24. redna seja

Mandatno-volilna komisija

13. 6. 2024

Transkript seje

Dobro jutro!

Pričenjam 24. sejo Mandatno-volilne komisije!

Vse članice in člane pa tudi vabljene prav lepo pozdravljam!

Imamo nekaj opravičil in nekaj nadomeščanj, in sicer se s seje opravičuje Janez Cigler Kralj, opravičuje se tudi Anja Bah Žibert, potem pa magistrica Tamara Kozlovič nadomešča Tamaro Vonta, Rado Gladek nadomešča Alenko Jeraj, Teodor Uranič nadomešča Jurija Lepa, Tereza Novak nadomešča magistra Boruta Sajovica in Milan Jakopovič nadomešča doktorja Mateja Tašnerja Vatovca.

S sklicem ste prejeli naslednji dnevni red: 1. točka - Predlog za imenovanje članov Nacionalnega sveta za kulturo, 2. točka - Predlog za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Velenju, 3. točka - Predlog za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Celju, in 4. točka - Administrativne zadeve.

Potem pa sem 4. junija in 12. junija predlagala razširitev dnevnega reda seje, z naslednjima točkama, in sicer, 3.a - Predlog za imenovanje na sodniško mesto vrhovne sodnice na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije in 3.b - Predlog sklepa o sestavi in imenovanju predsednice, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju in oceni dejanskega stanja o primerih ukradenih otrok. Želi kdo v imenu poslanske skupine predstaviti stališče o predlogih za razširitev seje? (Ne.) Ugotavljam, da ne.

Torej glasujemo o predlagani razširitvi dnevnega reda seje, z novo 3.a točko.

Glasujemo. Za je glasovalo 12 poslank in poslancev, nihče ni bil proti.

(Za je glasovalo 12.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je predlog sprejet.

In zdaj še predlagana razširitev s 3.b točko.

Glasujemo. Za je glasovalo 12 poslank in poslancev, nihče ni bil proti.

(Za je glasovalo 12.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je tudi ta predlog sprejet.

Kot običajno ste nekatera gradiva prejeli v varovani predal v sistemu UDIS zaradi varstva osebnih podatkov, zato vas tudi tokrat prosim, če jih nameravate navajati, da me predhodno o tem seznanite, da bomo sejo v takem primeru zaprli za javnost.

Prehajamo na 1. TOČKO DNEVNEGA REDA - PREDLOG ZA IMENOVANJE ČLANOV NACIONALNEGA SVETA ZA KULTURO.

Tega je Državnemu zboru predložila Vlada. Del gradiva je objavljen na spletni strani Državnega zbora, obrazložen predlog pa v sistemu UDIS.

K tej točki dnevnega reda sem vabila Ministrstvo za kulturo, seje pa se udeležuje državni sekretar, magister Marko Rusjan, ki ga lepo pozdravljam.

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo določa, da je Nacionalni svet za kulturo neodvisno telo, ki usmerja nacionalno strategijo za kulturo. Predsednika in šest članov sveta imenuje Državni zbor na predlog Vlade za obdobje petih let in po tem obdobju so lahko tudi ponovno imenovani. Aktualni predsednici in članom Nacionalnega sveta za kulturo poteče mandat 26. septembra letos, zato je potrebno novo imenovanje za naslednji petletni mandat. Vlada predlaga Državnemu zboru, da v Nacionalni svet za kulturo za mandatno obdobje petih let imenuje za predsednika Jurija Krpana, za člane pa Uroša Korenčana, Francija Krevha, Tanjo Petrič, Martina Srebotnjaka, Majdo Širca Ravnikar in doktorico Kajo Širok.

Izvolite, gospod državni sekretar.

Marko Rusjan

Ja, lep pozdrav in hvala vsem poslankam in poslancem.

Hvala za besedo.

Saj, predsedujoča je že glavne stvari predstavila. Treba je povedati, da Nacionalni svet za kulturo usmerja nacionalno strategijo za kulturo, da spremlja in ocenjuje vpliv kulturne politike na kulturni razvoj, daje mnenje k Nacionalnem programu za kulturo in poročilo o njegovem izvajanju, obravnava predloge zakonov, ki jih pripravi resorno ministrstvo in tudi drugim predpisom, podzakonskim aktom.

