3. nujna seja

Komisija za poslovnik

18. 4. 2024

Transkript seje

Lepo pozdravljeni. Pričenjamo 3. nujno sejo Komisije za poslovnik.

Prejeli nismo nobenih obvestil, da se člani komisije ne morejo udeležiti seje komisije, imamo pa dve pooblastili, in sicer članico komisije … Sara Žibrat, poslanka, nadomešča članico komisije, to je poslanko Janjo Sluga in pa poslanec magister Darko Krajnc nadomešča poslanca magistra Rastislava Vrečka.

In prehajamo na določitev dnevnega reda seje komisije.

Prejeli nismo nobenega predloga za umik točk z dnevnega reda in predlogov za širitev dnevnega reda, zato ugotavljam, da je dnevni red določen kot je bil 17. 4. 2024 posredovan s sklicem seje.

In prehajamo na 1. TOČKO DNEVNEGA REDA - URESNIČEVANJE POSLOVNIKA DRŽAVNEGA ZBORA NA SEJAH DRŽAVNEGA ZBORA IN NJEGOVIH DELOVNIH TELES.

K tej točki so bili vabljeni Jelka Godec, vodja Poslanske skupine SDS kot predlagateljica, magistra Urška Klakočar Zupančič, predsednica Državnega zbora, magistra Meira Hot, podpredsednica Državnega zbora, Danijel Krivec, podpredsednik Državnega zbora, in Nataša Sukič, podpredsednica Državnega zbora.

Kot gradivo ste k tej točki prejeli dopis Poslanske skupine SDS z dne 16. 4. 2024, ki je objavljen na spletnih straneh Državnega zbora.

Torej na današnji seji bomo obravnavali dopis Poslanske skupine SDS glede uresničevanja določb Poslovnika Državnega zbora na sejah Državnega zbora in njegovih delovnih teles v postopku obravnave posvetovalnega referenduma o vprašanjih iz pristojnosti Državnega zbora.

Besedo pa uvodoma dajem poslancu Jožetu Tanku, da, v imenu predlagatelja, da poda tudi dopolnilno obrazložitev.

Izvolite.

Hvala lepa za besedo.

Zdaj več ali manj vsi govorimo o pravni državi, in sicer o tem, da Ustava, zakoni in drugi akti veljajo in učinkujejo za vse enako. Zdaj, tu je predvsem pomembno, da to na tak način deluje tudi znotraj zakonodajnega telesa, kajti če tu ni zagotovljena enaka ali enakopravna obravnava, če niso zagotovljena enaka merila za vse, če se ne sprejemajo identične odločitve v identičnih situacijah, potem je s pravno državo konec in postane leporečje, kajti praksa obstaja različna. Zdaj v prvem odstavku vaše koalicijske pogodbe je pač napisana tudi spoštovanje načel pravne države. Ključna figura Državnega zbora, kar zadeva izvajanje poslovniških določb in v nekaterih primerih tudi z zakonom naloženih nalog, je predsednik Državnega zbora, v tem primeru je to Urška Klakočar Zupančič. Šesti odstavek 19. člena Poslovnika ji izrecno nalaga, da skrbi za izvajanje tega Poslovnika. Ta Poslovnik ima določbe, ki so povezane tudi z materijo, o kateri smo naslovili vprašanje na, in pobudo na Komisijo za Poslovnik, in sicer v 184. členu je jasno navedeno, da so vprašanja, ki so povezana, o katerih se odloča na referendumih, morajo biti, morajo biti jasna. Zdaj, Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora je za dve referendumski pobudi, to se pravi za referendum o evtanaziji in pa za referendum o konoplji, o uporabi konoplje, ugotovila, da nista napisani oziroma nista sestavljeni v skladu s184. členom Poslovnika Državnega zbora. Zdaj 20. člen Zakona o referendumu in ljudski iniciativi pa predsedniku oziroma predsednici Državnega zbora nalaga postopek, v katerem mora pač te nejasne stvari, ki so ugotovljene v zvezi z referendumi, odpraviti. Zdaj tu lahko samo ugotovimo, da predsednica tega postopka odprave nejasnosti po 20. členu Zakona o referendumu in ljudski iniciativi se ni poslužila in obe, kar zadeva Zakonodajno-pravno službo, obe točki, ki sta po mnenju Zakonodajno-pravne službe neskladni oziroma neprimerni oziroma nejasni, uvrstila na izredno sejo Državnega zbora, kar pomeni, da je opustila dolžno ravnanje po Zakonu o referendumu in ljudski iniciativi.

