55. redna seja

Kolegij predsednika Državnega zbora

17. 1. 2020
podatki objavljeni: 17. 1. 2020

Transkript

Spoštovani poslanki, spoštovani poslanci, spoštovane gospe, spoštovani gospodje – hvala – pričenjam 55. sejo kolegija in vas še enkrat vse pozdravljam. Hkrati vas obveščam, da ste novo gradivo k 2. in 3. točki dnevnega reda prejeli včeraj, nadomeščanja so pa takšna: gospa Alenka Jeraj nadomešča gospoda Danijela Krivca, gospod Jani Möderndorfer nadomešča gospoda Igorja Zorčiča, gospod Branko Simonovič nadomešča gospoda Franca Juršo, gospod Samo Bevk nadomešča gospoda Matjaža Hana in gospod Blaž Pavlin nadomešča gospoda Jožefa Horvata. S tem prehajamo na 1. TOČKO - PREDLOG ZA OBRAVNAVO PREDLOGOV ZAKONOV PO SKRAJŠANEM POSTOPKU. Predlog ste dobili s sklicem seje kolegija. Razpravljali bomo in odločali o treh predlogih po skrajšanem postopku in sicer, kot v prvem, o Predlogu zakona o spremembi zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021, ter izredni uskladitvi pokojnin. Želite besedo gospod Branko Šumenjak, državni svetnik? (Da.) Izvolite.
Branko Šumenjak
Čisto na kratko, lep pozdrav vsem skupaj. Seveda smo v Državnem svetu predlagali skrajšani postopek, v skladu s 142. členom Poslovnika Državnega zbora, kjer predlagamo v obravnavo zakona po skrajšanem postopku zaradi manjših sprememb, gre za spremembo samo enega člena in mislim, da se to potem lahko tudi uveljavi, s tem, da se Državnemu zboru tudi v tem primeru skrajša delo in pa postopek.
Hvala za obrazložitev, gospod državni svetnik. Želi kdo razpravljati? (Ne.) Ugotavljam, da ne. S tem, spoštovane, spoštovani, prehajamo na predlog sklepa in sicer: »Predlog zakona o spremembi zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021, ter izredni uskladitvi pokojnin, se obravnava po skrajšanem postopku.« Kdo je za? (NSi, SDS, SD, LMŠ, SNS, SMC, Desus.) / medsebojni pogovor/ Je dovolj, zakon se obravnava po skrajšanem postopku. S tem spoštovane in spoštovani, prehajamo na obravnavo predloga, da se po skrajšanem postopku obravnava Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah. Želite besedo predstavnik Vlade, gospod generalni sekretar? (Da.) Izvolite.
Stojan Tramte
Hvala lepa, lep pozdrav vsem skupaj. Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru, da predlog zakona obravnava po skrajšanem postopku, saj gre za manj zahtevne spremembe in dopolnitve zakona. Predlagani zakon ne predstavlja večjih sprememb na sistemski ravni. S predlaganim zakonom se dopolnjuje in spreminja določba Sklada za vode z vidika namene porabe sredstev tega sklada. Predlog zakona omogoča dodatno možnost financiranja iz sredstev tega sklada pri zagotovitvi novogradnje ali rekonstrukcije sistemov za oskrbo s pitno vodo oziroma zagotoviti novogradnje ali rekonstrukcije javne kanalizacije v manjših aglomeracijah, za katere ni mogoče pridobitev sredstev Evropske unije. To predstavlja tudi dopolnitev možnosti sofinanciranja k obstoječemu sistemu financiranja občin pri zagotavljanju dobrega stanja voda oziroma ustrezne oskrbe s pitno vodo. Predlog zakona dodatno omogoča financiranje izvedbe izrednih ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda in izrednih ukrepov po naravni nesreči zaradi škodljivega delovanja voda, s ciljem odvrnitve neposredne nevarnosti za življenje ali zdravje ljudi ali premoženja. Hvala.
Hvala, gospod Tramte. Želi kdo spregovoriti? (Ne.) Ugotavljam, da ne. Prehajamo na glasovanje o naslednjem predlogu sklepa: »Predlog zakona o spremembi Zakona o družbi Slovenske železnice se obravnava…« / oglašanje iz dvorane/ …Malo prehitevam, se opravičujem. Torej, še enkrat, »Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah, se obravnava po skrajšanem postopku.« Kdo je za? (SDS, SAB, SD, LMŠ, SNS, SMC in Desus.) Ugotavljam, da je predlog sprejet. In sedaj pa prehajamo še na obravnavo predloga, da se po skrajšanem postopku obravnava Predlog zakona o spremembi Zakona o družbi Slovenske železnice. Izvolite, gospod Matej Tašner Vatovec, v imenu predlagatelja.
