18. redna seja

Komisija za nadzor javnih financ

12. 6. 2024

Transkript seje

Lep dober dan vsem skupaj!

Dobro jutro spoštovani članice in člani Komisije za nadzor javnih financ ter vsi ostali prisotni z Ministrstva za finance!

Torej pričenjam z 18. redno sejo Komisije za nadzor javnih financ.

Obveščam vas, da imamo eno obvestilo o odsotnosti, in sicer opravičilo gospoda Janija Prednika, ni pa obvestila o nadomeščanju drugih poslank in poslancev.

Naj uvodni del današnje seje izkoristim v bistvu, da pozdravim novega člana Komisije za nadzor javnih financ, gospod Branko Zlobko, torej lepo pozdravljeni med nami, želim vam uspešno delo v naši, naši komisiji.

S sklicem seje ste prejeli tudi dnevni red seje komisije in ker v poslovniškem roku ni bilo obvestil za predlogov za spremembo je določen takšen dnevni red seje, kot ste ga prejeli s samim sklicem.

Torej prehajamo na 1. - in tudi edino – TOČKO DNEVNEGA REDA – POROČILO MINISTRSTVA ZA FINANCE O OPRAVLJENIH POSTOPKIH INŠPEKCIJSKEGA NADZORA NAD PORABO SREDSTEV DRŽAVNEGA PRORAČUNA V OBDOBJU OD 1. 7. DO 31. 12. 2023.

Gre za obravnavo poročila, ki ga Vlada na podlagi 106. člena Zakona o javnih financah pol letno posreduje Državnemu zboru. Poročilo smo prejeli 23. maja 2024 in je objavljeno tudi na spletnih straneh Državnega zbora.

K točki, tej točki dnevnega reda smo vabili ministra za finance, gospoda Boštjančiča, ki pa se je opravičil. Ministrstvo za finance in gospoda Boštjančiča nadomešča v tem primeru državna sekretarka Gordana Pipan in tudi Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna.

Torej besedo uvodoma dajem predstavnici Ministrstva za finance, gospe državni sekretarki.

Izvolite.

Gordana Pipan

Spoštovani gospod predsednik, spoštovani članice in člani, spoštovani prisotni!

Kratko bom predstavila poročilo Urada za nadzor proračuna, ki je organ v sestavi Ministrstva za finance, o opravljenih postopkih inšpekcijskega nadzora nad porabo sredstev državnega proračuna v obdobju od 1. julija do 31. decembra leta 2023. Na podlagi letnega načrta za leto 2023 je bilo izvajanih 28 inšpekcijskih nadzorov, od tega 26 rednih in dve na podlagi prijav, pritožb oziroma drugih vlog. Izdanih, izdanih je bilo 23 zapisnikov, pet nadzorov je še v teku, je bilo še v teku. V nadzore, je bilo v izdanih zapisnikih zajetih skupno približno 48 milijonov evrov, na teku pa je zajetih še 25 milijonov evrov realiziranih sredstev. Pri 12 zavezancih je bilo ugotovljenih 18 nepravilnosti, zato sta bila izrečena dva ukrepa in 19 predlogov ukrepov oziroma priporočil.

Zdaj pa predlagam, da podrobneje poročilo predstavi direktorica Urada za nadzor proračuna, gospa Patricija Pergar.

Kar izvolite, samo mikrofon. / oglašanje iz dvorane/ Ne, ne, gospe govorim.

Patricija Pergar

Ne vem, v grobem je bilo poročilo predstavljeno tako, da jaz predlagam rajši kot da navajam številke, da, če je kakšno vprašanje, bi rajši na kakšno vprašanje odgovorila, če se strinjate?

Kar malo številk…, jaz bi pa prosil, če lahko kar malo številk navajate tudi uvodoma, izven tega grobega obsega.

Patricija Pergar

Številke je sicer že povedala državna sekretarka.

/ listanje papirjev/ Okej.

Patricija Pergar

Ali lahko? Od 26 rednih izvajanih nadzorov je bil en načrtovan še v letu 2022 in zaključen v letu 2023, ostali so bili načrtovani in izvajani v letu 2023. Pri neposrednih proračunskih uporabnikih je bilo izvajanih 18, to je približno 70 odstotkov nadzorov, pri posrednih proračunskih uporabnikih pa je bilo izvajanih osem nadzorov, to je približno 30 odstotkov vseh nadzorov. V izvedenih rednih inšpekcijskih nadzorih so bile nepravilnosti ugotovljene pri 12 zavezancih. Od 26 izvajanih rednih nadzorov je bilo izdanih 23 zapisnikov, zaključenih je bilo 19 zadev, trije nadzori so še v teku, pri ostalih štirih ukrepi še niso bili izvršeni. Navedeni podatki so tudi razvidni v tabeli ena v tem našem poročilu.

