1. nujna seja

Komisija za poslovnik

9. 6. 2022

Transkript seje

Vse člane komisije, vabljene, nadomestne člane ter vse ostale prisotne lepo pozdravljam!

Začenjam 1. nujno sejo Komisije za poslovnik Državnega zbora.

Moram vas obvestiti, da je zadržan in se seje ne more udeležiti Aleksander Reberšek. Na seji kot nadomestni člani komisije s pooblastili sodelujejo: mag. Karmen Furman nadomešča Andrej Hoivik, dr. Mateja Tašner Vatovca nadomešča Nataša Sukič, mag. Urško Klakočar Zupančič nadomešča mag. Alma Intihar in Janija Prednika nadomešča Damijan Zrim.

Prehajamo na določitev dnevnega reda seje komisije. Ker v poslovniškem roku nisem prejel predlogov za spremembo dnevnega reda, je ta določen, kot je bil predlagan s sklicem seje.

Prehajamo na 1. TOČKO DNEVNEGA REDA – PREDLOG ZA PRIDOBITEV MNENJA KOMISIJE ZA POSLOVNIK IN ZAKONODAJNO-PRAVNE SLUŽBE O SKLEPU O DOLOČITVI ŠTEVILA MEST POSLANSKIH SKUPIN V DELOVNIH TELESIH DRŽAVNEGA ZBORA IN DOLOČITVI POSLANSKIH SKUPIN, KI JIM PRIPADAJO MESTA PREDSEDNIKOV IN PODPREDSEDNIKOV DELOVNIH TELES DRŽAVNEGA ZBORA.

K tej točki so bili vabljeni: Jelka Godec, predlagateljica, vodja Poslanske skupine SDS, mag. Urška Klakočar Zupančič, predsednica Državnega zbora, mag. Meira Hot, podpredsednica Državnega zbora ter Nataša Sukič, podpredsednica Državnega zbora, ki se bo udeležila kot nadomestna članica komisije.

Kot gradivo ste k tej točki prejeli predlog Poslanske skupine SDS, ki ga je dne 27. 5. 2022 odstopila predsednica Državnega zbora in je objavljen na spletnih straneh Državnega zbora s sklicem.

Preden bom dal besedo predlagatelju za uvodno obrazložitev, bi glede na to, da je danes prva seja Komisije za poslovnik v novem mandatu, najprej povedal, da je Komisija za poslovnik na podlagi 37. člena Poslovnika Državnega zbora pristojna za obravnavo predloga Poslovnika Državnega zbora ter njegovih sprememb in dopolnitev, spremljanje uresničevanja Poslovnika Državnega zbora, razlago Poslovnika Državnega zbora, obravnavo pobude za spremembe in dopolnitve Poslovnika Državnega zbora, na pobudo poslancev ali delovnih teles komisija daje mnenje o skladnosti drugih aktov Državnega zbora in njegovih delovnih teles, ki urejajo vprašanja organizacije in dela Državnega zbora in njegovih delovnih teles s poslovnikom.

Torej, besedo dajem predstavniku predlagateljev oziroma predlagateljice gospodu Tomažu Liscu za dopolnilno obrazložitev. Izvolite.

Hvala, spoštovani podpredsednik, za dano besedo.

Vsem novim članicam in članom Komisije za poslovnik lep pozdrav!

Verjamem v uspešno delo te komisije, da bomo odločali s tistim, kar je najbolj pomembno v skladu s Poslovnikom. Ravno, zaradi tega imamo danes že prvo sejo, kajti v Poslanski skupini SDS menimo, da po opravljenem matematičnem izračunu na podlagi Poslovnika, ki je prišel s strani Kabineta predsednice Državnega zbora bi Poslanski skupini SDS pripadalo 6 predsedniških in 16 podpredsedniških mest skratka matematika odloča glede na število poslanskih mandatov in ne gre za nobeno novo stvar, ki bi potrebovala kakšno drugo kot pa popolnoma matematično razlago. Potem pa je Kolegij predsednice Državnega zbora sprejel sklep, ki je ta matematični razrez povozil in namesto, da bi Poslanska skupina SDS dobila 6 predsedniških in 16 podpredsedniških mest ste trgovali mimo Poslanske skupine SDS in se dogovorili, da Poslanski skupini SDS pripada samo 5 predsedniških mest in ste nekako dali neki »bypass« češ dobili pa boste 1,5 podpredsedniških mest več kot vam pripada po matematičnemu izračunu. Dejstvo pa je, da je Poslovnik Državnega zbora jasen kdor to ne verjame naj prebere še enkrat četrti in šesti odstavek 33. člena Poslovnika, ki določa število članov delovnih teles ravno glede na to s čimer sem začel po matematični številki, velikost članov posamezne poslanske skupine je osnova.

