo jih nekaj in pustili vsa odprta vprašanja za nadaljnjo obravnavo. Tudi nismo se še opredelili do vseh teh področij, ker je seveda področje zelo široko. Nikjer v nobenem stališču ali pa v nobenem predlogu ni bilo zaslediti v tem smislu, da se javni vrtci ukinjajo ali da se ukinja financiranje javnih vrtcev, ampak ideja tega je, da se oblikuje predlog vzdržnega financiranja za vse deležnike, za tiste, ki so uporabniki storitev, za tiste, ki jo izvajajo, in za tiste, ki jo plačujejo. Zdaj, kakšne bodo te rešitve, v tem trenutku še ne znam povedati, ker je, kot sem rekel, skupina se srečala drugič. Delovno skupino razumemo kot inštrument za širšo strokovno razpravo. Do sedaj je veljalo in seveda tudi sedaj verjetno velja, da je vsak posameznik odgovoren pač za svoje delo v delovni skupini. In nekako pričakuje se integriteta, posebna, znotraj delovne skupine, dokler stališča niso izoblikovana, dokler predlogi niso pripravljeni, in še takrat dopuščamo možnosti, da bomo pripravili več različnih predlogov s prednostmi in slabostmi vsakega predloga. Žal je pač to gradivo, interno, ugledalo luč sveta in seveda se ga interpretira tako, kot se ga, kljub temu, da piše jasno in natančno, da gradivo ne odraža stališč Ministrstva za vzgojo in izobraževanje. Toliko o teh okoliščinah v tem dodatnem kontekstu.

Sicer bi pa samo dopolnil to gradivo. Delež odstotka otrok je sicer v gradivu, ki ga je predlagatelj te seje za sklic te seje predstavil pravilen, številke pa ne. Po izračunu je glede na te številke je delež 5,21 procentov. V tem trenutku imamo seveda v vrtce vključenih 87 tisoč 945 otrok, od tega je v zasebni vključenih 5 tisoč 100, v javni torej vključenih 82 tisoč 835 otrok. In letos je v javnih vrtcih 1677 otrok manj, prav tako v zasebnih tudi 82 otrok manj. Toliko o tem delu komisije in o tem, ali je bilo že oblikovano kakšno stališče. Za bolj podrobne tehnične informacije pa se lahko potem v nadaljevanju tudi prosim za besedo za vodjo sektorja. Hvala.

Hvala za predstavitev stališča.

Zdaj besedo dajem še ostalim vabljenim, in sicer najprej predstavniku oziroma predstavnici Iniciative staršev otrok v zasebnih vrtcih. Pa prosim, če se predstavite.

Gregor Bezenšek

Lep pozdrav vsem! Spoštovani, spoštovane! Moje ime je Gregor Bezenšek ml.. Jaz danes govorim v prvi vrsti kot starš mojega enoletnega sina, ki obiskuje zasebni vrtec in pa hkrati kot ustanovitelj in vodja iniciative staršev otrok v zasebnih vrtcih.

Torej, kot je danes slišati ni nič narobe že takoj na začetku. Mi pa smo se ravno zato dvignili v iniciativi, ker vemo, da je nekaj narobe. Dobro vemo, da v preteklosti je že ta zadeva bila zelo na tankem ledu in da so otroci v zasebnih vrtcih skoraj izgubili svojo pravico. In to vsi mi tukaj vemo. Zato je tu jasno napisano, v 7. členu piše: črta se poglavje 2, celo poglavje 2 se črta, zasebni vrtci in členi 34. do 36., v katerih seveda se dotikajo sofinanciranja otrok v zasebnih vrtcih.