Zdaj, mi smo pri, mi smo naredili javni poziv za članstvo, javilo se je, 29 prijav je prišlo za sedem članov. Pri izboru smo upoštevali, po več kriterijih smo upoštevali predvsem geografsko zastopanost, pa tudi področja, ki ga profesionalno pokrivajo. Tako, da imamo, geografsko zastopanost imamo tri iz Ljubljane, enega iz Škofljice, Kranja, Maribora, Solkana, se pravi, da smo večino legi poskušali zajeti, po področjih imamo ljudi, mislim člane, bodoče člane, ki delujejo na področju samozaposlenih v kulturi in nevladnih organizacij v kulturi, javnih zavodov, medijev in tudi akademskega okolja, to je tudi ljubiteljske kulture. Spolna uravnoteženost je tri proti štiri. Tako da tudi tukaj smo nekako uravnoteženost iskali, tako, da predlagani člani pa so bili tudi že predstavljeni. Z delom začnejo, se pravi po 26. septembru tega leta. In tako, na ministrstvu se že veselimo bodočega sodelovanja.

Hvala.

Hvala lepa.

Odpiram razpravo pri tej točki. Želi kdo besedo? (Ne.) Ugotavljam, da ne. Torej, zaključujemo in prehajamo na glasovanje.

Na glasovanje pa dajem naslednji predlog sklepa: "Mandatno-volilna komisija predlaga Državnemu zboru, da sprejme sklep, s katerim se v Nacionalni svet za kulturo za dobo petih let imenujejo za predsednika Jurij Krpan ter za člane Uroš Korenčan, Franci Krevh, Tanja Petrič, Martin Srebotnjak, Majda Širca Ravnikar in doktorica Kaja Širok, pri čemer jim mandat začne teči 27. septembra 2024."

Glasujemo. Za je glasovalo 9 poslank in poslancev, 3 so bili proti.

(Za je glasovalo 9.) (Proti 3.)

Ugotavljam, da je sklep sprejet.

Zaključujem to točko dnevnega reda.

Hvala lepa državnemu sekretarju za sodelovanje!

Prehajamo na 2. TOČKO DNEVNEGA REDA - PREDLOG ZA IZVOLITEV V SODNIŠKO FUNKCIJO NA SODNIŠKO MESTO OKRAJNE SODNICE NA OKRAJNEM SODIŠČU V VELENJU, ki ga je Državnemu zboru predložil Sodni svet.

Obrazložene predloge Sodnega sveta k tej in naslednjima dvema točkama dnevnega reda ste članice in člani zaradi varstva podatkov prejeli v varovani predal v sistem UDIS.

K 2., 3. in 3.a točki dnevnega reda sem povabila predsednika Sodnega sveta, gospoda Vladimirja Horvata, seje pa se udeležuje član Sodnega sveta, gospod Andrej Razdrih, ki ga lepo pozdravljam.

Sodni svet Državnemu zboru predlaga, da v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Velenju izvoli Sašo Birsa Močnik.

Izvolite gospod Razdrih.

Andrej Razdrih

Hvala za besedo.

Tudi lep pozdrav z moje strani!

Torej, pri vseh teh treh predlogih gre bodisi za to, da je treba nadomestiti sodniško mesto zaradi upokojitve, bodisi zaradi premestitve sodnika na drugo mesto, na drugo delovno mesto. Tako, da izbor je potekal tako kot običajno, v treh fazah, tako kot je popisano v gradivu. Mislim, da smo izbrali najboljše kandidate za dodatna vprašanja sem pa na razpolago.

Hvala.

Hvala lepa.

Odpiram razpravo. Ni želje po razpravi, zaključujem in dajem na glasovanje naslednji predlog sklepa: "Mandatno-volilna komisija predlaga Državnemu zboru, da sprejme sklep, s katerim se v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Velenju izvoli Saša Birsa Močnik."

Glasujemo. Za je glasovalo 9 poslank in poslancev, nihče ni bil proti.

(Za je glasovalo 9.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je sklep sprejet.

In zaključujem to točko dnevnega reda.

Prehajamo na 3. TOČKO - PREDLOG ZA IZVOLITEV V SODNIŠKO FUNKCIJO NA SODNIŠKO MESTO OKRAJNE SODNICE NA OKRAJNEM SODIŠČU V CELJU.