Skratka, da ne bom predolg. Razlika je med šest predsedniških mest in 16 podpredsedniških mest, kar sta nam matematika in Poslovnik dovolila in po tem, kar smo v političnem trgovanju dobili. Skratka, gre za razliko med tem, da bi bilo pošteno in pravično, da Poslanska skupina SDS dobi 16 podpredsedniških in 6 predsedniških mest očitno pa bo svobodna politika to povozila in zaradi tega smo dobili manj predsedniških mest kot nam pripada v skladu s Poslovnikom in zato predlagamo glede na to, da se nahajamo na seji Komisije za poslovnik, da Komisija za poslovnik ugotovi, da je prišlo do nesoglasja, do nepravične in nepoštene opredelitve posameznih poslanskih skupin in na podlagi tega smo tudi predlagali sklep, ki ga predlagam strokovnim službam, da vam ga razdelijo in o katerem, potem želimo tudi, da na koncu razpravljamo in pa glasujemo.

Toliko za uvod. Najlepša hvala.

Hvala lepa.

Mislim, da ima kolegica Sukič, postopkovno.

Ja, spoštovani predsedujoči. Lep pozdrav sicer vsem ostalim tudi.

Jaz prosim, da opomnite poslanca, da naj že takoj uvodoma ne špekulira in ne podtika, da je šlo za kakršnokoli politično trgovanje. To so hude obtožbe še preden se je sploh odprla razprava smo že priča nekim insinuacijam. Prosim, da se držimo neke korektnosti tukaj in pogledamo kot komisija recimo določbe šestega odstavka 33. člena in tako naprej in se začnemo pogovarjati o Poslovniku ne pa o špekulacijah in insinuacijah.

Hvala lepa.

Hvala lepa.

Saj mislim, da zaradi takih zadev sem tudi prebral kaj je pravzaprav naloga naše komisije. Tako, da bi dejansko prosil, da se vsi držimo tistega, kar je na dnevnem redu.

Predlagal bi glede na to, da nimamo tukaj ostalih vabljenih, ki bi sicer dobili besedo, da bi odprl pač razpravo in bi še enkrat prosim opozoril, da razpravljamo v mejah pristojnosti Komisije za poslovnik.

Imate postopkovno? A, predlagatelj.

Če govorimo o insinuacijah pa dovolite, da morda za javnost ne pa za člane te komisije preberem šesti odstavek 33. člena Poslovnika: »Pri določenih vodilnih funkcijah v delovnih telesih se upošteva velikost poslanske skupine poleg tega pa tudi porazdelitev drugih funkcij v Državnem zboru ter razporeditev poslancev delegacij v mednarodnih parlamentarnih institucijah ter mednarodnih organizacijah in mednarodnih telesih.«

Zakaj v Poslanski skupini govorimo, da gre za politično trgovanje? Po izračunu predsednice Državnega zbora oziroma njenega kabineta je prišlo, da pripada Poslanski skupini SDS 6 cela in še nekaj predsedniških mest in skoraj 16,5 podpredsedniških mest. Potem pa ste se zaradi politične večine odločili, da ste dali Poslanski skupini SDS samo 5 predsedniških mest, kar ste tudi izglasovali na seji Državnega zbora. Skratka ne gre za nobene insinuacije, ampak za realna dejstva, o katerih hočemo, da Komisija za poslovnik spregovori in od njih morda tudi odloča.

