20. redna seja

Mandatno-volilna komisija

29. 2. 2024

Transkript seje

Spoštovane kolegice in kolegi. Dobro jutro!

Pričenjam 20. sejo Mandatno-volilne komisije. Vse skupaj lepo pozdravljam. Obveščam vas, da imamo kar nekaj pooblastil danes. In sicer poslanec Lenart Žavbi nadomešča poslanko Tamaro Vonta, poslanec Andrej Kos nadomešča poslanko Jelko Godec, poslanka Lucija Tacer nadomešča poslanca mag. Darka Kranjca, poslanec Rado Gladek nadomešča poslanko Anjo Bah Žibert, poslanec Milan Popovič nadomešča poslanca dr. Mateja Tašnerja Vatovca in pa poslanka Tereza Novak nadomešča poslanca mag. Boruta Sajovica. To je to.

S sklicem seje ste prejeli naslednji dnevni red: 1. točka - Predlogi za izvolitev v sodniške funkcije na sodniška mesta okrožnih sodnikov in okrožne sodnice na Okrožnem sodišču v Ljubljani, 2. točka - Predlog za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrajnega sodnika na Okrajnem sodišču v Mariboru, 3. točka - Predlog sklepa o imenovanju članice ali člana Statističnega sveta Republike Slovenije in 4. točka - Nadzor po 21. členu Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Potem pa sem 27. februarja predlagala še razširitev dnevnega reda seje z naslednjo točko 3a. - Predlog sklepa o spremembi Sklepa o sestavi in imenovanju predsednice, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij, zaradi domnevnega nezakonitega financiranja političnih strank in strankarske politične propagande v medijih pred in med volitvami poslancev v Državni zbor leta 2022, s finančnimi sredstvi podjetij v državni lasti, državnih institucij ter subjektov iz tujine. Ali želi kdo v imenu poslanske skupine predstaviti stališče do razširitve dnevnega reda? Ugotavljam, da ne. Torej, glasujemo o predlagani razširitvi dnevnega reda seje z novo 3a. točko.

Glasujemo. Za je glasovalo 16 poslank in poslancev, proti nihče.

(Za je glasovalo 16.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je predlog sprejet.

Nekatera gradiva ste, tako kot je že to običajno, prejeli v varovani predal. Veste, da če jih nameravate navajati, me na to opozorite, da bomo v takem primeru sejo zaprli za javnost. Imamo še eno pooblastilo, poslanec Franci Kepa nadomešča poslanko Alenko Jeraj.

Sedaj pa PREHAJAMO NA 1. TOČKO DNEVNEGA REDA IN SICER NA PREDLOGE ZA IZVOLITEV V SODNIŠKE FUNKCIJE NA SODNIŠKA MESTA OKROŽNIH SODNIKOV IN OKROŽNE SODNICE NA OKROŽNEM SODIŠČU V LJUBLJANI, ki jih je Državnemu zboru predložil Sodni svet.

Obrazložene predloge k 1. in 2. točki dnevnega reda ste članice in člani zaradi varstva podatkov prejeli v varovani predal sistem UDIS. K 1. in tudi k 2. točki dnevnega reda sem vabila Sodni svet. Seje se v imenu Sodnega sveta udeležuje član Sodnega sveta gospod Andrej Razdrih. Sodni svet Državnemu zboru predlaga, da v sodniške funkcije na sodniška mesta okrožnih sodnikov in okrožne sodnice na Okrožnem sodišču v Ljubljani izvoli Roka Kobala, Vesno Rom in Luko Šorlija. Torej na tem mestu, gospod Razdrih, imate besedo za obrazložitev. Izvolite.

Andrej Razdrih

Hvala za besedo. Hvala za povabilo.

Torej Sodni svet v posebnem postopku zelo natančno pretresa kandidate za sodniška mesta v tem primeru je bilo 37 kandidatov in vse faze preizkusa so bile opravljene. To se pravi, najprej ugotavljanje, če so formalni pogoji izpolnjeni, potem je pregled dosedanje kariere kandidata, uspeh na fakulteti, uspeh na pravniškem državnem izpitu, potem pregledamo dokončno mnenje predsednika tistega sodišča, kamor se je kandidat prijavil in potem opravimo še dosti obsežen razgovor na Sodnem svetu in pač se potem odločimo tako kot imate v tem predlogu. Če pa je še kaj dodatno, pa sem vam na razpolago.

