Zakon o ratifikaciji Priloge G in sprememb Prilog A, B in C k Stockholmski konvenciji o obstojnih organskih onesnaževalih


Sprejet