Zdaj bi pa jaz prebral naše stališče in našo izjavo, za katero stojimo in jo bomo tudi v javnosti glasno in jasno zagovarjali. Naj dodam še to, da nikakor nismo ne politično in ne ideološko opredeljeni. Nam gre zgolj za resnico in pravico in enakopravnost naših otrok. »V naši iniciativi odločno nasprotujemo diskriminaciji in odvzemu pravic otrokom na podlagi tega, kateri vrtec obiskujejo. Zato smo zgroženi in ogorčeni nad namero, da se otrokom, ki so vključeni v zasebne vrtce, ukine pravica do sofinanciranja obiskovanja vrtca. Torej, otrok, ki obiskuje zasebni vrtec te pravice ne bi več imel, medtem ko bi njegovi sovrstniki, ki obiskujejo javni vrtec, to pravico obdržali. To je povsem diskriminatorno, nepravično in tudi protiustavno. To pomeni, da bi bili otroci obravnavani neenakopravno zgolj na podlagi tega, v kateri vrtec so vključeni, čeprav pravica do subvencije obiskovanje vrtca pripada vsakemu otroku v Sloveniji. Pri tem poudarjam, da občine nikakor in nikoli ne financirajo zasebnih vrtcev, in to naj bo jasno, ampak je subvencija po zakonu o vrtcih pravica otroka oziroma njegovega starša. Torej, vsakemu otroku v Sloveniji pripada pravica do subvencije za obiskovanje vrtca, gre pa samo za to, da bi ta načrtovana zakonska sprememba otrokom, ki so vključeni v zasebni vrtec, to subvencijo popolnoma odvzela. In to se nam zdi popolnoma nesprejemljivo in zavržno. Sprašujemo se kdo v naši državi bi si želel otrokom odvzemati pravice in njihovim staršem njihovo svobodo. In predvsem se sprašujemo, zakaj bi to nekdo sploh hotel narediti. Koga ogrožajo ti otroci, ki jih je ob tem zgolj 5 %? Prav smo slišali, 5 % od vseh otrok, ki so vključeni v vrtec. Odvzem pravice do sofinanciranja otrokom, ki obiskujejo zasebni vrtec, bi pomenil radikalno in popolnoma brezumno rušenje sistema predšolske vzgoje v Sloveniji, ki bi imel trajne in nepopravljive posledice. Staršem bi se s tem praktično odvzela njihova možnost svobodne izbire vrtca za njihove otroke, zasebni vrtci pa bi postali dosegljivi samo še najbolj premožni, in to bi bil največji paradoks, da bi se v naši državi, kjer se poudarja pomen socialne države in enakih možnosti v predšolski vzgoji, dejansko krenilo na pot v elitizem in v večanje družbenih razlik in to je povsem nasprotno od vseh načel socialne, pravične in pravne države. Namesto, da bi negovali in krepili kakovost, raznovrstnost in pluralizem predšolske vzgoje, ki je za starše in otroke zelo, zelo pomembna, bi s tem nazadovali na pot enoumja in krepitev elitizma v naši preljubi prelepi Sloveniji.

Zato smo zelo ogorčeni, zato smo prizadeti in zaskrbljeni nad predlogom sprememb Zakona o vrtcih, ki je bil s strani Ministrstva za vzgojo, Ministrstva za vzgojo in izobraževanje, posredovan delovni skupini za pripravo zakonskih sprememb. V tem dokumentu, še enkrat, je iz Zakona o vrtcih dejansko v celoti črtan člen, 34. člen, ki sedaj daje pravico do subvencij tudi otrokom v zasebnih vrtcih, kar pomeni, da je že pripravljen zakonski predlog, ki ga ukinja sofinanciranje otrok, ki obiskujejo vrtec. Glede na to, da na dokumentu piše, jasno piše, da le ta ne odraža stališč ministrstva, kot ste povedali, pa se ob tem starši zaskrbljeno sprašujemo, kdo pa je pripravil potem predlog tega zakona, če ga ni ministrstva, kdo ga je pripravil? So ga potem pripravile občine? Ker so v predlogu zapisane tudi spremembe drugih členov, ki se nanašajo na strokovno pedagoški del vrtcev nam je ob tem še toliko bolj nenavadno, da tako občutljive zakone, ki se dotikajo naših najmlajših, pripravljajo neimenovane osebe oziroma institucije izven Ministrstva za vzgojo in izobraževanje ter mimo stroke.

Že sedaj so otroci, ki so vključeni v zasebni vrtec, obravnavani neenakopravno, saj jim pripada samo 85 odstotna subvencija vrtca v primerjavi z otroki, ki pa so vključeni v javni vrtec. Posledično so otroci v zasebnih vrtcih za občino precej nižji strošek kot otroci v javnih vrtcih. Ja, so nižji strošek kot otroci v javnih vrtcih, to je resnica. Torej, za otroke v zasebnih vrtcih občine namenijo po čisto enostavni matematiki, 15 % manj sredstev in posledično denarja, ki pripada tem otrokom, namenjajo pa za marsikatere druge stvari, ki so velikokrat tudi nepotrebne.

V letu 2022 so tako občine na račun otrok v zasebnih vrtcih celo prihranile - prihranile - več kot 3 milijone evrov, zato nikakor ne moremo in ne bomo dovolili, da bi kdorkoli še bolj varčeval v ubogih otrocih. Zakaj se torej na Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje ne sprašujete, ne sprašujejo o tem, kaj je pa res problem? Kaj je tista zadeva, ki smatrajo, da to zadevo ruši? Torej, zakaj se dopušča, da so otroci, ki obiskujejo zasebne vrtce že sedaj diskriminirani in jim pripada manjša subvencija. Zavedati se moramo, da so vsi otroci enakopravni in enakovredni, zato v naši iniciativi zahtevamo to, da se v predšolski vzgoji uveljavita pravičnost in enakopravnost in da vsem otrokom pripada enaka subvencija za vrtec.

