9. redna seja

Odbor za zdravstvo

12. 3. 2024

Transkript seje

Spoštovane kolegice in kolegi, gostje, pričenjamo z 9. redno sejo Odbora za zdravstvo, ki je bila sklicana na podlagi 47. člena Poslovnika Državnega zbora.

Obveščam vas, da so zadržani in se današnje seje ne moreta udeležiti dva poslanca, in sicer poslanec Jožef Jelen in poslanec Felice Žiža. Na seji kot nadomestni člani odbora s pooblastili pa sodelujejo naslednji poslanci, in sicer mag. Darko Krajnc, ki nadomešča poslanca Lenarta Žavbija, poslanec Bojan Čebela, ki nadomešča poslanca Roberta Janeva, dr. Tatjana Greif, ki nadomešča poslanko Natašo Sukič in poslanec Bojan Podkrajšek, ki nadomešča poslanko mag. Karmen Furman.

Prehajamo na določitev dnevnega reda seje odbora.

S sklicem seje dne 27. februarja 2. 24 ste prejeli predlog dnevnega reda seje odbora z dvema točkama: 1. točka - Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov, skrajšani postopek in 2. točka - Razno. Ker do pričetka seje ni bilo predlogov v zvezi z dnevnim redom, je določen dnevni red seje kot je bil predlagan s sklicem.

Zato kar prehajamo na 1. TOČKO DNEVNEGA REDA - NA OBRAVNAVO PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O OMEJEVANJU UPORABE TOBAČNIH IN POVEZANIH IZDELKOV, KI GA JE DRŽAVNEMU ZBORU V OBRAVNAVO PREDLOŽILA VLADA.

Kolegij predsednice Državnega zbora je na 63. seji dne 17. novembra 2023 odločil, da se predlog zakona obravnava po skrajšanem postopku. Amandmaji k predlogu zakona so se vlagali do vključno srede, 6. marca 2024.

Kot gradivo, objavljeno na spletni strani Državnega zbora, ste prejeli: predlog zakona, mnenje Zakonodajno-pravne službe, zaprosilo Vlade v zvezi s časovnico obravnave predloga zakona, informacijo Vlade v zvezi s časovnico obravnave predloga zakona, mnenje Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide ter pisma podpore k spremembam zakonodaje s področja tobačnih in povezanih izdelkov iz tujine.

K 1. točki so bili vabljeni predstavniki Ministrstva za zdravje, predstavniki Zakonodajno-pravne službe, Državnega sveta, Nacionalni inštitut za javno zdravje, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano. Dodatno smo na današnjo sejo povabili tudi predstavnike Združenja vaperjev Slovenije, dr. Tomaža Čakš Nacionalnega inštituta za javno zdravje, gospo Melito Vujnović, vodjo pisarne Svetovne zdravstvene organizacije v Ljubljani, Anito Štefan (Svetovna zdravstvena organizacija v Sloveniji), dr. Mihaela Zidar (klinika Golnik), Sonjo Tomšič, glavno koordinatorico državnega programa za obvladovanje raka, Manco Kozlovič, predstavnico Mladinske zveze Brez izgovora Slovenije, Mišo Lovše (Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo), Mateja Koširja z Inštituta za raziskave in razvoj Utrip, Franca Zalarja, predsednika upravnega odbora Slovenskega združenja za kronične nalezljive bolezni in gospod Tomaž Gorenc, direktorja Inštituta za zdravje in okolje.

V poslovniškem roku so amandmaje vložili predstavniki koalicije, torej poslanskih skupin Svoboda, Levica in SD k 2., 5., 10., 11., 13., 18., 19., 22. členu, za novi 22.a člen in 23. člen. Prejeli smo pa tudi predlog za amandma odbora. Več o tem v nadaljevanju.

Pričenjamo torej z drugo obravnavo predloga zakona, v kateri bomo opravili razpravo in glasovanje o posameznih členih predloga zakona. Odboru predlagam, da se razprava o vseh členih in vloženih amandmajih združi v skladu s prvim odstavkom 128. člena Poslovnika. Po opravljeni razpravi bi opravili glasovanje o amandmajih ter nato glasovali o vseh členih skupaj. Ali kdo temu nasprotuje? Ne. Super.