Zdaj jaz mislim, da morajo biti za sklic izredne seje izpolnjeni tudi nekateri drugi pogoji, to se pravi, morajo biti izpolnjeni kriteriji, kar zadeva referendum, glede jasnosti vprašanja, kar zadeva obravnavo zakona, ki se da na izredno sejo, pač morajo biti ustrezne sestavine in tako naprej, skratka zahteva za izredno sejo v tem primeru, če gre za nepopolne ali neskladne zadeve, nejasne zadeve, ni absolutna, ampak je treba predhodno izvesti postopek, da se stvari razčistijo in uskladijo. Zdaj, za sklic izredne seje je bil še odprt čas, kajti 15-dnevni rok še ni bil izčrpan in predsednica Državnega zbora bi v tem obdobju z lahkoto izpeljala postopek, skladen z 20. členom Zakona o referendumu in ljudski iniciativi. Zdaj, namesto, da bi strokovne oziroma procesne in vsebinsko pravilne odločitve naredili te zadeve, se je pač sklicalo sejo in izpeljalo tudi sejo. Na izrecno zahtevo Poslanske skupine SDS oziroma naše vodje poslanske skupine ni zahtevala dodatnega mnenja Zakonodajno-pravne službe; prav tako ni želela pojasniti ali so jo, je služba Zakonodajno-pravna služba opozorila na neustreznost postopka, ki je bil v nasprotju s Poslovnikom in Zakonom o referendumu in ljudski iniciativi. Zdaj, vrhunski pravnik si kaj takega ne bi smel dovoliti, da da politično odločitev pred stroko. Tudi Golobova Vlada je dala svoje mnenje, kar zadeva Zakon o evtanaziji, je tudi tam opozoril na spornost in dvoumnost referendumskega vprašanja, ampak to je šlo mimo.

Tako da mislim, da stvari, ki so bile postavljene, ki ste jih izpeljali, so neskladne, nejasne. In jaz mislim, da bi bilo dobro, da pred nadaljevanjem postopka se vse te zadeve razčistijo, kar zadeva jasnost referendumskih vprašanj, kar zadeva ostalih pomislekov, ki so bili izrečeni pač v tem delu.

Toliko mogoče še za uvod. Hvala lepa.

Ja, hvala lepa.

Zdaj pa sprašujem, če želi še kdo besedo od vabljenih? (Da.)

Predsednica Državnega zbora, ja, izvolite.

Ja, hvala lepa.