Hvala lepa. Torej odpiram razpravo, želi kdo besedo? Ugotavljam, da ne. Zaključujemo in prehajamo na glasovanje. Na glasovanje dajem naslednje predloge sklepov: Mandatno-volilna komisija predlaga Državnemu zboru, da sprejme sklep, s katerim se v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrožnega sodnika na Okrožnem sodišču v Ljubljani izvoli Rok Kobal.

Glasujemo. Za je glasovalo 12 poslank in poslancev, proti nihče.

(Za je glasovalo 12.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je sklep sprejet.

Na glasovanje dajem drugi predlog sklepa: Mandatno-volilna komisija predlaga Državnemu zboru, da sprejme sklep, s katerim se v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrožne sodnice na Okrožnem sodišču v Ljubljani izvoli Vesna Rom.

Glasujemo. Za je glasovalo 11 poslank in poslancev, proti nihče.

(Za je glasovalo 11.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je tudi ta sklep sprejet.

In tretji predlog sklepa: Mandatno-volilna komisija predlaga Državnemu zboru, da sprejme sklep, s katerim se v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrožnega sodnika na Okrožnem sodišču v Ljubljani izvoli Luka Šorli.

Glasujemo. Za je glasovalo 12 poslank in poslancev, proti nihče.

(Za je glasovalo 12.) (Proti nihče.)

Tudi ta sklep je sprejet.

Zaključujem to točko dnevnega reda.

Prehajamo na 2. TOČKO DNEVNEGA REDA, TO PA JE, PREDLOG ZA IZVOLITEV V SODNIŠKO FUNKCIJO NA SODNIŠKO MESTO OKRAJNEGA SODNIKA NA OKRAJNEM SODIŠČU V MARIBORU, KI GA JE DRŽAVNEMU ZBORU PREDLOŽIL SODNI SVET.

Sodni svet Državnemu zboru predlaga, da v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrajnega sodnika na Okrajnem sodišču v Mariboru izvoli Tomaža Baumana. Izvolite, gospod Razdrih, če želite?

Andrej Razdrih

Torej, postopek izbire je bil tak, kot sem ga malo prej omenil pri prejšnji vaši točki. Tukaj bi pa poudaril zgolj to, da gre res za zelo dobrega kandidata, gre namreč za kazensko pravno področje in je ta kandidat z ogromnimi izkušnjami, plus se dodatno izobražuje, tudi ima doktorski študij s kazensko pravnega področja, tako da moram reči, da smo na Sodnem svetu zelo veseli, kadar pridejo taki dobri kandidati. Hvala.

Hvala lepa. Odpiram razpravo. Ugotavljam, da ni želje po razpravi, Torej zaključujem in prehajamo na glasovanje. Predlog sklepa se glasi: Mandatno-volilna komisija predlaga Državnemu zboru, da sprejme sklep, s katerim se v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrajnega sodnika na Okrajnem sodišču v Mariboru izvoli Tomaž Bauman.

Glasujemo. Za je glasovalo 11 poslank in poslancev, proti nihče.

(Za je glasovalo 11.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je sklep sprejet.

Zaključujem to točko dnevnega reda. Gospodu Razdrihu pa se zahvaljujem za sodelovanje. Nasvidenje!

Pričenjamo s 3. TOČKO DNEVNEGA REDA, TO PA JE, PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU ČLANICE ALI ČLANA STATISTIČNEGA SVETA REPUBLIKE SLOVENIJE.

