Sklep o imenovanju predsednikov in podpredsednikov delovnih teles Državnega zbora


Sprejet