Pa saj ne vem, kaj bi sploh odgovarjala, zato ker kot pravnik poslušati od nepravnika stvari, ki jih očitno pobrka, ne razume, operira kar z enimi postopki, misli, ne vem, kako imajo nekateri neke pristojnosti in lahko delajo ne vem kaj, tukaj citira en člen zakona pa sploh ne pogleda, na kaj se ta člen pravzaprav nanaša, se mi zdi v bistvu tako jalovo karkoli odgovarjati na to. Ker karkoli bom povedala, bo vse spet pol politično zlorabljeno, interpretirano seveda popolnoma narobe. Tako, da sploh ne vem, kaj bi drugega povedala kot to, da na plenarni seji državnega zbora je bil postopek izpeljan korektno, skladno s Poslovnikom, in to bom seveda trdila tudi vnaprej in tako bo tudi vnaprej ne glede na to, da bo kdorkoli bo pač želel to želel, pač kdorkoli bo želel izrabljal moje besede ali pa moja dejanja pri vodenju plenarne seje tako, da bo to nekako politično zavijal tako, da mu bo ustrezalo. In na Komisiji za poslovnik, kjer se pravzaprav moramo pogovarjati o uporabi Poslovnika, o pravilni uporabi poslovniških določil, kjer komisija sprejema konec koncev razlage teh določil, lahko tudi zapira pravne praznine, ker pravne praznine so seveda v vsakem zakonu so, čisto v vsakem so, zaradi tega ker noben zakon ne bo v popolnosti zajel vseh možnih situacij, ampak v bistvu res se mi zdi brez zveze karkoli razlagati. Zato, ker če bi razlagala komu, ki bi želel razumeti ali pa komu, ki ima razčiščene pojme, kakšne pravne postopke poznamo, kdo so organi, ki sprejemajo odločitve, kakšne pristojnosti imajo, kakšne so te odločitve, kaj so akti, kaj so predlogi aktov, kakšni so roki in tako naprej, potem bi se še dalo, ampak zdaj jaz verjamem, da predstavniki koalicije tukaj itak veste, o čem govorim. Za predstavnike opozicije, tiste, ki pa pač, ne vem, ne veste ali pa se delate, da ne veste, pa v bistvu brez zveze. Tako. Zdi se mi popolnoma brez zveze razlagati, ker ne bo nobenemu koristilo, ampak bom povedala samo še enkrat to, da postopek je bil izpeljan tako kot mora biti na plenarni seji. Na plenarni seji govorim. Jaz se ne bom izrekala o postopkih pred matičnimi delovnimi telesi, ker nisem bila prisotna tam in Poslovnik razlaga predsedujoči tudi na matičnem delovnem telesu. Pač tisti, ki predseduje - predsedujoči ne pomeni predsednik Državnega zbora, ampak predsednik matičnega delovnega telesa -, razlaga Poslovnik in jaz se v razlage predsednikov delovnih teles ali pa podpredsednikov ne bom vtikovala, ker nimam popolnoma nobene pristojnosti - se zavedam omejitev, ki jih imam. Lahko pa imam svoje mnenje, ampak zdaj o tem ne bom razpredala, ker nima smisla, ker mi je popolnoma jasno tudi, kaj sledi. Po tem, ko je odločitev sprejeta, pa čeprav morda spet po mojem lastnem mnenju morda ni bila sprejeta po postopku, po katerem bi morala biti ali pa je obstajala v postopku pravna praznina in je bila pač zapolnjena z razlago predsedujočega, do katerega ima, do katere ima pravzaprav predsedujoči vso pravico. Tako da, veste, najlažje je pol zmetati tole vse na predsednico Državnega zbora, ne, pa še zraven biti malo posmehljiv in tako in gor in dol. Ampak konec koncev to več pove o tistem, ki to izgovarja, kot pa o meni. Meni se ne da spuščati na to raven niti se mi ne da odgovarjati, zaradi tega ker, kot sem rekla, če bom začela operirati s pravniškimi, strokovnimi argumenti, ali ne boste hoteli razumeti ali pa enostavno pač ne razumete, ker je pač treba imeti neko predznanje za to, a ne. Tako kot jaz recimo ne bom zdaj o nekih biotehniških zadevah razlagala, ker pač o njih ne vem dovolj, da bi in se ne bom absolutno na to spuščala. Tukaj v Državnem zboru pa marsikdo misli, da lahko pravo razlaga in da je ne vem kakšen, ne vem, da on bolje razume in ne vem kaj in vehementno in … Pa veste, je tako smešno to, no, res je smešno. Res