Kot gradivo za to točko dnevnega reda ste prejeli poziv poslanskim skupinam, delovno besedilo predloga sklepa in seznam predlaganih kandidatov. Predloga Poslanske skupine SDS in Poslanske skupine Svoboda za člana oz. članico Statističnega sveta, ki ste ju, zaradi varstva podatkov prejeli v varovani predal sistemu UDIS. Skladno s 14. odstavkom Zakona o državni statistiki so člani Statističnega sveta tudi trije predstavniki Državnega zbora. Njihov mandat traja štiri leta. Dosedanji članici statističnega sveta gospe Uršuli Zore Tavčar 22. marca 2024 poteče mandat, zato je Mandatno-volilna komisija na 19. seji sprejela sklep, da pozove poslanske skupine k posredovanju predlogov kandidatov za članico ali člana Statističnega sveta za novo štiriletno mandatno obdobje. V roku je Mandatno-volilna komisija prejela predlog poslanske skupine SDS, ki za člana predlaga poslanca Andreja Hoivika, in pa predlog Poslanske skupine Svoboda, ki za članico predlaga generalno sekretarko Državnega zbora, gospo Uršulo Zore Tavčar. Odpiram razpravo o predlaganih kandidatih. Ni želje po razpravi. Torej prehajamo na določitev kandidatke oz. kandidata. Glede na to, da sta kandidata dva bomo glasovali z glasovnico, torej za eno funkcijo. Zato predlagam, da glasovanje vodi komisija, ki bo sestavljena na naslednji način: mag. Alma Intihar, Poslanska skupina Svoboda kot predsedujoča, potem Janez Cigler Kralj, Nova Slovenija kot član in Rado Gladek, SDS kot član. Pričenjam glasovanje o sestavi te komisije.

Glasujemo. Za je glasovalo 17 poslank in poslancev, proti nihče.

(Za je glasovalo 17.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je sklep sprejet.

Na glasovnici sta torej navedena dva kandidata, izmed katerih bomo določili enega, torej pod zaporedno številko ena je to Andrej Hoivik in pod zaporedno številko dve Uršula Zore Tavčar. Mandatno-volilna komisija bo odločala z večino opredeljenih glasov članov komisije. Samo še sekundo, prosim. Predlagana kandidata sta na glasovnici navedena po abecednem vrstnem redu, glasuje se tako, da se obkroži zaporedna številka pred priimkom predlaganega kandidata. Glasovnica na kateri bo obkrožen več kot en kandidat, ne bo veljavna. Tudi ne bo veljavna glasovnica, ki ne bo izpolnjena, ali takšna, iz katere volja poslanca ne bo jasno razvidna. Določen bo tisti kandidat, ki bo prejel najvišje število glasov članov Mandatno-volilne komisije. Prosim sedaj komisijo, da razdeli glasovnice. Glasovanje bo trajalo pet minut in bomo rekli do 9.20.

Prekinjam torej sejo do 9.20. Po končanem glasovanju bomo sejo nadaljevali. Prosim komisijo da pristopi k razdelitvi glasovnic.

Torej nadaljujemo sejo. Prosim predsedujočo, kolegico, mag. Almo Intihar, da nas seznani z rezultati glasovanja. Izvoli.

Najlepša hvala za besedo. Torej po zapisniku o ugotovitvi izida glasovanja za članico ali člana Statističnega sveta Republike Slovenije je bilo razdeljeno 17 glasovnic, oddanih je bilo 17 glasovnic, neveljavnih je bilo nič glasovnic, torej veljavnih 17. Kandidatka in kandidat sta prejela naslednje število glasov: kolega Hoivik Andrej je prejel šest glasov, gospa Uršula Zore Tavčar je prejela 11 glasov. Največ opredeljenih glasov članic in članov Mandatno-volilne komisije je prejela gospa Zore Tavčar Uršula. Hvala.

Hvala lepa vsem trem članom komisije. Na podlagi tega izida glasovanja ugotavljam, da smo določili kandidatko, ki jo bomo vključili v besedilo predloga sklepa in jo bomo posredovali v odločitev Državnemu zboru. Predlog sklepa pa se glasi: Mandatno-volilna komisija predlaga Državnemu zboru, da sprejme sklep, s katerim se za članico Statističnega sveta Republike Slovenije za dobo štirih let imenuje Uršula Zore Tavčar. Mandat začne teči s 23. marcem 2024.

Glasujemo. Za je glasovalo 11 poslank in poslancev, nihče proti.

(Za je glasovalo 11.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je sklep sprejet.

Zaključujem to točko dnevnega reda.

Prehajamo na 3A. TOČKO DNEVNEGA REDA, TO JE, PREDLOG SKLEPA O SPREMEMBI SKLEPA O SESTAVI IN IMENOVANJU PREDSEDNICE, PODPREDSEDNIKA, ČLANOV IN NAMESTNIKOV ČLANOV PREISKOVALNE KOMISIJE O UGOTAVLJANJU POLITIČNE ODGOVORNOSTI NOSILCEV JAVNIH FUNKCIJ ZARADI DOMNEVNEGA NEZAKONITEGA FINANCIRANJA POLITIČNIH STRANK IN STRANKARSKE POLITIČNE PROPAGANDE V MEDIJIH PRED IN MED VOLITVAMI POSLANCEV V DRŽAVNI ZBOR LETA 2022 S FINANČNIMI SREDSTVI PODJETIJ V DRŽAVNI LASTI, DRŽAVNIH INSTITUCIJ TER SUBJEKTOV IZ TUJINE.