Torej, kar predajam sedaj besedo vabljenim na sejo. Prvemu dajem besedo državnemu sekretarju na Ministrstvu za zdravje, gospodu Denis Kordež. Izvolite.

Denis Kordež

Hvala za besedo. Spoštovana predsednica, spoštovane poslanke, poslanci, vsi navzoči!

Torej Vlada Republike Slovenije je Državnemu zboru v obravnavo poslala Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov. S predlogom zakona v nacionalno zakonodajo prenašamo delegirano direktivo Evropske komisije 2022/2100 z dne 29. junija 2022 o spremembi direktive 2014/40 EU, ki se nanaša na ogrevanje tobačne izdelke, uvajamo pa tudi druge ukrepe na nacionalni ravni, ki se nanašajo na hitro rastoči in spreminjajoči se trg elektronskih cigaret in drugih novih nikotinskih izdelkov. S predlaganimi ukrepi bomo zaščitili vse, predvsem pa otroke in mladostnike pred poseganjem po novih, navidezno privlačnih, a zdravju škodljivih izdelkih. Naredili bomo pomemben korak k uresničitvi dolgoročne vizije strategije za Slovenijo brez tobaka, in sicer, da bo Slovenija v letu 2040 družba brez tobaka. Delegirana direktiva za ogrevane tobačne izdelke prepoveduje značilne arome, kot to že od leta 2014 velja za klasične cigarete in tobak za zvijanje. Sprememba je potrebna zaradi vse večjega obsega prodaje ogrevanih tobačnih izdelkov na ravni Evropske unije in z namenom zmanjšanja njihove privlačnosti. Ker je odgovornost za sprejetje pravil v zvezi z aromami v elektronskih cigaretah prepuščena državam članicam, predlog zakona uvaja tudi ukrep na nacionalni ravni, in sicer, omejevanje arom v elektronskih cigaretah in njihovih tekočinah, oz. polnilih za ponovno polnjenje. Po vzoru Danske in Estonije bodo prepovedane vse arome, razen okusa ali vonja tobaka ali mentol. Uporaba elektronskih cigaret med otroci in mladimi strmo narašča, saj se je med 15-letniki v Sloveniji dvignila iz 1 % v letu 2014 na kar 17 % v letu 2022, večina mladostnikov pa začne uporabljati ravno elektronske cigarete zaradi različnih privlačnih arom. Vendar pa arome zmanjšujejo zaznavanje škodljivosti, aerosol je zaradi arom prijetnejši za vdihavanje, a ob vdihavanju arome lahko povzročijo tako astmo kot bronhitis in druge hude okvare pljuč ali celo smrt. Vse več raziskav kaže, da pri mladostnikih, ki sicer ne kadijo, uporaba elektronske cigarete bistveno poveča verjetnost, in to celo tudi do 4-krat, da bodo začeli kaditi tudi običajne cigarete. Zato želimo zmanjšati privlačnost elektronskih cigaret predvsem med otroci in mladimi, in tako zaščititi njihovo zdravje. Uporaba elektronskih cigaret je povezana z zvišanjem tveganja za bolezni srca, ožilja, bolezni dihal in seveda tudi rakava obolenja. Kratkoročni učinki na zdravje so poleg draženja ust, grla, kašlja, slabosti, glavobola in zasvojenosti z nikotinom še epileptični napadi in poškodbe pljuč. V letu 2019 je zaradi akutnih poškodb pljuč, povezanih z uporabo elektronskih cigaret, v Združenih državah Amerike zbolelo nekaj tisoč ljudi, predvsem mladih, zabeležili so tudi številne smrti in težke posledice za zdravje dihal. Poleg omejevanja arom predlog zakona kot ukrep na nacionalni ravni uvaja izraz za elektronske cigarete brez nikotina in posodice za ponovno polnjenje brez nikotina ter izenačuje obravnavo elektronskih cigaret in tekočin oz. polnil z nikotinom in brez nikotina. Omenjena sprememba je potrebna zaradi vse večje uporabe elektronskih cigaret med otroki in mladostniki in vse večje uporabe tekočin oz. polnil, ki ne vsebujejo nikotina, vsebujejo pa različne arome, ki se pozneje zmešajo z nikotinskim polnilom oz. tekočino. Kot ukrep na nacionalni ravni se dodajajo omejevalni ukrepi za zeliščne izdelke za segrevanje. Razlog je, da se na trgu pojavlja vedno več novih zeliščnih izdelkov, ki ne vključujejo postopka izgorevanja, ampak se zgolj segrevajo in posledično zanje ne veljajo omejitve iz direktive in veljavnega zakona. V kolikor ne bomo vključili tudi postopka segrevanja, bo na trgu vedno več nereguliranih zeliščnih izdelkov, ki se segrevajo in sicer ne vsebujejo tobaka, so pa prepojeni z nikotinom ali pa vsebujejo konopljo in zanje ne bo veljala na primer prepoved prodaje mladoletnim in vse ostale prepovedi, ki že sedaj veljajo za tobačne izdelke in zeliščne izdelke, pri katerih poteka postopek izgorevanja. Kot ukrep na nacionalni ravni predlog zakona določa prepoved kajenja v kadilnicah. S tem bo zagotovljena popolnejša zaščita pred izpostavljenostjo tobačnemu dimu v zaprtih javnih in delovnih prostorih, Slovenija pa bo dosledneje izpolnila tudi zaveze okvirne konvencije Svetovne zdravstvene organizacije za nadzor nad tobakom, katere pogodbenica je že od leta 2005. Z namenom bolj učinkovitega izvajanja zakonodaje predlog zakona dopolnjuje nekatere določbe nadzora in kazenske določbe, ki vključujejo sodelovanje več nadzornih organov in nove kršitve posameznikov. Med drugim posameznik ne bo smel prodajati tobačnih in povezanih izdelkov pa tudi jih ne bo smel uvažati v večjih količinah, zaradi učinkovitejšega izvajanja prepovedi prodaje preko interneta oz. na daljavo pa predlog zakona tudi potrošniku prepoveduje pridobitev tobačnih in povezanih izdelkov na ta način.