je smešno, gospod Tanko. Jaz vam moram povedati, meni je to smešno. Zaradi tega, ker mi je zdaj že smešno, se mi pol niti ne da več razlagati. Tako da jaz bom skrbela za to, da bo Poslovnik na plenarni seji upoštevan absolutno, tudi vsepovsod tam, kjer imam pristojnosti. V kolikor lahko pomagam predsednikom delovnih teles jim tudi pomagam s tem, da sklicujem neformalne sestanke - enega takih smo imeli pred kratkim, saj ste bili prisotni na njem -, da se poenoti praksa, na katero smo opozorjeni, recimo na neenotno prakso, na katero smo opozorjeni na Kolegijih predsednice Državnega zbora, tako da to se bo absolutno nadaljevalo zato, ker menim, da je za integriteto Državnega zbora prav, da so naši postopki na matičnih delovnih telesih, da pač uporabljamo enake vatle za vse, da ravnamo enotno kolikor se le da, ampak seveda situacijam, ko pa bo prišlo verjetno kdaj do različnega tolmačenja, se pa ne bomo mogli izogniti ne zdaj ne v prihodnosti. Jaz upam, da bodo čim manj uporabljene za neko politično obračunavanje ali pa, ne vem, pol zvračanje krivde na predsednico Državnega zbora. Jaz lahko tudi na vas vrnem, ne, veliko lahko na vas vrnem, ampak meni se to ne da, res, pa nisem tak človek, da bi, da bi kar naprej na nekoga s prstom kazala, pa. Se bom pa branila seveda, ne, če bo potrebno. Ampak jaz menim, da kar se tiče obravnav zahtev za posvetovalni referendum, ne, to, kar, to, o čemer pravzaprav bi morali danes govoriti, da se da tukaj, če obstaja pravna praznina ali pa če prihaja do različnih tolmačenj ali pa je prišlo do nekega različnega obravnavanja na matičnem delovnem telesu, je prav, da Komisija za poslovnik sprejme razlago. To je prav, s tem se krepi pravna varnost, s tem se krepi integriteta Državnega zbora. Jaz, kolikor mi je znano, je Poslanska skupina SDS že dala eno tako pobudo, če ne, bi, jo bom tudi jaz dala kot predsednica, da se to poenoti, da pač se ne bomo več srečevali s tem, ker tudi, kolikor sem bila obveščena, je v prejšnjih sklicih tudi prihajalo do različnega tolmačenja, do različnega obravnavanja tudi v enem, menda v prejšnjem mandatu, saj smo včeraj slišali na plenarni seji -samo to seveda ni bil takrat problem, pa sploh dvomim pa, da je kdo na predsednika Državnega zbora to gladko, gladko zavrnil, ne. Ampak, glejte, saj ni problem; prenesem še veliko več, tako da bom z veseljem tu za to, da boste zmetali vse vaše domnevne kršitve Poslovnika oziroma tisto, kar meni, da so kršitve poslovnika, name, tako da tudi ni problema. Če samo to, go for it, kar dajte. Dosti sem kompetentna, da znam razlagati pravo, sem to dokazala večkrat in bom še, brez skrbi. Tako da tudi sem dosti samozavestna, da znam braniti svoja stališča, pa tudi če se štirje moški spravijo, pa ni problema. Tako da ... / oglašanje iz dvorane/ Ja, Jesus, ja. To je Jezus po slovensko drugače. Tako da, saj nisem mislila fizično, ne, to mislim, da si ne bi drznili. Tako, da, v glavnem, kaj hočem reči? Nič kot to, še enkrat ponoviti pač, da je bila, da je bil postopek korekten, izpeljan po Poslovniku včeraj. Obravnavali smo to, kar smo morali obravnavati; jaz nimam nobene pristojnosti. Umikati točke dnevnega reda na izredni seji, če se s tem ne strinja sklicatelj oziroma tisti, ki zahteva izredno sejo. Glede na to, da ste že nekaj časa v parlamentu, verjetno to dobro veste, če pa ne veste, je pa dosti žalostno, tako da pač danes povem, da tako je. Kadar pa govorimo o redni seji, tam so pravila malenkost drugačna. Včeraj smo imeli izredno sejo, na kateri smo obravnavali tisto, kar je bilo treba obravnavati, in obravnavali smo korektno, skladno s poslovnikom. Če pa prihaja do različnih tolmačenj poslovnika na matičnem delovnem telesu, potem pa naj Komisija za poslovnik o tem sprejme razlago, zato da bomo vsi vedeli, kako ravnati.