Ja, najlepša hvala predsednik, lep pozdrav vsem. Skrajšani postopek predlagamo, ker ima zakon zgolj 2 člena. Spreminja se samo en člen obstoječega zakona – gre za tisti člen, ki se je spremenil leta 2016 in omogoča odprodajo do 50 odstotnega deleža hčerinskih družb Slovenskih železnic. Mi ocenjujemo, da je to lahko nevarno in tudi nepotrebno, predvsem z vidika, da nekatere hčerinske družbe pravzaprav poslujejo precej dobičkonosno že dlje časa in bi bilo škoda, da bi, ne glede na kakršenkoli interes, kdo skušal to, mislim, da bi Slovenske železnice skušale prodajat deleže, tako da, predlagamo, da se to možnost ukine in to je tudi to.
Hvala za obrazložitev. Želi kdo spregovoriti? (Ne.) Ugotavljam, da ne. In sklep je naslednji: »Predlog zakona o spremembi Zakona o družbi Slovenske železnice se obravnava po skrajšanem postopku.« Kdo je za? (Levica, SAB, SD, LMŠ, SNS, SMC in Desus.) Ugotavljam, da je sklep sprejet. S tem spoštovane in spoštovani, prehajamo na 2. TOČKO DNEVNEGA REDA - DOGOVOR O PRIPRAVI SKLICA 15. SEJE DRŽAVNEGA ZBORA, KI SE BO PRIČELA V PONEDELJEK, 27. JANUARJA 2020. Novo gradivo k tej točki ste prejeli včeraj. Preden vam dam besedo, imam obvestilo glede poteka seje zbora. Ker sta Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o nadzoru državne meje, prva obravnava in Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu javnega reda in miru vsebinsko med seboj povezana, predlagam, da se na seji zbora opravi skupna razprava za obe točki skupaj. To pomeni, da vsi udeleženci seje najavijo skupni čas za dopolnilno obrazložitev predlagatelja, predstavitve stališč poslanskih skupin ter splošno razpravo za obe točki. Želi kdo besedo? Ugotavljam, da ne. S tem zaključujem. V skladu s tem napotilom, ki sem ga sedaj povedal, bom pripravil sklic 15. seje Državnega zbora in s tem zaključujem to točko dnevnega reda. Prehajamo na 3. TOČKO DNEVNEGA REDA – TERMINSKI PROGRAM DELA DRŽAVNEGA ZBORA ZA FEBRUAR 2020. Novo gradivo k tej točki ste prejeli včeraj. Želi kdo razpravljati? Ugotavljam, da ne. Prehajamo na predlog sklepa na glasovanje. Sprejme se terminski program Državnega zbora za februar 2020.  Kdo je za? (Soglasno.)  Terminski program je sprejet. Prehajamo na TOČKO 4 – OKVIRNI TERMINSKI PROGRAM DELA DRŽAVNEGA ZBORA ZA MAREC 2020. Gradivo k tej točki ste prejeli s sklicem seje Kolegija. Glede na odločitev Kolegija iz 1. točke. Ugotavljam, da je bil sprejet predlog, da se po skrajšanem postopku obravnava A – Predlog zakona o spremembi Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin, B – Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah in kot C - Predlog zakona o spremembi Zakona o družbi Slovenske železnice in zato ostane na okvirnem terminskem programu za marec 2020. Odpiram razpravo. Ni želje po razpravi in zato prehajamo na predlog glasovanje o predlogu sklepa. Sprejem se okvirni terminski program Državnega zbora za marec 2020. Kdo je za? (Soglasno.) Ugotavljam, da je terminski program sprejet in s tem zaključujem to točko dnevnega reda.  Smo pod TOČKO RAZNO. Gospod Matej Tašner Vatovec, izvolite.
Zdravo. Počasi postaja navada glede odgovorov s strani Vlade in tudi ministrstvom na pisna poslanska vprašanja. Do današnjega dne imamo v naši poslanski skupini 21 vprašanj, ki niso bila še odgovorjena, večinoma vlada, nekatera so še iz 20. novembra, tako da jaz bi tukaj prosil po eni strani Vlado, da malo bolj ažurno in tudi v roki, tu smo skoraj dva meseca zamude, odgovarja na te zadeve in tudi predsednik, da vi uradno opozorite na to, ker mislim, da to že postaja nekoliko nenavadno. Mislim skoraj v petih letih od kar sem tu ni bilo še takšnega primera, da bi 20 vprašanj čakalo na odgovor.
Hvala za pobudo.  Ta informacija tudi mene skrbi. Vlada bo dobila od mene formalno pisno pobudo, zahtevo. In hkrati pa vas, gospod generalni sekretar - mogoče želite kaj spregovoriti - vas prosim, da poskrbite, da vse kar mora Vlada narediti naredi v roku. Hvala. S tem zaključujem to točko dnevnega reda in zaključujem tudi 55. sejo Kolegija. Spoštovane poslanke, poslanci, ostali navzoči prijeten dan naprej vam želim.