18. redna seja

Odbor za finance

14. 3. 2024

Transkript seje

Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi, lepo pozdravljeni! Pričenjam 18. sejo Odbora za finance.

Obveščam vas, da sta zadržana in se seje ne moreta udeležiti Jernej Vrtovec in Franc Breznik. Namesto Tineta Novaka bo prisostvoval seji mag. Darko Krajnc, namesto Lenarta Žavbija Miha Lamut in namesto Suzane Lep Šimenko Anton Šturbej.

S sklicem seje ste prejeli dnevni red seje odbora. Ker v poslovniškem roku ni bilo podanih predlogov za spremembo dnevnega reda, ugotavljam, da je določen takšen dnevni red seje, kot ste ga prejeli s sklicem.

Prehajamo na 1. TOČKO DNEVNEGA REDA - PREDLOG ZAKONA O IZVAJANJU UREDBE (EU) O OKVIRU ZA SANACIJO IN REŠEVANJE CENTRALNIH NASPROTNIH STRANK, DRUGA OBRAVNAVA.

Predlagateljica zakona je Vlada. K obravnavi te točke so vabljeni predstavnice in predstavniki Ministrstva za finance ter Zakonodajno-pravne službe. Kot gradivo ste poleg predloga zakona prejeli tudi mnenje Zakonodajno-pravne službe in mnenje Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance. Rok za vlaganje amandmajev je potekal 8. 3. 2024. Amandmaje so vložile poslanske skupine Svoboda, SD in Levica.

Pričenjam drugo obravnavo predloga zakona.

Želi predstavnica Ministrstva za finance podati dopolnilno obrazložitev k členom predloženega zakona? Izvolite, gospa Nikolina Prah, državna sekretarka.

Nikolina Prah

Hvala lepa.

Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci!

S predlogom zakona, ki je pred vami, se bo ustrezno uredilo izvajanje Uredbe EU številka 2021/23 z dne 16. decembra 2020 o okviru za sanacijo in reševanje centralnih nasprotnih strank. Predmetna uredba se sicer uporablja od 12. avgusta 2022 dalje. Navedena uredba določa pravila in postopke v zvezi s sanacijo in reševanjem centralnih nasprotnih strank ter pravila v zvezi z dogovori s tretjimi državami na tem področju. Centralne nasprotne stranke so pomemben del globalnih finančnih trgov. Njihova vloga je posredovanje med udeleženci na organiziranih trgih in tudi v nekaterih poslih izven tega trga t. i. prostem trgu, tako da delujejo kot kupec za vsakega prodajalca in kot prodajalec za vsakega kupca, imajo osrednjo vlogo pri obdelavi finančnih transakcij in upravljanju izpostavljenosti različnim tveganjem, povezanim z navedenimi transakcijami, centralne nasprotne stranke z enega mesta vodijo obdelavo transakcij nasprotnih strank in njihovih pozicij, poravnavajo obveznosti, ustvarjene s transakcijami in od članov zahtevajo ustrezno zavarovanje v obliki kriterija kritja, se opravičujem, ter v obliki prispevkov v jamstvene sklade. Zato je torej ustrezen okvir za sanacijo in reševanje centralnih nasprotnih strank, ki so pomemben del finančnega sistema izrednega pomena. Cilj zanesljivega okvira za sanacijo in reševanje, ki ga vzpostavlja uredba številka 2021/23 je v največji možni meri zagotoviti, da centralne nasprotne stranke določijo ukrepe za okrevanje po finančnih težavah ter ohraniti finančno stabilnost in preprečiti večje negativne učinke na finančni sistem, pri tem pa poskrbeti, da bodo stroški morebitnega propada centralne nasprotne stranke čim nižji, predvsem z vidika davkoplačevalskega denarja. Trenutno sicer ni nobene centralne nasprotne stranke s sedežem v Republiki Sloveniji. Kljub temu pa je potrebno čim prej zagotoviti ustrezno izvajanje te uredbe, saj se bo na ta način v nacionalni pravni red prenesla tudi evropska ureditev. Z uveljavitvijo predloga zakona bo tako tudi v Republiki Sloveniji določen ustrezen organ za reševanje centralnih nasprotnih strank ter ustrezen organ za nadzor nad njimi, to bo agencija za trg vrednostnih papirjev. Določeni so tudi nadzorni ukrepi, ki jih pri nadzoru lahko uporablja oz. izreka Agencija za trg vrednostnih papirjev. Prav tako so določeni prekrški in globe znanje, ki jih prav tako zanje, ki jih lahko izreka agencija v primeru kršitve določb te uredbe.