Hvala.

Hvala lepa.

Gospa Sukič, postopkovno? Replika, izvolite. / oglašanje iz dvorane/

Okej. Hvala lepa. Pač dajem v razpravo. Prijave. Hvala lepa.

Prva ima besedo mag. Tamara Kozlovič. Izvolite.

Hvala za besedo.

Lep pozdrav vsem!

Jaz moram povedati, da sem pobudo predstavnikov SDS res temeljito prebrala in moj prvi občutek kot novinki je bil, kot da berem pismo užaljenega otroka, ki mu starši niso kupili željene igrače. Pa če govorimo o realnih dejstvih. Jaz sem pogledala poslovnik in beseda opozicija je v njem devetkrat zapisana z izpeljankami matematično, matematični izračun, matematika pa niti enkrat. Če mogoče nadaljujem o realnih dejstvih. Poslovnik vseh teh devetkrat, ko omenja opozicijo, nedvoumno v enem primeru navaja, da pripada mesto največji opozicijski stranki, to vemo vsi, da je mesto podpredsednika Državnega zbora. V vseh ostalih primerih je navedeno zgolj »pripada opoziciji« in predvsem se to nanaša na nadzorna delovna telesa. Torej če v enem primeru je izrecno navedeno, da pripada neko mesto največji opozicijski stranki in v vseh ostalih osmih primerih ne, je meni logično, da dopušča možnost, da ostala mesta pripadajo tudi kateri drugi opozicijski stranki, mogoče najmanjši, zdaj pač v trenutnem primeru imamo dve. Če se vrnem mogoče na začetek, kar se tiče razprave 2. izredne seje in vseh dokumentov, ki so razpoložljivi, o poteku Kolegija predsednice Državnega zbora, ugotavljam, da je predsednica zelo korektno odvodila ta kolegij in v skladu s poslovnikom, torej v skladu s 21. členom in 33. členom, kjer kolegij odloča in določa število mest poslancev v posameznih delovnih telesih kot tudi predsednike in podpredsednike. Da je bilo vse korektno izpeljano, priča tudi dejstvo, da nihče od poslanskih skupin, torej tudi ne začasni vodja Poslanske skupine SDS gospod Krivec nad pripravljenim gradivom ni imel nekih predlogov, dopolnitev, pripomb. In zdaj če vse to nekako zajamem, ugotavljam, da je bil postopek izpeljan v skladu s poslovnikom, zato ne razumem, kaj naj bi mi danes razpravljali ali pa »obrazlagali«. Predsedujoči Komisije za poslovnik je že uvodoma povedal, kaj je sploh naloga Komisije za poslovnik, in to zagotovo ni, da ocenjujemo posamična konkretna dejanja predsednice Državnega zbora ali postopkov kolegija, kar, če prav razumem, pričakuje SDS od nas. Zato jaz ne vidim potrebe, da bi razlagali določili poslovnika, za katere nas poziva največja opozicijska stranka, in predlagam, da sprejemamo sklep, da se razlage za četrti in šesti odstavek 33. člena Poslovnika Državnega zbora, da ni potrebna. Istočasno pa bi še dodala, da opoziciji – opozicijama dvema – se ni odvzelo praktično nič niti po matematičnem izračunu, ki, mimogrede, ni predpisan, se pa lahko strinjam, da je to lahko neka usmeritev, ne vem, gentlemanski dogovor, dogovor med poslanskimi skupinami, da nam pokaže eno smer. Zagotovo pa ni to pravilo, ki se ga moramo držati kot pijanec plota.

Toliko. Hvala.

Hvala lepa.

Gospa Nataša Sukič.

Najlepša hvala za besedo.