Sodni svet Državnemu zboru predlaga, da v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Celju izvoli Natalijo Bohak.

Gospod Razdrih, izvolite.

Andrej Razdrih

/ izključen mikrofon/

/ vklop mikrofona/ Ali še enkrat ali ste slišali? / oglašanje iz dvorane/

Ja, se opravičujem.

Torej, Natalija Bohak je dolgoletna strokovna sodelavka na več področjih dela, je prepričala s kvaliteto svojega dela, kar je tudi predsednica sodišča poudarila in tudi na razgovoru na Sodnem svetu je pustila zelo dober vtis.

Odpiram razpravo, ni želje po razpravi.

Na glasovanje dajem naslednji predlog sklepa: "Mandatno-volilna komisija predlaga Državnemu zboru, da sprejme sklep, s katerim se v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Celju izvoli Natalija Bohak."

Glasujemo. Za je glasovalo 9 poslank in poslancev, nihče ni bil proti.

(Za je glasovalo 9.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je ta sklep sprejet.

In zaključujem to točko dnevnega reda.

Prehajamo pa na 3.a TOČKO - PREDLOG ZA IMENOVANJE NA SODNIŠKO MESTO VRHOVNE SODNICE NA VRHOVNEM SODIŠČU REPUBLIKE SLOVENIJE, ki ga je Državnemu zboru predložil Sodni svet.

Ta predlaga, da se na sodniško mesto vrhovne sodnice na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije imenuje magistrica Andreja Sedej Grčar.

Izvolite, gospod Razdrih.

Andrej Razdrih

Razpisano sodniško mesto gre za kazensko pravno področje in je Sodni svet dobil prijave treh zelo dobrih kandidatov oziroma kandidatk, tako da je imel sorazmerno težko izbiro. Odločili smo se pa za magistrico Andrejo Sedej Grčar, predvsem zato, ker je poleg tega, da je zelo kvalitetna sodnica, aktivna tudi na drugih področjih; bila je podpredsednica Okrožnega sodišča, veliko predava, prenaša znanje na mlajše in tudi piše strokovne članke. Ta njena širina je nekako pretehtala, da smo se odločili za magistrico Andrejo Sedej Grčar.

Hvala.

Hvala lepa.

Odpiram razpravo. Ugotavljam, da ni želje po razpravi.

Torej, gremo na glasovanje, na glasovanje pa dajem naslednji predlog sklepa: "Mandatno-volilna komisija predlaga Državnemu zboru, da sprejme sklep, s katerim se na sodniško mesto vrhovne sodnice na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije imenuje magistrica Andreja Sedej Grčar.

Glasujemo. Za je glasovalo 9 poslank in poslancev, 2 proti.

(Za je glasovalo 9.) (Proti 2.)

Ugotavljam, da je sklep sprejet.

In zaključujem to točko dnevnega reda, gospodu Razdrihu pa se zahvaljujem za sodelovanje.

Prehajamo na 3.b TOČKO DNEVNEGA REDA - PREDLOG SKLEPA O SESTAVI IN IMENOVANJU PREDSEDNICE, PODPREDSEDNIKA, ČLANOV IN NAMESTNIKOV ČLANOV PREISKOVALNE KOMISIJE O UGOTAVLJANJU IN OCENI DEJANSKEGA STANJA O PRIMERIH UKRADENIH OTROK. Kot gradivo za to točko dnevnega reda ste prejeli poziv poslanskim skupinam k predlaganju kandidatov, potem dodaten poziv poslanskim skupinam k predlaganju kandidatov, predloge poslanskih skupin in pa delovno besedilo predloga sklepa z dne 12. 6. 2024.

Državni zbor je na seji 22. maja 2024 odredil predmetno parlamentarno preiskavo. Navedena parlamentarna preiskava je odrejena na zahtevo tretjine poslancev, zato je potrebno pri njeni sestavi upoštevati peti odstavek 6. člena Poslovnika o parlamentarni preiskavi, v skladu s katerim imajo vse poslanske skupine v preiskovalni komisiji enako število članov oziroma njihovih namestnikov, predsednik preiskovalne komisije pa se imenuje izmed poslancev, ki so vložili zahtevo za uvedbo parlamentarne preiskave.