V okviru prednotifikacijskega postopka predloga zakona smo upoštevali predloge Evropske komisije glede pravne jasnosti med ločevanjem ukrepov na nacionalni ravni in ukrepov iz delegirane direktive. Upoštevali smo tudi nomotehnične pripombe dane v mnenju Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora. V zvezi z navedenim mnenjem pa pojasnjujemo dodatno, da so omejitve pri pridobivanju tobačnih izdelkov ali pri dajanju le-teh na trg odvzem izdelkov nezakonitega izvora ter ukinjanje izjeme, ki dovoljuje kajenje v kadilnicah - ukrepi, ki predstavljajo način uresničevanja pravice do proste gospodarske pobude ter so nujni in primerni za zaščito zdravja ljudi. Na koncu naj izpostavim, da predlog zakona vsebuje ukrepe, ki so usmerjeni v zaščito zdravja vseh, predvsem pa otrok in mladostnikov. Sledi pravicam do zdravega življenjskega okolja, zdravstvenega varstva in pravicam otrok, sledi pa tudi ciljem zmanjševanja okoljskega bremena in preprečevanja črnega trga, zato je Vlada ob upoštevanju nujnosti časovnih okvirjev predlagala nadaljevanje obravnave zakona po skrajšanem postopku. Hvala.

Hvala.

Za predstavitev sedaj predajam besedo gospe Petri Komel, predstavnici Zakonodajno-pravne službe. Izvolite.

Petra Komel

Hvala lepa za besedo.

Zakonodajno-pravna služba je predlog zakona proučila z vidika njegove skladnosti z Ustavo, pravnim sistemom in iz zakonodajno-tehničnega vidika. Ugotavljamo, da so bili vloženi amandmaji koalicijskih poslanskih skupin, ki v večji meri ustrezno upoštevajo pripombe iz mnenja Zakonodajno-pravne službe, nenaslovljene pa ostajajo pripombe Zakonodajno-pravne službe k 9., 10. in 18. členu predloga zakona. Dodatna pojasnila ministrstva v zvezi z nekaterimi predlaganimi ukrepi zaradi svoje splošnosti ne odgovarjajo v celoti na pomisleke iz mnenja Zakonodajno-pravne službe, podrobnejša formalna pojasnila, ki bi postala pomemben del zakonodajnega gradiva, pa bi bila zato dobrodošla. Hvala.