Zaenkrat toliko z moje strani.

Ja, hvala lepa.

Zdaj jaz bi za nadaljevanje, Preden odprem razpravo preostalih članic in članov te komisije, prosila, da se vzdržimo takšnih in drugačnih opazk, kajti ne glede na to ali je moški ali ženski spol, seveda lahko predlaga in zahteva sklic seje v skladu s poslovniškimi določbami, tako da to res ni na mestu.

Sedaj pa najprej k razpravi se je predlagal…, prijavil predlagatelj.

Izvolite.

Ja, hvala lepa za besedo.

Zdaj bi predvsem opozoril tudi predsednico Državnega zbora, da je nedavno dala v obravnavo neke smernice, kako naj bi ravnali in kako naj bi se obnašali poslanci; sicer ni bilo sprejeto, ampak očitno je, da se ona teh svojih smernic, ki jih predlaga in vsiljuje vsem drugim, ne drži, kar zadeva način komunikacije z Državnim zborom in pa tudi kako naj ti nastopi izgledajo. Podobno je zapisano tudi v tem etičnem kodeksu, ki tudi v tem mandatu velja, ne, da naj bi bil poslanec pri svojih razpravah spoštljiv in da ne bi žalil drugih poslancev. Zdaj, to kar si je privoščila predsednica Državnega zbora, ko pravzaprav nima nobenih resnih realnih odgovorov, ampak predvsem klevetanje in podtikanje komu, da ni primeren, da ni usposobljen za razpravo o točki dnevnega reda povezano s procedurami v Državnem zboru, je žaljivo, je ponižujoče. To si predsednik Državnega zbora, pa naj bo moški ali ženska, ne more dovoliti, tukaj smo vsi enakopravni. Da njeno pravno znanje ni tako briljantno, ne, kot ona misli, dokazuje tudi novela Zakona o Kmetijsko-gozdarski zbornici. Tu ste pravniki koalicije glasovali za to, za zakon, ki ga je razveljavilo Ustavno sodišče - tudi Urška Klakočar Zupančič in tudi dve drugi podpredsednici Državnega zbora. Glejte, in zdaj vi nam, ko opozarjamo na probleme, ki ste glasovali neustavno pri zakonu kljub opozorilom Zakonodajno-pravne službe, očitate, da smo nepoznavalci in da teh stvari ne znamo. To je poniglavo dejanje, kar si ga privoščite. Pa to ni edini primer v tem mandatu, je še kakšen.

Zdaj, predsednik Državnega zbora ima po Poslovniku pač posebno nalogo, je nima noben drug od poslancev; on je dolžan skrbeti za izvajanje tega Poslovnika. In Zakonodajno-pravna služba je v svojem mnenju napisala, da tako referendumsko vprašanje, kar zadeva evtanazijo in konopljo, ni skladno oziroma ni jasno za odločanje na referendumu in da ga je treba popraviti. Tudi Vlada je napisala v svojem mnenju, da referendumsko vprašanje - to je Golobova Vlada ne katerakoli -, da vprašanje, kar zadeva evtanazijo, ni jasno in da ga je potrebno popraviti. Zdaj tega, tega vi v postopku niste storili. Kako se to naredi, subsidiarno določa 20. člen Zakona o referendumu in ljudski iniciativi; predpisan je postopek in predpisano je, kdo ta postopek spelje, in to je predsednik Državnega zbora. Saj nismo nič drugega povedali. In če ta postopek ni bil izpeljan, tudi če je bila dana zahteva za izredno sejo, se lahko, je to njena naloga in je ni naredila, je potem peljala zadevo mimo pravne ureditve, poslovniške in zakonske. To je problem. Če bi ta postopek bil izpeljan korektno in bi se ti dve referendumski vprašanji popravili tako, da bi bili jasni za odločevalce, to se pravi za ljudi, ki bodo o tem odločali, okej, to ne bi noben nič protestiral, ampak ti dve vprašanji nista taki. Celo več, vi ste eno referendumsko vprašanje iz enega nejasnega naredili dve nejasni vprašanji pri konoplji, dve nejasni vprašanji. In predsednica Državnega zbora se je odločila, da ne bo izpeljala postopka, kjer je treba, kjer bi se uredilo in odpravila vse te nejasnosti, povezane z referendumom, ampak da gre gladko čez s postopkom in se zdaj sklicuje, da je bil ta postopek povsem, ne vem, korekten - ni bil. Ni bil korekten. In predsednik Državnega zbora oziroma predsednik Državnega zbora je tista, ki ima izvorno pristojnost, da take stvari, bi rekel, odloči oziroma ustavi in doseže pač korekture in popravke. O tem govorimo. In tole, da se tu ni sposobna soočiti s poslancem ali pa poslanci koalicije na drugi strani, je katastrofa, je problem. In na to, kar smo opozorili, je, je vprašanje in je korektno vprašanje, saj izhaja iz mnenja Zakonodajno-pravne službe, zato to službo imamo, da na te stvari opozori, nimate druge službe nikjer. In če smo normalni odločevalci v kar največji možni meri te stvari upoštevamo, so lahko tudi interpretacija, da se to ne upošteva, se odloči drugače, z razlogom, ampak tole, kar pa imate vi tukaj in še kje in tudi v tem primeru, pa bo, bo problem, ker najbrž bodo te zadeve, ti referendumi šli na nek nadaljnji postopek nekam, saj ne bo to se končalo v Državnem zboru. In če vi vztrajate s temi nejasnimi odločitvami, pač se bo najbrž nekaj zgodilo, bo pač nekdo odločal o tem ali so zadeve ustrezne ali niso ustrezne; to se pač ne slepiti, da bo to, da se bo to končalo v Državnem zboru. In prvo, kar je ali pa predvsem kar je, si tudi zaslužimo vsi neko spoštovanje - tisti, ki so pač pisali pravna mnenja, tisti, ki opozorimo, opozarjamo na to, da nekaj ni v redu, in tisti pač, ki odločamo. Saj tu ne gre za druge stvari. Če mislite, da je dovolj nasilje, mehanično glasovanje, tako kot ste pri Kmetijsko-gozdarski zbornici speljali, potem je pač to to. Če bi poslušali tam, bi bilo tudi tam drugače. In še kje. Tako da jaz teh kritik, kar zadeva predsednica Državnega zbora, absolutno ne sprejemam in se mi zdi to cinično podtikanje in žaljenje, ker si nekdo, ki je na pomembni funkciji, tega ne sme privoščiti.