Po odreditvi parlamentarne preiskave so bile poslanske skupine pozvane, da sporočijo svoje predloge o zastopanosti v preiskovalni komisiji. Do 11. junija 2024 so svoje predloge posredovale poslanske skupine Slovenske demokratske stranke, Socialnih demokratov in Nove Slovenije - krščanskih demokratov, ki so v preiskovalno komisijo predlagale vsaka po enega člana in enega namestnika člana. V Poslanski skupini italijanske in madžarske narodne skupnosti ter Svoboda sta sporočili, da v preiskovalno komisijo ne bosta predlagali članov. Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke je podala tudi predlog za predsednico preiskovalne komisije, nobena od poslanskih skupin pa ni podala predloga za podpredsednico ali podpredsednika preiskovalne komisije.

Glede na to, da mora imeti preiskovalna komisija najmanj pet članov, kar je pogoj za njeno delovanje ter upoštevaje, da dve poslanski skupini nista predlagali članov v preiskovalno komisijo, so bile 11. 6. preostale poslanske skupine dodatno pozvane, da v preiskovalno komisijo predlagajo po najmanj dva člana in namestnika članov ter da podajo tudi predlog za podpredsednico oziroma podpredsednika preiskovalne komisije do začetka današnje 24. seje Mandatno-volilne komisije.

Na podlagi dodatnega poziva sem prejela še predloge Poslanske skupine SDS, ki v preiskovalno komisijo predlaga tri člane in tri namestnike članov, podala pa je tudi predlog za podpredsednico preiskovalne komisije. Glede na določbo petega odstavka 6. člena Poslovnika, po kateri imajo vse poslanske skupine v preiskovalni komisiji enako število članov, imajo tako vse poslanske skupine, ki bodo sodelovale v preiskovalni komisiji po tri mesta. Preiskovalna komisija bo tako imela devet članov in devet namestnikov članov. V Poslanski skupini Nova Slovenija in Socialni demokrati imata torej prav tako po tri mesta, pri čemer imata trenutno dve prosti mesti, na kateri imata možnost predlagati svoja člana in namestnika člana. Tako kot v Poslanski skupini Italijanske in madžarske narodne skupnosti ter Svoboda, tudi Poslanka skupina Levica v preiskovalno komisijo ni predlagala svojega člana.

Kot delovno gradivo ste prejeli predlog sklepa v katerega so vključeni predlogi Poslanskih skupin, posredovani do sklica razširitve seje Mandatno-volilne komisije, dne 12. 6., prav tako pa bomo v besedilo sklepa vključili vse naknadno prejete predloge, torej te, o katerih sem zdaj govorila. Sedaj pa odpiram razpravo. Ugotavljam, da ni želje. Torej jo zaključujem.

In dajem na glasovanje naslednji predlog sklepa: "Mandatno-volilna komisija predlaga Državnemu zboru, da sprejme sklep o sestavi in imenovanju predsednice, podpredsednika, članov in namestnikov članov navedene preiskovalne komisije v predlaganem besedilu."

Glasujemo. Za je glasovalo 11 poslank in poslancev, nihče ni bil proti.

(Za je glasovalo 11.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je sklep sprejet.

Zaključujem to točko dnevnega reda.

Prehajamo na 4. TOČKO DNEVNEGA REDA - ADMINISTRATIVNE ZADEVE.

V okviru te točke bomo obravnavali obvestilo poslanca Branka Zlobka o opravljanju dopolnilnega dela. Obvestilo poslanca z dne 28. maj 2024 ste prejeli v sistem Udis. Iz tega obvestila izhaja, da bo opravljal pedagoško delo pri Lovski zvezi Slovenije, on je namreč predavatelj in o zakonodaji, o zakonodaji s področja orožja, prekrškov, javnih zbiranj in ostale zakonodaje, ki ureja področje lovstva. Poleg tega člane usposablja za rokovanje z orožjem, vodi tečaje za lovovodje in mentorje ter sodeluje na različnih delavnicah na lokalnem, regijskem in državnem nivoju.