Kot gradivo za to točko dnevnega reda ste prejeli predlog Poslanske skupine Svoboda z dne 27. februar 2024 in delovno besedilo predloga sklepa z dne 27. februar 2024 skladno s sklepom o sestavi in imenovanju predsednice, podpredsednika, članov in namestnikov članov navedene preiskovalne komisije ima Poslanska skupina Svoboda v preiskovalni komisiji dva člana in dva namestnika člana, pri čemer eno namestniško mesto zaseda Tine Novak. Poslanska skupina Svoboda predlaga, da se v preiskovalni komisiji z mesta namestnika člana razreši Tine Novak in se namesto njega za člana oz. za namestnika člana imenuje Jernej Žnidaršič. Skladno s tem predlogom je pripravljeno tudi delovno besedilo predloga sklepa. Bi želel kdo razpravljati? Ugotavljam, da ne. Torej dajem na glasovanje naslednji predlog sklepa: Mandatno-volilna komisija predlaga Državnemu zboru, da sprejme Sklep o spremembi Sklepa o sestavi in imenovanju predsednice, podpredsednika, članov in namestnikov članov navedene preiskovalne komisije v predlaganem besedilu.

Glasujemo. Za je glasovalo 17 poslank in poslancev, proti nihče.

(Za je glasovalo 17.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je sklep sprejet.

Zaključujem to točko dnevnega reda.

In sedaj še 4. točka dnevnega reda, to pa je nadzor po 21. členu Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije.

Gradivo ste, zaradi varstva podatkov prejeli v varovani predal sistem UDIS. V okviru te točke bomo obravnavali nadzor nad premoženjskim stanjem namestnika predsednika Komisije za preprečevanje korupcije, Davida Lapornika. 21. člen Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije namreč določa, da Državni zbor izvaja svoje pristojnosti glede nadzora nad predsednikom in namestnikoma predsednika Komisije za preprečevanje korupcije smiselno uporabo določb tega zakona. Zavezanci za prijavo premoženjskega stanja morajo skladno s prvim odstavkom 43. člena zakona vsako spremembo v premoženjskem stanju sporočiti pristojnemu organu najkasneje do 31. januarja v naslednjem letu po nastanku spremembe. Namestnik predsednika Komisije za preprečevanje korupcije David Lapornik je poročal o spremembah premoženjskega stanja v preteklem letu, gradivo, torej podatke na obrazu za prijavo spremembe premoženjskega stanja zavezanca z dne 23. januar 2024 imate v varovanem predalu sistemu UDIS. Ali želi kdo razpravljati? Ugotavljam, da ne. Torej dajem na glasovanje naslednji predlog sklepa: Mandatno-volilna komisija se je na podlagi 21. člena v povezavi s prvim odstavkom 43. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije seznanila s podatki namestnika predsednika Komisije za preprečevanje korupcije, Davida Lapornika posredovanimi na obrazu za prijavo spremembe premoženjskega stanja zavezanca z dne 23. januar 2024 ter nanje nima pripomb.

Glasujemo. Za je glasovalo 16 poslank in poslancev, nihče ni bil proti.

(Za je glasovalo 16.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je sklep sprejet.

Zaključujem to točko dnevnega reda. Zaključujem tudi 20. sejo Mandatno-volilne komisije in vam želim uspešno delo.

Hvala lepa vsem trem članom komisije. Na podlagi tega izida glasovanja ugotavljam, da smo določili kandidatko, ki jo bomo vključili v besedilo predloga sklepa in jo bomo posredovali v odločitev Državnemu zboru. Predlog sklepa pa se glasi: Mandatno-volilna komisija predlaga Državnemu zboru, da sprejme sklep, s katerim se za članico Statističnega sveta Republike Slovenije za dobo štirih let imenuje Uršula Zore Tavčar. Mandat začne teči s 23. marcem 2024.

Glasujemo. Za je glasovalo 11 poslank in poslancev, nihče proti.

(Za je glasovalo 11.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je sklep sprejet.