Hvala tudi vam.

Besedo dajem predstavniku Državnega sveta, državnemu svetniku Danijelu Kastelic. Izvolite.

Danijel Kastelic

Hvala lepa za besedo. Lep pozdrav, spoštovana predsednica, poslanke in poslanci, državni sekretar s sodelavci, ostali vabljeni.

Komisija Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide je predlog zakona obravnavala na 23. seji prejšnji teden. Pri tem se je seznanila s stališči Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano, Mladinske zveze Brez izgovora Slovenije, Slovenske zveze za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo ter Inštituta za raziskave in razvoj Utrip. Komisija je prejela tudi številna elektronska pisma podpore spremembam zakonodaje od različnih deležnikov po Evropi skratka in svetu. In naj jih samo nekaj navedem, iz katerih držav jih je bilo največ: Nizozemska, Belgija, Gruzija, Francija, Španija, Norveška, Irska, Švedska, Romunija, Kosovo, Turčija, Avstralije, Italije, Nemčije in Evropske zveze bolnikov z rakom. Ker so vsi predstavniki stroke s področja varovanja javnega zdravja in nevladnih organizacij, ki so bili prisotni na seji komisije, vabljeni tudi na vašo sejo odbora, jim bom prepustil, da v nadaljevanju seje same podrobneje predstavijo svoja stališča. Izpostavil bi zgolj to, da so vsi izrekli podporo predlogu zakona, obenem pa tudi želijo, da se določene zakonske določbe še dopolnijo oz. spremenijo na način, da se bo v večji meri doseglo zadane cilje, predvsem kar se tiče zaščite zdravja otrok in mladostnikov, ki trenutno v precejšnji meri posegajo po elektronskih cigaretah in podobnih izdelkih, kar je opozoril že državni sekretar. Komisija se je strinjala z njihovimi predlogi, zato je pozvala predlagatelje in pa vas kvalificirane predlagatelje amandmajev, da v nadaljevanju zakonodajnega postopka proučite in upoštevate nekatere konkretne pripombe.