Na podlagi mnenja Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora je koalicija k predlogu zakona vložila nekaj amandmajev pretežno nomotehnične narave, s katerimi Vlada soglaša. Tako, da glede na navedeno predlagam, da podprete predlog zakona in predlagane amandmaje.

Hvala.

Hvala lepa.

Med tem časom smo prejeli še eno pooblastilo, in sicer gospo Moniko Pekošak nadomešča Lucija Tacer. Želi besedo predstavnica Zakonodajnopravne službe? Izvolite, gospa Lenča Arko Fabjan.

Lenča Arko Fabjan

Hvala za besedo. Želela bi samo povzeti nekatera opozorila iz našega mnenja.

Uvodoma smo tako izpostavili predlagane prekrškovne določbe in sicer zaradi tega, ker sankcioniranje prekrškov odstopa od uveljavljene sistemske prekrškovne ureditve, to pa ni podrobneje pojasnjeno. Oz. Utemeljeno gre za to, na primer, da se globa predpisuje alternativno, da se predpisuje v večkratniku zneska koristi ali pa tudi kot odstotek od letnega prometa, gre pa za sankcije, ki so sicer po Zakonu o prekršku možne, ampak so zamejene področno. Tako se na primer odstotek od letnega prometa lahko predpiše na področju varstva konkurence ter na področju trga z električno energijo in zemeljskim plinom. Ocenjujemo, da s tovrstnimi odstopi sistemska prekrškovna ureditev izgublja, pod vprašaj pa se postavljata še načelo enakosti pa pravne varnosti, ki sta zagotovljeni s sistemsko ureditvijo prekrškov. Z vidika jasnosti smo menili, da bi bilo potrebno namesto posplošene opredelitve pristojni organ opredeliti določno ta organ, to je Agencija za trg vrednostnih papirjev in v tem delu so tudi vloženi amandmaji, predlagani amandmaji treh poslanskih skupin. Zdaj glede na to, da je bilo opozorjeno z vidika jasnosti, kaj je primerno, jaz te amandmaje ne bi ocenila kot zgolj nomotehnične. Opredelili smo se pa tudi do določbe o načinu opravljanja nadzora. In sicer zakonske vsebine predvidevajo, da se ta nadzor opravlja s spremljanjem in zbiranjem, preverjanjem objavljenih informacij. Primerljive zakonske določbe predvidevajo tudi pregled poslovanja in v bistvu ni jasno, kako lahko zgolj na podlagi spremljanja in zbiranja informacij na primer ugotavljaš pravilnost zbranih podatkov.

Hvala.

Hvala lepa.

Odboru predlagam, da po končani razpravi o členih v skladu s tretjo alinejo 128. člena poslovnika glasuje skupaj o vseh členih. Ali kdo temu nasprotuje? (Ne.)

Prehajamo na razpravo in odločanje o členih ter vloženih amandmajih.

V razpravo dajem člene od ena do štiri, h katerim ni bilo vloženih amandmajev. Želi kdo razpravljati? Ne vidim želje po razpravi.

V razpravo dajem 5. člen in amandma Poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica. Želi kdo razpravljati? Ne želi. Prehajamo na glasovanje.

Glasujemo. Navzočih je 12 poslancev, 8 jih je glasovalo za, nihče proti.

(Za je glasovalo 8.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je amandma sprejet.

V razpravo dajem 6. člen in amandma k temu členu poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica. Želi kdo razpravljati? Ja, izvolite državna sekretarka.

Nikolina Prah

Najlepša hvala.

Želela bi se pri tem členu vseeno odzvati na mnenje Zakonodajno-pravne službe glede pregleda poslovanja. Tukaj velja posebnost. Namreč, osrednji nadzor nad centralnimi nasprotniki strankami izvaja evropski organ za nadzor nad trgom vrednostnih papirjev in ne nacionalni organ in zato preglede poslovanja opravljajo oni, medtem ko nacionalni organ, njegova funkcija pa je v tem, da izvaja podporo. Torej, da na nacionalni ravni, če ima sedež centralna nasprotna stranka v tej državi, da pridobi čim več dokumentacije, sam pregled oziroma sam nadzor pa opravlja, izvaja ESMA. V tem primeru samo kot pojasnilo.

