Sklep o prenehanju funkcij, razrešitvi in imenovanjih predsednikov in podpredsednika delovnih teles Državnega zbora


Sprejet