V zvezi z 10. členom predloga zakona smo predlagali, da se dodatno prepove tudi uporaba okusa in vonja mentola v elektronskih cigaretah in posledic..., in posodicah za ponovno polnjenje. Ocenili smo namreč, da če prepoved uporabe arom ne bo vsebovala tudi prepoved uporabe arome mentola. Ta ukrep, ki je v osnovi dober, ne bi segel, dosegel zadanega cilja, to je zmanjšanje uporabe elektronskih cigaret in s tem zaščite zdravja prebivalcev Slovenije, predvsem pa otrok in mladostnikov, kajti še vedno bodo imeli eno opcijo uporabe; aroma mentola je namreč med uporabniki precej priljubljena. Prav tako menimo, da bi takšen pomanjkljiv ukrep lahko vrgel v senco dvoma na namen predlagatelja oz. odločevalcev, da si resnično prizadevajo za spremembe na tem področju. Iz istega razloga smo predlagali tudi črtanje 22. člena predloga zakona, s čimer bi se zagotovilo, da bi prepoved uporabe arom v elektronskih cigaretah in posodicah za ponovno polnjenje arom stopila v veljavo takoj in ne šele čez eno leto. Predlagamo tudi skrajšanje predhodnega prehodnega obdobja v zvezi z ukrepom prepovedi kajenja v kadilnicah, in sicer menimo, da bi bilo to treba dopustiti največ enoletno prehodno obdobje in ne skoraj petletno kot je trenutno predvideva 24. člen predlog zakona - v amandmajih sem pa opazil, da ste to že skrajšali na december naslednje leto. Upam, da bodo naši predlogi, ki sledijo pobudam stroke s področja varovanja javnega zdravja in nevladnim organizacijam, ki delujejo z namenom zaščite zdravja, upoštevani. Ob tem smo podprli bolj strogo regulacijo. Na področju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov smo opozorili tudi na to, da bi se morali v večji meri posvetiti preventivnim aktivnostim na tem področju, jih razširiti in že obstoječe okrepiti. Opozarjamo tudi na stroške, ki jih v zdravstvenem sistemu posredno tudi drugim družbenim sistemom povzroča uporaba tobačnih in povezanih izdelkov. Tudi zato bi bilo treba razmišljati o dodatnih ukrepih, s katerimi bi se namesto kurative krepila predvsem preventiva. V razpravi članov komisije je bila kot možen ukrep predlagana različna obravnava zavarovancev iz naslova zdravstvenega zavarovanja v odvisnosti od tveganja za njihovo zdravje, ki se jim zavestno izpostavljajo, med drugim tudi kajenju. S tem bi se odvračalo posameznike od kajenja, dodatno spodbudilo tiste, ki kadijo, da s to navado prenehajo in nagradilo vse tiste, ki skrbijo za svoje zdravje. Menimo tudi, da bi morali prepoznati in odpraviti vzroke, zaradi katerih se otroci in mladostniki zatekajo k uporabi elektronskih cigaret, saj zgolj s prepovedmi ne bomo mogli v celoti doseči zaščitenega cilja in seveda njihovega zdravja. Mladi bi se moralo opremiti z znanjem o škodljivosti uporabe tovrstnih izdelkov, zato apeliramo na vse pristojne v državi, da naj se preventivne preventive lotijo sistematično, še posebej v okviru izobraževalnega sistema. Podpiramo tudi vse ukrepe, ki lahko pripomorejo k temu, da bodo trenutno zelo priljubljene elektronske cigarete in njim primerljivi izdelki dosegljivi v čim manjši meri, tako fizično v trafikah, trgovinah, na črpalkah in podobno, tako kot tudi preko spleta. S tem lahko posredno zaščitimo tudi otroke in mlade, ki bodo tako v manjši meri prihajali v stik s temi izdelki. Poleg možnosti nakupa prek spleta bi bilo treba ustrezno omejiti tudi možnost čezmejnega nakupa elektronskih cigaret in ustrezno omejiti črni trg na tem področju, ki po našem vedenju precej cveti že za klasične cigarete, ali pa seveda z ustrezno ureditvijo trošarin in na druge učinkovine načine to preprečiti. Komisija je po opravljeni razpravi predlogu zakona soglasno izrekla podporo. Spoštovane poslanke in poslanci, upamo, da boste naše dobronamerne predloge tudi upoštevali, tudi kot amandma odbora. Hvala.

Hvala lepa. Sedaj bom predajala besedo tudi vsem ostalim vabljenim. Jaz prosim, ker vas je kar nekaj, da se omejimo do 5 minut na razpravo, da res povemo ključne stvari, ker verjetno se bomo tudi ponavljali.

Naslednji dajem besedo predstavnici Nacionalnega inštituta za javno zdravje gospe Heleni Koprivnikar.

Helena Koprivnikar

Hvala lepa za besedo. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje podpiramo ukrepe v predlogu sprememb ZOUTI, saj so po naši oceni pomembni za preprečevanje in zmanjševanje uporabe povezanih in tudi tobačnih izdelkov, predvsem med mladostniki in otroci.

