24. nujna seja

Mandatno-volilna komisija

22. 5. 2024

Transkript seje

Dobro jutro! Dober dan! Začenjam 24. nujno sejo Mandatno-volilne komisije. Vse vas prav lepo pozdravljam!

Imamo nekaj opravičil, nekaj pooblastil, in sicer: za sejo se je opravičila Alenka Jeraj in tudi Anja Bah Žibert. Še pooblastila: Zvonko Černač nadomešča Jelko Godec, Rado Gladek nadomešča Danijela Krivca, Lenart Žavbi nadomešča magistrico Natašo Avšič Bogovič, Jožef Horvat nadomešča Janeza Ciglerja Kralja in Tereza Novak nadomešča magistrico Almo Intihar. Še eno pooblastilo je prišlo - hvala -, Aleš Rezar nadomešča Tamaro Vonta.

S sklicem seje ste prejeli naslednji dnevni red: 1. točka, Sklep o pravici Branka Zlobka do opravljanja funkcije poslanca za preostanek mandatne dobe Državnega zbora. Ker v poslovniškem roku nisem prejela predlogov za spremembo dnevnega reda, ugotavljam, da je dnevni red seje takšen, kot ste ga s sklicem tudi prejeli.

Prehajamo na 1. TOČKO DNEVNEGA REDA.

Gradivo je objavljeno na spletni strani Državnega zbora. Na sejo sem vabila kandidata za poslanca, gospoda Branka Zlobka, in Državno volilno komisijo.

Državni zbor se je na 19. seji, 26. aprila 2024, seznanil z odstopom Monike Pekošak s funkcije poslanke Državnega zbora, zato ji je z navedenim dnem prenehal mandat poslanke. Glede na to, da je predsednica Državnega zbora zaprosila Državno volilno komisijo, da obvesti Državni zbor, katera kandidatka oziroma kandidat ima pravico opravljati funkcijo poslanke oziroma poslanca za preostanek mandatne dobe Državnega zbora, je Državna volilna komisija Državnemu zboru posredovala Sklep o pravici opravljanja funkcije poslanca za preostanek mandatne dobe, iz katerega izhaja, da zaradi prenehanja mandata poslanki Moniki Pekošak postane poslanec za preostanek mandatne dobe Branko Zlobko, rojen 5. 8. 1958, stanujoč Grivac 10a, Kostel. Kandidat za poslanca Branko Zlobko je Mandatno-volilni komisiji predložil potrdilo Državne volilne komisije, iz katerega izhaja pravica opravljanja funkcije poslanca za preostanek mandatne dobe državnega zbora.

Še eno pooblastilo: doktorica Tatjana Greif nadomešča doktorja Mateja Tašnerja Vatovca.

Naj nadaljujem. Torej, prejeli smo tudi izjavo predstavnice liste kandidatov Gibanja Svoboda za volitve poslancev v Državni zbor, ki so bile 24. aprila 2022, iz katere izhaja, da se odpoveduje pravici do pritožbe na podlagi 109. člena Zakona o volitvah v Državni zbor zoper Sklep Državne volilne komisije o pravici opravljanja funkcije poslanca za preostanek mandatne dobe Državnega zbora. Ugotavljam, da v zakonskem roku, torej do današnje seje, ni bila vložena nobena pritožba na podlagi 109. člena Zakona o volitvah v Državni zbor.

Sedaj pa odpiram razpravo. Ni želje po razpravi. Ugotavljam, da potrditev mandata poslancu Branku Zlobku za preostanek mandatne dobe Državnega zbora ni sporna. Skladno s 13. in 17. členom Poslovnika Državnega zbora pa dajem na glasovanje naslednji sklep: Mandatno-volilna komisija predlaga Državnemu zboru, da na podlagi tretjega odstavka 82. člena Ustave Republike Slovenije, 7. člena Zakona o poslancih, 13. člena v povezavi s 17. členom ter 112. člena Poslovnika Državnega zbora sprejme naslednji sklep: Potrdi se poslanski mandat Branku Zlobku, rojenemu 5. 8. 1958, stanujočemu Grivac 10a, Kostel.

Glasujemo. Za je glasovalo 13, nihče proti.

(Za je glasovalo 13.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je sklep sprejet.

Zaključujem to točko in tudi 24. nujno sejo Mandatno-volilne komisije. Lep dan!