Jaz bom kar nadaljevala ali pa se najprej pridružila k temu kar je kolegica povedala, pa bom sama citirala 6. odstavek 33. člena dosledno, da se razumemo, da lahko javnost tudi sliši kako nikjer ni nobenih matematičnih formul zapisanih, ampak piše tako: »Skladno z določbo 6. odstavka se kot kriterij merila upoštevajo velikost posamezne poslanske skupine, porazdelitev drugih funkcij v Državnem zboru, na primer mesto predsednika Državnega zbora, mesto podpredsednikov Državnega zbora«, pa se tukaj ustavim, pa povem, da v nekem načelnem smislu je mesto podpredsednika ali podpredsednice Državnega zbora v nekem simbolnem smislu ima večjo težo kot mesta v odborih, zato se po navadi šteje tudi kot 2 in tako naprej, da to je pač treba tudi upoštevati. Vi in SDS bo imel mesto podpredsednika Državnega zbora, torej že s tem dobiva neko težo napram preostali opozicijski stranki. Potem razporeditev poslancev delegacijah mednarodnih parlamentarnih inštitucijah in tako naprej.

Skratka, nikjer ni napisane matematične formule pač pa je treba gledati celoto, ne pa kar tako preračunavati kot tukaj slišimo. To je ena stvar. Če pa se že tako krčevito oklepate svojih matematičnih formul, potem bi vas pa spomnila na vašo prakso zadnjih dveh let, prakso, kjer je recimo vaša koalicijska partnerica SMC kontra vsej logiki, kontra vsem izračunom, s tem da se je razpolovila tekom vašega mandata, imela 12 mest preveč, 12 mest preveč v odborih in komisijah in s tem, da nepovezani poslanci niso dobili nobenega mesta takrat, kar je bil res posmeh in absurd prve vrste in to zaradi stranke SDS, ki je to dirigirala, ki je zdaj najbolj prepričana v svetost nekih matematičnih formul, takrat nobena formula ni več delovala in na ta način, na ta račun so imeli premoč v vseh komisijah v vseh odborih in so zrušili vse opozicijske zakonske predloge ali pa naprej potiskali tudi za državo marsikaj škodljivega.

Recimo naj na primeru frackinga povem, ki sem ga sama petkrat vlagala, petkrat je bil povožen. Zakaj? Zaradi, pa kljub temu, da smo imeli 47 glasov v parlamentu zbranih, ker se je ustavilo na odboru. Zakaj se je ustavilo na odboru? Ker so bila razmerja porušena, porušena na nepravičen način. Ali pa da se pogovarjamo o tem kako se je izrinilo protizakonito opozicijo glede na odraz moči poslanskih skupin v nadzornem svetu RTV Slovenija. Skratka, dovolili ste si take precedense kot jih še ni bilo. In zdaj tik po volitvah tukaj zapenjate za popolnoma brez veze, ko je popolnoma jasno, da imamo dve opozicijski stranki in da je edino smotrno in pravično, da pri komisijah kot sta KNOVS in KNJF, da se to enostavno »fer« razdeli med obe opozicijski stranki, ne more imeti ena stranka celega primata nad vsem, ostali pa nad ničemer, plus še podpredsednika Državnega zbora in tako naprej.

Skratka, dajte vi to matematiko malo manj dobesedno razumeti v smislu preračunavanja po matematični formuli in glejte celoto tako kot to tudi določa 6. odstavek 33. člena, če ga skrbno preberete, pazljivo preberete boste dojeli, da so stvari korektno naravnane, ostalo je pa stvar vašega medsebojnega gentlemanskega dogovora v opoziciji. Ne morete vi zdaj obremenjevati koalicije s tem, da se vi tam niste sporazumeli. Ne morete. Tako, da ne insinuirati in podtikati, da gre za politično trgovanje, gre za politično izsiljevanje na vaši strani in za brezsramnost glede na vaše početje še nedavno tega nazaj, ko ste povozili ma čisto vse procedure, vključno s tem, da je podpredsednik Simonovič, ki je z vami kooperiral, recimo, šel mimo predsednika Državnega zbora Zorčiča in dal na glasovanje na plenarni seji nekaj, česar ne bi smel dati, kar je bilo sklenjeno na Kolegiju predsednika Državnega zbora, da ne gre naprej. Še celo take stvari ste si dovolili in predrznili. Tako, da jaz mislim, da bi bilo najbolj korektno, da se ustavite v tej svoji ihtavosti in nehate izsiljevati.

Hvala lepa.