Ker so tobačni nikotinski izdelki, ki jih predlog sprememb regulira, zdravju škodljivi, to je seveda prvi razlog, zakaj to podpiramo. Pogosto se govori o manjši škodljivosti elektronskih cigaret v primerjavi s kajenjem, pa zadnji pregledni podatki zelo kažejo, da je zvišanje tveganja za bolezni srca in ožilja, bolezni dihal in tudi sladkorno bolezen pri dolgoročni uporabi elektronskih cigaret pravzaprav podobno ali blizu zvišanja tveganja, kot ga beležimo pri kajenju klasičnih cigaret. Naj povem, da imajo elektronske cigarete že pri kratkoročni uporabi lahko zelo pomembne resne učinke na zdravje, med drugim epileptične napade, akutne kemične poškodbe pljuč, različne oblike pljučnic, poslabšanje astme, zastrupitve z nikotinom, poškodbe in opekline. Za ogrevane tobačne izdelke, ki jih predlog zakona tudi zadeva, ni dokazov, da so manj škodljivi kot kajenje. Vsi ti izdelki tudi vsebujejo nikotin. Z izjemo nekaterih elektronskih cigaret, ta močno zasvoji predvsem otroke, mladostnike in mlade odrasle, ki so bolj dovzetni za zasvojenost z nikotinom. In to vodi seveda v ponavljanje uporabe. Te osebe, ki so zasvojene, so potem redni uporabniki in kupci teh izdelkov. Opažamo, da so izdelki izdelani tako, da najbolj privlačijo prav to starostno skupino, ki jo ves čas omenjamo, torej otroke, mladostnike in mlade odrasle in prav arome imajo pri tem najpomembnejšo vlogo, saj so ključni dejavnik za začetek uporabe in uporabo teh izdelkov. Zmanjšajo tudi neprijetne učinke nikotina ob vdihavanju aerosola in tako povečajo privlačnost uporabe, še posebej pa imajo tukaj vlogo osvežilne arome, torej tudi aroma mentola bi še posebej poudarila. Izdelki z aromami so tudi zmotno zaznani kot manj škodljivi za zdravje, vendar pa za arome ni dokazov, da so varne pri vdihavanju, pač pa ravno obratno. Za številne arome vemo, da lahko povzročijo, kot smo že slišali, hude bolezni pljuč, astmo, druge škodljive učinke na dihala, lahko sprožijo alergijske reakcije in tudi številne imajo dokazane škodljive učinke na človeške celice. In ko govorimo o teh aromah, moramo vedeti, da so to take zelo vsakdanje arome, recimo cimet, mentol, jagoda, vanilija, maslo ipd. V naših raziskavah ugotavljamo, da mladi v Sloveniji pogosteje uporabljajo te izdelke kot odrasli in med njimi uporaba tudi narašča hitreje kot med odraslimi. Nekaj podatkov smo že slišali. Recimo, v raziskavah ugotavljamo, da je odstotek uporabnikov elektronskih cigaret in nikotinskih vrečk v splošni populaciji podoben tistemu, ki ga beležimo med 13-letniki. Naj kot primer izpostavim še nekaj več podatkov o uporabnikih elektronskih cigaret. Uporaba se začne že pred 11. letom starosti. Iz šol slišimo, da krožijo ti izdelki že med učenci prve triade. Pri 11-ih letih beležimo 2 % uporabnikov, pri 13-ih letih 6 %, med 15- in 17-letniki pa uporabnikov že približno petina. To so podatki za leto 2022, zdaj so odstotki že zanesljivo višji. Ker so to, ker je ta starostna skupina še posebej, bom rekla, ranljiva za učinke nikotina, je to seveda zelo zaskrbljujoče. Mlajši, ko je posameznik, ko začne uporabljati izdelke z nikotinom, hitreje se zasvoji, močneje se zasvoji in tudi dosti težavno oz. dosti težje bo opustil tak izdelek. Nikotin se tudi vpleta v intenzivni razvoj možganov, ki poteka do 25. leta starosti in tako lahko privede do trajnih škodljivih učinkov na miselne sposobnosti, zvišanje tesnobnosti, impulzivnosti, motnje delovnega spomina pa tudi zviša se tveganje za uporabo drugih psihoaktivnih snovi. Poleg tega, kot smo že slišali, če nekdo začne v teh mladih letih z uporabo elektronskih cigaret, ima potem tudi močno zvišano tveganje tri- do štirikrat, da bo začel kaditi navadne, klasične cigarete in postal kadilec. Nikotinske cigarete, ki pa vsebujejo zelo visoke ravni nikotina, pa sploh še niso regulirane in ta zakon jih tudi vključuje zdaj po novem v regulativo.