Torej, na odločevalce naslavljamo apel in pobudo, da se sofinanciranje otrok v zasebnih vrtcih izenači s sofinanciranjem otrok v javnih vrtcih. Ker smo prepričani, da načrtovane zakonske spremembe nikakor niso v največjo korist otrok in staršev, ampak zanje prinašajo skrajno negativne in škodljive posledice, si bomo starši z naši, z našo iniciativo, z naše iniciative z vsem srcem prizadevali, da do krivičnega odvzema pravic našim otrokom ne pride.

V iniciativi smo pripravljeni zaščititi naše pravice otrok in uporabiti tudi vsa pravna sredstva. Zato v primeru vztrajanja Ministrstva za vzgojo in izobraževanje pri ukinitvi pravice do subvencije otrok, če obiskujejo zasebni vrtec, napovedujemo tudi lastne proteste in vložitev pritožbe na Ustavno sodišče ter na Evropsko sodišče za človekove pravice.

Sedaj bi želel še navesti nekaj ključnih podatkov. V vrtce je vključenih skoraj 88 tisoč otrok, od tega javne vrtce obiskuje skoraj 83 tisoč otrok. Torej samo okrog 5 tisoč 100 otrok pa obiskuje zasebne vrtce, to je 5,2 % otrok. Zasebni vrtec ima samo 18 % slovenskih občin, torej samo 38 občin od 212 občin, pri tem pa ima večina občin samo 1 zasebni vrtec. Daleč največ zasebnih vrtcev pa je v Mestni občini Ljubljana. Za občino je strošek subvencije za otroka v zasebnem vrtcu 15 % nižji od stroška subvencije za otroka v javnem vrtcu in občine so po okvirnih izračunih v letu 2022 na račun otrok v zasebnih vrtcih prihranile vsaj 3 milijone evrov, če gledamo samo oskrbnine in brez dodatnih investicij v javne vrtce.

Za subvencije otrok v zasebnih vrtcih so tako v letu 2022 občine namenile največ do 0,6 občinskega proračuna, v Mestni občini Ljubljana pa samo 0,36 %. In še ena zelo pomembna zadeva. Zakaj nihče ne problematizira tistih otrok, ki hodijo v javni vrtec v drugi občini, saj v bistvu je v teh občinah tudi celo do 12 % takšnih otrok, ki obiskujejo javni vrtec v drugi občini? Torej teh otrok več kot otrok v zasebnih vrtcih tisti, ki prihajajo iz občine v občino. In zanima me, kako boste reševali problematiko dozdevnih prostih mest v javnih vrtcih pri teh otrocih. Torej, ali boste tudi tem otrokom prepovedali in staršem tudi, da vključijo otroka v javni vrtec v drugi občini? Govori se, da se financira obiskovanje otrok v zasebnih vrtcih, obenem pa so v javnih vrtcih prosta mesta, to se sedaj ves čas poudarja. Moram poudariti, da je to zavajanje in manipulacija. Teh številk namreč nihče nikoli ni predstavil, govorili smo tudi s strokovnjaki na to temo, ekonomisti in tako dalje, teh številk ni, izračuni in kalkulacije so pa zelo matematično, konstelacijsko zapletene. Koliko je tega, nas zanima, torej o čem sploh se pogovarjamo. Za ta prosta mesta vsekakor niso krivi in odgovorni otroci v zasebnih vrtcih, in skrajno krivično in absurdno je to reševati na način, da se otroke vrže na cesto in se na ta način rešuje navidezni problem. Če je vključenost v vrtce samo 85 %, naj najprej občine naredijo vse za to, da se teh 15 otrok vključi v vrtce. Tu se naj da poudarek in na tem se naj dela. Namesto, da se sedaj kaže s prstom na zasebne vrtce in pa otroke v zasebnih vrtcih, teh nekaj otrok. In ponavljam, pri odvzemu pravice do sofinanciranja otrok v zasebnih vrtcih, gre za ukinjanje svobode, ukinjanje demokratičnosti in ukinjanje pluralizma v predšolski vzgoji v Sloveniji. Ali je to prihodnost, ki si jo želimo? Leta 1991, ko smo ustanovili Slovenijo, smo si predstavljali, da bomo zaplavali proti demokraciji, proti pluralizmu in da bomo lahko uresničevali različne sanje, različna mnenja. Sedaj pa s tem načinom prehajamo v neko, na neko pot enoumja in enoznačnosti. Torej...