Poslanec navaja, da bo pedagoško delo opravljal v obsegu okrog 50 ur letno ter na način, da to ne bo vplivalo na izvrševanje njegove poslanske funkcije. Glede na vrsto dejavnosti, ki jo namerava opravljati, lahko ugotovim, da gre za izjemo od prepovedi opravljanja pridobitne dejavnosti iz prvega odstavka 13. člena Zakona o poslancih, in sicer za pedagoško delo. Ali želi kdo razpravljati? (Ne.) Ugotavljam, da ne.

Na glasovanje torej dajem naslednji predlog sklepa: "Mandatno-volilna komisija se je v skladu s 13. Členom Zakona o poslancih seznanila z obvestilom poslanca Branka Zlobka z dne 28. maja 2024, da bo do petine polnega delovnega časa potrebnega oziroma določenega za redno opravljanje dejavnosti, opravljal pedagoško delo pri Lovski zvezi Slovenije ter na obvestilo ni imela pripomb."

Glasujemo. Za je glasovalo 12 poslank in poslancev, 1 je bil proti.

(Za je glasovalo 12.) (Proti 1.)

Zaključujem glasovanje oziroma ugotavljam, da je sklep sprejet.

In zaključujem to točko dnevnega reda, zaključujem tudi 24. sejo Mandatno-volilne komisije.

Lep dan želim!

Hvala lepa.

Odpiram razpravo. Ugotavljam, da ni želje po razpravi.

Torej, gremo na glasovanje, na glasovanje pa dajem naslednji predlog sklepa: "Mandatno-volilna komisija predlaga Državnemu zboru, da sprejme sklep, s katerim se na sodniško mesto vrhovne sodnice na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije imenuje magistrica Andreja Sedej Grčar.

Glasujemo. Za je glasovalo 9 poslank in poslancev, 2 proti.

(Za je glasovalo 9.) (Proti 2.)

Ugotavljam, da je sklep sprejet.

In zaključujem to točko dnevnega reda, gospodu Razdrihu pa se zahvaljujem za sodelovanje.

Prehajamo na 3.b TOČKO DNEVNEGA REDA - PREDLOG SKLEPA O SESTAVI IN IMENOVANJU PREDSEDNICE, PODPREDSEDNIKA, ČLANOV IN NAMESTNIKOV ČLANOV PREISKOVALNE KOMISIJE O UGOTAVLJANJU IN OCENI DEJANSKEGA STANJA O PRIMERIH UKRADENIH OTROK. Kot gradivo za to točko dnevnega reda ste prejeli poziv poslanskim skupinam k predlaganju kandidatov, potem dodaten poziv poslanskim skupinam k predlaganju kandidatov, predloge poslanskih skupin in pa delovno besedilo predloga sklepa z dne 12. 6. 2024.

Državni zbor je na seji 22. maja 2024 odredil predmetno parlamentarno preiskavo. Navedena parlamentarna preiskava je odrejena na zahtevo tretjine poslancev, zato je potrebno pri njeni sestavi upoštevati peti odstavek 6. člena Poslovnika o parlamentarni preiskavi, v skladu s katerim imajo vse poslanske skupine v preiskovalni komisiji enako število članov oziroma njihovih namestnikov, predsednik preiskovalne komisije pa se imenuje izmed poslancev, ki so vložili zahtevo za uvedbo parlamentarne preiskave.

Po odreditvi parlamentarne preiskave so bile poslanske skupine pozvane, da sporočijo svoje predloge o zastopanosti v preiskovalni komisiji. Do 11. junija 2024 so svoje predloge posredovale poslanske skupine Slovenske demokratske stranke, Socialnih demokratov in Nove Slovenije - krščanskih demokratov, ki so v preiskovalno komisijo predlagale vsaka po enega člana in enega namestnika člana. V Poslanski skupini italijanske in madžarske narodne skupnosti ter Svoboda sta sporočili, da v preiskovalno komisijo ne bosta predlagali članov. Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke je podala tudi predlog za predsednico preiskovalne komisije, nobena od poslanskih skupin pa ni podala predloga za podpredsednico ali podpredsednika preiskovalne komisije.

Glede na to, da mora imeti preiskovalna komisija najmanj pet članov, kar je pogoj za njeno delovanje ter upoštevaje, da dve poslanski skupini nista predlagali članov v preiskovalno komisijo, so bile 11. 6. preostale poslanske skupine dodatno pozvane, da v preiskovalno komisijo predlagajo po najmanj dva člana in namestnika članov ter da podajo tudi predlog za podpredsednico oziroma podpredsednika preiskovalne komisije do začetka današnje 24. seje Mandatno-volilne komisije.