Zdaj glede na povedano je jasno razvidno, da moramo čim prej ukrepati in sprejeti vse možne učinkovite ukrepe za preprečevanje in zmanjševanje uporabe teh izdelkov med otroci in mladostniki in mladimi odraslimi, torej za njihovo zaščito. Zato pač podpiramo ukrepe v predlogu sprememb, a hkrati pozivamo, da se med prepovedane arome ponovno vključi tudi mentol, ker menimo, da če bi mentol ostal dovoljena aroma v elektronskih cigaretah, bi to pomembno zmanjšalo učinkovitost ukrepa prepovedi arom, mentol je pa zelo, zelo priljubljena aroma med mladostniki. Poleg tega pozivamo tudi k skrajšanju prehodnih rokov. V predlogu tako prehodnega roka za prepoved arom menimo, da je eno leto absolutno preveč glede na obseg problematike med otroci in mladostniki, mladimi odraslimi. In tudi pozivamo k skrajšanju prehodnega obdobja pri ukinitvi kadilnic iz petih let na največ eno leto.

Jaz bi v zaključku rekla samo še to, da je zaščita zdravja otrok in mladostnikov ter zagotavljanje zdravega življenjskega okolja zagotovljena z našo Ustavo in morata biti ti dve pravici nad pravico do svobodne gospodarske pobude in dobički, ustvarjenimi z izdelki škodljivimi zdravju, ki jih še predvsem uporabljajo otroci in mladostniki. V Ustavi je jasno navedeno tudi, da se gospodarska dejavnost ne sme izvajati v nasprotju z javno koristjo. Hvala lepa.

Hvala.

Sedaj predajam besedo dr. Tomažu Čakš, tudi predstavniku Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Tomaž Čakš

Hvala lepa, gospa predsednica. Hvala, gospe in gospodje poslanci.

Jaz bom tukaj malo nadaljeval s tem, kar je povedala gospa kolegica. Jaz bi samo vprašal vas ali se je kdo od vas rodil s potrebo po nikotinu. Nihče. Kdo je ustvaril to potrebo po nikotinu? Ustvarja je tobačna industrija. In jasno je nekaj - da to, kar se dogaja zdaj, ko se arome pojavljajo, je to tisto, kar vabi otroke - poudarjam ne mladostnike, otroke -, da postajajo zasvojeni. In posledice so take kot je kolegica povedala, se pravi, in ti otroci so izgubili svojo svobodo. Midva sva se pogovarjala prej, borec za svobodo, a ne. Ja, ti otroci niso svobodni. Nihče od teh, ki je zasvojen, ni svoboden. To je jasna stvar, čeprav je tobačna industrija to reklamira kot svoboda itd., ampak dejansko je, da se to, ko enkrat do tega pride, seveda je to, je težko rešiti. In vem, da je, da so združenje vaperjev tukaj razlaga, da je to, da so ti vapi lahko pomoč pri opuščanju kajenja. Prva stvar, ki bi jo rekel, je to, da če je to pomoč, potem ne rabi arom. Se pravi, je lahko aroma tobaka ravno tako dobra. Druga stvar, ki trdijo, da je znanstveno dokazano, da pomaga: ne, ni. Mi imamo podatke iz Anglije, kjer so to veliko, na veliko reklamirali. Dejstvo je, da je delež uporabe tobačnih pa bistveno porastel. Delež rabe tistih, ki kadijo, pa nič bistveno padel. Se pravi, to ne drži. Se pravi, pomembno je, da se vzpostavijo in da vodimo dalje tiste metode, ki pomagajo pri opuščanju, ki jih že poznamo, to pa so registrirani farmakološki izdelki, ki so morali iti skozi klasične preiskave, klinične farmakološke in druge študije, ki jih dela, tudi vodi Agencija za zdravila. Ob tem pa imamo tudi seveda v zdravstveno vzgojnih centrih in centrih za krepitev zdravja izobražene terapevte, ki lahko pomagajo pri opuščanju. Zavedati se moramo, da je kajenje nikotina izjemna droga, enako heroin in je zelo težko se tega rešiti. Zato je pomembno, da gremo, da se tukaj to čim bolj izpostavi, čim bolj pomaga. Je pa jasno, da ne more biti nekomu - in tukaj polagam na srce vam -, da biznis, pa naj bo to prodajalce vejpov ali kaj takega, ne more biti nad tem, da se prepreči v naslednjih 12 mesecih, da ne bi prišlo toliko in toliko več zasvojenih otrok.

Hvala lepa.