23. nujna seja

Mandatno-volilna komisija

16. 2. 2024

Transkript seje

Spoštovani kolegice in kolegi, dobro jutro!

Pričenjam 23. nujno sejo Mandatno-volilne komisije.

Vse članice in člane lepo pozdravljam!

Obveščam vas, da je za današnje seje upravičena Anja Bah Žibert, potem pa imamo še nekaj nadomeščanj in sicer, Jani Prednik nadomešča mag. Bojano Muršič, mag. Karmen Furman nadomešča Jelko Godec in Jernej Žnidaršič nadomešča mag. Almo Intihar.

S sklicem seje ste prejeli naslednji dnevni red:

1. točka: Predlog sklepa o spremembi Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju morebitne politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma nedopustnega političnega vmešavanja v delo policije in drugih pristojnih državnih organov s področij davkov in preprečevanja pranja denarja ter nedopustnega političnega vplivanja na potek oziroma izid posameznih predkazenskih postopkov in finančnega nadzora ter odkrivanja in preprečevanja pranja denarja.

15. februarja pa sem predlagala še razširitev dnevnega reda seje z naslednjima točkama:

A1. točka: Sklep o pravici Uroša Brežana do nadomeščanja poslanke, ki opravlja funkcijo v Vladi in

B1. Predlog sklepa o imenovanju članice kandidacijske komisije za izbiro primernih kandidatov za namestnico ali namestnika predsednika Komisije za preprečevanje korupcije.

Želi kdo v imenu poslanske skupine predstaviti stališče do širitve dnevnega reda? (Ne.) Ugotavljam, da ne.

Torej glasujemo o predlagani razširitvi dnevnega reda seje z novo A1. točko. / izključen mikrofon/

/ vklop mikrofona/

…14. člena Zakona o poslancih, 13. člena v povezavi s 17. Členom in 112. člena Poslovnika Državnega zbora sprejme naslednji sklep: "V času, dokler poslanka Mateja Čalušić opravlja funkcijo ministrice, opravlja funkcijo poslanca Državnega zbora od današnjega dne Uroš Brežan, rojen 12. aprila 1972, stanujoč Zatolmin 64b, Tolmin.

Glasujemo. Za je glasovalo 15 poslank in poslancev, nihče ni bil proti.

(Za je glasovalo 15.) (Proti nihče.)

Zaključujem to točko dnevnega reda.

Prehajamo na B1. TOČKO DNEVNEGA REDA - PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU ČLANICE KANDIDACIJSKE KOMISIJE ZA IZBIRO PRIMERNIH KANDIDATOV ZA NAMESTNICO ALI NAMESTNIKA PREDSEDNIKA KOMISIJE ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE.

Kot gradivo za to točko dnevnega reda ste prejeli obvestilo predsednice republike, poziv poslanskim skupinam, obvestilo Poslanske skupine italijanske in madžarske narodne skupnosti ter delovno besedilo predloga sklepa.

Predlog kandidatke Poslanske skupine Svoboda ste članice in člani zaradi varstva podatkov prejeli v varovani predal sistem UDIS. Predsednica Republike Slovenije je 9. februarja 2024 obvestila Državni zbor, da bo zaradi poteka mandata namestniku predsednika Komisije za preprečevanje korupcije v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen poziv za zbiranje kandidatur za namestnico oziroma namestnika predsednika Komisije za preprečevanje korupcije. Hkrati je Državni zbor zaprosila, da imenuje svojega člana kandidacijske komisije za izbiro primernih kandidatov za namestnico ali namestnika predsednika Komisije za preprečevanje korupcije v roku 15 dni od prejema obvestila.

Za člana kandidacijske komisije ne more biti imenovana oseba, ki je član organov politične stranke, ali ki je zadnji dve leti opravljala funkcijo izvršilni ali zakonodajni veji oblasti na državni ali lokalni ravni, ali ki je s kandidatom v razmerju, določenem v prvem odstavku 7.a člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije.

Poslanske skupine so bile 12. februarja pozvane, da predlagajo kandidate za članico ali člana navedene kandidacijske komisije. Prejela sem predlog Poslanske skupine Svoboda, ki za članico kandidacijske komisije predlaga Ano Ptičar.

Odpiram razpravo. Ni želje po razpravi.

Torej dajem na glasovanje naslednji predlog sklepa: "Mandatno-volilna komisija predlaga Državnemu zboru, da sprejme sklep, s katerim se za članico kandidacijske komisije za izbiro primernih kandidatov za namestnico ali namestnika predsednika Komisije za preprečevanje korupcije imenuje Ana Ptiček."

Glasujemo. Za je glasovalo 12 poslank in poslancev, nihče ni bil proti.

(Za je glasovalo 12.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je sklep sprejet.

In zaključujem to točko dnevnega reda.

Sedaj pa prehajamo na 1. TOČKO DNEVNEGA REDA - PREDLOG SKLEPA O SPREMEMBI SKLEPA O SESTAVI IN IMENOVANJU PREDSEDNIKA, PODPREDSEDNIKA ČLANOV IN NAMESTNIKOV ČLANOV PREISKOVALNE KOMISIJE O UGOTAVLJANJU MOREBITNE POLITIČNE ODGOVORNOSTI NOSILCEV JAVNIH FUNKCIJ ZARADI SUMA NEDOPUSTNEGA POLITIČNEGA VMEŠAVANJA V DELO POLICIJE IN DRUGIH PRISTOJNIH DRŽAVNIH ORGANOV S PODROČJA DAVKOV IN PREPREČEVANJA PRANJA DENARJA TER NEDOPUSTNEGA POLITIČNEGA VPLIVANJA NA POTEK OZIROMA IZID POSAMEZNIH PREDKAZENSKIH IN POSTOPKOV FINANČNEGA NADZORA TER ODKRIVANJA IN PREPREČEVANJA PRANJA DENARJA.

Kot gradivo za to točko dnevnega reda ste prejeli predlog Poslanske skupine Levica z dne 6. februarja 2024 in delovno besedilo predloga sklepa z dne 14. februarja 2024. V skladu s Sklepom o sestavi in imenovanju podpredsednika oziroma predsednika, podpredsednika, članov in namestnikov članov navedene preiskovalne komisije, ima Poslanska skupina Levica v preiskovalni komisiji enega člana in enega namestnika člana in sicer je bil za namestnika člana imenovan Miha Kordiš.

Poslanska skupina Levica predlaga, da se v preiskovalni komisiji z mesta namestnika člana razreši Miha Kordiš in namesto njega imenuje dr. Matej Tašner Vatovec. V skladu s tem predlogom je pripravljeno tudi besedilo predloga sklepa.

Želi kdo razpravljati? (Ne.) Ugotavljam, da ne.

Torej dajem na glasovanje naslednji predlog sklepa: "Mandatno-volilna komisija predlaga Državnemu zboru, da sprejme Sklep o spremembi Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika, članov in namestnikov članov navedene preiskovalne komisije v predlaganem besedilu."

Glasujemo. Za je glasovalo 11 poslank in poslancev, nihče ni bil proti.

(Za je glasovalo 11.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je sklep sprejet.

Zaključujem to točko dnevnega reda, zaključujem pa tudi 23. nujno sejo Mandatno-volilne komisije.

Želim vam uspešen dan!