Zaključujem to točko dnevnega reda.

Prehajamo na 3A. TOČKO DNEVNEGA REDA, TO JE, PREDLOG SKLEPA O SPREMEMBI SKLEPA O SESTAVI IN IMENOVANJU PREDSEDNICE, PODPREDSEDNIKA, ČLANOV IN NAMESTNIKOV ČLANOV PREISKOVALNE KOMISIJE O UGOTAVLJANJU POLITIČNE ODGOVORNOSTI NOSILCEV JAVNIH FUNKCIJ ZARADI DOMNEVNEGA NEZAKONITEGA FINANCIRANJA POLITIČNIH STRANK IN STRANKARSKE POLITIČNE PROPAGANDE V MEDIJIH PRED IN MED VOLITVAMI POSLANCEV V DRŽAVNI ZBOR LETA 2022 S FINANČNIMI SREDSTVI PODJETIJ V DRŽAVNI LASTI, DRŽAVNIH INSTITUCIJ TER SUBJEKTOV IZ TUJINE.

Kot gradivo za to točko dnevnega reda ste prejeli predlog Poslanske skupine Svoboda z dne 27. februar 2024 in delovno besedilo predloga sklepa z dne 27. februar 2024 skladno s sklepom o sestavi in imenovanju predsednice, podpredsednika, članov in namestnikov članov navedene preiskovalne komisije ima Poslanska skupina Svoboda v preiskovalni komisiji dva člana in dva namestnika člana, pri čemer eno namestniško mesto zaseda Tine Novak. Poslanska skupina Svoboda predlaga, da se v preiskovalni komisiji z mesta namestnika člana razreši Tine Novak in se namesto njega za člana oz. za namestnika člana imenuje Jernej Žnidaršič. Skladno s tem predlogom je pripravljeno tudi delovno besedilo predloga sklepa. Bi želel kdo razpravljati? Ugotavljam, da ne. Torej dajem na glasovanje naslednji predlog sklepa: Mandatno-volilna komisija predlaga Državnemu zboru, da sprejme Sklep o spremembi Sklepa o sestavi in imenovanju predsednice, podpredsednika, članov in namestnikov članov navedene preiskovalne komisije v predlaganem besedilu.

Glasujemo. Za je glasovalo 17 poslank in poslancev, proti nihče.

(Za je glasovalo 17.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je sklep sprejet.

Zaključujem to točko dnevnega reda.

In sedaj še 4. točka dnevnega reda, to pa je nadzor po 21. členu Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije.

Gradivo ste, zaradi varstva podatkov prejeli v varovani predal sistem UDIS. V okviru te točke bomo obravnavali nadzor nad premoženjskim stanjem namestnika predsednika Komisije za preprečevanje korupcije, Davida Lapornika. 21. člen Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije namreč določa, da Državni zbor izvaja svoje pristojnosti glede nadzora nad predsednikom in namestnikoma predsednika Komisije za preprečevanje korupcije smiselno uporabo določb tega zakona. Zavezanci za prijavo premoženjskega stanja morajo skladno s prvim odstavkom 43. člena zakona vsako spremembo v premoženjskem stanju sporočiti pristojnemu organu najkasneje do 31. januarja v naslednjem letu po nastanku spremembe. Namestnik predsednika Komisije za preprečevanje korupcije David Lapornik je poročal o spremembah premoženjskega stanja v preteklem letu, gradivo, torej podatke na obrazu za prijavo spremembe premoženjskega stanja zavezanca z dne 23. januar 2024 imate v varovanem predalu sistemu UDIS. Ali želi kdo razpravljati? Ugotavljam, da ne. Torej dajem na glasovanje naslednji predlog sklepa: Mandatno-volilna komisija se je na podlagi 21. člena v povezavi s prvim odstavkom 43. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije seznanila s podatki namestnika predsednika Komisije za preprečevanje korupcije, Davida Lapornika posredovanimi na obrazu za prijavo spremembe premoženjskega stanja zavezanca z dne 23. januar 2024 ter nanje nima pripomb.

Glasujemo. Za je glasovalo 16 poslank in poslancev, nihče ni bil proti.

(Za je glasovalo 16.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je sklep sprejet.

Zaključujem to točko dnevnega reda. Zaključujem tudi 20. sejo Mandatno-volilne komisije in vam želim uspešno delo.