Hvala lepa.

Naslednja je prijavljena k razpravi magistrica Tamara Kozlovič. Izvolite.

/ oglašanje iz dvorane/ Ja, izvolite.

Hvala lepa.

Mislim, da si razjasnimo. Zdaj, vi ste prejeli na komisijo s strani Poslanske skupine SDS, spoštovane kolegice Godec dopis, v katerem komisijo seveda poziva k temu, da se opredeli do pač tega dogajanja. Mi imamo zdaj Komisijo za poslovnik, ki ste jo vi sklicali kot predsednica ne na podlagi zahteve za sklic nujne seje. Mene zanima v kakšni vlogi je gospod Tanko predlagatelj česa. Ker po Poslovniku seveda je nujna seja tista, ki jo zahteva poslanska skupina in seveda tudi pove, kdo bo predlagatelj tega, te vsebine. Tako da samo toliko, da če že govorimo o postopkih in o tem, kako morajo stvari potekati, da smo nekako na jasnem glede tega.

Ja, glejte, tako kot vedno, to zdaj, mislim, saj vem, da ko je praksa pri naši Poslanski skupini SDS, se vtiknete v vsako vejico in piko. Bomo prinesli pooblastilo, ni problem. Ampak vedno je bila praksa do sedaj taka, če predlagatelj, tisti, ki je bil uradno napisan, ga pa lahko nadomeščal drug poslanec iste poslanske skupine, tako da tudi v tem primeru ni nič drugače.

Ni bilo to moje vprašanje. Jaz ne oporekam temu, gospod Tanko lahko sodeluje na tej seji brez pooblastila, to ni težava. Ne govorim o predlagateljstvu ampak o vsebini predloga - ker ga ni. Vi ste dobili dopis ene poslanske skupine oziroma vodje poslanske skupine in ste kot predsednica odbora oziroma komisije sklicali sejo. To ni isto kot nujna seja, ki jo zahteva poslanska skupina, za katero poslanska skupina predlaga predlagatelja oziroma pove, kdo bo v njenem imenu nastopal. To pomeni, da, recimo, lahko jaz kot poslanec naslovim nek dopis na Odbor za zdravstvo in bo morala kolegica Kozlovič sklicati Odbor za zdravstvo in jaz bom tam predlagatelj nekega dopisa in govoril lahko kadarkoli bom želel. Jaz nisem čisto prepričan, če je to popolnoma v skladu s poslovniškimi določili.