Na podlagi dodatnega poziva sem prejela še predloge Poslanske skupine SDS, ki v preiskovalno komisijo predlaga tri člane in tri namestnike članov, podala pa je tudi predlog za podpredsednico preiskovalne komisije. Glede na določbo petega odstavka 6. člena Poslovnika, po kateri imajo vse poslanske skupine v preiskovalni komisiji enako število članov, imajo tako vse poslanske skupine, ki bodo sodelovale v preiskovalni komisiji po tri mesta. Preiskovalna komisija bo tako imela devet članov in devet namestnikov članov. V Poslanski skupini Nova Slovenija in Socialni demokrati imata torej prav tako po tri mesta, pri čemer imata trenutno dve prosti mesti, na kateri imata možnost predlagati svoja člana in namestnika člana. Tako kot v Poslanski skupini Italijanske in madžarske narodne skupnosti ter Svoboda, tudi Poslanka skupina Levica v preiskovalno komisijo ni predlagala svojega člana.

Kot delovno gradivo ste prejeli predlog sklepa v katerega so vključeni predlogi Poslanskih skupin, posredovani do sklica razširitve seje Mandatno-volilne komisije, dne 12. 6., prav tako pa bomo v besedilo sklepa vključili vse naknadno prejete predloge, torej te, o katerih sem zdaj govorila. Sedaj pa odpiram razpravo. Ugotavljam, da ni želje. Torej jo zaključujem.

In dajem na glasovanje naslednji predlog sklepa: "Mandatno-volilna komisija predlaga Državnemu zboru, da sprejme sklep o sestavi in imenovanju predsednice, podpredsednika, članov in namestnikov članov navedene preiskovalne komisije v predlaganem besedilu."

Glasujemo. Za je glasovalo 11 poslank in poslancev, nihče ni bil proti.

(Za je glasovalo 11.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je sklep sprejet.

Zaključujem to točko dnevnega reda.

Prehajamo na 4. TOČKO DNEVNEGA REDA - ADMINISTRATIVNE ZADEVE.

V okviru te točke bomo obravnavali obvestilo poslanca Branka Zlobka o opravljanju dopolnilnega dela. Obvestilo poslanca z dne 28. maj 2024 ste prejeli v sistem Udis. Iz tega obvestila izhaja, da bo opravljal pedagoško delo pri Lovski zvezi Slovenije, on je namreč predavatelj in o zakonodaji, o zakonodaji s področja orožja, prekrškov, javnih zbiranj in ostale zakonodaje, ki ureja področje lovstva. Poleg tega člane usposablja za rokovanje z orožjem, vodi tečaje za lovovodje in mentorje ter sodeluje na različnih delavnicah na lokalnem, regijskem in državnem nivoju.

Poslanec navaja, da bo pedagoško delo opravljal v obsegu okrog 50 ur letno ter na način, da to ne bo vplivalo na izvrševanje njegove poslanske funkcije. Glede na vrsto dejavnosti, ki jo namerava opravljati, lahko ugotovim, da gre za izjemo od prepovedi opravljanja pridobitne dejavnosti iz prvega odstavka 13. člena Zakona o poslancih, in sicer za pedagoško delo. Ali želi kdo razpravljati? (Ne.) Ugotavljam, da ne.

Na glasovanje torej dajem naslednji predlog sklepa: "Mandatno-volilna komisija se je v skladu s 13. Členom Zakona o poslancih seznanila z obvestilom poslanca Branka Zlobka z dne 28. maja 2024, da bo do petine polnega delovnega časa potrebnega oziroma določenega za redno opravljanje dejavnosti, opravljal pedagoško delo pri Lovski zvezi Slovenije ter na obvestilo ni imela pripomb."

Glasujemo. Za je glasovalo 12 poslank in poslancev, 1 je bil proti.

(Za je glasovalo 12.) (Proti 1.)

Zaključujem glasovanje oziroma ugotavljam, da je sklep sprejet.

In zaključujem to točko dnevnega reda, zaključujem tudi 24. sejo Mandatno-volilne komisije.

Lep dan želim!