Kar se tiče obravnav prijav, pritožb, poročil in drugih vlog v obdobju, ki ga obravnavamo, je proračunska inšpekcija prejela in obravnavala 34 prijav pritožb, poročil in drugih vlog ter en predlog te komisije. V enem primeru obravnavanih prijav je bil uveden inšpekcijski nadzor, ena prijava je bila obravnavana v okviru nadzora po rednem letnem načrtu, v 19 primerih je bilo ugotovljeno, da glede na vsebino sodi v pristojnost drugih organov, katerim so bile prijave odstopljene v reševanju oziroma so bile drugim organom že poslane s strani prijavitelja ali je odstop opravil drug organ. V sedmih primerih je bilo ugotovljeno, da ne obstajajo razlogi za uvedbo inšpekcijskega nadzora oziroma, da vloga, da vloge glede na vsebino niti ni mogoče obravnavati kot prijavo. Šest prijav je še v reševanju.

Navedeno je tudi razvidno oziroma predstavljeno v tabeli 2 našega poročila.

Zdaj pa, kar se tiče izvedenih, analize izvedenih inšpekcijskih nadzorov po vrstah proračunskih uporabnikov smo predstavili v tabeli štiri našega poročila, in sicer pri neposrednih proračunskih uporabnikih je bilo izvedenih 19 nadzorov, skupaj pri vseh proračunskih posrednih proračunskih uporabnikih pa 9 proračunskih, 9 nadzorov. Na podlagi 23 izdanih zapisnikov v obdobju od 1. 7. do 31. 12. je proračunska inšpekcija v nadzor zajela skupno, kot že povedano, 48 milijonov evrov proračunskih sredstev, po nadzorih v teku pa je zajetih še dodatnih 25 milijonov evrov nadziranih sredstev, kar skupaj znaša 73 milijonov evrov.

Podatki po posameznih zavezancih so razvidni tudi v tabeli 5 v našem poročilu, polletnem poročilu o delu.

Kar se tiče ugotovljenih nepravilnosti in pomanjkljivosti, v 28 nadzorih je proračunska inšpekcija ugotovila nepravilnosti in pomanjkljivosti pri 12 proračunskih uporabnikih oziroma kar predstavlja v odstotkih 43 odstotkov vseh izvajanih nadzorov. Od tega 11, to je 90 procentov pri neposrednih uporabnikih in pri 1, to je 8 odstotkov pri posrednih uporabnikih. Pri tem je bilo skupaj ugotovljenih 18 primerov nepravilnosti in pomanjkljivosti. Za odpravo nepravilnosti in zagotovitev pravilnega izvajanja predpisov sta bila sprejeta dva ukrepa po prvem odstavku od 104. člena Zakona o javnih financah in bilo je podanih 19 predlogov po drugem odstavku 104. člena Zakona o javnih financah. Od 18 primerov nepravilnosti in pomanjkljivosti ugotovljenih v obdobju od 1. 7. do 31. 12. je bilo največ primerov nepravilnosti v zvezi z nenamensko in negospodarno porabo sredstev, pomanjkljivim oziroma neustreznim nadzorom financerja nad porabo sredstev pri prejemniku sredstev, pomanjkljive notranje kontrole in nedoslednost pri izvajanju notranjih aktov in ostalo pa štejemo v skupino drugih nepravilnosti, kar je tudi razvidno iz tabele 7 našega poročila o delu.

V zvezi z dvema ukrepoma po prvem odstavku 104. člena Zakona o javnih financah in 19 predlogi ukrepov po drugem odstavku 104. člena Zakona o javnih financah je 8 zavezancev že izvršilo 16 ukrepov, pri enem ukrepu rok za izvršitev še ni potekel, pri dveh ukrepih je bil rok za izvršitev podaljšan, dva ukrepa pa sta bila delno izvršena. Toliko z moje strani.

Najlepša hvala. Še ni več dodatnih komentarjev oziroma razprav s strani gostov. Bi odprl razpravo med poslankami in poslanci. Jaz imam v bistvu eno samo dve vprašanji, in sicer, prva stvar, tukaj pri Ministrstvu za zunanje zadeve, v bistvu povsod imamo težave s parkirnimi mesti, pa z zakupom, pa rezervacije, pa tako naprej. To je malo smešno, ampak to pač kaže v poročilu, če gremo po proračunskih porabnikih. Pri Ministrstvu za zunanje zadeve pa je bil obseg, znesek nadziranih sredstev v bistvu kar kar velik, je za 15,6 milijona evrov in je šlo v bistvu za pregled porabe sredstev za članarine in kotizacije v tujini. Tukaj bi rad malo dodatno razlago, v kolikšni meri so bili potem predlogi ukrepov ustrezno realizirani s strani Ministrstva za zunanje zadeve.

Drugo vprašanje pa je, kakšne so bile kršitve pri tem javnem potniškem prometu v tej novi družbi, ki je bila ustanovljena, mislim da tri leta nazaj. Šlo je v bistvu, kakšne so bile v bistvu dejanske kršitve. Pa vsi drugi, poslanke in poslanci izvolite, potem pa odgovor. Kar izvolite.

Hvala za besedo, predsednik. Jaz imam eno v bistvu vprašanje, nadaljevanje iz tega, ker nisem članica tega odbora, pa je morda koristno tudi za državljane, da slišijo, torej kakšen je postopek, da vi določite predmet nadzora redne inšpekcije, ker je res, jaz sem naštela desetih od teh, mislim, da 28 primerov, je pač predmet nadzora nad nakupom in najemom parkirnih mest za službena vozila. Tako da zanima me, kako se identificira ali zožili, širi ta predmet nadzora v postopku? Hvala.