Hvala lepa.

Želi še kdo razpravljati? Ne vidim želje in prehajamo na glasovanje.

Glasujemo. Navzočih je 13 poslancev, 9 jih je glasovalo za, nihče proti.

(Za je glasovalo 9.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je amandma sprejet.

V razpravo dajem 7. člen in amandma poslanskih skupin Svoboda SD, SD in Levica. Želi kdo razpravljati? Ne želi. Glasujemo. Navzočih je 13 poslancev, 9 jih je glasovalo za, nihče proti.

(Za je glasovalo 9.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je amandma sprejet. V razpravo dajem člene od 8 do deset, h katerim ni bilo vloženih amandmajev. Želi kdo razpravljati? Ja, izvolite, državna sekretarka.

Nikolina Prah

Hvala.

Samo še pojasnilo glede višine globe pri prekrških in odstopa od sistemske ureditve. Ta odmera za hujše prekrške izhaja tudi iz uredbe. Torej, uredba sama določa načine, kako se odmeri globa, in je ta poenotena na ravni vseh članic EU in zato je tudi v 10. členu pač ta člen naveden kot odstop od sistemske ureditve, tako da nismo želeli sicer sistemsko odstopiti, ampak evropska uredba je to zahtevala od nas.

Hvala.

Najlepša hvala za pojasnilo.

Želi še kdo razpravljati? (Ne.)

Prehajamo na 11. člen in amandma k 11. členu Poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica. Želi kdo razpravljati? (Ne.)

Glasujemo. Ugotavljam, da je prisotnih 13 poslancev, 9 jih je glasovalo za, nihče proti.

(Za je glasovalo 9.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je amandma sprejet.

S tem zaključujem razpravo o členih in vloženih amandmajih.

V skladu s prej sprejeto odločitvijo odbora prehajamo še na glasovanje o vseh členih skupaj.

Glasujemo. Navzočih je 13 poslancev, vseh 13 je glasovalo za in nihče proti.

(Za je glasovalo 13.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da so členi sprejeti.

S tem zaključujem obravnavo predloga zakona na Odboru za finance. Vsi sprejeti amandmaji bodo vključeni v dopolnjen predlog zakona, ki bo sestavni del poročila odbora. Določiti moramo še poročevalca. Predlagam, da sem to jaz. V redu. Hvala lepa.

S tem zaključujem to točko dnevnega reda in 18. sejo odbora.

Čez deset minut bomo pričeli 39. nujno sejo in obravnavo informacij o izvajanju Načrta za okrevanje in odpornost. Hvala lepa zaenkrat. Se vidimo čez deset minut.

Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi, lepo pozdravljeni! Pričenjam 18. sejo Odbora za finance.

Obveščam vas, da sta zadržana in se seje ne moreta udeležiti Jernej Vrtovec in Franc Breznik. Namesto Tineta Novaka bo prisostvoval seji mag. Darko Krajnc, namesto Lenarta Žavbija Miha Lamut in namesto Suzane Lep Šimenko Anton Šturbej.

S sklicem seje ste prejeli dnevni red seje odbora. Ker v poslovniškem roku ni bilo podanih predlogov za spremembo dnevnega reda, ugotavljam, da je določen takšen dnevni red seje, kot ste ga prejeli s sklicem.

Prehajamo na 1. TOČKO DNEVNEGA REDA - PREDLOG ZAKONA O IZVAJANJU UREDBE (EU) O OKVIRU ZA SANACIJO IN REŠEVANJE CENTRALNIH NASPROTNIH STRANK, DRUGA OBRAVNAVA.

Predlagateljica zakona je Vlada. K obravnavi te točke so vabljeni predstavnice in predstavniki Ministrstva za finance ter Zakonodajno-pravne službe. Kot gradivo ste poleg predloga zakona prejeli tudi mnenje Zakonodajno-pravne službe in mnenje Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance. Rok za vlaganje amandmajev je potekal 8. 3. 2024. Amandmaje so vložile poslanske skupine Svoboda, SD in Levica.

Pričenjam drugo obravnavo predloga zakona.

Želi predstavnica Ministrstva za finance podati dopolnilno obrazložitev k členom predloženega zakona? Izvolite, gospa Nikolina Prah, državna sekretarka.